Кі­нґа Нен­дза- Сі­ко­ньов­ська: «Іро­нія та сміх є най­кра­щи­ми за­со­ба­ми бо­роть­би із за­ли­шка­ми тоталітаризму»

Поль­ський куль­ту­ро­лог про до­свід де­ра­дя­ні­за­ції

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМІСТ - Спіл­ку­ва­ла­ся Ка­те­ри­на Но­ві­ко­ва

Про те, як від­бу­ва­ла­ся дерадянізація в Польщі та яка там си­ту­а­ція з ко­му­ні­сти­чною спад­щи­ною в но­вих су­спіль­но-по­лі­ти­чних ре­а­лі­ях, Ти­жню роз­по­ві­ла спів­ко­ор­ди­на­тор між­на­ро­дно­го між­ди­сци­плі­нар­но­го про­е­кту «(Пост)со­ці­а­лі­сти­чне мі­сто», ви­пу­скни­ця фа­куль­те­ту куль­ту­ро­знав­ства й аспі­ран­тка Ін­сти­ту­ту Ро­сії та Схі­дної Єв­ро­пи Яґел­лон­сько­го уні­вер­си­те­ту Кі­нґа Нен­дза-сі­ко­ньов­ська.

Які змі­ни сталися в Польщі в мі­сько­му се­ре­до­ви­щі після 1989 ро­ку? — Спо­ча­тку хо­чу на­го­ло­си­ти, що в ПНР не бу­ло стіль­ки пам’ятни­ків Лє­ні­ну, як, на­при­клад, в Укра­ї­ні. Тра­пля­ли­ся також сим­во­лі­чні мо­ну­мен­ти «на­ро­дної вла­ди» та поль­ських ді­я­чів Юлі­а­на Мар­хлев­сько­го, Бо­ле­сла­ва Бе­ру­та та ін­ших, але по­рів­ня­но із СРСР чи ін­ши­ми кра­ї­на­ми схі­дно­го бло­ку їх бу­ло зна­чно мен­ше.

Де­ко­му­ні­за­ція пу­блі­чно­го про­сто­ру в Польщі по­ча­лась у 1989 ро­ці, й ва­жли­вим сим­во­лом цьо­го про­це­су бу­ло зня­т­тя пам’ятни­ка на­шо­му спів­ві­тчи­зни­ко­ві Фє­лі­ксу Дзєр­жин­ско­му на Бан­ко­вій пло­щі у Варшаві. Це да­ло по­штовх хви­лі по­ва­ле­н­ня мо­ну­мен­тів у всій кра­ї­ні. То­го са­мо­го ро­ку при­бра­ли пам’ятник Лє­ні­ну в ра­йо­ні Но­ва Гу­та в Кра­ко­ві, а 1991-го — мар­ша­лу Іва­ну Ко­нє­ву, якого ко­му­ні­сти зо­бра­жа­ли як ря­тів­ни­ка мі­ста, що за­по­біг зруй­ну­ван­ню на­чеб­то за­мі­но­ва­них фа­ши­ста­ми най­ва­жли­ві­ших істо­ри­чних пам’яток мі­ста. Однак не всі пам’ятни­ки зни­щи­ли. Лє­ні­на ку­пив швед­ський екс­цен­три­чний муль­ти­міль­йо­нер і по­мі­стив його в мі­сте­чку осо­бли­во­стей під Сток­голь­мом. А Ко­нє­ва пе­ре­да­ли Ро­сії. То­ді ж упав пам’ятник Загиблим при слу­жбі та обо­ро­ні На­ро­дної Польщі в сто­ли­ці, який по­ста­ви­ли під час во­єн­но­го ста­ну і який не тер­пі­ли вар­шав’яни, на­зи­ва­ю­чи його пре­зир­ли­во «Убе­лі­ском» від Управ­лі­н­ня без­пе­ки.

Та­ким чи­ном цей пер­ший, де­що сти­хій­ний пе­рі­од по­ва­ле­н­ня пам’ятни­ків від­був­ся не за кіль­ка мі­ся­ців, а три­вав про­тя­гом пев­но­го пе­рі­о­ду.

