Мир за сце­на­рі­єм Мо­зам­бі­ку

Як ек­зо­ти­чний ре­лі­гій­ний рух пра­гне на­бу­ти дер­жав­но­го зву­ча­н­ня в Укра­ї­ні

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМІСТ - Ан­дрій Го­луб

УКи­є­ві 14 і 15 черв­ня мав від­бу­ти­ся Пер­ший Гло­баль­ний са­міт за мир, ор­га­ні­зо­ва­ний Гло­баль­ним со­ю­зом вче­них за мир (ГСВМ). У ро­зі­сла­но­му ЗМІ прес-ре­лі­зі обі­ця­ли участь у са­мі­ті трьох ко­ли­шніх глав дер­жав, двох но­бе­лів­ських ла­у­ре­а­тів, а та­кож «про­від­них уче­них із 21 кра­ї­ни сві­ту».

Го­стям фо­ру­му, який про­ве­ли у п’яти­зір­ко­во­му ки­їв­сько­му го­те­лі кла­су люкс, обі­ця­ли до­по­віді ла­у­ре­а­та Но­бе­лів­ської пре­мії ми­ру 2016 ро­ку та ни­ні­шньо­го пре­зи­ден­та Ко­лум­бії Ху­а­на Ма­ну­е­ля Сан­то­са й екс-пре­зи­ден­та Бра­зи­лії Діл­ми Рус­сефф (що­прав­да, у Ки­є­ві ці по­лі­ти­ки так і не з’яви­ли­ся), а та­кож ла­у­ре­а­та Но­бе­лів­ської пре­мії ми­ру 2007 ро­ку до­кто­ра Ра­джен­дри Па­ча­у­рі. Па­ча­у­рі не є ла­у­ре­а­том пре­мії, однак він справ­ді очо­лю­вав у 2007-му Мі­ж­уря­до­ву гру­пу екс­пер­тів з пи­тань змін клі­ма­ту (МГЕЗК), яка й ста­ла ла­у­ре­а­том, тож та­ке пе­ре­біль­ше­н­ня ор­га­ні­за­то­рам мо­жна про­ба­чи­ти. З укра­їн­сько­го бо­ку спів­го­ло­ва­ми пре­зи­дії кон­фе­рен­ції ста­ли ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту пси­хо­ло­гії іме­ні Ко­стю­ка На­ціо­наль­ної ака­де­мії пе­да­го­гі­чних на­ук Сер­гій Ма­кси­мен­ко та ге­не­рал Ва­силь Кру­тов, у рі­зні ча­си за­сту­пник го­ло­ви СБУ, ке­рів­ни­ка РНБО, з кві­тня по ли­пень 2014 ро­ку ке­рів­ник Ан­ти­те­ро­ри­сти­чно­го цен­тру при СБУ, а фа­кти­чно пер­ший ке­рів­ник АТО на Дон­ба­сі.

Із са­мо­го ран­ку 14 черв­ня в най­біль­шій Баль­ній за­лі го­те­лю Fairmont кіль­ка со­тень го­стей та уча­сни­ків са­мі­ту з не­тер­пі­н­ням очі­ку­ва­ли йо­го від­кри­т­тя. За­хід роз­по­чав­ся зі всту­пної про­мо­ви укра­їн­сько­го ге­не­ра­ла Кру­то­ва, який за­чи­тав ві­таль­не сло­во від Ра­ди нац­без­пе­ки і обо­ро­ни. У ньо­му бу­ло за­зна­че­но, зокре­ма, що «ми ра­зом ма­є­мо шу­ка­ти й зна­хо­ди­ти нові від­по­віді для про­ти­дії по­ши­рен­ню зброї і за­по­бі­га­н­ня на­силь­ни­цьким ме­то­дам ви­рі­ше­н­ня кон­флі­ктів», а «вче­ні у хо­ді дис­ку­сій змо­жуть за­про­по­ну­ва­ти сві­то­вим лі­де­рам нові спосо­би їх вре­гу­лю­ва­н­ня». І на са­мі­ті справ­ді за­про­по­ну­ва­ли якщо не но­вий, то що­най­мен­ше не­спо­ді­ва­ний спо­сіб зни­же­н­ня рів­ня на­силь­ства в Укра­ї­ні. По­над те, на дум­ку біль­шо­сті уча­сни­ків фо­ру­му, без­аль­тер­на­тив­ний.

