НО­ВИ­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Перша ліга -

9 лю­то­го «Ге­лі­ос» ви­ру­шив на збо­ри до Ан­та­лії. Збір на ту­ре­цькій зем­лі три­ва­ти­ме до 10 бе­ре­зня. За цей час у «со­ня­чних» за­пла­но­ва­но про­ве­де­н­ня во­сьми кон­троль­них ма­тчів. Із се­ми по­єдин­ків є пра­кти­чно пов­на ясність як із да­тою про­ве­де­н­ня, так і з су­пер­ни­ком. Ще по одній грі не­ві­до­мий спа­ринг­пар­тнер. Усі пи­та­н­ня по цьо­му по­єдин­ку бу­дуть за­кри­ті зго­дом.

План­ка­лен­дар кон­троль­них ма­тчів: 13 лю­то­го «Ге­лі­ос» — «Вар­дар» (Ма­ке­до­нія), 16 лю­то­го «Ге­лі­ос» — «Іл­лі­чі­вець», 19 лю­то­го «Ге­лі­ос» — ГКС «Ти­хі» (Поль­ща), 26 лю­то­го «Ге­лі­ос» — «Вент­спілс» (Латвія), 1 бе­ре­зня — су­пер­ник уто­чню­є­ться, 4 бе­ре­зня «Ге­лі­ос» — «Тор­пе­до» (Бі­ло­русь), 6 бе­ре­зня «Ге­лі­ос» — «Ша­хтар» (Бі­ло­русь), 9 бе­ре­зня «Ге­лі­ос» — «Чер­ка­ський Дні­про»

8 лю­то­го «Оле­ксан­дрія» ви­ру­ши­ла до Ту­реч­чи­ни на дру­гий на­вчаль­но­тре­ну­валь­ний збір, який три­ва­ти­ме три ти­жні.

«Гір­ник-Спорт» при­пи­нив спів­пра­цю з пів­за­хи­сни­ком Ва­ди­мом Но­ви­ко­вим, по­ві­дом­ляє офі­цій­ний сайт клу­бу. У пер­шій ча­сти­ні се­зо­ну хав­бек узяв участь у 11 ма­тчах. На­га­да­є­мо, ра­ні­ше «Гір­ник­Спорт» під­пи­сав кон­тракт із дво­ма но­ва­чка­ми — Сер­гі­єм Сте­пан­чу­ком і Дми­тром Ша­ра­єм. Та­кож ста­ло ві­до­мо, що 13 лю­то­го в Кре­мен­чу­ці «Гір­ник­Спорт» про­ве­де кон­троль­ний матч про­ти збір­ної віль­них аген­тів. Та­кож у пла­нах дві гри — 17 і 21 лю­то­го. Дру­га ча­сти­на збо­рів три­ва­ти­ме до 22 лю­то­го.

У роз­та­шу­ван­ні ФК «Тер­но­піль» пе­ре­бу­ває на­па­дник­гре­на­дер, 22­рі­чний Алі­шер Яку­бов. За два ма­тчі в ро­зі­гра­ші куб­ка ректора, де бе­руть участь го­ро­дя­ни, фор­вард не зу­мів від­зна­чи­ти­ся за­би­ти­ми м’ячами.

Яку­бов дру­гу по­ло­ви­ну ми­ну­ло­го се­зо­ну за­хи­щав ко­льо­ри те­ре­бов­лян­ської «Ни­ви», якій до­по­міг ста­ти чем­піо­ном Тер­но­піль­щи­ни. Алі­шер за те­ре­бов­лян­ців зу­мів у 8 ма­тчах чем­піо­на­ту за­би­ти 9 м’ячів плюс один раз ві­дзна­чив­ся в двох куб­ко­вих по­єдин­ках.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.