Ал­го­ритм дій

Що ро­би­ти, ко­ли хтось із ва­ших рі­дних чи близь­ких по­тра­пив у по­лон

Ukrainskiy Tyzhden - - ТЕМА НОМЕРА -

За­я­ва в ор­га­ни МВС про зни­кне­н­ня лю­ди­ни

За­я­ва при­йма­є­ться ці­ло­до­бо­во в будь-яко­му мі­сті не­за­ле­жно від мі­сця за­хо­пле­н­ня. При со­бі ба­жа­но ма­ти фо­то зни­кло­го. Пі­сля за­яви отри­ма­ти ви­пи­ску з «Єди­но­го ре­є­стру до­су­до­вих

роз­слі­ду­вань».

Звер­не­н­ня до СБУ

Звер­не­н­ня до Об’єд­на­но­го цен­тру з ко­ор­ди­на­ції по­шу­ку, звіль­не­н­ня не­за­кон­но по­збав­ле­них во­лі осіб, за­ру­чни­ків та вста­нов­ле­н­ня мі­сце­зна­хо­дже­н­ня без­ві­сти зни­клих в ра­йо­ні про­ве­де­н­ня АТО (ство­ре­ний при СБУ). Центр роз­шу­кує пе­ре­ва­жно вій­сько­вих, але мо­же до­по­мог­ти у звіль­нен­ні ци­віль­них гро­ма­дян. Те­ле­фон: (044) 255-84-35 По­шта: polonhelp@ssu.gov.ua

До­по­мо­жіть зна­йти Офі­цій­ні ор­га­ни

Те­ле­фон: 102

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.