Яким чи­ном пам’ятни­ки зни­ка­ли з міського про­сто­ру? Що ста­ло­ся зі ста­ту­єю Дзєр­жин­ско­го? — Не зав­жди офі­цій­ним при­во­дом для усу­не­н­ня пам’ятни­ка бу­ла де­ко­му­ні­за­ція. Зокре­ма, роз­би­ра­н­ням пам’ятни­ка Фє­лі­кса Дзєр­жин­ско­го у Варшаві ке­ру­ва­ла Во­є­вод­ська ди­ре­кція мі­ських шля­хів че­рез не­об­хі­дність пе­ре­не­сти його у зв’яз­ку з ро­бо­та­ми під час бу­дів­ни­цтва метро. Ймо­вір­но, та­ким чи­ном хо­ті­ли не допу­сти­ти, щоб ен­ту­зі­азм про­я­вив натовп, який пра­гнув вре­шті по­збу­ти­ся Дзєр­жин­ско­го. Тож офі­цій­но ста­тую ма­ли про­сто пе­ре­не­сти, але не лі­кві­ду­ва­ти. Про­те, коли кран під­няв ста­тую, во­на вмить роз­си­па­лась, адже бу­ла зро­бле­на не з брон­зи, а з де­ше­во­го бе­то­ну. Фє­лікс ви­явив­ся зов­сім не за­лі­зним. І са­ме в цей мо­мент ру­ши­ла юр­ба зі­вак і до­вер­ши­ла спра­ву.

А яким чи­ном вда­ло­ся стри­ма­ти хви­лю ни­ще­н­ня ко­му­ні­сти­чних пам’ятни­ків? Які то­ді па­ну­ва­ли на­строї в су­спіль­стві? — Після ці­єї пер­шої хви­лі ни­ще­н­ня пам’ятни­ків і пе­ре­йме­ну­ва­н­ня ву­лиць, ду­же сти­хій­ної та по­зи­тив­но оці­ню­ва­ної су­спіль­ством, ра­ди­каль­ні на­строї, при­ро­дно, ста­ли зга­са­ти. За­кін­чив­ся етап ре­во­лю­цій­но­го па­фо­су й по­ча­ла­ся но­ва дій­сність, у якій лю­ди пе­ре­ста­ли по­тре­бу­ва­ти та­ко­го ти­пу де­ко­му­ні­за­ції. Адже пам’ятни­ки вже зне­сли, а ву­ли­ці з най­агре­сив­ні­шим іде­о­ло­гі­чним за­барв­ле­н­ням пе­ре­йме­ну­ва­ли.

Не мен­шою про­бле­мою до­сі є ве­ли­кі ко­шти, які по­трі­бні для змі­ни до­ку­мен­тів у ра­зі пе­ре­йме­ну­ва­н­ня ву­лиць. І то­му най­ча­сті­ше са­ме ме­шкан­ці, а не ко­ли­шні ко­му­ні­сти чи «убе­ки» ви­сту­па­ють проти цьо­го. Тож після «па­трі­о­ти­чно­го під­не­се­н­ня», що су­про­во­джу­ва­ло­ся бо­роть­бою, кон­спі­ра­ці­єю та бо­го­слу­жі­н­ня­ми за ба­тьків­щи­ну, су­спіль­ство огор­ну­ла ні­би вто­ма. Уряд Яна Оль­шев­сько­го, який був при вла­ді ли­ше пів­ро­ку, здій­сню­вав актив­ну де­ко­му­ні­за­цію, але мо­лодь у скла­дній еко­но­мі­чній си­ту­а­ції біль­ше ці­ка­ви­ла­ся по­бу­до­вою ка­пі­та­лі­зму чи «шля­хом до Єв­ро­пи», ніж пе­ре­йма­ла­ся спад­щи­ною тоталітаризму.

