Лє­нін­ський неп: тим­ча­со­вий від­ступ чи втра­че­на пер­спе­кти­ва?

Чим бу­ла про­ди­кто­ва­на но­ва еко­но­мі­чна по­лі­ти­ка Лє­ні­на й чо­му біль­шо­ви­ки зго­дом згор­ну­ли її

Ukrainskiy Tyzhden - - 3MICT - Ста­ні­слав Куль­чи­цький

Чо­му біль­шо­ви­ки згор­ну­ли рин­ко­вий екс­пе­ри­мент

У1914 ро­ці Вла­ді­мір Лє­нін по­ста­вив пе­ред одно­дум­ця­ми ме­ту: пе­ре­тво­ри­ти вій­ну ім­пе­рі­а­лі­сти­чну на вій­ну гро­ма­дян­ську. Він ро­зу­мів, що біль­шо­ви­ки мо­гли за­во­ю­ва­ти вла­ду й по­ча­ти бу­ду­ва­ти су­спіль­ство, обри­си яко­го скла­да­ли­ся в йо­го го­ло­ві, тіль­ки в си­ту­а­ції гро­ма­дян­ської вій­ни. Ро­зу­мів і ці­ну, ко­тру до­ве­де­ться за­пла­ти­ти, ре­а­лі­зу­ю­чи умо­гля­дні обри­си. «Уся­ка ве­ли­ка ре­во­лю­ція, а со­ці­а­лі­сти­чна осо­бли­во, — під­кре­слю­вав він, — на­віть як­би не бу­ло вій­ни зов­ні­шньої, не­мо­жли­ва без вій­ни вну­трі­шньої, тоб­то гро­ма­дян­ської вій­ни, яка озна­чає ще біль­шу роз­ру­ху, ніж вій­на зов­ні­шня».

Три ро­ки роз­по­ча­тої з ініціативи біль­шо­ви­ків гро­ма­дян­ської вій­ни справ­ді су­про­во­джу­ва­ли­ся ба­га­то­міль­йон­ни­ми жер­тва­ми. Зде­біль­шо­го це бу­ли жер­тви чер­во­но­го те­ро­ру. Він ста­вав не­об­хі­дним, щоб здій­сни­ти про­ле­та­ри­за­цію су­спіль­ства згі­дно з ко­му­ні­сти­чни­ми га­сла­ми. За­хі­дний світ ці­пе­нів від жа­ху, ви­слу­хо­ву­ю­чи роз­по­віді емі­гран­тів, які вря­ту­ва­ли­ся від біль­шо­ви­цької ре­во­лю­ції вте­чею. У Ло­зан­ні (Швей­ца­рія) 1921 ро­ку від­був­ся суд, який роз­слі­ду­вав до­лі тих, хто втік від те­ро­ру в Крим, але за­ги­нув пі­сля йо­го за­хо­пле­н­ня Чер­во­ною ар­мі­єю. Пи­сьмен­ник Іван Шме­льов на су­ді за­свід­чив, що кіль­кість жертв крим­сько­го те­ро­ру об­чи­слю­ва­ла­ся фан­та­сти­чною ци­фрою — 120 тис. осіб.

СПИСАТИ НА ВІЙ­НУ Й РОЗ­РУ­ХУ

Тим­ча­сом про­гно­зо­ва­на Лє­ні­ним го­спо­дар­ська роз­ру­ха на­бу­ла мас­шта­бів, яких на­віть він не міг пе­ред­ба­чи­ти. Суть не в то­му, що на­ціо­на­лі­за­ція «ко­ман­дних ви­сот» (про­ми­сло­вість, транс­порт, бан­ки) ви­яви­ла­ся над­то скла­дною спра­вою. Спи­ра­ю­чись на під­трим­ку про­ле­та­ри­зо­ва­них верств

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.