Іван ОР­ДЕЦЬ: «КО­ЛИ РА­НІ­ШЕ ДИ­ВИВ­СЯ НА ГРУ «БА­ВА­РІЇ», ЗДА­ВА­ЛО­СЯ, ЩО ЇЇ НЕ­РЕ­АЛЬ­НО ОБІ­ГРА­ТИ»

ОБО­РО­НЕЦЬ «ША­ХТА­РЯ» — ПРО ЗАОКЕАНСЬКЕ ТУР­НЕ, ПІД­ГО­ТОВ­КУ ДО ЛІ­ГИ ЧЕМ­ПІО­НІВ І ВТРА­ТУ В ОСО­БІ ЧИ­ГРИН­СЬКО­ГО

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Єв­ген ДЕМЯН.

БРА­ЗИ­ЛІЯ

— Іва­не, які по­чу­т­тя пе­ре­пов­ню­ють пі­сля бра­зиль­сько­го збо­ру?

— Най­біль­ше спо­до­ба­ло­ся, що зі­гра­ли ба­га­то ма­тчів, які мо­жна при­рів­ня­ти до Лі­ги чем­піо­нів. Зро­зумі­ло, на та­кі по­єдин­ки в Бра­зи­лії при­хо­ди­ло чи­ма­ло вбо­лі­валь­ни­ків, за­пов­ню­ю­чи вщерть мі­сце­ві ста­діо­ни. При­єм­но, що за оке­а­ном зна­ють «Ша­хтар» і те, на яко­му рів­ні ми ви­сту­па­є­мо. За­га­лом, нам ду­же спо­до­ба­ло­ся. Хо­ча й бу­ло скла­дно на пер­шій по­рі, бо по­всю­дно бу­ло ду­же спе­ко­тно. Ко­ли ви­лі­та­ли ту­ди, в Ки­є­ві бу­ло –10 , а ко­ли при­ле­ті­ли — стовпчик тер­мо­ме­тра зу­пи­нив­ся на по­зна­чці +36 . При­ро­дно, що пер­ші дні па­мо­ро­чи­ло­ся в го­ло­ві, не мо­гли нор­маль­но ви­спа­ти­ся. По­сту­по­во ада­пту­ва­ли­ся, по­ча­ли лег­ше пе­ре­но­си­ти ви­со­ку тем­пе­ра­ту­ру, про­біж­ки по пля­жах. Зда­є­ться, нам усе вда­ло­ся ви­ко­на­ти.

— Чи від­чу­ва­ло­ся, що про­ти­ді­я­ли ко­ман­дам із ін­шим ба­че­н­ням фут­бо­лу?

— Ав­жеж! По­мі­тно, що там­те­шні ко­ле­кти­ви про­по­від­у­ють від­кри­тий фут­бол, отож у них утво­рю­ю­ться ве­ли­кі роз­ри­ви між лі­ні­я­ми. До то­го ж, ма­не­ра гри в за­хи­сті сут­тє­во від­рі­зня­є­ться від єв­ро­пей­ської пра­кти­ки. Во­дно­час, яскра­во ви­окрем­лю­ва­ли­ся грав­ці ата­ку­валь­но­го пла­ну, на­сам­пе­ред, те­хні­чним ар­се­на­лом і тим, що лю­блять бра­ти іні­ці­а­ти­ву у свої ру­ки. Як на ме­не, їм бра­кує гар­мо­нії та ко­ман­дних дій. У нас, за­зви­чай, усі фут­бо­лі­сти ко­ле­ктив­но за­хи­ща­ю­ться й ата­ку­ють, а в них же існує по­діл, че­рез який ви­ни­кає дис­ба­ланс.

— Як про­во­ди­ли віль­ний час? Уда­ло­ся спро­бу­ва­ти їхню ку­хню, пі­зна­ти куль­ту­ру?

— Че­сно ка­жу­чи, в нас був сер­йо­зний гра­фік: під­йом, про­біж­ка, тре­ну­валь­ний зал то­що. Пі­сля всіх за­нять був обід, а да­лі всім хо­ті­ло­ся від­по­чи­ти. По­вір­те, на­віть ча­су не бу­ло ви­йти на ву­ли­цю, про­гу­ля­ти­ся. Пра­кти­чно весь збір про­ве­ли в під­го­тов­ці, то­ва­ри­ських ма­тчах і від­по­чин­ку в го­те­лях. Ко­ман­дою ні­ку­ди не ви­їжджа­ли на екс­кур­сії.

— Як бра­зиль­ці ба­чать си­ту­а­цію в Укра­ї­ні, на схо­ді якої три­ває вій­на?

