Зе­ле­на ево­лю­ція

Афри­кан­ський аграр­ний се­ктор ро­бить стри­бок

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМІСТ -

Іще не­дав­но Жан-п’єр Нза­ба­гі­ма­на за­сі­вав свої по­ля на схи­лі па­гор­ба в за­хі­дній ча­сти­ні Ру­ан­ди, вру­чну роз­ки­да­ю­чи на­сі­н­ня, що за­ли­ши­ло­ся від минулого вро­жаю. Про­ро­ста­ло во­но ку­пка­ми. Жи­ла­вий і му­ску­ля­стий чо­ло­вік же­ста­ми на­ма­га­є­ться по­ка­за­ти не­ви­зна­че­ну фор­му тих ку­щи­ків. Жни­ва бу­ли не над­то важ­кі, бо ро­ди­ло не ду­же.

А цьо­го ро­ку най­ближ­че до його до­му по­ле бу­ло обро­бле­не з при­ціль­ною то­чні­стю. У лю­то­му він зі­брав гар­ний уро­жай ку­ку­ру­дзи, по­сі­я­ної ні­би під лі­ній­ку. Нза­ба­гі­ма­на то­чно на­зи­ває дов­жи­ну про­між­ків між ряд­ка­ми й ро­сли­на­ми в ряд­ку. Від­так ту са­му пло­щу він за­сі­яв ква­со­лею. На цьо­му та чо­ти­рьох ін­ших по­лях (за­га­лом близь­ко пів­ге­кта­ра) ни­ні фер­мер ви­ро­щує до­ста­тньо, щоб дві­чі на мі­сяць до­зво­ли­ти со­бі ку­пу­ва­ти м’ясо. У ньо­го є ко­ро­ва, а на ра­хун­ку в бан­ку ле­жить близь­ко 180 тис. ру­ан­дій­ських фран­ків ($230). І хо­ча він усе-та­ки за­ли­ша­є­ться бі­дня­ком, як не кру­ти, але за­раз уже на­ле­жить до кла­су бі­дних мрій­ни­ків. Те­пер Жан-п’єр ка­же, що, мо­жли­во, по­бу­дує в се­лі крам­ни­цю, а ще спо­ді­ва­є­ться, що хтось із чо­ти­рьох його ді­тей ста­не во­ді­єм чи ме­ха­ні­ком.

За да­ни­ми Про­до­воль­чої та сіль­сько­го­спо­дар­ської ор­га­ні­за­ції ООН, ру­ан­дій­ські фер­ме­ри у 2014 ро­ці ви­ро­сти­ли 792 тис. т зер­на, що втри­чі з ли­шком біль­ше, ніж у 2000-му. Ви­ро­бни­цтво ку­ку­ру­дзи, яка є жит­тє­во ва­жли­вою для Схі­дної Афри­ки куль­ту­рою, під­ско­чи­ло все­ме­ро. Ста­ти­сти­ці агро­се­кто­ру при­та­ман­ні не­пе­ре­дба­чу­ва­ні змі­ни, а над­то в Афри­ці. Однак до її да­них до­ві­ри біль­ше з огля­ду на те, що па­ра­лель­но в Ру­ан­ді фі­ксу­є­ться різ­ке зни­же­н­ня рів­ня бі­дно­сті. А ще їхнім під­твер­дже­н­ням є кра­є­вид, який мо­жна ба­чи­ти в мі­сті Гі­те­га в Бу­рун­ді. Там­те­шня фер­мер­ка Де­тів Му­кан­да­ї­се­нґа ка­же, що пе­ре­ва­жна ча­сти­на її су­сі­дів по­ча­ла зби­ра­ти на­ба­га­то ви­щі вро­жаї. Ді­дів­ським ме­то­дом на­да­лі сіє, пев­но, ко­жен п’ятий, і біль­шість із цих упер­тю­хів ста­рі лю­ди.

