Жан-клод Ка­за­но­ва: «Лю­ди ви­сту­па­ють про­ти ЄС, але на­справ­ді во­ни ли­ше про­ти про­блем гло­ба­лі­за­ції»

Фран­цузь­кий фі­ло­соф про єв­ро­ске­пти­цизм та стій­кість єв­ро­пей­сько­го про­е­кту

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМІСТ - Спіл­ку­вав­ся Юрій Ла­па­єв

Ти­ждень обго­во­рив із фран­цузь­ким фі­ло­со­фом Жа­ном-кло­дом Ка­за­но­вою, які про­бле­ми на­ма­га­ти­ме­ться ви­рі­ши­ти Ем­ма­ню­ель Ма­крон у Франції та які гло­баль­ні ви­кли­ки існу­ють для Єв­ро­пи за­раз.

Яким ви ба­чи­те май­бу­тнє Франції з но­вим лі­де­ром Ма­кро­ном? — Пер­ше, що я хо­тів би за­зна­чи­ти: з йо­го пе­ре­мо­гою в по­лі­ти­чно­му кур­сі Франції не бу­де пе­ре­р­ви, йо­го бу­де про­дов­же­но. Крім то­го, мо­жна ска­за­ти, що це пе­ре­мо­га про­єв­ро­пей­ської пар­тії над про­тив­ни­ка­ми єв­ро­ін­те­гра­ції, як пра­вих, так і лі­вих. Якщо спро­ще­но, то край­ні лі­ві ви­сту­па­ють про­ти ЄС че­рез свої ан­ти­ка пі­та­лі сти­чні на­строї, а край­ні пра­ві по­бо­ю­ю­ться на­ва­ли мі­гран­тів, яких го­то­ва прийня­ти Єв­ро­па. Гро­мад­ська дум­ка у Франції про­єв­ро­пей­ська, близь­ко 60–70% під­три­мує існу­ва­н­ня Со­ю­зу, єди­ної ва­лю­ти та бан­ку. Але на ви­бо­рах че­рез вну­трі­шні те­хні­чні скла­дно­щі від­со­ток тих, хто під­три­мує край­ніх лі­вих і пра­вих, а са­ме Ме­лан­шо­на та Ле Пен, був ви­щим, ніж ре­аль­ний стан у су­спіль­стві. Крім то­го, пе­ре­мо­га Ма­кро­на спри­я­ти­ме подаль­шо­му по­кра­щен­ню від­но­син усе­ре­ди­ні ЄС, зокре­ма з Ні­меч­чи­ною.

У чо­му про­бле­ма спів­існу­ва­н­ня по­бор­ни­ків тра­ди­цій­них цін­но­стей і тих, хто тя­жіє до по­ро­дже­но­го гло­ба­лі­за­ці­єю мул ь ти куль­ту­ра ліз му? — Ця про­бле­ма при­та­ман­на не ли­ше Франції, а й ін­шим кра­ї­нам на кшталт Ве­ли­кої Бри­та­нії, Іспа­нії, Іта­лії та Спо­лу­че­них Шта­тів. Гло­ба­лі­за­ція при­швид­ши­ла­ся й на­бу­ла ве­ли­ко­го впли­ву за остан­ні 25 ро­ків, зокре­ма, че­рез ви­хід на сві­то­ві рин­ки та­ких гі­ган­тів, як Ки­тай та Ін­дія. І ця чверть сто­лі­т­тя ха­ра­кте­ри­зу­є­ться са­ме по­явою но­вих грав­ців на між­на­ро­дній аре­ні. Зви­чай­но, мо­жна зга­да­ти і Ро­сію, але її вплив де­що ін­ший. Для єв­ро­пей­ських дер­жав до­да­тко­ве зна­че­н­ня ма­ла хви­ля мі­гра­ції з країн Пів­ні­чної Афри­ки та Азії, яка при­зве­ла до то­го, що в ЄС час­тка му­суль­ман­сько­го на­се­ле­н­ня ста­но­вить на сьо­го­дні при­бли­зно 5%, але з на­сту­пни­ми хви­ля­ми та збіль­ше­н­ням на­ро­джу­ва­но­сті ци­фра ду­же ско­ро зро­сте до 10%. Куль­тур­ний обмін, збіль­ше­н­ня час­тки му­суль­ман та еко­но­мі­чно-те­хно­ло­гі­чні змі­ни ля­ка­ють лю­дей. Мо­раль­ний стан єв­ро­пей­ців за­ли­шає ба­жа­ти кра­що­го. То­му час­тко­во ан­ти­єв­ро­пей­ські на­строї по­ясню­ю­ться ци­ми стра­ха­ми. Лю­ди ви­сту­па­ють про­ти ЄС, але на­справ­ді во­ни ли­ше про­ти вка­за­них про­блем.