А втім, те­ма пам’ятни­ків пов­ся­кчас по­вер­та­лась і по­вер­та­є­ться. Ве­ли­кий резонанс ви­кли­ка­ло зне­се­н­ня 2011 ро­ку пам’ятни­ка Ра­дян­сько­поль­сько­му бра­тер­ству по зброї у Варшаві, або, як його на­зи­ва­ли в на­ро­ді, «чо­ти­рьом, що сплять», зно­ву у зв’яз­ку з — па­ра­до­ксаль­но— бу­дів­ни­цтвом метро. Лю­ди по­ді­ли­ли­ся: одні хо­ті­ли його по­вер­не­н­ня, ін­ші бу­ли проти цьо­го. Оста­то­чно пам’ятник не по­вер­нув­ся на своє мі­сце.

Як пе­ре­йме­но­ву­ва­ли ву­ли­ці й чи на­справ­ді всі ко­му­ні­сти­чні на­зви бу­ло змі­не­но? — Май­же від­ра­зу після змі­ни устрою ста­ли змі­ню­ва­ти на­зви ву­лиць по всій кра­ї­ні на пов’яза­ні із «Со­лі­дар­ні­стю», з іме­нем Па­пи Рим­сько­го Іва­на Пав­ла ІІ чи іме­на­ми ан­ти­ко­му­ні­сти­чних ді­я­чів, про­сто ва­жли­вих істо­ри­чних постатей або твор­ців куль­ту­ри. По­вер­та­ли також істо­ри­чні най­ме­ну­ва­н­ня, які бу­ло змі­не­но після при­хо­ду ко­му­ні­стів. Ча­сти­ну про­сто ви­до­змі­ню­ва­ли, аби ли­ше усу­ну­ти їхнє про­па­ган­дист­ське за­барв­ле­н­ня.

На­при­клад, алея Поль­сько-ра­дян­ської дру­жби в Но­вій Гу­ті в Кра­ко­ві стала але­єю Дру­жби, ву­ли­ці 1 трав­ня пе­ре­тво­рю­ва­ли­ся на 3 трав­ня, День Кон­сти­ту­ції 1791 ро­ку, На­ро­дної ар­мії — на Ар­мії Кра­йо­вої то­що. Однак пе­ре­йме­ну­ва­ли не все. До­сі в поль­ських мі­стах мо­жна знай­ти пам’ятни­ки й на­зви ву­лиць епо­хи ПНР.

Яку роль у де­ко­му­ні­за­ції про­сто­ру в Польщі ві­ді­гра­ли дер­жав­ні ін­сти­ту­ції? Чи пе­ре­ду­ва­ла цьо­му су­спіль­на дис­ку­сія? — Рішення про змі­ну назв ву­лиць ухва­лює мі­сце­ва вла­да. Однак Ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’яті мо­же про­по­ну­ва­ти — і ро­бить це — вне­сти пев­ні змі­ни, вка­зав­ши на зло­чин­не ми­ну­ле по­ста­ті ді­я­ча, іме­нем якого на­зва­на ву­ли­ця. Вар­то на­го­ло­си­ти, що це не го­лов­на фун­кція ІНП, хо­ча його мі­сія є також осві­тньою. Пе­ред­усім зга­да­на ін­сти­ту­ція по­кли­ка­на про­во­ди­ти істо­ри­чні до­слі­дже­н­ня зло­чи­нів, ско­є­ні що­до поль­сько­го на­ро­ду в ХХ столітті (як ко­му­ні­сти­чних, так і на­цист­ських). Тож очі­ку­є­мо від них, щоб вони бу­ли пе­ред­усім істо­ри­ка­ми, а не по­лі­ти­ка­ми.