Ру­ан­да — кра­ї­на осо­бли­ва, але якраз сіль­ським го­спо­дар­ством ма­ло від­рі­зня­є­ться від ре­шти ре­гіо­ну. Збір зер­на в Ефі­о­пії за 2000–2014-й по­тро­їв­ся, хо­ча че­рез по­су­ху, спри­чи­не­ну тем­пе­ра­тур­ни­ми ко­ли­ва­н­ня­ми Ель-нінь­йо, то­рі­шній уро­жай ви­дав­ся по­га­ним. Вар­тість сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур, ви­ро­щу­ва­них у Ка­ме­ру­ні, Га­ні й Зам­бії, за остан­нє де­ся­ти­лі­т­тя під­ско­чи­ла що­най­мен­ше на 50%; май­же та­кий са­мий по­ка­зник де­мон­струє Ке­нія.

Зав­дя­ки кра­щій агро­те­хні­ці, ви­ко­ри­стан­ню до­брив та гі­бри­дно­го на­сі­н­ня мільйони афри­кан­ських фер­ме­рів, та­ких як Нза­ба­гі­ма­на, по­лі­пши­ли свій до­бро­бут і ста­ли які­сні­ше хар­чу­ва­ти­ся. Їхній при­клад до­во­дить, що дрі­бні аграр­ни­ки теж мо­жуть ви­гра­ва­ти від ефе­ктив­ні­ших ме­то­дів го­спо­да­рю­ва­н­ня. А якщо за­ли­ши­ти по­за ува­гою кіль­ка ви­пад­ків про­да­жу ве­ли­ких зе­мель­них угідь іно­зем­них ін­ве­сто­рів, ко­трі в усіх на ву­стах, то май­же дві тре­ти­ни афри­кан­ських го­спо­дарств ма­ють пло­щу менш ніж 1 га. То­му

від Са­ха­ри бу­ло 1,5 млн км² ор­них зе­мель; ни­ні їх пло­ща збіль­ши­ла­ся на 800 тис. км².

А ще сіль­ське го­спо­дар­ство Афри­ки має по­ту­жні­ші люд­ські ре­сур­си. На­віть сьо­го­дні, коли зро­ста­н­ня на­се­ле­н­ня в азій­ських і ла­ти­но­а­ме­ри­кан­ських сіль­ських ра­йо­нах спо­віль­ни­ло­ся, в афри­кан­ських во­но ще ста­но­вить 2%. Біль­ше лю­дей — біль­ше ро­бі­тни­ків, а от­же, як ва­рі­ант, ви­ща про­ду­ктив­ність го­спо­дар­ства в аб­со­лю­тно­му ви­ра­жен­ні. Хо­ча й біль­ше ро­тів, які тре­ба на­го­ду­ва­ти. На­се­ле­н­ня в Афри­ці зро­ста­ло стрім­кі­ше, ніж в Ін­дії, і че­рез це про­тя­гом дру­гої по­ло­ви­ни ХХ сто­лі­т­тя ви­ро­бни­цтво на осо­бу ду­же ба­га­то де на кон­ти­нен­ті па­да­ло.

По­ясне­н­ня місцевих тру­дно­щів слід по­чи­на­ти з гео­ло­гії. Зна­чна ча­сти­на ко­рін­них по­рід Афри­ки — пра­дав­ні. Вони сфор­му­ва­ли­ся до то­го, як ма­те­рик по­став у сво­є­му су­ча­сно­му ви­гля­ді, у цен­трі ве­ли­че­зно­го ма­си­ву су­хо­до­лу, ві­до­мо­го як Гон­два­на. Со­тні міль­йо­нів ро­ків те­кто­ні­чної актив­но­сті (уна­слі­док якої з’яв­ля­ю­ться сві­жі оскол­ки по­рід, що пе­ре­ме­лю­ю­ться під ді­єю ві­тру й до­щу на ро­дю­чий ґрунт) в Афри­ці май­же не бу­ло. Ра­йо­ни при­ро­дних ро­дю­чих зе­мель ле­жать на пів­дні й нав­ко­ло Схі­дно­а­фри­кан­сько­го ри­фту, який про­стя­га­є­ться й че­рез Ру­ан­ду. Але зна­чна ча­сти­на вну­трі­шніх зе­мель ма­ло­при­да­тна для сіль­сько­го го­спо­дар­ства (див. ма­пу).

