Во­ро­жі­н­ня на фей­ко­вій гу­щі

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМІСТ - Ро­ман Мал­ко

Не­стрим­на жа­га ві­тчи­зня­них політиків оща­сли­ви­ти вла­сний на­род і при­ве­сти його до сві­тло­го єв­ро­пей­сько­го май­бу­тньо­го зне­на­цька на­ле­ті­ла на не­здо­лан­ну пе­ре­шко­ду — гра­блі. Цей тра­ди­цій­ний ін­стру­мент для ви­тве­ре­же­н­ня спра­цю­вав без­до­ган­но, і кра­ї­на за­ну­ри­лась у чер­го­ву уря­до­ву кри­зу, ви­бор­са­ти­ся з якої стає що­день важ­че. Уже мі­сяць, як най­кра­щі уми по­лі­ти­чної елі­ти на­ма­га­ю­ться від­най­ти бо­дай якийсь ви­хід, тя­га­ють ко­та за хвіст, ви­бу­до­ву­ють скла­дні ба­га­то­хо­дів­ки, ве­дуть пе­ре­мо­ви­ни або про­сто про­ро­ку­ють, але...

Жо­дні спро­би хоч якось до­мо­ви­ти­ся не спра­цьо­ву­ють, про­гно­зи не справ­джу­ю­ться, а точка ки­пі­н­ня на­бли­жа­є­ться. За­кор­дон­ні спон­со­ри всер­йоз по­чи­на­ють нер­ву­ва­ти­ся й на­віть не при­хо­ву­ють роз­дра­ту­ва­н­ня. Дво­рі­чна ре­фор­ма­тор­ська епо­пея зі зна­чни­ми фі­нан­со­ви­ми

вли­ва­н­ня­ми та чи­ма­лим кре­ди­том до­ві­ри ра­птом не ли­ше ви­ли­ла­ся в не­ві­до­мо що, а й ого­ли­ла по­твор­ні ре­а­лії ві­тчи­зня­ної по­лі­ти­чної ку­хні. Вони, зві­сно, вко­тре під­твер­ди­ли пра­виль­ність не­по­во­ро­ткої єв­ро­пей­ської по­зи­ції, що з укра­їн­ця­ми по­спі­ша­ти не вар­то, але й бо­ну­сів яв­но не до­да­ли. А са­мі укра­їн­ці, на­вче­ні гір­ким до­сві­дом, по­ки що не над­то пе­ре­йма­ю­ться тим, що тво­ри­ться в ла­бі­рин­тах вла­ди, і пра­виль­но ро­блять. Адже тре­ба як мі­ні­мум ро­зу­мі­ти, про що на­справ­ді йде­ться і хто на чо­му за­ро­бляє. Фейк пе­ре­би­ває ін­ший фейк, бре­хня на­кла­да­є­ться на бре­хню, і на­віть без­по­се­ре­дні уча­сни­ки вже на­стіль­ки за­плу­та­лись у вла­сних су­пе­ре­чли­вих свід­че­н­нях, що де­да­лі біль­ше на­га­ду­ють мі­ських бо­же­віль­них, яким мі­сце яв­но не в пар­ла­мент­ських чи мі­ні­стер­ських крі­слах.

