Фі­ліпп Ре­но —

Ukrainskiy Tyzhden - - СВІТ -

су­ча­сний фран­цузь­кий фі­ло­соф, про­фе­сор по­лі­ти­чних на­ук прав­ни­чо­го фа­куль­те­ту Сор­бон­ни, фа­хі­вець із по­лі­ти­чної фі­ло­со­фії та кон­сти­ту­цій­но­го пра­ва. Ви­пу­скник Еколь нор­маль де Сен-клу. Ав­тор низ­ки на­у­ко­вих до­слі­джень, зокре­ма кни­жок «Те­ро­ризм і де­мо­кра­тія» (1995), «Макс Ве­бер та ди­ле­ми мо­дер­ної сві­до­мо­сті» (1996), «Су­д­дя та фі­ло­соф» (2008), «Три ре­во­лю­ції сво­бо­ди: Ан­глія, Аме­ри­ка, Фран­ція» (2009). Спі­ву­по­ря­дник і го­ло­ва ре­да­кцій­но­го ко­мі­те­ту ве­ли­ко­го «Слов­ни­ка по­лі­ти­чної фі­ло­со­фії» (пер­ше ви­да­н­ня — 1996), був одним із на­у­ко­вих ке­рів­ни­ків «Єв­ро­пей­сько­го слов­ни­ка фі­ло­со­фії» (2004).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.