Ми­ко­ла ЛИ­ТВИН: «УПЕР­ШЕ В ЖИТ­ТІ МЕ­НІ ДО­ВО­ДИ­ТЬСЯ ТАК РОЗ­ПО­ЧИ­НА­ТИ ЗБО­РИ»

ГО­ЛОВ­НИЙ ТРЕ­НЕР «АР­СЕ­НА­ЛУ-КИ­ЇВ­ЩИ­НИ» РОЗ­ПО­ВІВ ПРО НЕ­СПО­ДІ­ВА­НІ ЗМІ­НИ В ПІД­ГО­ТОВ­ЧИХ ЗБО­РАХ, СТАРТ У «КУБ­КУ «ОЛІМ­ПІ­КА» ТА КА­ДРО­ВУ КОМ­ПЛЕ­КТА­ЦІЮ

Ukrainskiy Futbol - - Перша ліга - Ро­ман КИ­РІ­ЄН­КО.

— Ми­ко­ло Ві­кто­ро­ви­чу, дев’ято­го лю­то­го ва­ша ко­ман­да ви­йшла з від­пус­тки й то­го ж дня стар­ту­ва­ла в «Куб­ку «Олім­пі­ка». На­скіль­ки ві­до­мо, по­пер­вах участь «Ар­се­на­лу-Ки­їв­щи­ни» у цьо­му тур­ні­рі не пла­ну­ва­ла­ся, тож чо­му ви­рі­ши­ли зі­гра­ти на цих зма­га­н­нях?

— Ма­є­те слу­шність. План тре­ну­валь­них збо­рів (осо­бли­во йо­го по­ча­ток) був по­бу­до­ва­ний зов­сім по­ін­шо­му. Ми хо­ті­ли про­ве­сти дво­ти­жне­вий втя­гу­валь­ний збір у Бі­лій Цер­кві — бі­га­ти кро­си, за­йма­ти­ся ае­ро­бі­кою, пла­ва­ти в ба­сей­ні, пра­цю­ва­ти в тре­на­жер­но­му за­лі, а вже пі­сля цьо­го ви­їха­ти до Чер­кас на тур­нір. Але ор­га­ні­за­то­ри «Куб­ка «Олім­пі­ка» че­рез ві­дмо­ву одні­єї з ко­манд у остан­ній мо­мент бра­ти участь у зма­га­н­нях звер­ну­ли­ся до нас із про­ха­н­ням до­по­мог­ти й при­єд­на­ти­ся до ре­шти уча­сни­ків. Ми пі­шли їм на­зу­стріч, від­так до­ве­ло­ся ко­ри­гу­ва­ти під­го­тов­чий про­цес. Щи­ро ка­жу­чи, зі мною та­ке тра­пля­є­ться впер­ше в жит­ті. Тіль­ки уявіть: ко­ман­да зі­бра­ла­ся в 12 го­дин, а о 15.00 ми вже ви­йшли на матч. Так би мо­ви­ти, ма­ски­шоу в нас у го­стях. Те­пер до­во­ди­ться про­во­ди­ти за­ня­т­тя в пе­ре­р­ві між ма­тча­ми. Бу­де­мо під­ла­што­ву­ва­ти­ся, якось ви­хо­ди­ти із си­ту­а­ції.

— Із яким на­стро­єм по­вер­ну­ли­ся з від­пус­тки ва­ші пі­до­пі­чні? Ча­сом, із зай­вою ва­гою ні в ко­го про­блем не­має?

— У цьо­му пла­ні все нор­маль­но, ні в ко­го зай­вої ва­ги я не по­ба­чив. Зре­штою, пе­ред тим, як іти у від­пус­тку, ко­жен фут­бо­ліст отри­мав ін­ди­ві­ду­аль­ний план за­нять. Отож, пев­не, во­ни йо­го ви­ко­ну­ва­ли, бо до їхньої фор­ми я пре­тен­зій не маю. Та­кож від­зна­чив би, що на­стрій у всіх нор­маль­ний, по­мі­тно, що хло­пці ску­чи­ли один за одним, за фут­бо­лом. На­ра­зі го­лов­не зав­да­н­ня — під­ве­сти всіх грав­ців до спіль­но­го фун­кціо­наль­но­го зна­мен­ни­ка.

— Су­дя­чи з трансфер­них чу­ток, ваш ко­ле­ктив за­ли­ши­ло аж дев’яте­ро фут­бо­лі­стів. Чо­му ви­рі­ши­ли вда­ти­ся до та­ких кар­ди­наль­них ка­дро­вих змін?

— Спра­ва в то­му, що з від­кри­т­тям трансфер­но­го ві­кна де­яким на­шим фут­бо­лі­стам бу­ло за­про­по­но­ва­но під­шу­ка­ти но­ве мі­сце ро­бо­ти. Чо­му ми пі­шли на та­кі кро­ки? На це бу­ли свої при­чи­ни. Із ки­мось ми ро­зір­ва­ли кон­тра­кти, хтось зу­мів пра­це­вла­шту­ва­ти­ся, хтось ні. На сьо­го­дні зі­бра­ли всіх, хто за­ли­шив­ся. Ска­жу зра­зу: ма­со­во на­би­ра­ти грав­ців не зби­ра­є­мо­ся, бу­де­мо під­си­лю­ва­ти­ся ви­бір­ко­во, по по­зи­ці­ях. Якраз за­раз на «Куб­ку «Олім­пі­ка» пе­ре­гля­да­є­мо трьох­чо­ти­рьох но­ва­чків, ви­вча­є­мо їхні мо­жли­во­сті.

