Ча­рів­ні бо­би

Но­ві­тні те­хно­ло­гії на слу­жбі у фер­ме­рів

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМІСТ -

Жме­ня ча­рів­них бо­бів для фер­ме­ра, які ма­ють зро­би­ти його ба­га­тим? Схо­же на каз­ку. Але, як ка­же пи­сьмен­ник-фан­таст Ар­тур Кларк, пе­ре­до­ві те­хно­ло­гії вза­га­лі силь­но на­га­ду­ють ма­гію. На­фар­ши­ро­ва­ні сен­со­ра­ми «бо­би», скон­стру­йо­ва­ні ін­же­не­ро­м­еле­ктрон­ни­ком Ен­дрю Гол­лан­дом із се­ла Своф­фем-бал­бек бі­ля ан­глій­сько­го мі­ста Кем­бри­джа, — це не про­сто пе­ре­до­ва ро­зроб­ка. За сло­ва­ми ви­на­хі­дни­ка, вони мо­жуть да­ти від­по­відь на мо­ли­тви ба­га­тьох агра­рі­їв.

Уки­ну­ті до збіж­жя в зер­но­схо­ви­щі, його «бо­би» по­стій­но над­си­ла­ти­муть да­ні про тем­пе­ра­ту­ру та во­ло­гість (якщо вони за­ви­со­кі, то спри­чи­ня­ють гни­т­тя) і про рі­вень ву­гле­ки­сло­го га­зу, який свід­чить про об’єм ви­ди­хну­то­го ко­ма­ха­ми по­ві­тря, а от­же, про мі­ру зараження зер­на шкі­дни­ка­ми. По­ки що ці всі па­ра­ме­три пра­ців­ни­кам ферм до­во­ди­ться ви­мі­рю­ва­ти (якщо це вза­га­лі ро­блять) уру­чну, за­ну­рю­ю­чи ін­стру­мен­ти в ку­пи зер­на че­рез рівні про­між­ки ча­су.

Са­мі «бо­би» — пла­сти­ко­ві гіль­зи 45 мм зав­довж­ки і 18 мм зав­шир­шки, ви­го­тов­ле­ні ме­то­дом три­ви­мір­но­го дру­ку. Все­ре­ди­ні ко­жно­го «стру­чка» при­хо­ва­ні мі­ні­а­тюр­на пла­та з енер­го­о­ща­дним ра­діо, що пра­цює на Bluetooth, та сен­со­ри, які влов­лю­ють рух, фі­ксу­ють тем­пе­ра­ту­ру, атмо­сфер­ний тиск і вміст пев­них га­зів, зокре­ма ча­дно­го й ву­гле­ки­сло­го. Іще «біб» мі­стить еле­ктрон­ний ком­пас та кри­хі­тний гі­ро­скоп, які ра­зом ви­зна­ча­ють його по­ло­же­н­ня в про­сто­рі. Усі ці при­строї жив­ля­ться від аку­му­ля­то­ра, який за­ря­джа­є­ться без­дро­то­вим спосо­бом.

Гол­ланд вва­жає, що його ви­на­хід має шир­ший по­тен­ці­ал за­сто­су­ва­н­ня — не ли­ше для кон­тро­лю за ста­ном зер­на в схо­ви­щі. Ро­змі­стив­ши його в не­по­мі­тно­му ку­то­чку вдо­ма чи в офі­сі, ви по­мі­ча­ти­ме­те, на дум­ку ін­же­не­ра, по­яву не­ба­жа­них від­ві­ду­ва­чів зав­дя­ки сен­со­ро­ві ру­ху. Якщо дму­хну­ти на ньо­го, він від­ре­а­гує на змі­ну ти­ску по­ві­тря, тож мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­тись і як ви­ми­кач сві­тла в при­мі­щен­ні. Ма­ю­чи вмон­то­ва­ний гі­ро­скоп, він слу­жи­ти­ме пуль­том ди­стан­цій­но­го ке­ру­ва­н­ня для те­ле­ві­зо­ра чи сте­ре­о­про­гра­ва­ча. Під­ки­нув­ши та­кий «біб» у по­ві­тря, мо­жна вми­ка­ти апа­ра­ту­ру, а по­кру­тив­ши його по ко­лу — збіль­шу­ва­ти чи змен­шу­ва­ти гу­чність за­ле­жно від на­прям­ку обер­та­н­ня: за го­дин­ни­ко­вою стріл­кою чи проти. У ки­ше­ні людини по­хи­ло­го ві­ку сен­сор ре­є­стру­ва­ти­ме па­ді­н­ня й ви­кли­ка­ти­ме до­по­мо­гу че­рез те­ле­фон вла­сни­ка. Для не­до­вір­ли­вих клі­єн­тів він міг би за­пи­су­ва­ти будь-які не­зви­чні ви­пад­ки, що тра­пля­ли­ся б із по­сил­кою на шля­ху до адре­са­та, як-от пе­ре­грів чи уда­ри.

