«У ВІЛЬ­НИЙ ЧАС»

Ukrainskiy Tyzhden - - СУСПІЛЬСТВО -

Це те­ле­гра­ми, на­ді­сла­ні шта­бом бри­га­ди без­лі­чі адре­са­тів: від чер­го­во­го ВСП до вій­сько­во­го про­ку­ро­ра Дні­про­пе­тров­сько­го гар­ні­зо­ну. А в них ре­зуль­та­ти то­го, що вда­ло­ся «ді­зна­ти­ся» шта­бу 93-ї ОМБР про за­ги­бель одно­го бій­ця й по­ра­не­н­ня ін­шо­го.

«30.01.2016 близь­ко 14:20 сол­дат Гар­ка­вен­ко Ана­то­лій Оле­ксан­дро­вич, сол­дат Ко­то­вен­ко Ан­дрій Сер­гі­йо­вич та сол­дат Слай­ко

Авт.) у віль­ний від ви­ко­на­н­ня слу­жбо­вих обов’яз­ків час са­мо­стій­но без до­зво­лу від­бу­ли для про­ве­де­н­ня роз­від­ки че­рез спо­сте­ре­жний пост «Спар­так» РОП ша­хта Бу­тов­ка до лі­со­сму­ги, яка під­кон­троль­на НЗФ. В лі­со­сму­зі пі­дір­ва­ли­ся на роз­тяж­ці (орі­єн­тов­но гра­на­та Ф-1). Про те, що те­ри­то­рія під­кон­троль­на НЗФ та за­мі­но­ва­на, осо­бо­вий

(спіл­ку­ва­н­ня «слід­чих» із яким — між ін­шим, єди­ним до­сту­пним їм без­по­се­ре­днім свід­ком по­дій — ви­я­ви­ло­ся та­ким ті­сним, що во­ни на­віть не ді­зна­ли­ся йо­го іме­ні та по ба­тько­ві. —

обов’яз­ки, не­обе­ре­жно під­твер­див зам­ком­бри­га Василенко). У на­шій роз­мо­ві Ко­валь ще ко­ман­дир...

— Він то­ді вже був там (Ко­валь ка­же про те, що в лі­со­сму­гу за йо­го на­ка­зом Гар­ка­вен­ко ви­хо­див і до 30 сі­чня. — Авт.). Усе пе­ре­ві­ряв ще до то­го. І щоб зні­ма­ти — я та­кої ко­ман­ди не да­вав, — нер­ву­є­ться. — А що ви на­ка­за­ли зро­би­ти з роз­тяж­ка­ми Р.? — Він уже там був! — Я пи­таю, що ви ска­за­ли йо­му зро­би­ти з роз­тяж­ка­ми? — До 30-го чи­сла він там уже був. — ... Що ви на­ка­за­ли Мо­ря­чку зро­би­ти з роз­тяж­ка­ми? — Ти чу­єш чи ні?! — Я за­пи­тую. Це про­сте за­пи­та­н­ня. — 30-го чи­сла я їх ту­ди не по­си­лав. Я не міг по­сла­ти… — Що тре­ба бу­ло зро­би­ти з роз­тяж­ка­ми? — Ти чу­єш, що я ка­жу? Тре­ба нор­маль­но ра­зга­ва­рі­вать. Ти на мі­ня стрєл­ки нє пє­рє­ва­ді!

ДРУГ «МА­ТРОС»

Василенко, сво­єю чер­гою, по­яснює, що зло­ща­сна довідка — це ли­ше довідка. Але ж у ча­сти­ні про­во­ди­ло­ся слу­жбо­ве роз­слі­ду­ва­н­ня! І він не­о­дмін­но по­ка­же де­я­кі до­ку­мен­ти з ньо­го, щоб «не бу­ти го­ло­слів­ним».