Якщо го­во­ри­ти про де­ко­му­ні­за­цію на­ших міст на по­ча­тку 1990-х, зда­є­ться, що во­на від­бу­ва­ла­ся все ж та­ки в атмо­сфе­рі під­не­се­ної дис­ку­сії як на­го­рі, так і на мі­сцях. Про­те на­віть сьо­го­дні су­пе­ре­чки що­до пе­ре­йме­ну­ва­н­ня ву­лиць, які час від ча­су ви­ни­ка­ють, ма­ють ха­ра­ктер вла­сне дис­ку­сії, ча­сом на­віть до­сить го­строї. За­раз са­ме від­бу­ва­є­ться дис­ку­сія в Кра­сни­ста­ві нав­ко­ло ву­ли­ці Сте­фа­на Окшеї. Гру­па, пов’яза­на із се­ре­до­ви­щем осіб, ре­пре­со­ва­них у ча­си во­єн­но­го ста­ну, хо­че на­зва­ти її на честь Па­пи Рим­сько­го Іва­на Пав­ла ІІ. Є й ті, хто пра­гне збе­рег­ти ста­ру на­зву. У хо­ді дис­ку­сії ви­яви­ло­ся, що Окшея був со­ці­а­лі­стом, але пе­ре­дво­єн­ним, то­му не мав ні­чо­го спіль­но­го з во­єн­ним ста­ном та зло­чи­на­ми ПНР. Та­ким чи­ном, ця су­пе­ре­чка ви­кли­ка­ла за­ці­кав­ле­н­ня осо­бою Окшеї, який був не ли­ше со­ці­а­лі­сти­чним ді­я­чем, а й бор­цем за не­за­ле­жність, за­ги­нув від рук ца­ра­ту.

Однак чи вар­то зно­си­ти пам’ятни­ки після дов­шо­го пе­рі­о­ду? — На дум­ку де­яких пра­вих се­ре­до­вищ, одно­зна­чно так. На жаль, ча­сто на­дмір­на рев­ність при­зво­дить до спроб при­бра­ти з про­сто­ру пам’яті за­слу­же­них осіб чи ду­же ва­жли­ві для Польщі по­дії, які про­сто не впи­су­ю­ться в їхнє ба­че­н­ня кра­ї­ни. Від­так те­ма со­ці­а­лі­сти­чно­го минулого пе­ре­тво­рю­є­ться на по­лі­ти­чну су­пе­ре­чку. Дис­ку­сії сто­су­ю­ться не­о­дно­зна­чних осіб, зокре­ма Бру­но­на Ясен­сько­го, який був не ли­ше ко­му­ні­стом, а й поетом, що зро­бив ва­го­мий вне­сок у поль­ську куль­ту­ру. Крім то­го, со­ці­а­лі­сти­чні пам’ятни­ки — це ча­сти­на на­шої істо­рії, а то­му де­я­кі з них вар­то збе­рег­ти як тво­ри ми­сте­цтва чи пам’ятки минулого. І де­я­кі з них вже по­тра­пи­ли до Му­зею со­цре­а­лі­зму, ство­ре­но­го в Ко­злов­ці. Це па­ла­цо­вий ком­плекс, що мі­сти­ться на північ від Лю­блі­на, у яко­му збе­рі­га­є­ться ко­ле­кція пла­ка­тів і ста­туй ми­ну­лої епо­хи.

У Яблон­ці на Під­кар­пат­ті збе­ріг­ся пам’ятник со­ці­а­лі­сти­чно­му ге­не­ра­ло­ві «Валь­те­ру» Ка­ро­лю Свер­чев­сько­му. У ча­си де­ко­му­ні­за­ції му­зей бу­ло лі­кві­до­ва­но, але сам мо­ну­мент не до­зво­ли­ли при­бра­ти ме­шкан­ці. — Це не єди­ний пам’ятник, який збе­ріг­ся. У Польщі ще ба­га­то так зва­них мо­ну­мен­тів вдя­чно­сті Чер­во­ній ар­мії. Оскіль­ки їх ча­сто вста­нов­лю­ва­ли на цвин­та­рях, вони не впа­да­ли у ві­чі. Во­дно­час ва­жли­во пам’ята­ти, що ми ма­є­мо роз­ви­не­ний культ цвин­та- рів. Тож одна спра­ва — зни­щи­ти пам’ятник, а ін­ша — мо­ги­лу. Остан­нє в на­шій куль­ту­рі вва­жа­є­ться свя­то­тат­ством, хо­ча тра­пля­ю­ться й та­кі ви­пад­ки. Ча­сто на хви­лі де­ко­му­ні­за­ції є пра­гне­н­ня зруй­ну­ва­ти все з ми­ну­лої до­би, бо во­но ви­да­є­ться ду­же не­без­пе­чним, та­ким, що не­га­тив­но впли­ває на су­спіль­ство. Це своє­рі­дна сти­хія ву­ли­ці, що хо­че ба­га­то змі­ни­ти й від­по­від­но ба­га­то зруй­ну­ва­ти. Про­те й у та­ко­му ра­зі ба­чи­мо по­ша­ну до по­хо­ва­н­ня.

