«Вір­гін­ський за­бу­дов­ник» у Фе­о­фа­нії

Чо­му схе­ми ча­сів Чер­но­ве­цько­го жи­ві й до­ни­ні

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМІСТ - Ста­ні­слав Ко­злюк

Час від ча­су в ме­діа тра­пля­ю­ться по­ві­дом­ле­н­ня про си­ло­ві про­ти­сто­я­н­ня місцевих ме­шкан­ців із за­бу­дов­ни­ка­ми, а кіль­кість про­блем­них зон у сто­ли­ці пе­ре­ва­ли­ла за со­тню. Втім, у більшості ви­пад­ків по­зи­тив­них зру­шень у бо­роть­бі ки­ян проти бе­тон­них но­во­бу­дов не ви­дно, а ор­га­ни мі­сце­вої вла­ди, які ма­ли ви­рі­шу­ва­ти та­кі про­бле­ми, ли­ше роз­во­дять ру­ка­ми. Мов­ляв, «не на­ша ком­пе­тен­ція, по­зи­вай­те­ся до су­ду».

«Бу­ду­ва­ти ще не по­ча­ли, але пе­ред го­ло­су­ва­н­ням за Ген­план Ки­є­ва ра­птом з’яви­ли­ся орен­да­рі й уста­но­ви­ли зе­ле­ний пар­кан впри­тул до бу­дин­ків се­ли­ща Хо­тів. На цьо­му, що­прав­да, обме­жи­ли­ся. Але по­ча­ти мас­шта­бне бу­дів­ни­цтво мо­жуть у будь-який мо­мент», — роз­по­від­ає акти­віс­тка Оль­га Снігур-гра­бов­ська.

Ми кро­ку­є­мо око­ли­ця­ми Ки­є­ва бі­ля пар­ку «Фе­о­фа­нія». Лі­во­руч від нас оста­н­ня ви­со­тка в ме­жах Ки­є­ва за адре­сою Ме­тро­ло­гі­чна, 14б, пра­во­руч — при­ва­тні бу­дин­ки се­ли­ща Хо­тів.

«Це від­бу­ло­ся взим­ку 2015-го. Зво­ди­ти ви­со­тки пла­ну­ють на на­шо­му май­дан­чи­ку для ді­тей, — по­ка­зує ру­кою на не­ве­ли­чке по­ле за пар­ка­ном Оль­га, — влі­тку тут у фут­бол гра­ють. А що­ве­сни ми на цій те­ри­то­рії при­би­ра­є­мо. Вза­га­лі до­не­дав­на ці зем­лі на­ле­жа­ли На­ціо­наль­ній ака­де­мії на­ук Укра­ї­ни. Вла­сне, і наш бу­ди­нок (за но­ме­ром 14б) є так зва­ним бу­дин­ком ака­де­мі­ків. Ми звер­та­ли­ся до рі­зних ор­га­нів зі сво­єю про­бле­мою, про­те в більшості ви­пад­ків отри­му­ва­ли від­пи­ски».

Йде­ться про дві зе­мель­ні ді­лян­ки, які, згі­дно з до­го­во­ром орен­ди від 2007-го, на 15 ро­ків отри­ма­ли в ко­ри­сту­ва­н­ня ТОВ «Кон­корд К» і ТОВ «Но­вий дім» (від­по­від­но 1,3 га та 3 га). Про­те орен­да­рі, за сло­ва­ми місцевих жи­те­лів, з’яви­ли­ся ли­ше у 2015-му, коли Ки­їв­ра­да ма­ла за­твер­джу­ва­ти но­вий Ге­не­раль­ний план розвитку мі­ста. Від­по­від­но до мі­сто­бу­дів­но­го ка­да­стру ці­льо­ве при­зна­че­н­ня пер­шої ді­лян­ки — на­яв­ні те­ри­то­рії гро­мад­ських бу­ді­вель та спо­руд. Дру­га ж ро­зби­та на дві ча­сти­ни: пер­спе­ктив­ні те­ри­то­рії жи­тло­вої са­ди­бної за­бу­до­ви та те­ри­то­рії за­хи­сної зе­ле­ні. Крім то­го, пер­ша зе­мель­на ді­лян­ка час­тко­во роз­мі­ще­на у зсу­во­не­без­пе­чній зо­ні. Во­дно­час згі­дно з Дер­жав­ним зе­мель­ним ка­да­стром ці­льо­ве при­зна­че­н­ня цих ді­ля­нок — жи­тло­ва й ко­мер­цій­на за­бу­до­ва.