— Усі лю­ди пре­кра­сно ро­зу­мі­ють, що від­бу­ва­є­ться на на­ших те­ре­нах. Ба­чив, що всі спів­пе­ре­жи­ва­ють, усі ба­жа­ють нам мир­но­го не­ба. Ті­сно по­спіл­ку­ва­ти­ся не бу­ло мо­жли­во­сті, бо не знаю їхньої мо­ви. Утім, ро­блю ви­сно­вок із вра­жень: ко­ли від­по­від­ав бра­зиль­цям, що ми при­ле­ті­ли з Укра­ї­ни, во­ни ди­ви­ли­ся на ме­не зі спів­чу­т­тям. Та­кож усі з ро­зу­мі­н­ням по­ста­ви­ли­ся до на­шої акції, ко­ли на одно­му з ма­тчів ви­йшли з ба­не­ром «Stop war!» і по­про­си­ли хви­ли­ну мов­ча­н­ня.

— Ра­зом із ва­ми пра­цю­ва­ли Ма­ли­шев і Малиновський, які по­тен­цій­но мо­жуть по­вто­ри­ти ваш шлях, здо­був­ши сво­єю грою в орен­ді мі­сце в до­не­цькій ко­ман­ді. Чи пи­та­ли хло­пці, як за­слу­жи­ти до­ві­ру Мір­чи Лу­че­ску?

— Ма­ксим і Ру­слан усві­дом­лю­ють, що за­йма­ли­ся ра­зом із ко­ман­дою, ко­тра зна­чно ви­що­го рів­ня, ніж «Зо­ря». Це ж не се­крет. Ви­дно, що во­ни на сла­ву по­пра­цю­ва­ли, спов­на від­да­ва­ли­ся ро­бо­ті. Як на ме­не, во­ни зумі­ли про­я­ви­ти се­бе. Мі­стер по­ба­чив, що оби­два — тол­ко­ві грав­ці, ко­трі ма­ли гі­дний ви­гляд у прем’єр­лі­зі та єв­ро­куб­ках. Утім, у них іще все по­пе­ре­ду. Май­бу­тнє у скла­ді «гір­ни­ків» для них ціл­ком ре­аль­не.

«БА­ВА­РІЯ»

— На­сту­пний іспан­ський збір спра­ве­дли­во роз­ці­ню­ва­ти як ці­ле­спря­мо­ва­ну під­го­тов­ку до ма­тчів із «Ба­ва­рі­єю»?

— Зви­чай­но, бо це був остан­ній етап під­го­тов­ки напередодні та­кої ва­жли­вої зу­стрі­чі. Уважаю, що цей збір про­ве­ли не­по­га­но, пе­ре­ві­ря­ли свої си­ли на тлі по­ту­жних ві­за­ві. Спо­ді­ва­ю­ся, на­шу гру змо­же­мо пе­ре­не­сти на Лі­гу чем­піо­нів.

— Пев­не, вже з рі­зних ра­кур­сів про­ана­лі­зу­ва­ли су­пер­ни­ка та йо­го слаб­кі сто­ро­ни?

— Справ­ді, на збо­рах пе­ре­гля­да­ли їхні ма­тчі у чем­піо­на­ті. Ду­маю, ко­жен ін­ди­ві­ду­аль­но вже оці­нив сво­го опо­нен­та на по­лі, йо­го ма­не­ру гри, ви­вів фор­му­лу про­ти­дії. Отож по­трі­бно зро­би­ти ви­снов­ки з по­ба­че­но­го та за­сто­су­ва­ти їх уже під час про­ти­сто­я­н­ня. Хо­ча ближ­че до ма­тчу ще бу­дуть де­таль­ні­ші ана­лі­зи й те­о­рія. Дай, Бо­же, що­би все в нас скла­ло­ся.

— Тоб­то вже зна­є­те, як про­ти­ді­я­ти умов­но­му Ле­ван­дов­скі чи Мюл­ле­ру?

— У на­шо­го май­бу­тньо­го су­пер­ни­ка вза­га­лі не­має слаб­ких ви­ко­нав­ців. Не­об­хі­дно ре­тель­но пі­ді­йти до пи­та­н­ня ви­вче­н­ня су­про­тив­ни­ка. Ме­ні, як за­хи­сни­ку, най­пер­ше по­трі­бно пе­ре­кри­ти ки­сень на­па­дни­кам, не да­ти їм ро­зі­гра­ти­ся — це най­го­лов­ні­ше. У на­зва­них грав­ців ви­окрем­лю бо­роть­бу за м’яч, їхню на­по­ле­гли­вість на по­лі. Із та­ки­ми завжди по­трі­бно бу­ти на сто­ро­жі. Го­лов­не — ви­йти на по­єди­нок із ма­кси­маль­ним на­ла­шту­ва­н­ням.

— По­вер­та­ю­чись до Іспа­нії, ваш ка­пі­тан роз­по­від­ав, що силь­но на­бри­да­ли по­го­дні умо­ви. По­при це, вда­ло­ся на­гра­ти ба­жа­не?