Про­гра­ма мо­ло­дих поль­ських лі­вих, зокре­ма тих, що гур­ту­ю­ться дов­ко­ла пар­тії «Ра­зом» і є ан­ти­ко­му­ні­ста­ми та при­бі­чни­ка­ми не­за­ле­жно­сті, ґрун­ту­є­ться на поль­ській традиції ро­бі­тни­чо­го ру­ху пе­ред ПНР. Тож вони не про­дов­жу­ють пар­тій­ної си­сте­ми ПНР, на від­мі­ну від ском­про­ме­то­ва­них на остан­ніх ви­бо­рах «ста­рих лі­вих» (пар­тія «Со­юз де­мо­кра­ти­чних лі­вих», SLD). І ве­ли­ку ва­гу при­ді­ля­ють пам’ятни­кам ді­я­чам пе­ре­дво­єн­но­го ро­бі­тни­чо­го ру­ху. У Кра­ко­ві збе­ріг­ся мо­ну­мент Зброй­ної дії про­ле­та­рі­а­ту, до якого вони ре­гу­ляр­но по­кла­да­ють кві­ти. Та­ким чи­ном на­ма­га­ю­ться по­вер­ну­ти по­ля­кам ча­сти­ну на­шої істо­рії, зін­стру­мен­та­лі­зо­ва­ної Мо­сквою та при­вла­сне­ної пе­е­не­рів­ськи­ми ді­я­ча­ми.

Ці­ка­вою є також бо­роть­ба за пам’ять про мі­сце, де 1936 ро­ку по­лі­ція при­ду­ши­ла страйк на за­во­ді «Сем­пе­ріт». А че­рез два дні після то­го по про­те­сту­валь­ни­ках бу­ло від­кри­то во­гонь, уна­слі­док чо­го за­ги­ну­ло ві­сім ро­бі­тни­ків. На але­ях План­ти в цен­трі Кра­ко­ва, на ро­зі ву­лиць Ба­што­ва і Шпи­таль­на, мі­сти­ться ка­мінь на згад­ку про жертв тих ро­бі­тни­чих су­ти­чок, який уста­но­вив ко­му­ні­сти­чний уряд для ле­гі­ти­мі­за­ції сво­єї вла­ди, по­си­ла­ю­чись на істо­рію пе­ре­дво­єн­но­го ро­бі­тни­чо­го ру­ху. Після 1989-го ді­я­чі по­ста­ви­ли по­руч хрест із на­пи­сом «Жер­твам ко­му­ні­сти­чної про­во­ка­ції», пев­ною мі­рою зні­ма­ю­чи відповідальність за цю тра­ге­дію з пе­ре­дво­єн­но­го поль­сько­го ке­рів­ни­цтва.

Вар­то також за­зна­чи­ти, що серед пам’ятни­ків до­би ПНР бу­ли й справ­жні тво­ри ми­сте­цтва. Йде­ться, на­при­клад, про зна­ний «Ор­гáн» ви­да­тно­го ми­тця Вла­ди­сла­ва Га­сьо­ра. До­сі кон­тро­вер­сії ви­кли­кає не ли­ше факт, що твір був при­свя­че­ний «бу­дів­ни­чим на­ро­дної вла­ди на Пі­дгал­лі», а й не­ти­по­ва фор­ма — ме­та­ле­ві ско­би зав­ви­шки кіль­ка­над­цять ме­трів, що ви­со­чі­ють над гар­ним гір­ським кра­є­ви­дом і по­кли­ка­ні, за за­ду­мом ав­то­ра, ви­да­ва­ти зву­ки при по­ду­вах ві­тру. По­ір­жа­ві­лу ме­та­ле­ву кон­стру­кцію після чи­слен­них су­пе­ре­чок усе ж та­ки від­ре­мон­ту­ва­ли, а її іде­о­ло­гі­чну на­зву змі­ни­ли.