Оскіль­ки ли­ше близь­ко 4% ор­них зе­мель на південь від Са­ха­ри зро­шу­ю­ться, куль­ту­ри, які мо­жна ви­ро­щу­ва­ти, ви­зна­ча­ю­ться по­го­дни­ми умо­ва­ми. Вони ду­же ва­рі­ю­ю­ться за­ле­жно від по­ри ро­ку й мі­сця. Се­зон­на рі­зни­ця погоди спо­ну­кає від­да­ва­ти пе­ре­ва­гу ви­три­ва­лим, але низь­ко­вро­жай­ним сор­там. Не­о­дно­рі­дність площ зу­мов­лює від­мін­ність куль­тур і спосо­бів хар­чу­ва­н­ня в ме­жах усьо­го кон­ти­нен­ту. У Ру­ан­ді основ­ни­ми хар­чо­ви­ми про­ду­кта­ми є бі­ла ку­ку­ру­дза та бо­би. В ін­ших ре­гіо­нах біль­ше зна­че­н­ня ма­ють про­со та його рі­зно­вид теф, сор­го, ка­са­ва або со­лод­ка кар­то­пля. Зе­ле­на ре­во­лю­ція в Азії бу­ла по­рів­ня­но про­стою, ка­же стар­ший еко­но­міст Сві­то­во­го бан­ку До­нальд Лар­сон, бо ж оста­н­ня ма­ла тіль­ки дві основ­ні куль­ту­ри: рис і пше­ни­цю. Дай­те ви­со­ко­вро­жай­ні сор­ти обох — й основ­ну те­хні­чну про­бле­му ви­рі­ше­но. А от ріль­ни­цтво Афри­ки на­стіль­ки рі­зно­рі­дне, що одним стриб­ком у куль­ти­ву­ван­ні яко­їсь окремої куль­ту­ри його не транс­фор­му­ва­ти. Цьо­му кон­ти­нен­ту по­трі­бна дю­жи­на зе­ле­них ре­во­лю­цій.

Лю­ди всі­ля­ко по­ста­ра­ли­ся за­го­стри­ти на­яв­ні про­бле­ми. Від 1960-х ро­ків но­ві не­за­ле­жні афри­кан­ські дер­жа­ви (ча­сто в ме­жах кор­до­нів ко­ло­ні­аль­но­го пе­рі­о­ду, ма­лень­кі й без ви­хо­ду до мо­ря) об­кла­да­ли сіль­сько­го­спо­дар­ську про­ду­кцію ви­со­ки­ми по­да­тка­ми, щоб фі­нан­су­ва­ти ін­ду­стрі­аль­ні про­е­кти (зде­біль­шо­го не­вда­лі). Вони ма­ло робили для по­кра­ще­н­ня де­фі­ци­тної та не­аде­ква­тної ін­фра­стру­кту­ри ко­ло­ні­аль­ної до­би, де за­зви­чай пе­ре­ва­жа­ли за­лі­зни­ці від шахт до пор­тів. Ме­ре­жа ав­то­шля­хів в Афри­ці до­сі вель­ми не­гу­ста; у сіль­ських ра­йо­нах до­ро­ги ча­сто при­мі­тив­ні й не­про­хі­дні після злив.

Ду­же ча­сто уря­ди вста­нов­лю­ва­ли кон­троль цін на агро­про­ду­кцію в ру­чно­му ре­жи­мі, обме­жу­ю­чи та­ким чи­ном за­ро­бі­ток се­лян. А в де­яких кра­ї­нах (як-от Ефі­о­пія) на фер­ме­рів ти­сну­ли ре­пре­сив­ні адмі­ні­стра­тив­но-ко­ман­дні ре­жи­ми, від­би­ва­ю­чи в них ба­жа­н­ня пра­цю­ва­ти. «Ми втра­ти­ли два з по­ло­ви­ною — три де­ся­ти­лі­т­тя», — ка­же Усман Ба­ді­ан із Між­на­ро­дно­го ін­сти­ту­ту до­слі­джень про­до­воль­чої по­лі­ти­ки (IPFRI).