Одра­зу пі­сля за­вер­ше­н­ня сво­го ви­сту­пу Кру­тов пе­ре­дав сло­во Джо­ну Ге­ґе­лі­ну — пре­зи­ден­ту Гло­баль­но­го со­ю­зу вче­них за мир та мо­де­ра­то­ру пер­шо­го дня са­мі­ту. Ге­ґе­лі­на пред­ста­ви­ли як зна­но­го та все­сві­тньо ві­до­мо­го фа­хів­ця з кван­то­вої ме­ха­ні­ки. Сво­го ча­су він справ­ді за­хи­стив ди­сер­та­цію та здо­був до­ктор­ський сту­пінь у фі­зи­ці в Гар­вард­сько­му уні­вер­си­те­ті. Ге­ґе­лін став зна­ним фа­хів­цем із фі­зи­ки та на­віть до­лу­чив­ся до ство­ре­н­ня одні­єї з «те­о­рій ве­ли­ко­го об’єд­на­н­ня». Один зі спів­ав­то­рів ці­єї са­мої те­о­рії Джо­на­тан Ал­лен пі­зні­ше про­тя­гом ше­сти ро­ків очо­лю­вав від­діл те­о­ре­ти­чної фі­зи­ки у CERN.

Однак уже за кіль­ка ро­ків Ге­ґе­лін по­ки­нув за­галь­но­ви­зна­ні на­у­ко­ві ла­бо­ра­то­рії та не­спо­ді­ва­но пі­шов пра­цю­ва­ти в Уні­вер­си­тет ме­не­джмен­ту Ма­га­рі­ші в шта­ті Айо­ва, США. З цьо­го мо­мен­ту в жит­ті ві­до­мо­го вче­но­го по­ча­ла­ся но­ва сто­рін­ка.

ФІЗИКА, THE BEATLES ТА ДУХОВНІ ПРАКТИКИ СХОДУ

Ко­ли Ге­ґе­лін ще тіль­ки ро­бив пер­ші кро­ки у фі­зи­ці, уро­дже­нець Ін­дії Ма­геш Пра­сад Вар­ма вже здо­був не­аби­яку по­пу­ляр­ність у США та Єв­ро­пі. Взяв­ши со­бі ім’я Ма­га­рі­ші Ма­геш Йо­ґі, Вар­ма став ши­ро­ко­ві­до­мим у 1960-ті як ду­хов­ний на­став­ник The Beatles. Усі чле­ни рок-гур­ту на­віть від­ві­да­ли йо­го в Ін­дії, щоб ді­ста­ти «духовні на­ста­но­ви». Що­прав­да, пі­сля ві­зи­ту до Ін­дії сто­сун­ки уча­сни­ків гур­ту та Ма­га­рі­ші на­дов­го зі­псу­ва­ли­ся.

Так зва­на пра­кти­ка транс­це­ден­таль­ної ме­ди­та­ції (ТМ), яку Ма­га­рі­ші про­па­гу­вав у США та Єв­ро­пі, ста­ла одні­єю з най­по­пу­ляр­ні­ших у за­хі­дно­му сві­ті. У 1970-ті він від­кри­ває в шта­ті Айо­ва Мі­жна­ро­дний уні­вер­си­тет Ма­га­рі­ші, зго­дом пе­ре­йме­но­ва­ний у Мі­жна­ро­дний уні­вер­си­тет ме­не­джмен­ту (МУМ), до яко­го й при­єд­нав­ся Джон Ге­ґе­лін. Зав­дя­ки ав­то­ри­те­ту цьо­го вче­но­го уні­вер­си­тет отри­мує фі­нан­су­ва­н­ня від уря­до­во­го На­ціо­наль­но­го фон­ду на­у­ки США, що фі­нан­сує май­же чверть на­у­ко­вих до­слі­джень у кра­ї­ні. Та­ким чи­ном уні­вер­си­тет бу­ло ле­гі­ти­мі­зо­ва­но як на­у­ко­ву уста­но­ву.