Чи го­то­ве фран­цузь­ке су­спіль­ство до змін, які про­па­гує Ма­крон? — Зви­чай­но, тре­ба роз­рі­зня­ти, що він хо­че і що в змо­зі зро­би­ти. Те, що він де­кла­рує у сво­їх за­явах, — це ду­же про­сто. У Франції за­раз є три го­лов­ні про­бле­ми. Пер­ші дві — фі­нан­со­вий де­фі­цит і низька кон­ку­рен­то­спро­мо­жність фірм та про­ду­кції у сві­ті, що не­га­тив­но впли­ває на ба­ланс екс­пор­ту-ім­пор­ту. З ни­ми пов’яза­на і тре­тя, а са­ме си­сте­ма со­ці­аль­но­го за­хи­сту, за­над­то об­тя­жли­ва для дер­жа­ви. Про­гра­ма Ма­кро­на пе­ред­ба­чає ре­фор­му­ва­н­ня си­сте­ми со­ці­аль­ної до­по­мо­ги так, щоб

КУЛЬ­ТУР­НИЙ ОБМІН, ЗБІЛЬ­ШЕ­Н­НЯ ЧАС­ТКИ МУ­СУЛЬ­МАН ТА ЕКО­НО­МІ­ЧНО-ТЕ­ХНО­ЛО­ГІ­ЧНІ ЗМІ­НИ ЛЯ­КА­ЮТЬ ЛЮ­ДЕЙ. МО­РАЛЬ­НИЙ СТАН ЄВ­РО­ПЕЙ­ЦІВ ЗА­ЛИ­ШАЄ БА­ЖА­ТИ КРА­ЩО­ГО. ТО­МУ ЧАС­ТКО­ВО АН­ТИ­ЄВ­РО­ПЕЙ­СЬКІ НА­СТРОЇ ПО­ЯСНЮ­Ю­ТЬСЯ ЦИ­МИ СТРА­ХА­МИ

не зруй­ну­ва­ти її, а збе­рег­ти, але во­дно­час зро­би­ти менш ви­тра­тною для кра­ї­ни. Це, сво­єю чер­гою, по­кра­щить по­зи­ції фран­цузь­ких то­ва­рів у сві­ті, що дасть змо­гу ви­рі­ши­ти про­бле­му де­фі­ци­ту. По­за сум­ні­вом, це при­зве­де до ви­ни­кне­н­ня пев­них кон­флі­ктів між уря­дом та проф­спіл­ка­ми, які ма­ють кон­се­рва­тив­ні по­гля­ди, осо­бли­во в питаннях соц­за­хи­сту. Стра­те­гія Ма­кро­на — ру­ха­ти­ся ду­же швид­ко, щоб ско­ри­ста­ти­ся спри­я­тли­вою еко­но­мі­чною си­ту­а­ці­єю в Єв­ро­пі й уже за кіль­ка ро­ків по­ка­за­ти пер­ші по­зи­тив­ні ре­зуль­та­ти сво­їх ре­форм. Ду­же ва­жли­вим бу­де те, чо­го він до­ся­гне.

Яки­ми, на ваш по­гляд, бу­дуть сто­сун­ки між Ма­кро­ном і Мер­кель? Що це озна­ча­ти­ме для май­бу­тньо­го ЄС? — Ма­кро­на мо­жна пев­ним чи­ном на­зва­ти кан­ди­да­том Мер­кель на цих ви­бо­рах. І те­пер він ро­би­ти­ме все, щоб по­кра­щи­ти спів­пра­цю між дво­ма кра­ї­на­ми, во­дно­час на­ма­га­ю­чись ви­рів­ня­ти тор­го­вель­ний ба­ланс. У Єв­ро­пі вза­га­лі існує про­бле­ма по­ру­ше­н­ня рів­но­ва­ги. Є ефе­ктив­ні ди­на­мі­чні Ні­меч­чи­на та кра­ї­ни Балтії й па­сив­ні Фран­ція, Іта­лія та Іспа­нія. Щоб Франції під­ня­ти­ся до рів­ня Німеччини, по­трі­бно ба­га­то змін, со­ці­аль­них та еко­но­мі­чних. Для Франції бу­ло б зру­чні­ше, як­би Ні­меч­чи­на по­го­ди­ла­ся, аби її роз­ви­ток від­бу­вав­ся по­віль­ні­ше. Але цьо­го, зви­чай­но, не вар­то очі­ку­ва­ти, на­вряд чи успі­шна кра­ї­на змі­нить свій ритм і під­ла­што­ву­ва­ти­ме­ться під тих, хто не всти­гає за нею. Пи­та­н­ня ли­ша­є­ться від­кри­тим.

