Звер­не­н­ня до між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій

Ukrainskiy Tyzhden - - ТЕМА НОМЕРА -

Будь-яка між­на­ро­дна до­по­мо­га мо­же бу­ти ко­ри­сною. Пред­став­ни­ки ор­га­ні­за­цій на кшталт Між­на­ро­дно­го ко­мі­те­ту Чер­во­но­го Хре­ста (МКЧХ) ма­ють пев­ний до­ступ до місць утримання за­ру­чни­ків і мо­жуть спри­я­ти їхньо­му звіль­нен­ню. Те­ле­фон пред­став­ни­цтва МКЧХ в Укра­ї­ні: (044) 392-32-10 Те­ле­фон Спе­ці­аль­ної мо­ні­то­рин­го­вої мі­сії ОБСЄ в Укра­ї­ні: (044) 392-08-00

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.