Пі­сля при­єд­на­н­ня до МУМ Ге­ґе­лін змі­нює свої на­у­ко­ві по­гля­ди. Фі­зи­чна те­о­рія «єди­но­го по­ля», над якою він пра­цю­вав ра­зом із ко­ле­га­ми, на йо­го дум­ку, в біль­шо­сті аспе­ктів збі­га­є­ться з те­о­рі­єю «єди­ної сві­до­мо­сті» Ма­га­рі­ші. Для під­твер­дже­н­ня цьо­го в рі­зних на­у­ко­вих ви­да­н­нях пе­рі­о­ди­чно пу­блі­ку­ють стат­ті пси­хо­ло­гів, фі­зи­ків або пси­хі­а­трів із до­слі­дже­н­ня­ми, що ні­би­то під­твер­джу­ють існу­ва­н­ня «ефе­кту Ма­га­рі­ші» — зда­тно­сті впли­ва­ти на світ че­рез ко­ле­ктив­ну сві­до­мість та че­рез ви­ко­ри­ста­н­ня ме­то­дів ТМ, а та­кож «про­су­ну­тої» те­хні­ки Ма­га­рі­ші «Тм-сід­хі». Від­то­ді, роз­по­від­а­ю­чи про ТМ, її при­хиль­ни­ки обов’яз­ко­во до­да­ють, що це «на­у­ко­во під­твер­дже­на по­над 600 до­слі­дже­н­ня­ми те­хні­ка». У 1992 ро­ці ві­до­мий жур­на­ліст і пи­сьмен­ник Кріс Ан­дер­сон опи­сав істо­рію Ге­ґе­лі­на у стат­ті для жур­на­лу Nature, де, зокре­ма, по­ру­шив і те­му став­ле­н­ня ко­ли­шніх спів­ав­то­рів Ге­ґе­лі­на до йо­го но­вих за­хо­плень та те­о­рій. У стат­ті Ан­дер­сон за­зна­чив, що ко­ле­ги Ге­ґе­лі­на не ві­та­ли йо­го пе­ре­хід до МУМ, але пу­блі­ку­ва­ли­ся ра­зом із ним ще пев­ний

Ге­ґе­лін став ла­у­ре­а­том «шно­бе­лів­ської» пре­мії ми­ру. Йо­го но­мі­ну­ва­ли за «екс­пе­ри­мен­таль­ний ви­сно­вок про те, що 4 тис. тре­но­ва­них ме­ди­та­то­рів за­без­пе­чи­ли зни­же­н­ня рів­ня на­силь­ни­цьких зло­чи­нів у Ва­шинг­то­ні на 18% »

час. Окрім то­го, во­ни на­ма­га­ли­ся пе­ре­ко­на­ти Ге­ґе­лі­на не пов’язу­ва­ти їхню спіль­ну те­о­рію та ТМ.

За два ро­ки пі­сля цьо­го Ге­ґе­лін став ла­у­ре­а­том «шно­бе­лів­ської» пре­мії ми­ру — са­ти­ри­чно­го ана­ло­га Но­бе­лів­ської, яку вру­ча­ють за аб­сур­дні на­у­ко­ві до­слі­дже­н­ня. Ге­ґе­лі­на но­мі­ну­ва­ли за «екс­пе­ри­мен­таль­ний ви­сно­вок про те, що 4 тис. тре­но­ва­них ме­ди­та­то­рів за­без­пе­чи­ли зни­же­н­ня рів­ня на­силь­ни­цьких зло­чи­нів у Ва­шинг­то­ні на 18%». Ці­ка­во, що Ге­ґе­лін отри­мав пре­мію в один рік із за­снов­ни­ком са­єн­то­ло­гії Ро­ном Габ­бар­дом, яко­го на­го­ро­ди­ли в га­лу­зі лі­те­ра­ту­ри.

СА­МІТ

«О! Це ефект Ма­га­рі­ші! Він був у нас на Май­да­ні», — чу­ти по­за­ду роз­мо­ву двох го­стей ки­їв­сько­го Гло­баль­но­го са­мі­ту за мир. Пе­ред цим во­ни до­во­лі го­ло­сно обго­во­рю­ва­ли при­не­се­ні одним зі спів­ро­змов­ни­ків «уні­каль­ні фо­то­гра­фії уча­сни­ків Ял­тин­ської кон­фе­рен­ції, яких не­має ні­де у сві­ті». Ува­гу спів­ро­змов­ни­ків від­во­лік один зі слай­дів про «роз­ви­ток ко­ле­ктив­ної сві­до­мо­сті» в Укра­ї­ні, де­мон­стро­ва­ний до­по­від­а­чем.

