Ігор Лу­ньов: «На­ші во­ро­ги вже пе­ре­ста­ли спа­ти спо­кій­но» Ко­ман­ду­вач Сил спе­ці­аль­них опе­ра­цій про но­вий рід військ

«На­ші во­ро­ги вже пе­ре­ста­ли спа­ти спо­кій­но»

Ukrainskiy Tyzhden - - 3MICT - Спіл­ку­вав­ся Юрій Ла­па­єв

Ти­ждень по­спіл­ку­вав­ся з ко­ман­ду­ва­чем Сил спе­ці­аль­них опе­ра­цій ге­не­рал-ма­йо­ром Іго­рем Лу­ньо­вим про хід ство­ре­н­ня но­вої стру­кту­ри та май­бу­тнє укра­їн­ських спец­при­зна­чен­ців.

Чи успі­шно про­йшов етап фор­му­ва­н­ня Сил спе­ці­аль­них опе­ра­цій (ССПО ЗСУ)? Що бу­ло зро­бле­но? — Я очо­люю ССПО ЗСУ один рік і п’ять мі­ся­ців. За цей час ви­ко­на­ні всі зав­да­н­ня пер­шо­го ета­пу: фор­му­ва­н­ня са­мо­го ко­ман­ду­ва­н­ня, йо­го уком­пле­кту­ва­н­ня та опе­ра­тив­на під­го­тов­ка офі­це­рів. До скла­ду ці­єї стру­кту­ри бу­ли прийня­ті існу­ю­чі ча­сти­ни спе­ці­аль­но­го при­зна­че­н­ня та ін­фор­ма­цій­но­пси­хо­ло­гі­чних опе­ра­цій. Крім то­го, у 2016-му фа­кти­чно з ну­ля сфор­мо­ва­но чо­ти­ри но­ві вій­сько­ві ча­сти­ни. А го­лов­ні зу­си­л­ля ми зо­се­ре­ди­ли на ство­рен­ні на­вчаль­но-тре­ну­валь­но­го цен­тру. З гру­дня ми­ну­ло­го ро­ку він фун­кціо­нує в пов­но­му об­ся­зі, на­ла­го­дже­но не­об­хі­дну ін­фра­стру­кту­ру. За­раз про­во­ди­ться весь спектр кур­сів із під­го­тов­ки вій­сько­во­слу­жбов­ців.

На пов­ну по­ту­жність ми по­вин­ні ви­йти до 2020го. А на 2017 рік сто­їть зав­да­н­ня пе­ре­ро­би­ти нор­ма­тив­ну ба­зу від­по­від­но до стан­дар­тів НАТО. При­чо­му цей про­цес до­во­лі спе­ци­фі­чний, адже ро­зу­мі­н­ня «стан­дар­тів НАТО» у всіх рі­зне. Для цьо­го ми спів­пра­цю­є­мо з пред­став­ни­ка­ми Альян­су. Во­ни нам на­да­ють без­цін­ну до­по­мо­гу в ре­фор­му­ван­ні. Зви­чай­но, ми по­тре­бу­є­мо й ма­те­рі­аль­но-те­хні­чної, й ін­фор­ма- цій­ної до­по­мо­ги, але са­мі теж на­вчи­ли­ся ефе­ктив­ної ро­бо­ти. То­му за­раз від­бу­ва­є­ться вза­є­мо­ви­гі­дна спів­пра­ця. Ми ма­є­мо уні­каль­ний до­свід, який во­ни за­ці­кав­ле­ні ви­вча­ти, на­то­мість пе­ре­йма­є­мо в за­ру­бі­жних ко­лег ті ре­чі, які вже за­раз від­рі­зня­ють нас від ра­дян­сько­го спе­цна­зу. Це ін­ше ми­сле­н­ня, ін­ші під­хо­ди до пла­ну­ва­н­ня. А най­ва­жли­ві­ший мо­мент — ми змі­ню­є­мо мен­та­лі­тет і під час під­го­тов­ки, і під час ви­ко­на­н­ня опе­ра­цій. Ми по-ін­шо­му ста­ви­мо­ся до лю­ди­ни. Однак усе це за сто­від­со­тко­во­го ви­ко­на­н­ня бо­йо­вих зав­дань. Де­що не­зви­чним для нас, вій­сько­вих, на­пря­мом ро­бо­ти є ство­ре­н­ня імі­джу но­вих сил. На по­ча­тку, ко­ли ми ро­би­ли пер­ший на­бір на ква­лі­фі­ка­цій­ний курс, усе ор­га­ні­зо­ву­ва­ло­ся не зов­сім так, як тре­ба. Зав­да­н­ня ви­ко­на­ли, але зі скан­да­ла­ми та про­бле­ма­ми, не ви­ста­ча­ло до­ста­тньої кіль­ко­сті кур­сан­тів. По­тім звер­ну­ли­ся до за­хі­дних пар­тне­рів. Во­ни до­по­мо­гли у ство­рен­ні сай­та, за­пу­сти­ли сто­рін­ку у Facebook. Роз­ро­би­ли ре­клам­ну про­ду­кцію, яку по­ши­рю­ва­ли у військ­ко­ма­тах та ча­сти­нах. За­раз три­ває на­бір на че­твер­тий курс, але ми пра­кти­чно не за­йма­є­мо­ся по­шу­ка­ми: у нас по­над 20 кан­ди­да­тів на одне мі­сце. Це звіль­ни­ло ба­га­то ре­сур­сів і дає змо­гу обра­ти справ­ді най­кра­щих.

