Ки­їв (вул. Ли­сен­ка, 3): 19–25 черв­ня

Че­ка­є­мо Вас на та­ких за­хо­дах у Кни­гар­нях «Є»

Ukrainskiy Tyzhden - - СВІТ -

19 черв­ня, 18:30 — ле­кція Оста­па Укра­їн­ця й Ка­те­ри­ни Дуд­ки «Го­вард Фі­ліпс Лав­крафт: лі­те­ра­тур­ні ба­тьки і ді­ти» з на­го­ди ви­хо­ду дру­го­го то­му пе­ре­кла­дів пи­сьмен­ни­ка. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Жу­пан­сько­го.

20 черв­ня, 18:30 — пре­зен­та­ція пра­ці Ґуль­на­ри Бе­кі­ро­вої «Пів сто­лі­т­тя опо­ру: крим­ські та­та­ри від ви­гна­н­ня до по­вер­не­н­ня (1941–1991 ро­ки). На­рис по­лі­ти­чної істо­рії». Уча­сни­ки: Ґуль­на­ра Бе­кі­ро­ва, Гри­го­рій Гра­бо­вич, Во­ло­ди­мир Ка­ра­зін, Юлія Ти­щен­ко, Ре­фат Чу­ба­ров. Мо­де­рує Ан­дрій Мо­кро­усов. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Кри­ти­ка».

21 черв­ня, 18:30 — Мі­жна­ро­дний про­ект «Апо­ка­лі­псис мі­ста». Зу­стріч із Па­ве­лом Ку­бі­цьким (Поль­ща). Роз­мо­ва на те­му «(Ре)кон­стру­кція іден­ти­чно­сті по­стмі­грант­ських міст». Мо­де­рує Ка­та­рі­на Но­ві­ко­ва. Спіль­но з Поль­ським Ін­сти­ту­том у Ки­є­ві.

22 черв­ня, 18:00 — Че­ський че­твер. По­каз філь­му «Про­те­ктор» (режисер Ма­рек Най­брт, 2008, 98 хв) че­ською мо­вою з укра­їн­ськи­ми суб­ти­тра­ми. Спіль­но з Че­ським цен­тром у Ки­є­ві.

23 черв­ня, 18:30 — ле­кція Ми­хай­ла На­за­рен­ка «По­хо­ва­н­ня на мо­ги­лі: Шев­чен­ко­ва біо­гра­фія у фоль­кло­рі та фей­кло­рі» з на­го­ди ви­хо­ду одно­ймен­ної книж­ки. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Кри­ти­ка».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.