За кіль­ка днів на­дає ще один «до­ку­мент». Це фо­то­гра­фія скла­де­но­го па­пір­ця, на ви­ди­мій ча­сти­ні яко­го ні­би­то за­пи­си лі­ка­ря, йо­го прі­зви­ще Василенко на­зва­ти від­мов­ля­є­ться. Су­дя­чи з текс­ту, у яко­му йде­ться про те, що в «зе­лен­ку» хло­пці пі­шли за вла­сним ба­жа­н­ням, це мо­гли б бу­ти за­пи­са­ні лі­ка­рем свід­че­н­ня Ко­то­вен­ка. Однак Василенко не під­твер­джує й цьо­го. На пря­ме за­пи­та­н­ня, звід­ки лі­кар ді­знав­ся про за­пи­са­ні ним фа­кти, зам­ком­бри­га від­по­від­ає: «Ймо­вір­но, від по­ра­не­но­го. Ствер­джу­ва­ти не бу­ду». «Друг Ма­трос — 200», — на­го­ло­шує на­віть остан­ній ря­док до­ку­мен­ту. Не збі­га­є­ться на­віть по­зив­ний за­ги­бло­го… Ко­то­вен­ко, який ди­вом ви­жив і в шо­ко­во­му ста­ні ні­би­то ще й про щось свід­чив, ка­же, що пра­кти­чно не пам’ятає цьо­го про­це­су. Про щось йо­го, зві­сно, питали, і щось він від­по­від­ав… Але що са­ме? Про­чи­тав­ши до­ку­мент без під­пи­су ав­то­ра, Кіт ре­зю­мує: «Пе­ре­бре­ха­ли й пе­ре­плу­та­ли».

Про свід­че­н­ня тре­тьо­го хло­пця, що був на ви­хо­ді, Іго­ря Слай­ка ко­ман­ду­ва­н­ня мов­чить. Він роз­по­від­ає про них сам. Роз­по­від­ає і про роз­мо­ву, яка 30 сі­чня від­бу­ла­ся на ша­хті між ко­ман­ди­ром ро­ти та ма­йо­ром Но­ві­чен­ком. «Одра­зу під­няв­ся кі­піш, ме­не ви­сми­кну­ли роз­по­від­а­ти, хо­ча я ту­по «ва­ре­ний» був. Ві­тер (ко­ман­дир ро­ти. — Авт.) кіль­ка ра­зів пе­ре­пи­тав Но­ві­чен­ка, як до­кла­сти, що ска­за­ти. Той від­по­вів: «Ка­жи, що «са­мо­вол­ка». І я в пер­шо­му ра­пор­ті теж на­пи­сав, що «са­мо­вол­ка». Хло­пець, який ішов при­кри­ва­ти са­пе­ра, по­яснює: на той мо­мент йо­му осо­би­сто бу­ло бай­ду­же, чи був на­каз вза­га­лі… Ду­ма­ти про якісь на­слід­ки Слай­ко в день, ко­ли в ньо­го на очах за­ги­нув один друг і був сер­йо­зно по­ра­не­ний ін­ший, не міг, осо­бли­во пі­сля то­го як ко­ман­ди­ри в ньо­го на очах усе «по­рє­ша­лі». «У ра­пор­ті, який я на­пи­сав на­сту­пно­го дня у ВСП, за­зна­чив, що це був бо­йо­вий ви­хід», — за­ува­жує бо­єць. Якщо якийсь із ра­пор­тів Слай­ка «слід­ство» й ви­ко­ри­ста­ло, то не­важ­ко здо­га­да­ти­ся, який са­ме.

…Хай там як, а Василенко по­стій­но обі­цяє в усьо­му ро­зі­бра­ти­ся. Не­о­дмін­но все роз­слі­ду­ва­ти-пе­ре- роз­слі­ду­ва­ти й уста­но­ви­ти на­ре­шті спра­ве­дли­вість. Та­ка в ньо­го по­зи­ція в со­цме­ре­жах. Це не за­ва­жає йо­му за­те­ле­фо­ну­ва­ти ма­те­рі за­ги­бло­го хло­пця й по­ві­до­ми­ти, що слу­жбо­ве роз­слі­ду­ва­н­ня за­вер­ше­но, що він уже за­йма­є­ться від­прав­кою їй па­пе­рів із бри­га­ди про смерть (хо­ча про те, що їх уже на­ді­сла­ли по­штою, зам­по­літ ро­ти Ка­лу­гін по­чав бре­ха­ти ще в лю­то­му) і що ви­хід, по­за сум­ні­вом, — «са­мо­вол­ка».

…Вла­шту­вав­ши з хо­ро­ших обі­ця­нок та на­да­н­ня ні­ким не під­пи­са­них «до­ку­мен­тів» не­ве­ли­чке ін­те­р­актив­не шоу, Василенко просить гро­мад­ськість ще про одне: звер­ну­ти ува­гу на «аль­тер­на­тив­ну дум­ку». Аль­тер­на­тив­ною дум­кою ви­яв­ля­є­ться пост одно­го з ме­ди­ків 93-ї ОМБР, обра­же­но­го тим, що по­ра­не­ний Ко­то­вен­ко за­ли­шив­ся не­вдо­во­ле­ний транс­пор­ту­ва­н­ням йо­го до шпи­та­лю на під­ло­зі в «Ін­тер­сі­ті» та ці­лою низ­кою ін­ших мо­мен­тів. Але ж ви­слов­лю­ва­ти свою дум­ку не мав пра­ва. «Справ­жні ге­рої мов­чать», — емо­цій­но пе­ре­ко­нує лі­кар по­се­ред по­то­ку осо­би­стих образ і ду­мок про те, що в ла­ви ЗСУ ча­сто йдуть аван­тю­ри­сти та зло­чин­ці в по­шу­ках ам­ні­стії… «Справ­жні ге­рої мов­чать», — ба­га­то­зна­чно по­вто­рює хтось із ко­мен­та­то­рів. Василенко одра­зу лай­кає цей ко­мен­тар. Ко­ли мов­чать, зві­сно, зру­чні­ше…