Пе­ре­ва­га «стру­чків» над ме­ха­ні­зма­ми ви­ко­на­н­ня цих дій, які існу­ють сьо­го­дні, не зав­жди оче­ви­дна. Але їх мо­жна бу­де про­гра­му­ва­ти че­рез ПЗ для мо­біль­но­го те­ле­фо­на, тож вла­сни­ки ви­га­ду­ва­ти­муть ін­ші спосо­би за­сто­су­ва­н­ня, які по­трі­бно.

Про­те ціл­ком імо­вір­но, що прі­о­ри­те­тним зав­да­н­ням бу­де та­ки сте­же­н­ня за ста­ном зер­на. Якщо се­рію «бо­бів» по­мі­сти­ти в купу збіж­жя й нав­ко­ло неї, вони під­три­му­ва­ти­муть між со­бою без­дро­то­вий зв’язок. Ко­жен із них бу­де ву­злом у сі­тці, яка да­ва­ти­ме чі­тке три­ви­мір­не зо­бра­же­н­ня всьо­го, що від­бу­ва­є­ться із зер­но­вим за­па­сом. Ком­па­нія RFMOD, де пра­цює Гол­ланд, тіль­ки-но роз­по­ча­ла ви­про­бо­ву­ва­н­ня його «бо­бів» у цьо­му на­пря­мі. Ін­же­нер спо­ді­ва­є­ться, що його ви­на­хід по­чнуть за­сто­со­ву­ва­ти в ко­мер­цій­них мас­шта­бах не пі­зні­ше ніж за два ро­ки.

Про­бле­ма тіль­ки в то­му, як ді­ста­ва­ти сен­со­ри«бо­би», коли зер­но за­би­ра­ти­муть зі схо­ви­ща. Якщо ця те­хно­ло­гія ста­не по­ши­ре­ною, з ни­ми мо­жна бу­де вста­нов­лю­ва­ти кон­такт, коли пар­тія збіж­жя над­хо­дить у схо­ви­ще, і ви­тя­гну­ти ав­то­ма­ти­чно, коли зер­но ви­си­па­ти­муть із бун­ке­ра. Тим ча­сом у RFMOD екс­пе­ри­мен­ту­ють: кла­дуть при­строї в кон­тей­не­ри з пла­сти­ко­ви­ми пас­тка­ми для ко­мах, які фер­ме­ри вже ви­ко­ри­сто­ву­ють у зер­но­схо­ви­щах, щоб за­по­біг­ти роз­мно­жен­ню шкі­дни­ків.

Якщо «бо­би» успі­шно впо­ра­ю­ться з кон­тро­лем зер­на, Гол­ланд спо­ді­ва­є­ться, що й ін­ші мо­жли­ві фун­кції зро­блять їх не­від’єм­ною ча­сти­ною ін­тер­не­ту ре­чей, ко­трий, як де­хто про­ро­чить, у май­бу­тньо­му об’єд­ну­ва­ти­ме в спіль­ну ме­ре­жу чи­слен­ні об’єкти, між яки­ми ни­ні не­має еле­ктрон­но­го зв’яз­ку. У ра­зі здій­сне­н­ня сво­їх най­зу­хва­лі­ших мрій RFMOD ста­не ве­ли­кою та успі­шною ком­па­ні­єю. Але це не єди­ні те­хно­ча­ри в кри­хі­тно­му се­лі Своф­фем-бал­бек: тут ко­лись з’явив­ся ще один стар­тап — Advanced RISC Machines Ltd. Зго­дом ця фір­ма, ві­до­ма ни­ні як ARM Holdings, ви­ро­сла в одно­го з най­біль­ших у сві­ті роз­ро­бни­ків мі­кро­про­це­со­рів. У Крем­ні­є­вій до­ли­ні цим за­йма­ю­ться в га­ра­жах. Ста­рі клу­ні на ан­глій­ських бо­ло­тах, схо­же, ні­чим не гір­ші.

«Очі фер­ме­ра». Уки­ну­ті до збіж­жя в зер­но­схо­ви­щі, при­строї над­си­ла­ти­муть да­ні про тем­пе­ра­ту­ру, во­ло­гість і рі­вень ву­гле­ки­сло­го га­зу

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.