Сі­мей­ні чва­ри Про при­ро­ду но­ві­тніх кон­флі­ктів на Близь­ко­му Схо­ді

Чо­му ро­сте на­пру­же­ність між Са­у­дів­ською Ара­ві­єю та її най­ближ­чи­ми су­сі­да­ми

Ukrainskiy Tyzhden - - 3MICT -

Пле­мін­ні свар­ки між ди­на­сті­я­ми аль-та­ні, аль-ха­лі­фа, аль- Са­бах і Са­у­да­ми є нор­мою вже не пер­ше сто­лі­т­тя. Ще від ви­то­ків у Не­джі — пу­стель­ній те­ри­то­рії в цен­траль­ній ча­сти­ні Ара­вій­сько­го пів­остро­ва — ці ди­на­стії бо­ро­ли­ся між со­бою за най­кра­щі при­бе­ре­жні ре­гіо­ни, звід­ки від­прав­ля­ли пі­рат­ські еска­дри до Пер­ської за­то­ки. Та на­віть у мо­мен­ти криз во­ни до­три­му­ва­ли­ся не­пи­са­них пра­вил при­тул­ку й го­стин­но­сті. Ко­ли п’ять де­ся­ти­літь то­му ди­на­стій­ні во­ло­ді­н­ня пе­ре­тво­ри­ли­ся на дер­жа­ви, їхні на­ро­ди й да­лі пе­ре­ти­на­ли пі­ща­ні кор­до­ни, осе­ля­ю­чись на те­ри­то­рі­ях одне одно­го й одру­жу­ю­чись між со­бою. Якщо ситуація за­го­стрю­ва­ла­ся, пра­ви­те­лі мо­гли від­кли­ка­ти по­слів. Та на­віть ко­ли 2015 ро­ку Са­у­дів­ська Ара­вія пі­шла вій­ною про­ти Єме­ну, її ко­роль Сал­ман до­зво­лив по­над міль­йо­ну ємен­ців за­ли­ши­ти­ся на те­ри­то­рії Ко­ро­лів­ства.

Ара­бів Пер­ської за­то­ки подія 5 черв­ня, ко­ли Ба­хрейн, Об’єд­на­ні Араб­ські Емі­ра­ти й Са­у­дів­ська Ара­вія ро­зір­ва­ли ди­пло­ма­ти­чні від­но­си­ни з Ка­та­ром, шо­ку­ва­ла біль­ше, ніж ого­ло­ше­н­ня вій­ни. Адже це по­ру­шує їхній по­ве­дін­ко­вий ко­декс. Гро­ма­дя­нам Ка­та­ру да­ли два ти­жні на те, щоб ви­їха­ти із Са­у­дів­ської Ара­вії. Чо­ло­ві­ки-са­у­дів­ці бо­я­ться, що якщо по­їдуть за сво­ї­ми ка­тар­ськи­ми дру­жи­на­ми, то втра­тять на­ла­го­дже­не уже жи­т­тя. На єди­но­му на­зем­но­му кор­до­ні Ка­та­ру із Са­у­дів­ською Ара­ві­єю вже ви­ши­ку­ва­ли­ся ба­га­то­кі­ло­ме­тро­ві чер­ги. Дю­ни ста­ли бар’єра­ми на шля­ху пе­ре­мі­ще­н­ня лю­дей і то­ва­рів, зокре­ма про­до­воль­ства, яке Ка­тар зде­біль­шо­го ім­пор­тує. Ту­ризм на ближ­чі на­прям­ки зни­ще­но. ОАЕ кри­мі­на­лі­зу­ва­ли будь-які ви­яви сим­па­тії до Ка­та­ру, зокре­ма й до­пи­си у Twitter. З Ка­та­ром ро­зір­ва­но ди­пло­ма­ти­чні зв’яз­ки. Три су­сід­ські кра­ї­ни, а та­кож Єги­пет і Ємен, за­кри­ли по­ві­тря­ні, на­зем­ні та мор­ські шля­хи до ньо­го.

Ма­ле­сень­кий Ка­тар, що ви­пи­на­є­ться з Ара­вій­сько­го пів­остро­ва, дав­но до­шку­ляє су­сі­дам. Утім, по­ясне­н­ня ра­пто­вої та без­пре­це­ден­тної бло­ка­ди якісь див­ні. Ще на­при­кін­ці трав­ня емір Ка­та­ру сто­яв, по­смі­ха­ю­чись, по­руч із ти­ми, хто ни­ні пе­ре­крив йо­му всі шля­хи. Во­ни гур­том ві­та­ли пре­зи­ден­та США До­наль­да Трам­па в Ер-рі­я­ді. Те­пер Са­у­дів­ська Ара­вія зви­ну­ва­чує Ка­тар в уча­сті в те­ро­ри­змі. Хо­ча, якщо при­га­да­ти роль са­у­дів­ських джи­ха­ди­стів у те­ра­кті 11 ве­ре­сня 2001 ро­ку, ці за­ки­ди зву­чать див­но. Са­у­дів­ське ду­хо­вен­ство й пра­ви­те­лів дра­ту­ють зв’яз­ки Ка­та­ру з Іра­ном, а осо­бли­во спіль­на й де­да­лі мас­шта­бні­ша роз­роб­ка Пів­ден­но­го Пар­су — най­біль­шо­го у сві­ті ро­до­ви­ща га­зу. Про­те до­брі від­но­си­ни з Те­ге­ра­ном на­ла­го­ди­ли та­кож Ку­вейт і Оман, а ко­ли світ за­про­ва­див про­ти Іра­ну сан­кції, най­біль­шу про­лаз­ку йо­му за­без­пе­чив Ду­бай — один із се­ми емі­ра­тів ОАЕ.