Чи за­ли­ши­ли­ся про­бле­ми в пра­во­во­му по­лі? — Основ­ні скла­дно­щі — те, що до­сі в Укра­ї­ні просто не бу­ло та­ких військ. Однак по­сту­по­во ру­ха­є­мо­ся згі­дно із за­твер­дже­ною Кон­це­пці­єю фор­му­ва­н­ня й роз­ви­тку. Де-фа­кто ми ви­ко­ну­є­мо зав­да­н­ня, не­зва­жа­ю­чи на не­до­ско­на­лість за­ко­но­дав­ства, до­о­пра­цьо­ву­ю­чи йо­го в про­це­сі. Ми пер­ші в ЗСУ пов­ні­стю роз­ро­би­ли про­гра­ми роз­ви­тку до 2020 ро­ку з усі­ма за­хо­да­ми, тер­мі­на­ми і, що го­лов­не, роз­ра­хун­ка­ми ко­штів.

Чи не ви­ни­кає че­рез та­кі не­до­ско­на­ло­сті в за­ко­но­дав­стві яко­їсь зай­вої кон­ку­рен­ції з ін­ши­ми си­ло­ви­ми стру­кту­ра­ми, осо­бли­во під час ви­ко­на­н­ня бо­йо­вих зав дань в зо­ні АТО? — Іде­ться не про кон­ку­рен­цію, а про ство­ре­н­ня пев­ної ма­три­ці ді­яль­но­сті, де ко­жен під­роз­діл по­ви­нен за­йма­ти своє мі­сце. Ми са­ме пе­ре­бу­ва­є­мо на цьо­му ета­пі, син­хро­ні­зу­є­мо про­це­си, щоб не пе­ре­ти­на­ти­ся з ін­ши­ми стру­кту­ра­ми. А ко­ли ма­є­мо спіль­ні зав­да­н­ня — пра­цю­є­мо ра­зом ефе­ктив­ні­ше. По­зи­тив­ні при­кла­ди є. За на­шої з ке­рів­ни­цтвом СБУ ініціативи ми цьо­го ро­ку про­во­ди­мо спіль­ні на­вча­н­ня в умо­вах ство­ре­н­ня жорс­тко­го кон­тр­ро­зві­ду­валь­но­го ре­жи­му.

ССПО ЗСУ — це не ли­ше бій­ці- спец­при­зна­чен­ці. Що мо­же­те роз­по­ві­сти про спе­ці­а­лі­стів ін­фор­ма­цій­но­пси­хо­ло­гі­чних опе­ра­цій (ІПСО)? Чи ор­га­ні­зо­ва­на в них спів­пра­ця з дер­жав­ни­ми стру­кту­ра­ми або гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми?