«Ефект Ма­га­рі­ші» — це пе­ре­ко­на­н­ня в то­му, що на­вча­н­ня про­су­ну­тих ме­то­дів ТМ лю­дей, що кіль­кі­сно ста­нов­лять ква­дра­тний ко­рінь від 1% на­се­ле­н­ня Зем­лі, зу­пи­нить усі кон­флі­кти на пла­не­ті та при­ве­де до вста­нов­ле­н­ня «раю на Зем­лі». Вла­сне, цю те­зу так чи іна­кше про­па­гу­ва­ли всі уча­сни­ки «на­у­ко­во­го са­мі­ту» в Ки­є­ві.

«Лю­тий 2014 ро­ку — най­кри­ва­ві­ші по­дії Май­да­ну. Ми зо­се­ре­ди­ли­ся, скон­цен­тру­ва­ли­ся та звер­ну­ли­ся до на­ших аме­ри­кан­ських ко­лег, за що їм ве­ли­ка по­дя­ка, і зі­бра­ли гру­пу зі 100–120 осіб (для ко­ле­ктив­ної транс­цен­ден­таль­ної ме­ди­та­ції на май­да­ні Не­за­ле­жно­сті. — Ред.). І на­пру­же­ність змен­ши­ла­ся. Основ­ні по­дії пе­ре­мі­сти­ли­ся на Дон­бас та в Крим. На жаль, ми втра­ти­ли Крим. Як­би нам вда­ло­ся зі­бра­ти до­ста­тню для України гру­пу, а, як ви ба­чи­ли, це близь­ко 800 осіб, тих по­дій уза­га­лі не ста­ло­ся б. На жаль, не вда­ло­ся» — ось май­же до­слів­на ци­та­та з до­по­віді кан­ди­да­та пси­хо­ло­гі­чних на­ук та спів­ро­бі­тни­ка Ін­сти­ту­ту пси­хо­ло­гії іме­ні Г. С. Ко­стю­ка На­ціо­наль­ної ака­де­мії пси­хо­ло­гі­чних на­ук України Ми­ко­ли Ді­ду­ха.

Ке­рів­ник цьо­го ін­сти­ту­ту Сер­гій Ма­кси­мен­ко очо­лив са­міт від укра­їн­ської сто­ро­ни, а та­кож вхо­дить до Ра­ди ди­ре­кто­рів Гло­баль­но­го со­ю­зу вче­них за мир — ор­га­ні­за­то­ра ки­їв­сько­го фо­ру­му. Ди­ре­кто­ром ці­єї стру­кту­ри є Джон Ге­ґе­лін.

«Основ­ним ме­ха­ні­змом є від­кри­т­тя че­твер­то­го рів­ня сві­до­мо­сті, або, як він на­зи­ва­є­ться у фі­зи­ці, «єди­но­го по­ля». Якщо під час ме­ди­та­ції ми йо­го акти­ві­зу­є­мо, вплив звід­ти мит­тє­во роз­хо­ди­ться, не на­ра­жа­ю­чись на опір», — від­по­вів на за­пи­та­н­ня жур­на­лі­ста Ти­жня про спо­сіб впли­ву ТМ на гло­баль­ні кон­флі­кти Ігор Про­дан, один із не­ба­га­тьох укра­їн­ських спі­ке­рів, яким да­ли ви­сту­пи­ти з три­бу­ни са­мі­ту в йо­го пер­ший день.

