НО­ВИ­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга -

31 бе­ре­зня у Льво­ві на ста­діо­ні «Аре­на Львів» від­бу­де­ться то­ва­ри­ська зу­стріч Укра­ї­на — Латвія (по­ча­ток о 21.00). На­ша на­ціо­наль­на ко­ман­да ви­ру­шить до Льво­ва на­сту­пно­го дня пі­сля ма­тчу (27 бе­ре­зня у Се­ві­льї) ква­лі­фі­ка­цій­но­го тур­ні­ру Єв­ро­2016 з іспан­ця­ми. Під час ор­га­ні­за­ції то­ва­ри­ської зу­стрі­чі з ла­твій­ця­ми у сфе­рі ін­те­ре­сів пред­став­ни­ків Укра­ї­ни бу­ли на­ціо­наль­ні збір­ні Ту­ні­су, Кон­го, ОАЕ та Ки­таю. Пе­ре­ва­га від­да­на са­ме ма­тчу з на­ціо­наль­ною збір­ною Латвії, по­ві­дом­ляє екс­клю­зив­ний ко­мер­цій­ний пар­тнер ФФУ ПрАТ «Укра­ї­на Фут­бол Ін­тер­нешнл», бо бу­ли вра­хо­ва­ні фі­нан­со­ві, мар­ке­тин­го­ві та ін­ші умо­ви, за­про­по­но­ва­ні аген­та­ми ФІФА та асо­ці­а­ці­я­ми, а го­лов­не — по­ба­жа­н­ня тре­нер­сько­го шта­бу на­ціо­наль­ної збір­ної Укра­ї­ни.

Ди­ре­кція прем’єр­лі­ги за­твер­ди­ла да­ти про­ве­де­н­ня та час по­ча­тку пер­ших ма­тчів 1/4 фі­на­лу ро­зі­гра­шу Куб­ка Укра­ї­ни. 4 бе­ре­зня (середа): «Вор­скла» — «Олім­пік» (15.00), «Ме­та­ліст» — «Ша­хтар» (17.00), «Чор­но­мо­рець» — «Дні­про» (19.00), «Зо­ря» — «Ди­на­мо» (19.30).

У Но­вій Зе­лан­дії від­бу­ло­ся же­реб­ку­ва­н­ня юна­цько­го чем­піо­на­ту сві­ту се­ред грав­ців 1995 ро­ку на­ро­дже­н­ня. Збір­на Укра­ї­ни по­тра­пи­ла до гру­пи «А», де зу­стрі­не­ться з ко­ман­да­ми Но­вої Зе­лан­дії, яка є го­спо­да­рем зма­гань, США та де­бю­тан­том тур­ні­ру М’ян­мою. Ко­ман­да Олександра Пе­тра­ко­ва стар­тує на тур­ні­рі 30 трав­ня в ма­тчі­від­крит­ті з ко­ман­дою Но­вої Зе­лан­дії в Оклен­ді. 2 червня Укра­ї­на зі­грає з ко­ман­дою М’ян­ми у Ван­га­реї, а 5 червня по­вер­не­ться в Окленд, аби про­ве­сти по­єди­нок зі збір­ною США.

«Ме­та­ліст» за­ли­ши­ли ще двоє ле­гіо­не­рів — Жа­жа та Мар­ко Тор­сі­льє­рі. Бра­зиль­ський на­па­дник під­пи­сав кон­тракт із ки­тай­ським «Чун­цин Лі­фан». Ар­ген­тин­ський за­хи­сник, як по­ві­дом­ляє Ole, про­дов­жить кар’єру в «Бо­ка Ху­ні­орс». Однак участь грав­ця в пер­шо­му ту­рі чем­піо­на­ту Ар­ген­ти­ни в не­ді­лю до­сі під за­пи­та­н­ням, адже офі­цій­но уго­да з бо­ку «Ме­та­лі­ста» ще не за­кри­та. У «Бо­ка Ху­ні­орс» спо­ді­ва­ю­ться, що всі фор­маль­но­сті вда­сться ви­рі­ши­ти до стар­ту се­зо­ну. Тим ча­сом, 21­рі­чний на­па­дник «Ша­хта­ря» Ле­о­нід Аку­лі­нін, який пе­ре­бу­вав на пе­ре­гля­ді в «Ме­та­лі­сті», по­вер­нув­ся в рі­дну ко­ман­ду. На дру­го­му збо­рі в Ту­реч­чи­ні Аку­лі­нін узяв участь у двох ма­тчах ко­ман­ди Ігоря Ра­ха­є­ва. За від­ве­де­ний йо­му час на­па­дник не зміг за­ре­ко­мен­ду­ва­ти се­бе якнай­кра­ще, тож був від­прав­ле­ний на­зад у «Ша­хтар».

На по­ча­тку на­сту­пно­го ти­жня у сто­ли­ці Греції роз­по­чну­ться що­рі­чні зи­мо­ві кур­си УЄФА для про­від­них єв­ро­пей­ських суд­дів. Ці кур­си в Афі­нах відвідає й український ар­бітр Ка­те­ри­на Мон­зуль, яка пра­цю­ва­ти­ме влі­тку на фі­наль­ній ча­сти­ні жі­но­чо­го Куб­ка сві­ту­2015 у Ка­на­ді. На зи­мо­вих кур­сах УЄФА та­кож тра­ди­цій­но бу­дуть пред­став­ле­ні ар­бі­три­но­ва­чки, які ли­ше не­дав­но отри­ма­ли ка­те­го­рію ФІФА. Се­ред них і пред­став­ник Укра­ї­ни Ана­ста­сія Ро­ма­нюк.

«Дні­про» на збо­рі в Ту­реч­чи­ні за­мість двох ма­тчів зі­грає три. Ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, що на 13 лю­то­го в дні­прян за­пла­но­ва­на зу­стріч із «Кай­ра­том», а на 16­те — з «Юр­ма­лою». Як по­ві­дом­ля­ють ін­тер­нет­дже­ре­ла, 14 лю­то­го грав­ці «Дні­пра» до­да­тко­во по­мі­ря­ю­ться си­ла­ми з хар­ків­ським «Ге­лі­о­сом». Тим ча­сом, за де­яки­ми да­ни­ми, двоє грав­ців «Дні­пра» —Во­ло­ди­мир По­льо­вий і Сер­гій По­лі­ти­ло — дру­гу ча­сти­ну се­зо­ну про­ве­дуть у «Во­ли­ні» на пра­вах орен­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.