Чо­го ко­штує не­ефе­ктив­ність вла­ди, по­ка­зує сум­на історія, пов’яза­на із суб­си­ді­я­ми на до­бри­ва. У всьо­му сві­ті на 1 га сіль­сько­го­спо­дар­ських угідь про­тя­гом ро­ку да­ють близь­ко 124 кг шту­чних до­брив. Ба­га­то хто за­яв­ляє, що це за­ве­ли­кий об­сяг. Але 15 кг на 1 га в Чор­ній Афри­ці — яв­но за­ма­ло (див. «На го­ло­дно­му пай­ку») . Де­я­кі кра­ї­ни, як-от Гана й Ма­ла­ві, у вда­лі ро­ки ще­дро роз­ки­да­ли­ся грі­шми на до­брив­ні суб­си­дії, а щой­но бю­джет сти­скав­ся, при­пи­ня­ли їх. Як на­слі­док — суб­си­до­ва­ні до­бри­ва, при­зна­че­ні для дрі­бних фер­ме­рів, ча­сто при­три­му­ва­ли й пе­ре­про­да­ва­ли за рин­ко­ви­ми ці­на­ми, а рі­зни­ця по­тра­пля­ла в ки­ше­ні по­се­ре­дни­ків. У Ні­ге­рії ця си­сте­ма стала на­стіль­ки ко­рум­по­ва­ною, що 2012 ро­ку, за оцін­кою мі­ні­стра сіль­сько­го го­спо­дар­ства Акін­ву­мі Аде­сі­ни, до дрі­бних фер­ме­рів за дер­жав­ною ці­ною по­тра­пля­ло ли­ше 11% суб­си­до­ва­них до­брив.

близь­ко 125 тис. т по­кра­ще­но­го зер­на (по­рів­няй­мо: у 2010-му — 26 тис. т).

Чи­ма­ло сор­тів цьо­го на­сі­н­ня ви­во­дять в Афри­ці для її жи­те­лів. Н’тжі Ку­лі­ба­лі з Ін­сти­ту­ту сіль­ської еко­но­мі­ки в Ма­лі ви­пле­кав шість гі­бри­дних рі­зно­ви­дів ку­ку­ру­дзи. Зав­дя­ки по­су­хо­стій­ко­сті їх мо­жна сі­я­ти на північ і схід від сто­ли­ці кра­ї­ни Ба­ма­ко — на по­лях, де ни­ні пе­ре­ва­жно ви­ро­щу­ють сор­го. Май­же одно­ча­сно ін­ша мі­сце­ва ко­ман­да до­слі­дни­ків ви­ве­ла рі­зно­вид сор­го з уро­жай­ні­стю при­бли­зно на 40% ви­щою, ніж у мі­сце­во­го сор­ту, і це на­віть без до­да­тко­вих до­брив.

Дер­жа­ва й до­бро­чин­ні стру­кту­ри нав­пе­ре­бій учать се­лян сі­я­ти но­ве на­сі­н­ня. У Ру­ан­ді ор­га­ні­за­ція One Acre Fund за­без­пе­чує сво­їх клі­єн­тів по­сів­ним ма­те­рі­а­лом, до­бри­ва­ми, до­сві­дом і — що го­лов­не — кре­ди­та­ми. Пе­ре­хід на гі­бри­дний по­сів­ний матеріал озна­чає, що його по­трі­бно ку­пу­ва­ти що­ро­ку но­вий, бо ро­сли­ни, ко­трі з ньо­го ви­ро­ста­ють, не да­ють на­сі­н­ня з та­ки­ми са­ми­ми вла­сти­во­стя­ми. Але дрі­бним фер­ме­рам кре­ди­ти для та­ких по­треб за­зви­чай не­до­сту­пні: одне з мас­шта­бних до­слі­джень Сві­то­во­го бан­ку ви­яви­ло, що ли­ше 1% ні­ге­рій­ських аграр­ни­ків бра­ли по­зи­ку для при­дба­н­ня до­бри­ва.