До цих слів мо­жна бу­ло б ста­ви­ти­ся з іро­ні­єю, як­би не успі­шні спро­би при­хиль­ни­ків ТМ за­про­ва­ди­ти свої практики ледь не на дер­жав­но­му рів­ні. Той са­мий Про­дан не при­хо­вує ба­жа­н­ня за­по­ча­тку­ва­ти ТМ у шко­лах: «Зві­сно, че­рез бю­ро­кра­ти­чні про­це­ду­ри це важ­ко, але є та­кі фор­ми, як «час ти­ші». У деяких кра­ї­нах це пра­кти­ку­ють. Ді­ти ме­ди­ту­ють під час ці­єї пе­ре­р­ви». Одним із го­лов­них опор­них пун­ктів та­кої ме­ди­та­ції в Укра­ї­ні є Єв­ро­пей­ський уні­вер­си­тет, що по­зи­ціо­нує се­бе як один із най­ста­рі­ших та най­ві­до­мі­ших при­ва­тних ви­шів України. Слай­ди, на яких ви­кла­да­чі ви­шу ра­зом із Про­да­ном пра­кти­ку­ють щось на тлі фо­то­гра­фій Ма­га­рі­ші Ма­геш Йо­ґі ні­би­то у сті­нах ви­що­го на­вчаль­но­го за­кла­ду, не раз де­мон­стру­ва­ли уча­сни­кам кон­фе­рен­ції. За сло­ва­ми Про­да­на, за­раз ТМ за­про­ва­джу­є­ться та­кож у низ­ці інших ви­шів.

Не при­хо­ву­ють сво­їх на­мі­рів і в ке­рів­ни­цтві ви­шу. «У Єв­ро­пей­сько­му уні­вер­си­те­ті по­ча­ло­ся за­про­ва­дже­н­ня но­вої си­сте­ми знань но­о­сфер­ної спря­мо­ва­но­сті. Во­на ґрун­ту­є­ться на ін­но­ва­цій­но­му вчен­ні про сві­до­мість і ви­вчен­ні си­сте­ми ми­сле­н­ня, а та­кож на іде­ях про осві­ту на осно­ві роз­ви­тку сві­до­мо­сті та за­сто­су­ва­н­ня транс­цен­ден­таль­ної ме­ди­та­ції як ін­стру­мен­таль­ної те­хно­ло­гії», — за­яви­ла пред­став­ни­ця ро­ди­ни вла­сни­ків уні­вер­си­те­ту та йо­го про­ре­ктор Оле­на Ти­мо­шен­ко. І до­да­ла, що но­ва па­ра­ди­гма на­вча­н­ня, ґрун­то­ва­на на транс­цен­ден­таль­ній ме­ди­та­ції, мо­же бу­ти за­про­ва­дже­на в Укра­ї­ні зав­дя­ки «си­сте­мі без­пе­рерв­но­го на­вча­н­ня» на ба­зі Єв­ро­пей­сько­го уні­вер­си­те­ту. Окрім без­по­се­ре­дньо ви­шу до неї вхо­дять ди­тя­чий са­док, по­ча­тко­ва шко­ла та гім­на­зія «Єв­ро­ленд».

РУХ МА­ГА­РІ­ШІ В УКРА­Ї­НІ

До­цент ка­фе­дри ре­лі­гі­є­знав­ства КНУ іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка Оле­ксандр Са­ра­пін у ко­мен­та­рі Ти­жню за­зна­чив, що на­ма­га­н­ня по­ши­ри­ти свій вплив, зокре­ма, че­рез про­ве­де­н­ня фа­куль­та­тив­них або бу­дья­ких інших за­нять у на­вчаль­них за­кла­дах є ха­ра­ктер­ною ри­сою ру­хів, по­ді­бних до Ру­ху транс­цен­ден­таль­ної ме­ди­та­ції. Вла­сне, на цю осо­бли­вість вка­зу­ва­ли та­кож аме­ри­кан­ські до­слі­дни­ки, які сте­жи­ли за по­ши­ре­н­ням вче­н­ня Ма­га­ра­ші Ма­геш Йо­ґі в США: так зва­ні на­вчаль­ні цен­три ТМ на­ма­га­ли­ся роз­мі­щу­ва­ти якнай­ближ­че до кам­пу­сів ви­шів.