— По­го­джу­ся, що ча­сом був шкваль­ний ві­тер. Якщо м’яч пе­ре­бу­вав на рів­ні гру­дної клі­ти­ни чи го­ло­ви, він ду­же силь­но змі­ню­вав тра­є­кто­рію ру­ху. Ре­аль­но по­де­ку­ди нам це за­ва­жа­ло. Ко­ли вже аклі­ма­ти­зу­ва­ли­ся на еква­то­рі зі­бра­н­ня, ро­зумі­ли, що, по­при все, по­трі­бно плі­дно го­ту­ва­ти­ся. Зви­чай­но, не що­дня по­го­да нам шко­ди­ла, про­те свій слід за­ли­ши­ла. Остан­ні ж дні вза­га­лі бу­ли іде­аль­ни­ми у цьо­му пла­ні.

— Під­су­мо­ву­ю­чи те­му збо­рів, на яко­му рів­ні го­тов­но­сті «гір­ни­ки» до стар­ту в Лі­зі чем­піо­нів?

— Не ві­зьмусь оці­ню­ва­ти го­тов­ність у від­со­тках. На мій по­гляд, усі від­по­віді на це за­пи­та­н­ня отри­ма­є­мо вже пі­сля пер­шо­го по­єдин­ку з ба­вар­ця­ми. Ска­жу, що весь зи­мо­вий ан­тракт ми спов­на ви­кла­да­ли­ся. А на­скіль­ки «Ша­хтар» го­то­вий, про­де­мон­струє ли­ше ре­зуль­тат єв­ро­куб­ків.

— Отож ни­ні не­має від­чу­т­тя, що ти­ждень-дру­гий вам би не за­ва­див?

— Як на ме­не, ні. Мі­стер ор­га­ні­зу­вав удо­сталь спа­рин­гів, упро­довж яких ко­жен отри­мав ігро­ву пра­кти­ку. Усе бу­ло в мі­ру. Ду­маю, за­раз усі жа­да­ють про­я­ви­ти се­бе в пер­шій же офі­цій­ній грі цьо­го­річ.

— За час під­го­тов­ки змі­ни­ло­ся став­ле­н­ня до «Ба­ва­рії»? Мо­жли­во, про­ана­лі­зу­вав­ши ві­за­ві, «пи­во­ва­ри» не зда­ю­ться уже та­ки­ми по­ту­жни­ми й не­д­ося­жни­ми?

— Усім ві­до­мо, яко­го рів­ня чин­ний чем­піон Ні­меч­чи­ни, та які ви­ко­нав­ці (зі сві­то­вим ім’ям) ви­сту­па­ють за ба­вар­ців. Ко­ли ра­ні­ше ди­вив­ся на гру нім­ців, зда­ва­ло­ся, що їх не­ре­аль­но обі­гра­ти. Про­те за­раз, ува­жно при­ди­вив­шись, мо­жна ви­ве­сти фор­му­лу, до­три­мав­шись якої, ре­аль­но до­ся­гну­ти по­зи­тив­но­го ре­зуль­та­ту.

— Зва­жа­ю­чи на ста­тус опо­нен­та й від­су­тність мо­жли­во­сті гра­ти вдо­ма, яки­ми ба­чи­те ва­ші шан­си?

— Бе­зу­мов­но, на­ба­га­то при­єм­ні­ше ви­сту­па­ти в рі­дно­му До­не­цьку, та по­трі­бно ви­хо­ди­ти з ре­аль­но­го ста­но­ви­ща. Хо­ча у Льво­ві нас та­кож пал­ко під­три­му­ють. Маю на­дію, атмо­сфе­ра на «Аре­ні Львів» до­по­мо­же нам по­ві­ри­ти у свої си­ли та гі­дно ви­сту­пи­ти про­ти ти­ту­ло­ва­но­го ФК.

ЧИ­ГРИН­СЬКИЙ

— На­о­ста­нок, про Чи­грин­сько­го. Як по­ста­ви­ли­ся до про­ща­н­ня з Дми­тром і йо­го кро­ку пе­ре­йти до «Дні­пра»?

— Щи­ро ка­жу­чи, не сум­ні­ва­ю­ся в мо­жли­во­стях Чи­грин­сько­го — він гра­вець ви­со­ко­го рів­ня. Дай, Бо­же, йо­му оми­ну­ти травм і отри­му­ва­ти ігро­ву пра­кти­ку, за та­ких умов, упев­не­ний, він по­вер­не­ться на ко­ли­шній рі­вень.

Че­сно, не всти­гли на­віть по­про­ща­ти­ся з ним. Ду­маю, зу­стрі­не­мо­ся вже на фут­боль­но­му по­лі чи в Ки­є­ві, де дні­пря­ни гра­ти­муть єв­ро­куб­ко­ві ма­тчі. Зре­штою, фут­бол та­ка річ, що сьо­го­дні ти тут, а зав­тра мо­жеш по­вер­ну­ти­ся.

«У Бра­зи­лії на­віть ча­су не бу­ло ви­йти на ву­ли­цю, про­гу­ля­ти­ся».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.