— Справ­ді, спец­при­зна­чен­ці — це вже ні­би бренд. Во­ни на ві­стрі ата­ки. Однак до скла­ду сил вхо­дять і під­роз­ді­ли ІПСО, а зва­жа­ю­чи на сер­йо­зність ін­фор­ма­цій­них війн, за­раз важ­ко пе­ре­оці­ни­ти їхнє зна­че­н­ня. На жаль, кон­ста­тую, що сьо­го­дні ми не ма­є­мо па­ну­ва­н­ня в ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі. Це пов’яза­но на­сам­пе­ред із ма­те­рі­аль­ни­ми чин­ни­ка­ми: ро­сій­ські ме­діа-стру­кту­ри ма­ють зна­чно біль­ші ко­шти, во­ни впро­довж ро­ків ство­рю­ва­ли­ся для одні­єї кон­кре­тної ме­ти. А на­ші ча­сти­ни ІПСО змі­ни­ли вже де­кіль­ка ке­рів­них скла­дів, їх за­ра­хо­ву­ва­ли то до роз­від­ки, то до мо­раль­но-пси­хо­ло­гі­чно­го за­без­пе­че­н­ня, на­ма­га­ли­ся ство­ри­ти окре­мі стру­кту­ри. На сьо­го­дні ми роз­ро­би­ли кон­це­пцію їх за­сто­су­ва­н­ня, ви­зна­чи­ли фор­ми про­ве­де­н­ня опе­ра­цій. Цьо­го ро­ку впер­ше в істо­рії ЗСУ про­ве­де­но на­вча­н­ня ІПСО, до яких бу­ло за­лу­че­но та­кож пред­став­ни­ків спо­рі­дне­них під­роз­ді­лів — СБУ, Дер­жав­ної при­кор­дон­ної слу­жби, Го­лов­но­го управ­лі­н­ня мо­раль­но-пси­хо­ло­гі­чно­го за­без­пе­че­н­ня Ге­не­раль­но­го шта­бу ЗСУ (ГШ), під­роз­ді­ли вій­сько­во-ци­віль­но­го спів­ро­бі­тни­цтва. Ви­хо­дя­чи зі спе­ци­фі­ки за­хо­ду, гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції до уча­сті не за­лу­ча­лись. Однак ми актив­но пра­цю­є­мо з во­лон­те­ра­ми.

Чи є якісь змі­ни в ді­яль­но­сті ССПО че­рез отри­ма­н­ня окре­мо­го фі­нан­су­ва­н­ня в ме­жах Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни? — Якщо ра­ні­ше фі­нан­су­ва­н­ня бу­ло мі­ні­маль­ним і во­но спря­мо­ву­ва­ло­ся не до нас, то те­пер ко­ман­ду­ва­н­ня ста­ло роз­по­ря­дни­ком ко­штів у ме­жах бю­дже­ту Мі­н­обо­ро­ни, але окре­мою стат­тею. Ми те­пер ма­є­мо об­чи­сле­н­ня, скіль­ки не­об­хі­дно на ту чи ін­шу опе­ра­цію. За­раз усе ра­ху­є­ться й ми ро­зу­мі­є­мо, що й скіль­ки вар­тує. Зав­дя­ки цьо­му під­ви­щу­є­ться на­ша ефе­ктив­ність. Змі­ню­є­мо й під­хо­ди до то­го, як ви­тра­ча­ю­ться ці ко­шти. Мі­ністр обо­ро­ни Укра­ї­ни як екс­пе­ри­мент до­зво­лив кіль­ком під­роз­ді­лам ССПО ЗСУ за­мість стан­дар­тно­го цен­тра­лі­зо­ва­но­го за­без­пе­че­н­ня са­мо­стій­но за­ку­по­ву­ва­ти спо­ря­дже­н­ня. Ко­ман­дир ча­сти­ни сам при­ймав рі­ше­н­ня, що йо­му не­об­хі­дно і якої яко­сті. Екс­пе­ри­мент ви­зна­но успі­шним, тож те­пер на ко­жен полк спе­ці­аль­но­го при­зна­че­н­ня ви­ді­ле­но вже по 5 млн грн для при­дба­н­ня екі­пі­ру­ва­н­ня. Та­ко­го ні­ко­ли не бу­ло.