Про­бле­ма з та­ки­ми ру­ха­ми й у то­му, що їх важ­ко си­сте­ма­ти­зу­ва­ти в ме­жах єв­ро­пей­ської тра­ди­ції. За сло­ва­ми Оле­ксан­дра Са­ра­пі­на, Рух Ма­га­рі­ші не

є ре­лі­гі­єю в єв­ро­пей­сько­му ро­зу­мін­ні цьо­го сло­ва. Не мо­жна на­зва­ти йо­го й се­ктою. «Во­ни не впи­су­ю­ться в ці рам­ки, хо­ча справ­ді бе­руть свій по­ча­ток від не­о­ін­ду­ї­зму. Вла­сне, це мо­жна вва­жа­ти екле­кти­кою. Та­кі спро­би бу­ли і в Єв­ро­пі: ство­ри­ти пев­ну уні­вер­саль­ну ети­ку й та­ким чи­ном зня­ти су­пе­ре­чно­сті між усі­ма ре­лі­гі­я­ми. Бі­ля сво­їх дже­рел, в Ін­дії, це бу­ла спро­ба зня­ти на­пру­же­н­ня між му­суль­ма­на­ми та ін­ду­їста­ми».

Са­мі при­хиль­ни­ки цьо­го вче­н­ня не ви­зна­ють се­бе ре­лі­гій­ною те­чі­єю. Во­ни на­ма­га­ю­ться за­про­по­ну­ва­ти се­бе як пев­ну аль­тер­на­ти­ву, де­що ін­ше, ніж на­у­ка та ре­лі­гія, і пра­гнуть зна­йти спосо­би по­пу­ля­ри­за­ції сво­го вче­н­ня. «Вла­сне, сло­во «вче­н­ня» тут най­ко­ре­ктні­ше. В Ін­дії, до ре­чі, «вче­н­ня» та «ре­лі­гія» є тим са­мим. Це «вче­н­ня» пре­тен­дує на аб­со­лю­тну істи­ну й на­ма­га­є­ться збіль­шу­ва­ти свій вплив».

Де­які до­слі­дни­ки за­зна­ча­ють, що ідея Ма­га­рі­ші по­ля­га­ла в ада­пта­ції схі­дних ре­лі­гій­них пра­ктик під за­хі­дну сві­до­мість. Звід­си й від­кри­т­тя уні­вер­си­те­тів та на­ма­га­н­ня зна­йти на­у­ко­ве об­ґрун­ту­ва­н­ня по­сту­ла­тів. Окрім то­го, цьо­му слу­гує і за­лу­че­н­ня ве­ли­кої кіль­ко­сті зі­рок кі­но та шоу-бі­зне­су.

У ві­део­ро­ли­ку, який по­ка­за­ли уча­сни­кам кон­фе­рен­ції в Ки­є­ві, про ко­ристь та за­хо­пле­н­ня «транс­цен­ден­таль­ною ме­ди­та­ці­єю» роз­по­від­а­ли екс-бі­тли Пол Мак­кар­тні та Рі­нґо Стар, актор Г’ю Дже­кман, спів­а­чка Ке­ті Пер­рі, спів­за­снов­ник та го­лов­ред The Huffington Post Арі­ан­на Гаф­фі­нґтон. Цей спи­сок не­пов­ний. Про­те най­яскра­ві­шим при­хиль­ни­ком та вір­ним аде­птом ТМ став куль­то­вий ре­жи­сер Де­від Лінч.

Фонд Де­ві­да Лін­ча за­йма­є­ться про­су­ва­н­ням ТМ у сві­ті під при­кри­т­тям осві­тніх про­грам або іні­ці­а­тив ми­ру. Він дав­но роз­гор­нув ши­ро­ку ді­яль­ність в Укра­ї­ні. У 2009-му ре­жи­сер на­віть осо­би­сто при­їжджав сю­ди, про­те зов­сім не для уча­сті в по­ді­ях, пов’яза­них із кі­не­ма­то­гра­фом.