То­рік ве­ли­ка ме­ре­жа ін­стру­кто­рів One Acre Fund, які са­мі є фер­ме­ра­ми, на­вчи­ла ще близь­ко 305 тис. схі­дно­а­фри­кан­ських дрі­бних зем­ле­вла­сни­ків роз­мі­щу­ва­ти зер­ня­та ряд­ка­ми на пра­виль­них від­ста­нях одне від одно­го, що збіль­шує про­ду­ктив­ність, а також від­мі­рю­ва­ти до­бри­ва ков­па­чка­ми від пля­шок. Нза­ба­гі­ма­на теж їхній клі­єнт, як і близь­ко тре­ти­ни ту­те­шніх фер­ме­рів. У тих ра­йо­нах Ке­нії, де ор­га­ні­за­ція діє вже при­найм­ні чо­ти­ри ро­ки, на­віть се­ля­ни, які не спів­пра­цю­ють із нею, по­ча­ли отри­му­ва­ти на 10% біль­ше ку­ку­ру­дзи з ге­кта­ра, ніж вла­сни­ки схо­жих ферм у ра­йо­нах, де ця до­по­мо­га тіль­ки-но з’яви­ла­ся. Тим ча­сом ноу-хау не пе­ре­стає по­ши­рю­ва­ти­ся.

ТА­РИ­ФІВ БІЛЬ­ШЕ, НІЖ ВАН­ТА­ЖІ­ВОК

Ці­ли­ни в Афри­ці ко­лись бу­ло ду­же ба­га­то. Ни­ні во­на є рід­кі­стю, тож фер­ме­рам по­трі­бно шу­ка­ти спосо­би, як ви­ро­сти­ти біль­ше на ко­жно­му кла­пти­ку по­ля. І на­віть у кра­ї­нах із до­ста­тні­ми зе­мель­ни­ми ре­сур­са­ми нав­ко­ло ве­ли­ких міст, що й на­да­лі роз­ро­ста­ю­ться, зем­лі вже май­же не ли­ши­ло­ся. А з огля­ду на про­бле­ми транс­пор­ту­ва­н­ня сві­жої про­ду­кції на да­ле­кі від­ста­ні ін­тен­си­фі­ка­ція сіль­сько­го го­спо­дар­ства по­бли­зу ве­ли­ких рин­ків ви­да­є­ться осо­бли­во при­ва­бли­вою. Ри­нок мі­ста мо­же, окрім ін­шо­го, впли­ва­ти на те, які куль­ту­ри ви­ро­щу­ють се­ля­ни. Ближ­че до сто­ли­ці Ефі­о­пії Ад­дис-абе­би фер­ме­ри пе­ре­хо­дять із чер­во­но­го те­фу на мо­дний бі­лий, бо він стає де­да­лі по­пу­ляр­ні­шим серед мі­стян. Бі­лий ви­ба­гли­ві­ший, тож зем­ле­ро­би ви­ко­ри­сто­ву­ють біль­ше до­брив і кра­ще на­сі­н­ня. В ін­ших мі­сце­во­стях ве­ли­кий по­пит на м’ясо та яй­ця в мі­стах під­ка­зує аграр­ни­кам роз­во­ди­ти ко­рів та ку­рей.

Пе­ре­ве­зе­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції на да­ле­кі від­ста­ні є про­блем­ни­ми не тіль­ки че­рез по­га­ні до­ро­ги. 2013 ро­ку ООН ви­яви­ла, що для афри­кан­ських під­при­ємств, які екс­пор­ту­ють товари до ін­ших кра­їн кон­ти­нен­ту, ми­тні та­ри­фи ста­но­ви­ли в се­ре­дньо­му 8,7% , а для тих, що ви­во­зять їх до ін­ших ча­стин сві­ту, — 2,5%. Але по­сту­по­во і вну­трі­шні афри­кан­ські та­ри­фи, і бар’єри зни­жу­ю­ться. Ана­лі­тик IFPRI Ма­ксі­мо То­ре­ро за­ува­жує, що в се­ре­ди­ні 2000-х із одних

афри­кан­ських кра­їн до ін­ших бу­ло екс­пор­то­ва­но 31% хар­чо­вих ка­ло­рій. Це не­ба­га­то, але все-та­ки кра­ще, ніж 14% за 10 ро­ків до то­го (по­су­хи, спри­чи­не­ні ЕльНінь­йо в остан­ні кіль­ка мі­ся­ців в Ефі­о­пії та на пів­дні Афри­ки, по­ки що не зу­мо­ви­ли то­таль­ної за­бо­ро­ни на екс­порт хар­чо­вих про­ду­ктів).