Чи від­по­від­ає рі­вень укра­їн­ських під­роз­ді­лів ССПО за­ру­бі­жним стан­дар­там, на­при­клад кра­їн НАТО? Як оці­ню­ють на­ші си­ли ко­ле­ги з-за кор­до­ну? — Один із на­ших під­роз­ді­лів, пер­ший з тих, які про­хо­дять під­го­тов­ку за но­ви­ми стан­дар­та­ми й ада­пту­ю­ться до ді­яль­но­сті ра­зом із си­ла­ми НАТО, у трав­ні цьо­го ро­ку брав участь у між­на­ро­дних на­вча­н­нях ССПО «Па­ла­ю­чий меч» (Flaming Sword 2017) у Ли­тві. До­сі Укра­ї­на бу­ла пред­став­ле­на ли­ше бо­йо­вим ком­по­нен­том, але цьо­го ра­зу ми під­го­ту­ва­ли під­роз­діл, сфор­мо­ва­ний за но­вою шта­тною стру­кту­рою Альян­су: шта­бний еле­мент, бо­йо­ва гру­па, бо­йо­ве та ло­гі­сти­чне за­без­пе­че­н­ня. І на­ші вій­сько­ві на сво­їх по­са­дах ви­ко­ну­ва­ли ре­аль­ні зав­да­н­ня в скла­ді ба­га­то­на­ціо­наль­но­го під­роз­ді­лу ра­зом з аме­ри­кан­ськи­ми, ли­тов­ськи­ми та гру­зин­ськи­ми ко­ле­га­ми. Бу­ла про­ве­де­на сер­йо­зна ро­бо­та. За під­сум­ка­ми на­вчань укра­їн­ці отри­ма­ли по­зи­тив­ні оцін­ки від ко­ман­ду­ва­н­ня ССПО НАТО. Крім то­го, цьо­го ро­ку ми впер­ше при­бу­ли на на­вча­н­ня вла­сним лі­та­ком ЗСУ. Для пар­тне­рів це вже по­ка­зник, що ми під­ви­щу­є­мо бо­йо­ву спро­мо­жність. Зви­чай­но, пе­ре­хід до стан­дар­тів Альян­су — це не ли­ше до­ку­мен­ти. Мо­жна хоч як ре­фор­му­ва­ти й пе­ре­на­зи­ва­ти тан­ко­вий взвод на умов­них Т-34, але во­ни від цьо­го не ста­нуть «Абрам­са­ми». Не­об­хі­дно на­сам­пе­ред сер­йо­зне осна­ще­н­ня су­ча­сною те­хні­кою, онов­ле­н­ня ма­те­рі­аль­ної ба­зи. Так, за­раз ве­де­ться ро­бо­та що­до роз­ви­тку авіа­цій­но­го ком­по­нен­та в укра­їн­ських ССПО. Не всі кра­ї­ни НАТО мо­жуть та­ке со­бі до­зво­ли­ти, але це зна­чно під­ви­щує ефе­ктив­ність за­сто­су­ва­н­ня сил. Є під­трим­ка з цьо­го пи­та­н­ня з бо­ку ГШ, але на­ра­зі шу­ка­є­мо ре­сур­си для ре­а­лі­за­ції зав­да­н­ня. У су­спіль­стві, ко­ли зга­ду­ють про спец­при­зна­чен­ців, ча­сто обго­во­рю­ють при­клад ізра­їль­сько­го Мос­са­ду, йо­го дії, осо­бли­во за кор­до­ном. Ко­ли укра­їн­ські вій­сько­ві змо­жуть по­ка­за­ти щось по­ді­бне? — На жаль, у цьо­му пи­тан­ні ми знов-та­ки обме­же­ні чин­ним за­ко­но­дав­ством. Щоб пра­цю­ва­ти за кор­до­ном, тре­ба ма­ти при­кри­т­тя, ма­те­рі­аль­ні за­со­би, до­ку­мен­ти. А це ви­зна­ча­є­ться нор­ма­тив­ною ба­зою. Я не мо­жу по­ві­дом­ля­ти всі де­та­лі на­ших опе­ра­цій, але по­вто­рюю, що роз­роб­ка до­ку­мен­та­ції не за­ва­жає фа­кти­чно­му ви­ко­нан­ню зав­дань. У нас до­ста­тньо мо­ти­во­ва­них бій­ців, щоб пра­цю­ва­ти на­віть у та­ких умо­вах. Я до­сить ав­то­ри­те­тно й від­по­від­аль­но мо­жу за­яви­ти, що на­ші во­ро­ги вже пе­ре­ста­ли спа­ти спо­кій­но. У 2014 ро­ці роз­ві­ду­валь­на гру­па одно­го з пол­ків спец­при­зна­че­н­ня під час ева­ку­а­ції льо­тчи­ків по­тра­пи­ла в за­сід­ку. Ми два ро­ки ви­ра­хо­ву­ва­ли то­го, хто їх здав. Зна­йшли. Ді­ста­ли з оку­по­ва­ної те­ри­то­рії. За­раз ця осо­ба під слід­ством. Ми ні­чо­го не за­бу­ва­є­мо й не про­ба­ча­є­мо, при­йде­мо за ко­жним. Це ре­а­лії.