А по­де­ко­ли сенс пам’ятни­ка змі­нює гу­мор і со­ці­а­лі­сти­чний за за­ду­мом об’єкт стає, по су­ті, сим­во­лом де­ко­му­ні­за­ції. Най­кра­щий при­клад — ве­ли­че­зний за роз­мі­ра­ми пам’ятник ре­во­лю­цій­ним бо­ям у Же­шу­ві. Сьо­го­дні це сим­вол мі­ста. За сво­єю фор­мою у всіх він асо­ці­ю­є­ться з жі­но­чи­ми ста­те­ви­ми ор­га­на­ми, та­ким чи­ном ви­смі­ю­ю­чи ко­му­нізм. Ви зго­дні? — Так, без­пе­ре­чно, іро­нія та сміх є най­кра­щи­ми за­со­ба­ми бо­роть­би із за­ли­шка­ми тоталітаризму. Про­те для цьо­го по­трі­бні без­пе­ка й від­су­тність стра­ху. За­раз у Польщі та­ке вже мо­жли­во. То­рік ми від­зна­ча­ли 60ту рі­чни­цю Па­ла­цу куль­ту­ри і на­у­ки у Варшаві. Це бу­дів­ля, що асо­ці­ю­ва­ла­ся із за­ле­жні­стю від Мо­скви, у сти­лі сталінських хма­ро­чо­сів, «ме­жо­во­го зна­ку» по­ши­ре­н­ня після вій­ни ра­дян­ської вла­ди. Тем­не ми­ну­ле сьо­го­дні ми до­ла­є­мо не за до­по­мо­гою па­трі­о­ти­чно­го па­фо­су, а вла­сне че­рез сміх. З на­го­ди рі­чни­ці

від­бу­ли­ся кон­цер­ти, ви­ста­ви, ви­йшли пу­блі­ка­ції, на­віть зро­би­ли про­е­кцію гри «Те­тріс» на сті­ні па­ла­цу! Ко­жен мав мо­жли­вість взя­ти ке­ру­ва­ти ко­льо­ро­ви­ми ві­кна­ми ко­ло­са. Вар­шав’яни по­лю­би­ли цю бу­дів­лю, яка на­пов­ни­ла­ся для них но­ви­ми зна­че­н­ня­ми.