Ни­ні Фонд Лін­ча актив­но впро­ва­джує транс­цен­ден­таль­ну ме­ди­та­цію як за­сіб до­по­мо­ги ве­те­ра­нам вій­ни на Дон­ба­сі в бо­роть­бі з ПТСР. У 2015 ро­ці на­віть ор­га­ні­зу­вав кон­фе­рен­цію з пи­тань ком­пле­ксної до­по­мо­ги уча­сни­кам бо­йо­вих дій в Укра­ї­ні в по­вер­нен­ні до мир­но­го жи­т­тя. То­ді спів­ор­га­ні­за­то­ра­ми за­хо­ду ста­ли Бла­го­дій­ний фонд ве­те­ра­нів вій­ни та уча­сни­ків ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції й Офіс зв’яз­ку НАТО в Укра­ї­ні. Про ре­зуль­та­ти ро­бо­ти із за­про­ва­дже­н­ня практики у Зброй­них си­лах на кон­фе­рен­ції роз­по­вів Ми­ко­ла Ді­дух. Як на­у­ко­ве під­твер­дже­н­ня ко­ри­сті «транс­цен­ден­таль­ної ме­ди­та­ції» в лі­ку­ван­ні ПТСР ви­ко­ри­сто­ву­ють ви­сно­вок то­го са­мо­го Ін­сти­ту­ту пси­хо­ло­гії Ко­стю­ка про те, що «транс­цен­ден­таль­на ме­ди­та­ція є під­твер­дже­ним за­со­бом актив­но­го пси­хо­ло­гі­чно­го впли­ву» та спри­яє зни­жен­ню стре­су. За сло­ва­ми Ді­ду­ха, ме­тод бу­ло апро­бо­ва­но на бій­цях 79-ї бри­га­ди ЗСУ без­по­се­ре­дньо в зо­ні АТО. Окрім то­го, між Фон­дом Лін­ча та Мі­н­обо­ро­ни ні­би­то під­пи­са­но ме­мо­ран­дум про спів­пра­цю. У Мі­н­обо­ро­ни на за­пит Ти­жня що­до де­та­лей та­кої спів­пра­ці від­по­ві­ли ла­ко­ні­чно: «Пред­став­ни­ки Фон­ду звер­та­ли­ся до Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни, але спів­пра­ця не від­бу­ла­ся».

Тим ча­сом про актив­ну ро­бо­ту з укра­їн­ськи­ми си­ло­ви­ми ор­га­на­ми свід­чить при­су­тність на кон­фе­рен­ції стар­шо­го офі­це­ра пси­хо­ло­гі­чної слу­жби На­ціо­наль­ної гвар­дії Сер­гія Чи­жев­сько­го, який на­віть отри­мав пра­во на до­по­відь. При цьо­му в Нац­гвар­дії по­ві­до­ми­ли Ти­жню, що жо­дним чи­ном не спів­пра­цю­ють із Фон­дом Лін­ча в Укра­ї­ні. Слід за­ува­жи­ти, що в до­по­від­ях пред­став­ни­ків си­ло­вих ві­домств про ко­ри­сні ефе­кти «транс­цен­ден­таль­ної ме­ди­та­ції» все ж не йшло­ся, а в при­ва­тних роз­мо­вах во­ни за­зна­чи­ли, що при­йшли на кон­фе­рен­цію пі­сля осо­би­сто­го за­про­ше­н­ня Ва­си­ля Кру­то­ва, з яким де­які дов­гий час спів­пра­цю­ва­ли ра­ні­ше.

Ге­не­рал-лей­те­нант Кру­тов офі­цій­но обі­ймає по­са­ду ві­це-пре­зи­ден­та Гло­баль­но­го со­ю­зу вче­них за мир із пи­тань роз­ши­ре­н­ня. Усі уча­сни­ки ки­їв­ської кон­фе­рен­ції отри­ма­ли кни­же­чку під на­звою «Но­ва сві­то­гля­дна па­ра­ди­гма роз­ви­тку ми­ру та без­пе­ки» ав­тор­ства ге­не­ра­ла. У текс­ті, який на­зва­но «ма­ні­фе­стом», окрім за­галь­них по­сту­ла­тів про те, що су­ча­сна лю­ди­на не отри­мує справ­жніх знань про сві­до­мість, а всі на­яв­ні си­сте­ми без­пе­ки до­ве­ли свою не­ефе­ктив­ність, іде­ться й про аль­тер­на­ти­ву: «Рух Ма­га­рі­ші вчить нас усіх, що лю­ди, об’єд­на­ні ду­хов­ною пра­кти­кою, на­справ­ді мо­жуть змі­ню­ва­ти світ на кра­ще. Ми теж ві­ри­мо в «ефект Ма­га­рі­ші»! Ко­ли ідея но­вої ду­хов­ної па­ра­ди­гми об’єд­нає хо­ча б 1% люд­ства, нас са­мих та на­шу ба­га­то­стра­ждаль­ну пла­не­ту бу­де важ­ко впі­зна­ти!». Да­лі Кру­тов на­го­ло­шує на то­му, що змі­ни слід по­чи­на­ти із си­сте­ми осві­ти, оскіль­ки лю­ди му­сять «із са­мо­го ди­тин­ства отри­му­ва­ти зна­н­ня про свою справ­жню при­ро­ду».