Що ро­би­ться для ви­зво­ле­н­ня вій­сько­вих ССПО ЗСУ, які пе­ре­бу­ва­ють у по­ло­ні в ОРДІЛО? — Ми ро­би­мо все мо­жли­ве, щоб їх ви­зво­ли­ти, на від­мі­ну від ра­дян­сько­го під­хо­ду, ко­ли в ра­зі за­хо­пле­н­ня в по­лон від спец­при­зна­чен­ців одра­зу від­мов­ля­ли­ся. Та­ку пра­кти­ку при­пи­не­но. За­раз пра­цю­є­мо над тим, щоб по­вер­ну­ти їх додому. Це наш обов’язок.

На по­ча­тку АТО в 2014 ро­ці бій­ці ча­стин спе­ці­аль­но­го при­зна­че­н­ня, як най­більш під­го­тов­ле­ні в умо­вах бра­ку боє­зда­тних під­роз­ді­лів, на­прав­ля­ли­ся для ви­ко­на­н­ня нев­ла­сти­вих їм зав­дань. То­ді та­кий під­хід на­зи­ва­ли «за­би­ва­н­ням цвя­хів за до­по­мо­гою мі­кро­ско­па». Чи змі­ни­ла­ся ця ситуація за­раз? — Справ­ді, та­ка проблема існу­ва­ла. Зав­жди зга­дую ви­па­док, ко­ли спец­при­зна­чен­ці ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся як про­ти­тан­ко­вий ре­зерв. І зав­да­н­ня во­ни ви­ко­на­ли. Але ни­ні ситуація ін­ша. З цьо­го при­во­ду в кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку я мав роз­мо­ву з на­чаль­ни­ком ГШ, за йо­го рі­ше­н­ням бу­ло сут­тє­во змен­ше­но кіль­кість бій­ців ССПО ЗСУ в зо­ні АТО. При цьо­му ви­зна­че­но го­тов­ність до по­вер­не­н­ня, що ви­мі­рю­є­ться бу­кваль­но го­ди­на­ми.

НАЙ­ВА­ЖЛИ­ВІ­ШИЙ МО­МЕНТ — МИ ЗМІ­НЮ­Є­МО МЕН­ТА­ЛІ­ТЕТ І ПІД ЧАС ПІД­ГО­ТОВ­КИ, І ПІД ЧАС ВИ­КО­НА­Н­НЯ ОПЕ­РА­ЦІЙ. МИ ПО-ІН­ШО­МУ СТА­ВИ­МО­СЯ ДО ЛЮ­ДИ­НИ. ОДНАК УСЕ ЦЕ ЗА СТО­ВІД­СО­ТКО­ВО­ГО ВИ­КО­НА­Н­НЯ БО­ЙО­ВИХ ЗАВ­ДАНЬ

Ігор Ва­си­льо­вич Лу­ньов на­ро­див­ся 1962 ро­ку. За­кін­чив Оде­ське ар­ти­ле­рій­ське ко­ман­дне учи­ли­ще. У 2001–2003 ро­ках ко­ман­ду­вав 25- ю бри­га­дою ВДВ, зго­дом став за­сту­пни­ком ко­ман­ду­ва­ча ВДВ з бо­йо­вої під­го­тов­ки. Був одним із ке­рів­ни­ків обо­ро­ни До­не­цько­го ае­ро­пор­ту. Із сі­чня 2016- го очо­лює Ко­ман­ду­ва­н­ня Сил спе­ці­аль­них опе­ра­цій ЗСУ.

Ти­ха смерть. Су­ча­сним снай­пер­ським гвин­тів­кам укра­їн­ських ССПО мо­жуть по­за­здри­ти ко­ле­ги «по це­ху»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.