Ви є пред­став­ни­ком ака­де­мі­чних кіл. На­скіль­ки силь­ний сьо­го­дні вплив на­у­ков­ців на по­лі­ти­чні про­це­си в кра­ї­ні? — Я не мо­жу бу­ти ха­ра­ктер­ним при­кла­дом, адже є на­по­ло­ви­ну по­лі­ти­ком, а на­по­ло­ви­ну на­у­ков­цем. У по­лі­ти­ці пра­цю­вав із Рай­мо­ном Бар­ром. І те, що за­раз про­по­нує Ма­крон, — про­дов­же­н­ня йо­го прин­ци­пів. То­му в по­лі­ти­чно­му сен­сі я під­три­мую ці про­по­зи­ції. Що сто­су­є­ться на­у­ко­во­го сві­ту, то йо­го пред­став­ни­ки зде­біль­шо­го до­три­му­ю­ться лі­ві­ших по­гля­дів, ніж Ма­крон. Але тут мо­жуть по­зна­чи­ти­ся та­кі фа­кто­ри, як йо­го мо­ло­дість та ба­жа­н­ня про­во­ди­ти ре­фор­ми. Якщо йо­му вда­сться швид­ко щось змі­ни­ти, він мо­же здо­бу­ти по­ва­гу та під­трим­ку ни­ні­шніх про­тив­ни­ків. Най­ближ­чі два ро­ки бу­дуть у цьо­му сен­сі ви­рі­шаль­ни­ми.

Які ви­кли­ки є го­лов­ни­ми для єв­ро­пей­сько­го су­спіль­ства? — Усі про­бле­ми мо­жна по­ді­ли­ти на вну­трі­шні та зов­ні­шні. Вну­трі­шні — це те, що ідея єди­ної Єв­ро­пи ста­ла менш по­пу­ляр­ною, ві­дір­ва­ні­шою від ін­те­ре­сів про­стих лю­дей, ніж 25 ро­ків то­му, зокре­ма й че­рез ви­кли­ки гло­ба­лі­за­ції. Щоб ви­рі­ши­ти про­бле­му, тре­ба по­ка­за­ти, що ЄС як спіль­но­та зда­тен за­хи­сти­ти лю­дей кра­ще, ніж ли­ше по­лі­ти­ки на­ціо­наль­но­го рів­ня. Що сто­су­є­ться зов­ні­шніх ви­кли­ків, то це пре­зи­дент­ство Трам­па й Пу­ті­на, во­ни не спри­я­ють об’єд­нан­ню Єв­ро­пи. Трамп за­мість кон­та­ктів з офі­цій­ним Брюс­се­лем від­дає пе­ре­ва­гу пря­мим пе­ре­го­во­рам з окре­ми­ми лі­де­ра­ми країн, при цьо­му по­стій­но на­га­дує про не­об­хі­дність пла­ти­ти за НАТО. А для Пу­ті­на єди­на Єв­ро­па — мо­гу­тні­ший кон­ку­рент Ро­сії, яка теж на­ма­га­є­ться пре­тен­ду­ва­ти на до­мі­ну­ва­н­ня. Во­дно­час та­ка по­ве­дін­ка Трам­па й Пу­ті­на мо­же пев­ною мі­рою спри­я­ти змі­цнен­ню ЄС. Адже Єв­ро­пей­ський Со­юз має зро­зу­мі­ти, що тре­ба збіль­ши­ти ви­да­тки на вла­сну без­пе­ку, і ця дум­ка об’єктив­на, во­на не нав’яза­на ки­мось. За­для цьо­го Єв­ро­па по­вин­на бу­ти еко­но­мі­чно мо­гу­тньою у сві­то­во­му мас­шта­бі, щоб до­зво­ли­ти со­бі біль­ше ви­тра­ча­ти на обо­ро­ну. А це ви­ма­гає са­ме змі­цне­н­ня все­ре­ди­ні Со­ю­зу.