Пре­тен­зії прав­ля­чої ди­на­стії Ка­та­ру аль-та­ні на сві­то­ву ве­лич бен­те­жать та­кож ін­ших пра­ви­те­лів. До­ха на­ма­га­ла­ся змі­цни­ти вла­сну ва­гу, да­ю­чи при­ту­лок «Бра­там-му­суль­ма­нам» — про­від­но­му ісла­міст­сько­му ру­ху в араб­сько­му сві­ті. На те­ри­то­рії Ка­та­ру ди­пло­ма­ти мо­гли го­во­ри­ти з ісла­мі­ста­ми, зокре­ма улю­бле­ним про­по­від­ни­ком «Бра­тів-му­суль­ман» Юсе­фом аль-ка­ра­да­ві, до­не­дав­на лі­де­ром во­є­ні­зо­ва­но­го па­ле­стин­сько­го угру­по­ва­н­ня ХАМАС Ха­ле­дом Ма­ша­лем, ко­ли­шнім лі­де­ром ал­жир­сько­го «Іслам­сько­го фрон­ту по­ря­тун­ку» Аб­ба­сі Ма­да­ні та кіль­ко­ма лі­де­ра­ми Та­лі­ба­ну. Ме­діа-ім­пе­рія, збу­до­ва­на нав­ко­ло су­пу­тни­ко­вої те­ле­ме­ре­жі «Аль-джа­зі­ра» ба­га­то де­ся­тків ро­ків до­по­ма­гає Ка­та­ру зна­хо­ди­ти ма­со­ву ау­ди­то­рію. Во­на слу­гу­ва­ла пла­тфор­мою для ди­си­ден­тів з усьо­го ре­гіо­ну (окрім Ка­та­ру) і го­ло­сом обу­ре­н­ня на­ро­ду, що ви­бу­хнув під час Араб­ської ве­сни 2011 ро­ку. То­ді «Аль-джа­зі­ра» пі­дохо­чу­ва­ла ре­во­лю­ціо­не­рів бра­ти­ся до зброї і під­три­му­ва­ла ісла­мі­стів на ви­бо­рах. Ка­тар фі­нан­су­вав пе­ред­ви­бор­чі кам­па­нії остан­ніх і на­пов­ню­вав їхні скар­бни­ці, ко­ли во­ни при­йшли до вла­ди.

Однак Ара­вій­ський пів­острів за­ма­лий для ам­бі­цій усіх йо­го пра­ви­те­лів. Су­пер­ни­цтво між ни­ми по­си­лю­є­ться, бо ко­жен на­ма­га­є­ться ство­ри­ти гло­баль­ні пор­то­ві, авіа-, ме­діа-ха­би, екс­пе­ди­цій­ні вій­ська й фі­нан­со­ві цен­три. По­пе­ре­днє по­ко­лі­н­ня пра­ви­те­лів у Пер­ській за­то­ці шу­ка­ло кон­сен­су­су й по­над усе пра­гну­ло ста­біль­но­сті. Однак на­фто­до­ла­ри, на­ро­щу­ва­н­ня ар­се­на­лів зброї та бла­го­сло­ве­н­ня від Трам­па ри­зи­ку­ють пе­ре­тво­ри­ти їхніх на­щад­ків на ве­ре­дли­вих ав­то­кра­тів, яким кра­ще вда­ю­ться кон­флі­кти, ніж ком­про­мі­си. Ка­жуть, що Му­гам­мад ібн Сал­ман Аль Са­уд — мо­ло­дий

за­сту­пник крон­прин­ца і фа­кти­чний пра­ви­тель Са­у­дів­ської Ара­вії — лю­бить, ко­ли йо­го на­зи­ва­ють Але­ксан­дром (Ве­ли­ким. — Ред.). Їхні слу­жби роз­від­ки пра­цю­ють без гальм, по­ли­ва­ю­чи одне одно­го бру­дом, і не­ва­жли­во, чи ка­жуть во­ни при цьо­му прав­ду, а чи бре­шуть. Один із фа­кто­рів, що ви­кли­кав остан­ню свар­ку, — опри­лю­дне­н­ня еле­ктрон­них ли­стів у ка­тар­ських ЗМІ, які ха­ке­ри ні­би­то ви­кра­ли в по­сла ОАЕ у Ва­шинг­то­ні Юсе­фа Аль Отай­би.