Спо­ча­тку го­ло­ва про­пре­зи­дент­ської фракції БПП Юрій Лу­цен­ко, різ­ко роз­кри­ти­ку­вав­ши уряд, за­кли­кає «гна­ти їх усіх», але його со­ра­тни­ки то­го ж та­ки дня про­ва­лю­ють уря­до­ву від­став­ку. Від­так пре­зи­дент­ська фра­кція кри­чить Ка­бмі­ну: «Дай­те свої про­по­зи­ції та кан­ди­да­ту­ри й по­ка­жіть про­гра­му!», але у від­по­відь лу­нає, що все за­ле­жить від рішення пре­зи­ден­та, і це він має ви­зна­чи­ти­ся, чи по­трі­бен йо­му Яце­нюк, а коли ні, хай про­по­нує сво­го ви­су­ван­ця. Пре­тен­ден­тів не бра­кує. Усі мо­жли­ві та­єм­ні й не ду­же ін­фор­ма­то­ри з кіл, близь­ких до АП, БПП, НФ то­що, з див­ною ре­гу­ляр­ні­стю по­ві­дом­ля­ють іме­на мо­жли­вих прем’єрів, але що­ра­зу з’яв­ля­є­ться спро­сту­ва­н­ня, ба­зо­ва­не на тих са­мих дже­ре­лах. Іно­ді ще чу­тно го­ло­си про не­об­хі­дність по­за­чер­го­во­го за­сі­да­н­ня пар­ла­мен­ту, яке так і не скли­ка­ють, а за­яви про кіль­ка­ти­жне­ві пе­ре­мо­ви­ни та ін­ші фор­ми по­шу­ку ком­про­мі­сів зре­штою пе­ре­рос- та­ють у справ­жній по­єди­нок уль­ти­ма­ту­мів. Лу­цен­ко ствер­джує, що в БПП вже є кан­ди­да­ту­ра на очіль­ни­ка уря­ду й про­гра­ма, яку опри­лю­днять, щой­но отримають за­яву від прем’єра, Яце­нюк і К°, ще біль­ше утвер­див­шись у вла­сній уні­каль­но­сті, ви­ма­га­ють по­ка­за­ти їм це ім’я та про­гра­му, а за­ра­зом і спи­сок мі­ні­стрів. А коли у від­по­відь вла­што­ву­ють ха­о­ти­чні пе­ре­мо­ви­ни й на­лі­во-на­пра­во роз­си­ла­ють про­по­зи­ції, не оми­на­ю­чи на­віть ме­ра Льво­ва, прем’єр­ська ко­ман­да вза­га­лі за­ки­дає справ­жню то­бі кіс­тку із за­ко­ном про кон­фі­ска­цію ко­штів Яну­ко­ви­ча і К°, у яку вгри­за­ю­ться всі без ви­ня­тку, і про­цес зно­ву за­ви­сає на не­ви­зна­че­ний час. Бо час, як не кру­ти, це та­ки гро­ші.

Що ж сто­су­є­ться до­лі очіль­ни­ка Ка­бмі­ну, то коментар нар­де­па від БПП Дми­тра Ан­дрі­єв­сько­го, якнай­кра­ще ха­ра­кте­ри­зує си­ту­а­цію, вко­тре до­во­дя­чи, що близь­ко­го й про­зо­ро­го або при­найм­ні від­но­сно че­сно­го ви­рі­ше­н­ня тут про­сто не існує. «Обго­во­рю­ю­ться кан­ди­да­ту­ри Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на, На­та­лі Яре­сько, іще де­кіль­ка кан­ди­да­тур, у то­му чи­слі чин­ний мі­ністр закордонних справ. Але […] це все кон­суль­та­ції, рішення бу­дуть прийня­ті то­ді, коли ми чі­тко по­ба­чи­мо, що є 226 го­ло­сів, аби про­го­ло­су­ва­ти від­по­від­ну по­ста­но­ву […] про звіль­не­н­ня уря­ду, по­тім вне­се­н­ня від­по­від­ної по­ста­но­ви президентом і го­ло­су­ва­н­ня за но­во­го прем’єр-мі­ні­стра, який ду­же швид­ко сфор­мує но­вий уряд».

Утім, це ли­ше гра. Укра­їн­ська по­лі­ти­ка про­сто оста­то­чно ви­йшла на но­вий рі­вень і сьо­го­дні за­крі­плює по­зи­ції. Яну­ко­вич і К° ли­ше за­здрі­сно по­ку­су­ють со­бі лі­кті, спо­сте­рі­га­ю­чи, як та­ла­но­ви­то й без­жаль­но роз­во­дять, мов ко­те­нят, вла­сний на­род їхні на­сту­пни­ки, як ви­тон­че­но й на­ха­бно, пе­ре­да­ю­чи м’яч з одно­го кін­ця по­ля в ін­ший, ви­би­ва­ють із ньо­го реш­тки жит­тє­дай­них со­ків. І не­дар­ма Ми­ко­ла Яно­вич не­що­дав­но так дра­тів­ли­во від­гу­кнув­ся про «ки­їв­ську хун­ту». Він як ні­хто ро­зу­міє, на­скіль­ки при­мі­тив­ною та ні­кчем­ною ви­яви­ться на тлі ни­ні­шніх по­дій його епо­ха.

То­му не шу­кай­мо скла­дних від­по­від­ей на про­сті за­пи­та­н­ня. У за­сі­ках Ба­тьків­щи­ни, не­зва­жа­ю­чи ні на що, за­ли­ша­є­ться чи­ма­ло сма­ко­ли­ків, аро­ма­ти яких не да­ють спо­кій­но спа­ти при­че­тним. А що час при­мі­тив­них гра­бе­жів по­ма­лу від­хо­дить у ми­ну­ле й но­ва епо­ха ви­ма­гає ви­шу­ка­ні­ших ком­бі­на­цій, то й грав­ці зму­ше­ні вдо­ско­на­лю­ва­ти­ся. Гі­бри­дні ча­си ви­ма­га­ють гі­бри­дно­сті в усьо­му.