За­те в ін­ших пи­та­н­нях ре­фор­му­ва­н­ня від­бу­ва­є­ться по­віль­ні­ше. В афри­кан­ських фер­ме­рів ча­сто ма­ло (або й не­має жо­дних) прав на зем­лю, яку вони обро­бля­ють. Тож че­рез не­впев­не­ність аграр­ни­ки за­зви­чай не ри­зи­ку­ють вкла­да­ти в угі­д­дя ба­га­то ко­штів: або не ба­чать до­ціль­но­сті, або не мо­жуть отри­ма­ти кре­дит. Осо­бли­во важ­кі на­слід­ки ці про­бле­ми мо­жуть ма­ти для жінок. Про­ве­де­не в Га­ні до­слі­дже­н­ня по­ка­за­ло, що фер­мер­ки рід­ше за­ли­ша­ли угі­д­дя, на яких вони пра­цю­ва­ли, не­за­сі­я­ни­ми (про­стий спо­сіб під­ви­щи­ти ро­дю­чість). Схо­же, бо­я­ли­ся втра­ти­ти зем­лю, не за­са­джу­ю­чи її по­стій­но.

А спро­би (з най­кра­щих мір­ку­вань) да­ти фер­ме­рам пра­ва на зем­лю іно­ді ста­ви­ли жінок у гір­ше ста­но­ви­ще: із за­мі­ною зви­ча­є­во­го пра­ва на за­ко­ни чо­ло­ві­ки за­зви­чай пра­гнуть узя­ти все під кон­троль. Хо­ча в кіль­кох кра­ї­нах змі­ни на кра­ще та­ки від­бу­ва­ю­ться. В Ефі­о­пії, де зем­ля фор­маль­но на­ле­жить дер­жа­ві, уто­чне­но й роз’ясне­но пра­ва фер­ме­рів на обро­бі­ток та су­б­орен­ду. Ця ре­фор­ма в по­єд­нан­ні зі змі­на­ми до за­ко­но­дав­ства про ро­дин­ні сто­сун­ки, схо­же, зро­би­ла жінок са­мо­стій­ні­ши­ми. Ру­ан­дій­ський уряд вніс змі­ни до за­ко­ну про успад­ку­ва­н­ня, щоб да­ти біль­ше прав жі­но­цтву.

Ба­га­то які із цих по­зи­тив­них змін бу­ли б не­мо­жли­ві без спри­я­н­ня уря­ду. Серед кра­їн Чор­ної Афри­ки жа­хли­ві ре­жи­ми до­сі за­прав­ля­ють в Еква­то­рі­аль­ній Гві­неї та Зім­ба­бве (де про­ду­ктив­ність сіль­сько­го го­спо­дар­ства зни­жу­є­ться); є там і не­спро­мо­жні дер­жа­ви, як-от у Цен­траль­но­а­фри­кан­ській Ре­спу­блі­ці, Південному Су­да­ні й Со­ма­лі. Але най­гір­ших пра­ви­те­лів уже не­має, та й вій­ни за кор­до­ни тра­пля­ю­ться не­ча­сто.

От­же, ре­гіон час­тко­во за­спо­ко­їв­ся. Аме­ри­кан­ська ана­лі­ти­чна ор­га­ні­за­ція «Центр си­стем­но­го ми­ру» ве­де облік гро­ма­дян­ських та етні­чних кон­флі­ктів, оці­ню­ю­чи їхню сер­йо­зність за 10-баль­ною шка­лою. На 2014 рік проти 1998-го за­галь­на ін­тен­сив­ність кон­флі­ктів у ре­гіо­ні змен­ши­ла­ся від 55 до 30. Мир­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.