На­ра­зі ка­тар­ська ди­на­стія спро­мо­жна ви­три­ма­ти тиск. Її кра­ї­на — най­біль­ший у сві­ті по­ста­чаль­ник скра­пле­но­го га­зу. До­нальд Трамп мо­же ті­ши­ти­ся по­ка­ра­н­ням для Ка­та­ру у Twitter, але йо­му до­ве­де­ться ра­ху­ва­ти­ся з тим, що на «АльУдейд» — най­біль­шій авіа­ба­зі США на Близь­ко­му Схо­ді — до­сі дис­ло­ко­ва­ні близь­ко 10 тис. аме­ри­кан­ських сол­да­тів (хо­ча в ОАЕ во­лі­ли б, щоб аме­ри­кан­ці пе­ре­мі­сти­ли­ся до них). Єги­пет, який та­кож ро­зі­рвав зв’яз­ки з Ка­та­ром, знає, що, за­бло­ку­вав­ши ка­тар­ський екс­порт в Су­е­цько­му ка­на­лі, мо­же на­по­ро­ти­ся на ви­гна­н­ня єги­пет­ських пра­ців­ни­ків із Ка­та­ру. На­віть в ОАЕ хви­лю­ю­ться че­рез те, що Ка­тар мо­же пе­ре­кри­ти га­зо­про­від, яким по­ста­чає газ на вну­трі­шній ри­нок емі­ра­тів.

Одна­че ни­ні­шня кри­за мо­же зна­чно за­го­стри­ти­ся. Ко­ли Са­у­дів­ська Ара­вія пе­ре­кри­ла єди­ний на­зем­ний кор­дон із Ка­та­ром, Іран зго­ло­сив­ся під­со­би­ти остан­ньо­му. Мо­жно­влад­ці Пер­ської за­то­ки по­гро­жу­ють «ка­раль­ни­ми, еко­но­мі­чни­ми за­хо­да­ми», якщо Ка­тар да­лі хи­ли­ти­ме­ться до іран­ської ор­бі­ти. Стрі­ля­ни­на 7 черв­ня в пар­ла­мен­ті Те­ге­ра­на, від­по­від­аль­ність за яку взя­ла на се­бе «Іслам­ська дер­жа­ва», по­си­лює на­пру­же­н­ня: Іран зви­ну­ва­чує в цьо­му Са­у­дів­ську Ара­вію, хо­ча й не на­дає до­ка­зів.

Цей кон­флікт ко­ри­сний ма­ло ко­му. Ем­бар­го на авіа­пе­ре­ве­зе­н­ня б’є по ту­ри­зму всіх кра­їн Пер­ської за­то­ки са­ме то­ді, ко­ли остан­ні на­ма­га­ю­ться ди­вер­си­фі­ку­ва­ти свої еко­но­мі­ки. Але іно­зем­ці не від­рі­знять одно­го ко­ро­лів­ства від ін­шо­го. Ін­ве­сто­ри, уже знер­во­ва­ні за­тя­жною вій­ною в Єме­ні, те­пер ще біль­ше осте­рі­га­ти­му­ться не­ста­біль­но­сті на Ара- вій­сько­му пів­остро­ві. Схо­же, що не­що­дав­ня про­по­зи­ція Трам­па про ство­ре­н­ня «араб­сько­го НАТО» про­ва­ли­ла­ся. Пла­ни про ви­ро­бле­н­ня спіль­ної зов­ні­шньої та еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки Ра­ди спів­ро­бі­тни­цтва араб­ських дер­жав Пер­ської за­то­ки роз­ле­ті­ли­ся на друз­ки. Шко­да, що не­має у сві­ті над­дер­жа­ви, яка пе­ре­йма­є­ться біль­ше ди­пло­ма­ті­єю, ніж про­да­жем зброї.

ПО­ПЕ­РЕ­ДНЄ ПО­КО­ЛІ­Н­НЯ ПРА­ВИ­ТЕ­ЛІВ У ПЕР­СЬКІЙ ЗА­ТО­ЦІ ШУ­КА­ЛО КОН­СЕН­СУ­СУ. НА­ФТО­ДО­ЛА­РИ, ЗБРОЯ ТА БЛА­ГО­СЛО­ВЕ­Н­НЯ ВІД ТРАМ­ПА РИ­ЗИ­КУ­ЮТЬ ПЕ­РЕ­ТВО­РИ­ТИ ЇХНІХ НА­ЩАД­КІВ НА ВЕ­РЕ­ДЛИ­ВИХ АВ­ТО­КРА­ТІВ, ЯКИМ КРА­ЩЕ ВДА­Ю­ТЬСЯ КОН­ФЛІ­КТИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.