За остан­ні ро­ки укра­їн­ські олі­гар­хи по­мі­тно сху­дли на тлі всіх тих істо­ри­чних і ре­фор­ма­тор­ських пе­ри­пе­тій. Не схуд ли­ше президент, що­прав­да, по­мі­тно по­си­вів. Та­ка си­ту­а­ція, бе­зу­мов­но, не­аби­як роз­дра­ту­ва­ла най­ба­га­тших лю­дей кра­ї­ни, а їхні «схо­дня­ки» за мо­де­ра­тор­ства Та­ру­ти це ли­ше під­твер­джу­ють. Су­дя­чи з усьо­го, їм та­ки вда­ло­ся до­сту­ка­ти­ся до Бан­ко­вої, і в ме­жах до­ся­гну­то­го ком­про­мі­су, ціл­ком імо­вір­но, бу­ло дано до­бро на отри­ма­н­ня пев­них ком­пен­са­цій. Звід­си ігри з при­ва­ти­за­ці­єю держ­під­при­ємств та мо­жли­ви­ми зниж­ка­ми для по­ку­пців, звід­си роз­мо­ви про зня­т­тя мо­ра­то­рію на продаж зем­лі. Усе це вті­ли­ти мо­жна ли­ше за­раз і ли­ше за ни­ні­шніх роз­ста­но­вок. Жо­дна ін­ша по­стать, окрім ді­ю­чо­го прем’єра, і жо­ден ін­ший уряд не га­ран­ту­ва­ти­муть до­три­ма­н­ня до­мов­ле­но­стей. Ані Яре­сько, ані Грой­сман, ані будь-хто ін­ший. І йде­ться, вла­сне, не про пер­со­на­лії, а про змі­ну пра­вил, впли­вів, про по­тре­бу ви­бу­до­ву­ва­ти но­ві ком­бі­на­ції. А все це час, а час — це гро­ші. І що­дня це мо­жли­вість щось отри­ма­ти, при­грі­ти й по­тя­гну­ти. А у ви­пад­ку із прем’єром Грой­сма­ном про­бле­ма вза­га­лі на­бу­ває не­ба­че­них мас­шта­бів, адже зни­кає ба­ланс у вла­ді.

То­му тре­ба зво­лі­ка­ти чим­дов­ше. І но­во­го прем’єра, на­віть якщо вда­сться усу­ну­ти цьо­го, швидше як во­се­ни очі­ку­ва­ти не вар­то, і ви­бо­рів також. Але й утра­ти­ти імідж та реш­тки рей­тин­гу не мо­жна. Якщо ра­ні­ше най­гір­шим в Укра­ї­ні був ли­ше Яце­нюк, то ни­ні не­га­тив за його за­ли­ше­н­ня в крі­слі ля­гає ще й на БПП та на пре­зи­ден­та, і вони це чу­до­во ро­зу­мі­ють. А то­му про­цес його про­га­ня­н­ня по­ви­нен не тіль­ки три­ва­ти, щоб усі все всти­гли, а ще й бу­ти якомога менш оги­дним. І то­му Лу­цен­ко чи не що­дня має ви­хо­ди­ти й ка­за­ти, що уря­ду час пі­ти, за­кли­ка­ти пре­зи­ден­та звіль­ни­ти прем’єра. Гла­ва дер­жа­ви му­сить ка­за­ти, що він у по­шу­ку, і вда­ва­ти, ні­би справ­ді шу­кає. А прем’єр — фут­бо­ли­ти м’яч зі сво­го бо­ку, а чи­слен­ні ін­фор­ма­то­ри з АП, БПП, НФ — зли­ва­ти у ЗМІ від­вер­ті фей­ки, а ЗМІ — все ана­лі­зу­ва­ти й роз­по­від­а­ти кра­ї­ні бай­ки, щоб, не дай Бо­же, на­род не взяв­ся за но­жі, пар­дон, «ка­ла­ші».

Але на­ро­до­ві це, як ви­дно не ду­же ці­ка­во. Адже що мен­ше вла­да має ча­су ним за­йма­тись і пха­ти сво­го но­са в його жи­т­тя, то ща­сли­ві­ший він, що до­ве­де­но на Май­да­ні.

НО­ВО­ГО ПРЕМ’ЄРА, НА­ВІТЬ ЯКЩО ВДА­СТЬСЯ УСУ­НУ­ТИ ЦЬО­ГО, ШВИДШЕ ЯК ВО­СЕ­НИ ОЧІ­КУ­ВА­ТИ НЕ ВАР­ТО, І ВИ­БО­РІВ ТАКОЖ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.