Вла­сне, зав­дя­ки осо­би­стим зв’яз­кам Кру­то­ва за­хід і за­ру­чив­ся пред­став­ни­цтвом си­ло­ви­ків та при­ві­та­н­ням від РНБО. У ко­мен­та­рі Ти­жню за­сту­пник се­кре­та­ря РНБО Оле­ксандр Ли­тви­нен­ко ви­знав, що не знав про справ­жню на­прав­ле­ність за­хо­ду, але дій­сно на­ді­слав при­ві­та­н­ня на про­ха­н­ня ге­не­ра­ла Кру­то­ва: «До ме­не звер­ну­ла­ся лю­ди­на, з якою я актив­но ра­ні­ше спів­пра­цю­вав».

Во­дно­час про те, чим са­ме мо­же за­вер­шу­ва­ти­ся та­ка спів­пра­ця си­ло­ви­ків та Ру­ху Ма­га­рі­ші, свід­чить при­клад Мо­зам­бі­ку. Сво­го ча­су пре­зи­дент ці­єї кра­ї­ни Йо­а­хім Чис­са­но при­єд­нав­ся до ру­ху і став пра­кти­ку­ва­ти «транс­цен­ден­таль­ну ме­ди­та­цію» й актив­но про­па­гу­ва­ти «ефект Ма­га­рі­ші». За­кін­чи­ло­ся це тим, що з 1994 ро­ку всім вій­сько­вим та по­лі­цей­ським кра­ї­ни бу­ло на­ка­за­но ме­ди­ту­ва­ти 20 хв що­дня. За ін­фор­ма­ці­єю мі­ні­стра обо­ро­ни кра­ї­ни, по­над 16 тис. вій­сько­вих до­лу­чи­ли до ТМ та пра­ктик «йо­гі­чної ле­ві­та­ції» (при­хиль­ни­ки ру­ху вва­жа­ють на­слід­ком за­нять ТМ мо­жли­вість до ле­ві­та­ції та не­ви­ди­мо­сті. — Ред.). Та­кож ТМ ста­ла ча­сти­ною кур­су на­вча­н­ня ка­де­тів у вій­сько­вих шко­лах Мо­зам­бі­ку. Те­пер при­клад Мо­зам­бі­ку ви­ко­ри­сто­ву­ють як до­каз ре­аль­ної зда­тно­сті ТМ зу­пи­ня­ти во­єн­ні кон­флі­кти, адже на час пре­зи­дент­ства Чис­са­но при­па­ло та­кож за­вер­ше­н­ня май­же 15-рі­чно­го гро­ма­дян­сько­го кон­флі­кту в кра­ї­ні. За най­по­ши­ре­ні­шою вер­сі­єю, вій­на за­вер­ши­ла­ся че­рез крах Ра­дян­сько­го Со­ю­зу та між­на­ро­дну ізо­ля­цію Пів­ден­ної Афри­ки че­рез мі­сце­ву по­лі­ти­ку апар­те­ї­ду. Вва­жа­є­ться, що са­ме ці дві дер­жа­ви піджив­лю­ва­ли во­ро­гу­ю­чі сто­ро­ни кон­флі­кту. Однак, на дум­ку при­хиль­ни­ків ТМ, Мо­зам­бік є одним із при­кла­дів ді­є­во­сті «ефе­кту Ма­га­рі­ші». В Укра­ї­ні во­ни ма­ють на­мір на­вчи­ти про­су­ну­тих пра­ктик ТМ близь­ко пів­то­ри ти­ся­чі вій­сько­вих ЗСУ, ство­рив­ши та­ким чи­ном «ар­мію ми­ру». Це й ста­ло го­лов­ним ви­снов­ком та по­ра­дою Укра­ї­ні за під­сум­ка­ми двох днів Гло­баль­но­го са­мі­ту за мир.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.