За­раз у кон­текс­ті п’ятої стат­ті до­го­во­ру НАТО ча­сто ка­жуть про те, що Єв­ро­па має роз­ра­хо­ву­ва­ти ли­ше на вла­сні си­ли. Чи по­го­джу­є­те­ся ви з цим твер­дже­н­ням? — Так, і час­тко­во при­го­ту­ва­н­ня вже три­ва­ють. Ні­меч­чи­на збіль­шує свої вій­сько­ві ви­да­тки, Фран­ція та­кож. По­лі­ти­чні елі­ти ду­ма­ють са­ме в та­ко­му на­пря­мі. Але про­бле­ма в то­му, що це на­ра­зі не усві­дом­лю­ють про­сті єв­ро­пей­ці. Во­дно­час необхідно ро­зу­мі­ти, що зро­ста­н­ня са­ме вій­сько­вих бю­дже­тів не впли­не на за­по­бі­га­н­ня те­ро­ри­сти­чним актам.

Чи не ста­не Араб­ський світ як одне з основ­них дже­рел не­ста­біль­но­сті та кон­флі­ктів су­ча­сно­сті при­чи­ною сер­йо­зних кон­флі­ктів у ЄС? — До 2050 ро­ку му­суль­ман­ський світ ста­не вче­тве­ро біль­шим, ніж Єв­ро­па. Він роз­ви­ва­є­ться і зро­стає. Пе­ре­ва­жна ча­сти­на цих країн хо­че мо­дер­ні­зу­ва­ти­ся, ін­ші ли­ша­ю­ться в опо­зи­ції до за­хі­дно­го сві­ту. Крім то­го, змі­ню­є­ться уяв­ле­н­ня про від­ста­ні та час: те, що ра­ні­ше зда­ва­ло­ся да­ле­ким і не­зна­чу­щим, за­раз є від­но­сно близь­ким. У XVIII сто­літ­ті на­віть зна­чу­щі по­дії му­суль­ман­сько­го сві­ту май­же не ма­ли впли­ву на жи­т­тя в Єв­ро­пі. Те­пер, із роз­ви­тком ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій, це від­чу­ва­є­ться, ні­би в се­бе вдо­ма. То­му єв­ро­пей­ці усві­дом­лю­ють, що во­ни пев­ною мі­рою при­че­тні й що це вже по­руч. Зов­сім ін­ша ре­а­кція. Так, кон­флі­ктів справ­ді ба­га­то. Во­дно­час усі кон­флі­кти пе­ре­ва­жно ли­ша­ю­ться в ме­жах сво­їх країн. Зви­чай­но, ви­кли­ка­ють за­не­по­ко­є­н­ня про­бле­ма Ізра­ї­лю та Па­ле­сти­ни; Іран, який хо­че отри­ма­ти вла­сну ядер­ну зброю, а Па­ки­стан її вже має; по­лі­ти­чна не­ста­біль­ність в Ал­жи­рі. При цьо­му ко­жна з тих країн має вла­сний по­гляд на за­хі­дний світ, який ко­лись був для них ко­ло­ні­за­то­ром. Та­ка не­про­ста си­ту­а­ція ускла­дню­є­ться ще й не­ба­че­ним до­сі спле­ском на­ро­джу­ва­но­сті в зга­да­них кра­ї­нах. То­му ви­ни­кає про­бле­ма зро­ста­н­ня час­тки му­суль­ман­сько­го на­се­ле­н­ня не ли­ше в Єв­ро­пі, а й, на­при­клад, у Ро­сії.

Вра­хо­ву­ю­чи це, чи мо­же­мо ми ка­за­ти, що ча­си спо­кій­ної Єв­ро­пи ми­ну­ли? — Єв­ро­па ні­ко­ли не бу­ла спо­кій­ною, при­найм­ні у ХХ сто­літ­ті. Спо­ді­ва­ти­ме­мо­ся, що ХХІ сто­лі­т­тя ста­не спо­кій­ні­шим для неї.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.