Від­кри­тим за­ли­ша­є­ться одне пи­та­н­ня: на­ві­що вся ця гань­ба?.. По-пер­ше, якщо за­ги­блий чи по­ра­не­ний бо­єць по­стра­ждав «у віль­ний час», йо­го ро­ди­на не отри­має гро­шо­вої ком­пен­са­ції. До­по­мо­га не ви­пла­чу­є­ться, якщо смерть чи по­ра­не­н­ня не ви­зна­ють на­слід­ком бо­йо­вих дій і в ньо­му бо­єць ні­би­то ви­нен сам. Не отри­мує ро­ди­на ком­пен­са­ції й у ви­пад­ку, якщо бо­єць вчи­нив са­мо­губ­ство.

По-дру­ге, тен­ден­ція при­хо­ву­ва­н­ня та змен­ше­н­ня кіль­ко­сті втрат спо­сте­рі­га­ла­ся в Укра­ї­ні від са­мо­го по­ча­тку АТО й ні­ку­ди не по­ді­ла­ся з ча­сом. Так, ще влі­тку 2014-го бо­єць 72-ї бри­га­ди Бо­г­дан Ло­зи­цький, який про­йшов Зе­ле­но­пі­л­ля, роз­по­від­ав, що в той час, як загиблих бу­ло близь­ко со­тні, офі­цій­но їх «ви­я­ви­ло­ся» ли­ше 19.

Зна­йо­мий, що обі­ймає ке­рів­ну по­са­ду в одно­му з ба­таль­йо­нів, ба­жа­н­ня вер­хі­вок за най­мен­шої мо­жли­во­сті сві­до­мо спи­са­ти, зро­би­ти «не бо­йо­ви­ми» втра­ти під­твер­джує: «Сти­ка­ю­ся. Ба­наль­на си­ту­а­ція. Але роз­по­від­а­ти не мо­жу з по­ва­ги до сво­го ком­ба­та, зму­ше­но­го ді­я­ти в цій об­ста­нов­ці…» Під­твер­джу­ють це й роз­ві­дни­ки: «Біль­шість бо­йо­вих ви­хо­дів — за усним на­ка­зом, тіль­ки раз та­ке бу­ло, щоб усе з під­пи­са­ми, пе­ча­тка­ми, бо­йо­ви­ми роз­ра­хун­ка­ми».

Звід­ки та­ке впер­те не­ба­жа­н­ня ко­ман­ду­ва­н­ня (усе схо­же на зла­го­дже­ну си­сте­му, а не прим­хи шта­бу одні­єї бри­га­ди) ви­зна­ва­ти втра­ти бо­йо­ви­ми? Еко­но­мія бю­дже­тних ко­штів на ви­пла­тах ро­ди­нам загиблих і поранених — мо­жли­во. Мо­жли­во, є й ін­ший мо­тив: ма­кси­маль­но при­хо­ву­ва­ти бо­йо­ві втра­ти, щоб в офі­цій­них зве­де­н­нях бу­ло «один за­ги­блий» чи «двоє загиблих» за до­бу, а ре­шта втрат не афі­шу­є­ться, от­же, у су­спіль­стві під­три­му­є­ться ілю­зія «не­справ­жньої вій­ни», де бій­ці якщо й ги­нуть, то пе­ре­ва­жно з вла­сної не­обе­ре­жно­сті.

На жаль, у цій об­ста­нов­ці зму­ше­ні да­лі ді­я­ти всі. Зокре­ма, во­ю­ва­ти, не зна­ю­чи, чи не ви­яви­ться мо­жли­ва смерть від оскол­ків або ку­лі «са­мо­віль­ною». Але що вді­єш? Укра­ї­на в нас одна. Шта­бних без­ліч. Але го­лов­не — на­пев­но, про­сто не мов­ча­ти. На­віть якщо в чи­ї­хось очах це ми­т­тю по­зба­вить те­бе зва­н­ня «ге­роя».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.