Ме­шкан­ці при­ле­гло­го будинку, бі­ля якого ма­ють з’яви­ти­ся ви­со­тки з під­зем­ни­ми пар­кін­га­ми, скар­жа­ться, що че­рез актив­ні ро­бо­ти мо­же по­стра­жда­ти і їхній, оскіль­ки впро­довж остан­ніх ро­ків має про­бле­ми че­рез ґрун­то­ві во­ди, а від­по­від­ні слу­жби на­віть укрі­плю­ва­ли фун­да­мент. Крім то­го, на другій зе­мель­ній ді­лян­ці про­ля­га­ють ко­му­ні­ка­ції. А на пер­шій сво­го ча­су пла­ну­вав роз­ши­рю­ва­ти­ся го­тель «Фе­о­фа­нія», що не­по­да­лік. У пла­нах бу­ло зве­сти низ­ку го­спо­дар­ських бу­ді­вель. Утім, че­рез не­без­пе­ку зсу­вів від ці­єї ідеї від­мо­ви­ли­ся.

Обу­ре­н­ня місцевих ви­кли­кає і той факт, що бу­дів­ни­цтво має ве­сти­ся без­по­се­ре­дньо в бу­фер­ній зо­ні пів­ден­ної ме­жі Ки­є­ва, впри­тул до се­ли­ща Хо­тів.

У роз’яснен­ні, яке на­да­ла КМДА мешканцям будинку, на­го­ло­шу­є­ться, що ді­лян­ка під за­бу­до­ву мі­сти­ться «в ме­жах пів­ден­но-істо­ри­чно­го аре­а­лу і вхо­дить до пе­ри­фе­рій­ної зо­ни пар­ку-пам’ятки са­до­во-пар­ко­во­го ми­сте­цтва на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня «Фе­о­фа­нія». Від­так від­по­від­но до мі­сто­бу­дів­них умов та обме­жень ком­па­нії-за­бу­дов­ни­ки ма­ли б узго­ди­ти прое­кт­ну до­ку­мен­та­цію з мі­сце­ви­ми ор­га­на­ми у сфе­рі охо­ро­ни куль­тур­ної спад­щи­ни та Мі­ні­стер­ством куль­ту­ри Укра­ї­ни. Крім то­го, одна з ви­мог до за­бу­дов­ни­ків по­ля­га­ла в збе­ре­жен­ні «тра­ди­цій­но­го ха­ра­кте­ру се­ре­до­ви­ща». Про­те, як свід­чать чи­слен­ні від­по­віді рі­зних ор­га­нів вла­ди, зокре­ма й КМДА, за­мов­ник не на­дав прое­кт­ної до­ку­мен­та­ції для ре­є­стра­ції в мі­сто­бу­дів­но­му ка­да­стрі.

Да­ле­ко­го 2009-го під час за­сі­да­н­ня се­кції мі­сто­бу­ду­ва­н­ня та ар­хі­те­кту­ри ар­хі­те­ктур­но-мі­сто­бу­дів­ної ра­ди при Го­лов­но­му управ­лін­ні мі­сто­бу­ду­ва­н­ня пи­та­н­ня що­до бу­дів­ни­цтва на цих те­ри­то­рі­ях роз­гля­да­ло­ся. То­ді чи­нов­ни­ки ре­ко­мен­ду­ва­ли «до подаль­шо­го роз­ро­бле­н­ня і по­го­дже­н­ня у вста­нов­ле­но­му по­ряд­ку» про­е­кти об­ґрун­ту­ва­н­ня що­до роз­мі­ще­н­ня жи­тло­во­го будинку, під­зем­но­го пар­кін­гу та не­жи­тло­вих приміщень гро­мад­сько­го при­зна­че­н­ня на другій ді­лян­ці. Про­те під­го­тов­ле­них за цими ре­ко­мен­да­ці­я­ми до­ку­мен­тів ні­хто не ба­чив.