— Яка ситуація по Га­по­ну? Ма­ксим за­ли­шив­ся в ко­ман­ді чи пе­ре­йшов до ін­шо­го ФК?

— У нас із ним бу­ла пев­на до­мов­ле­ність. На­ра­зі він пі­шов, у клу­бі йо­го не­має, всі до­ку­мен­ти ми йо­му від­да­ли. Не­хай хло­пець їде, грає. По­трі­бно ро­зу­мі­ти, ми ж ні­ко­го не три­ма­є­мо, всіх, хто ви­явить ба­жа­н­ня пі­ти з ко­ман­ди, від­пу­ска­є­мо.

— За ва­ши­ми сло­ва­ми, на пе­ре­гляд до «Ар­се­на­лу-Ки­їв­щи­ни» при­їздять но­ва­чки. Із ки­мось уже ви­зна­чи­ли­ся чи те­ма під­си­ле­н­ня бу­де акту­аль­ною аж до по­нов­ле­н­ня пер­шо­сті?

— Ні, по­ки що тіль­ки ди­ви­мо­ся як на мо­ло­дих ви­ко­нав­ців, так і на до­свід­че­них. Те­о­ре­ти­чно на­чеб­то в нас усі по­зи­ції більш­менш за­кри­ва­ю­ться, а як во­но ви­йде на пра­кти­ці? Зре­штою, в нас ще є час, бу­де­мо ви­зна­ча­ти­ся. За­раз ві­ді­гра­є­мо на «Куб­ку «Олім­пі­ка», по­тім по­їде­мо на тур­нір до Чер­кас, а вже пі­сля цьо­го ухва­лю­ва­ти­ме­мо рі­ше­н­ня сто­сов­но то­го чи ін­шо­го ви­ко­нав­ця.

— Ми­ко­ло Ві­кто­ро­ви­чу, вже ві­до­мо, з ким про­ве­де­те на­сту­пний матч на «Куб­ку «Олім­пі­ка»?

— Одвер­то ка­жу­чи, не знаю. По­трі­бно ди­ви­ти­ся в ка­лен­дар, як там тур­нір­на сі­тка по­бу­до­ва­на. Якщо ме­ні пам’ять не зра­джує, гра­ти­ме­мо про­ти бі­ло­цер­ків­сько­го «Ру­ху мо­ло­ді». У цих ма­тчах на­ма­га­ю­ся рів­но­мір­но роз­по­ді­ля­ти на­ван­та­же­н­ня між фут­бо­лі­ста­ми, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи два скла­ди. Але все одно ви­хо­дить так, що один до­бір грав­ців силь­ні­ший, а ін­ший — слаб­ший. Зре­штою, це нор­маль­но. Го­лов­не, що­би всі грав­ці нор­маль­но про­йшли збо­ри, уни­кли травм.

— У пе­ре­р­ві між тур­ні­ра­ми — Куб­ком «Олім­пі­ка» та «Банк Ми­хай­лів­ський & УФІ & Зо­ря — Ку­бок 2015», чи пла­ну­є­те про­ве­сти якийсь спа­ринг чи обі­йде­те­ся зви­чай­ни­ми тре­ну­ва­н­ня­ми?

— Ні, ми про­сто не всти­гне­мо зі­гра­ти то­ва­ри­ську зу­стріч. На­справ­ді, гра­фік ви­хо­дить ду­же на­пру­же­ний, адже в по­не­ді­лок на­сту­пно­го ти­жня (роз­мо­ва від­бу­ла­ся 12 лю­то­го. — Р.К.) ми за­кін­чу­є­мо гра­ти на «Куб­ку «Олім­пі­ка»», а вже у се­ре­ду ви­ру­ша­є­мо до Чер­кас, де про­ве­де­мо від трьох до п’яти ма­тчів. Тур­нір у Чер­ка­сах три­ва­ти­ме до 27 лю­то­го, пі­сля чо­го хло­пці отри­ма­ють два дні ви­хі­дних. А вже з пер­шо­го бе­ре­зня пра­цю­ва­ти­ме­мо вдо­ма. У пер­шу чер­гу, акцен­ту­ва­ти­ме­мо ува­гу на фі­зи­чну ви­три­ва­лість та та­кти­чні на­пра­цю­ва­н­ня. Ми пі­зно зі­бра­ли­ся, та не ска­жу, що фор­су­є­мо під­го­тов­ку, але й мар­ну­ва­ти час нам та­кож не мо­жна.

— Зва­жа­ю­чи на со­лі­дну ро­та­цію скла­ду, ве­сною «гар­ма­ші» ма­ти­муть зов­сім ін­шу ко­ман­ду?

— Ні, я би так не ска­зав, що з по­нов­ле­н­ням чем­піо­на­ту в нас бу­де аб­со­лю­тно но­ва ко­ман­да. Без­пе­ре­чно, во­на змі­ни­ться, але не кар­ди­наль­но. Ми розсталися з до­свід­че­ни­ми фут­бо­лі­ста­ми, на­то­мість у нас під­ро­стає мо­лодь, якій та­кож по­трі­бно да­ва­ти шанс.

Ми­ко­ла ЛИ­ТВИН.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.