Сміх — це ли­ше один із за­со­бів, є й ін­ші. Ар­хі­те­ктор Адольф Ши­шко-бо­гуш спро­е­кту­вав у 1930-х роках вхід до гро­бни­ці Піл­суд­сько­го та до ко­ро­лів­ських мо­гил із бал­да­хі­ном, що спи­ра­є­ться на ко­ло­ни, взя­ті із со­бо­ру Оле­ксан­дра Нев­сько­го. Брон­зу ви­то­пи­ли з ав­стрій­ських гар­мат, цо­коль — із пам’ятни­ка Бі­смар­ку. Це бу­ло сим­во­лі­чне по­єд­на­н­ня трьох по­ді­лів Польщі, знак но­во­від­ро­дже­ної дер­жа­ви. То­рік на Ве­не­цій­сько­му бі­є­на­ле поль­ський па­віль­йон на­га­ду­вав цей бал­да­хін, тіль­ки по­ді­ле­ний так, ні­би злі­тав над ко­ло­на­ми. Усі ка­за­ли: з та­ким су­то поль­ським за­кри­тим кон­текс­том ні­хто цьо­го не зро­зу­міє, але він здо­був на­го­ро­ди. Ва­жли­во також ре­ін­тер­пре­ту­ва­ти дав­ні зна­ки, вка­зу­ю­чи на їхній при­хо­ва­ний сенс. Тво­ри про­па­ган­ди — це най­кра­щі вчи­те­лі істо­рії. У кон­текс­ті пе­ре­о­сми­сле­н­ня ко­му­ні­сти­чної спад­щи­ни та ре­кон­стру­кції іде­о­ло­гі­чних сен­сів ці­ка­ви­ми є пе­е­не­рів­ські се­рі­а­ли про вій­ну, зокре­ма «4 тан­кі­сти й со­ба­ка», «Став­ка, біль­ша за жи­т­тя» про Ган­са Клос­са, що впи­су­є­ться в поп-куль­тур­ну пам’ять ба­че­н­ня Дру­гої сві­то­вої вій­ни: ра­дян­ська дру­жба, яка єд­нає проти во­ро­га — нім­ця. Ці се­рі­а­ли до­сі ду­же по­пу­ляр­ні, але є не­без­пе­ка, що при­хо­ва­ний у них про­па­ган­дист­ський зміст за­ту­шує справ­жній образ вій­ни. То­му ва­жли­ві дис­ку­сії для ре­кон­стру­кції та­ких філь­мів, адже вони мо­жуть бу­ти над­зви­чай­но цін­ним на­вчаль­ним ма­те­рі­а­лом. Слід звер­ну­ти ува­гу, на­при­клад, на те, яким чи­ном Янек опи­нив­ся в Си­бі­ру, адже звід­ти він по­їхав до На­ро­дної ар­мії, а Ша­рик міг бу­ти по­том­ком со­ба­ки з та­бо­ру (бо звід­ки та­ка по­ро­ди­ста вів­чар­ка в си­бір­сько­му лі­сі?). У Му­зеї Вар­шав­сько­го пов­ста­н­ня є один зал, при­свя­че­ний від­но­си­нам із Чер­во­ною ар­мі­єю, від­но­си­нам ста­лі­ні­зму. Там показують фра­гмент цьо­го філь­му, у яко­му ба­чи­мо, як чо­ти­ри тан­кі­сти доби­ра­ю­ться до ни­ні­шньо­го кордону з Поль­щею на Бу­гу й ра­ді­ють, що, вла­сне, ді­йшли ту­ди та ви­зво­ля­ють кра­ї­ну. А звід­ки вони ма­ли зна­ти, що са­ме тут бу­де цей кор­дон? Адже пе­ред вій­ною він про­ля­гав да­ле­ко на схо­ді.

Яку роль у де­ко­му­ні­за­ції ві­ді­гра­ло від­чу­т­тя на­ро­дної то­то­жно­сті? — Бо­рю­чись із ко­му­ні­змом, лю­ди від­чу­ва­ли єд­ність, але це бу­ла єд­ність проти спіль­но­го во­ро­га. А на­справ­ді в опо­зи­цій­но­му ру­сі існу­вав ве­ли­кий по­діл, який на по­ча­тку 1990-х мав ве­ли­кий вплив і да­є­ться взна­ки до сьо­го­дні. То­му до­сі то­ча­ться су­пе­ре­чки що­до на­шої істо­рії, по­ру­шу­ю­ться пи­та­н­ня пам’ятни­ків і назв ву­лиць. Однак усе ж та­ки на­род Польщі має спіль­ну осно­ву, у кра­ї­ні па­нує єд­ність у то­му, що сто­су­є­ться втра­ти су­ве­рен­но­сті після Дру­гої сві­то­вої вій­ни. За цю су­ве­рен­ність бо­ро­ла­ся «Со­лі­дар­ність», і після її здо­бу­т­тя всі ми хо­ті­ли, щоб це по­зна­чи­ло­ся на на­шо­му про­сто­рі. Ра­пто­ва хви­ля «пап­ських» і «со­лі­дар­ні­сних» назв від­обра­жає під­не­се­ний настрій то­го ча­су. Сьо­го­дні вже ін­ший час та но­ві дис­ку­сії, і су­пе­ре­чки нав­ко­ло назв ву­лиць також від­обра­жа­ють ці про­це­си. На­пев­но, цей про­цес і не за­кін­чи­ться, адже історія три­ває.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.