У КМДА за­ува­жу­ють, що після 2011 ро­ку, коли на­брав чин­но­сті За­кон «Про ре­гу­лю­ва­н­ня мі­сто­бу­дів­ної ді­яль­но­сті», ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря-

ду­ва­н­ня обме­же­ні в пра­ві впли­ва­ти на си­ту­а­цію. То­му втру­ти­ти­ся не мо­жуть.

Во­дно­час Де­пар­та­мент Дер­жав­ної ар­хі­те­ктур­но-бу­ді­вель­ної ін­спе­кції у мі­сті Ки­є­ві за­явив, що не ви­да­вав до­зво­лу та не ре­є­стру­вав до­ку­мен­тів до­звіль­но­го ха­ра­кте­ру, які на­да­ва­ли б пра­во на ви­ко­на­н­ня під­го­тов­чих або бу­ді­вель­них ро­біт, і не приймав об’єкту екс­плу­а­та­ції.

Також вар­то на­го­ло­си­ти, що крім цих двох зе­мель­них ді­ля­нок у са­мій «Фе­о­фа­нії» в при­ва­тній вла­сно­сті пе­ре­бу­ває 17 зе­мель­них ді­ля­нок по 10 со­ток ко­жна. Це ста­ло­ся внаслідок змін меж пар­ку в 2003 ро­ці. Та­ким чи­ном утво­рив­ся Фе­о­фа­ні­їв­ський про­ву­лок. Зго­дом зем­лю за ці­єю адре­сою взя­ли в орен­ду Оле­на та Оле­ся За­то­ло­кі­ни. Мі­сце­ві пов’язу­ють їх із екс-ра­дни­ком Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча та ко­ли­шнім пред­став­ни­ком Дер­жав­ної по­да­тко­вої адмі­ні­стра­ції зі зв’яз­ків із Вер­хов­ною Ра­дою Ми­ко­лою Су­пру­ном. За до­ку­мен­та­ми він не має жо­дно­го сто­сун­ку до орен­до­ва­них те­ри­то­рій, про­те жур­на­лі­сти вста­но­ви­ли, що від 2004-го бу­дів­ни­цтво у «Фе­о­фа­нії» та за­бу­до­ву при­ва­тних те­ри­то­рій здійснює ли­ше одна ком­па­нія: ТОВ «Жок» зі ста­ту­тним ка­пі­та­лом 5 тис. грн. Її пра­ців­ни­ки пе­ре­ко­ну­ва­ли, що всі­ма бу­дів­ни­цтва­ми ке­ру­вав са­ме Су­прун. При­пу­ска­ють, що За­то­ло­кі­ни й Су­пру­ни дав­ні дру­зі, тож не ви­клю­че­на схе­ма, коли пер­ші офор­ми­ли на себе зе­мель­ні ді­лян­ки Су­пру­нів. Як від­по­ві­ла КМДА, на цих те­ри­то­рі­ях мо­жли­ва ма­кси­мум дво­по­вер­хо­ва за­бу­до­ва.

Не менш ці­ка­ви­ми є й ком­па­нії-за­бу­дов­ни­ки, які взялися зво­ди­ти ви­со­тки бі­ля Ме­тро­ло­гі­чної, 14б. Один бу­ди­нок по­ви­нен ма­ти адре­су Ме­тро­ло­гі­чна, 14д, ін­ший, по­ряд, — Фе­о­фа­ні­їв­ський про­ву­лок. Утім, ця ву­ли­ця по ін­ший бік пар­ку.

ТОВ «Но­вий дім» та «Кон­корд К», за да­ни­ми Єди­но­го дер­жав­но­го ре­є­стру, за­ре­є­стро­ва­ні в ЄДР 2003 ро­ку, їхнім ке­рів­ни­ком із 22.10.2013-го став Пав­ло Во­ло­ди­ми­ро­вич Ар­та­мо­нов. Ро­змір ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу — 2,9 і 8,75 млн грн.

Офі­си зга­да­них ком­па­ній ма­ють одна­ко­ву адре­су: Ки­їв, вул. Ста­ро­на­во­дни­цька, 13а, се­кція Е, оф. 42. Фун­да­тор обох — ТОВ «Фор­дон Есет Ме­не­джмент», одним із за­снов­ни­ків якого є зга­да­ний ви­ще Ар­та­мо­нов. До ста­ту­тно­го фон­ду він вніс аж 1 тис. грн. Ста­ту­тний ка­пі­тал ТОВ — 15 млн грн. Ке­рів­ник ком­па­нії — Костянтин Юрі­йо­вич Ка­чан. Офіс мі­сти­ться за адре­сою: вул. Ста­ро­на­во­дни­цька, 13а, се­кція Е, кв. 42. Основ­на ді­яль­ність — управ­лі­н­ня фі­нан­со­ви­ми рин­ка­ми. Спів­за­снов­ни­ком ви­сту­пи­ло ТОВ «Фор­дон Ін­ве­стментс та Ме­не­джмент», яке вне­сло до ста­ту­тно­го фон­ду 14,9 млн грн. Ке­рів­ник — Юрій Ва­ле­рі­йо­вич Со­ро­чин­ський. Ста­ту­тний ка­пі­тал — 5,05 млн грн. Адре­са офі­су ком­па­нії: вул. Ста­ро­на­во­дни­цька, 13а, се­кція Е. Рі­зни­ться тіль­ки но­мер офі­су — 44. Кон­то­ра на­дає в орен­ду вла­сне чи орен­до­ва­не не­ру­хо­ме май­но. Кі­нець цьо­го лан­цюж­ка ре­є­стра­то­рів гу­би­ться десь на Британських Вір­гін­ських остро­вах. Адже за­снов­ни­ком остан­ньо­го ТОВ є «Фор­дон Де­ве­ло­пмент Лі­мі­тед». У ба­зі ЄДР на­віть не за­зна­че­на ор­га­ні­за­цій­но-пра­во­ва фор­ма офшо­ру. По­ряд із на­звою чергового «Фор­до­на» кра­су­є­ться скром­не «ком­па­нія».

Бо­ро­ти­ся з «вір­гін­ським за­бу­дов­ни­ком» на­ма­га­ли­ся в Київраді. Зокре­ма, де­пу­тат Те­тя­на Ме­лі­хо­ва. У 2015-му во­на роз­гля­да­ла не­за­кон­ні зем­ле­ві­две­де­н­ня ча­сів Чер­но­ве­цько­го. І на­віть у трав­ні то­го са­мо­го ро­ку пі­дго­ту­ва­ла про­ект рішення що­до роз­ри­ву до­го­во­ру орен­ди з ТОВ «Но­вий дім» і ТОВ «Кон­корд К». Про­те вже в ли­пні пи­та­н­ня що­до цих за­бу­дов­ни­ків зня­ли з роз­гля­ду «на до­о­пра­цю­ва­н­ня». І про­бле­ма із зем­лею під но­во­бу­ди з пар­кін­га­ми в бу­фер­ній, охо­рон­ній зо­ні пар­ку «Фе­о­фа­нія» за­ви­сла в по­ві­трі до­ни­ні.

МАВРИТАНІЯ БУРКІНА-ФАСО

БЕНІН

*На 100 км² ЛЕСОТО (мас­штаб одні­єї ча­рун­ки)

**Ру­хо­ме се­ре­днє за п’ять ро­ків

За да­ни­ми ла­бо­ра­то­рії Ра­ман­кат­ті, 2008 рік, Між­на­ро­дно­го ін­сти­ту­ту до­слі­джень про­до­воль­чої по­лі­ти­ки (IPFRI), Про­до­воль­чої та сіль­сько­го­спо­дар­ської ор­га­ні­за­ції ООН (ФАО), Haver Analytics

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.