Ви­про­бу­ва­н­ня на при­я­зність

Пер­ші під­сум­ки ві­зи­ту По­ро­шен­ка до США

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМІСТ - Ан­на Кор­бут

«Яба­чу справ­жньо­го лі­де­ра…» — так Пе­тро По­ро­шен­ко ді­лив­ся вра­же­н­ня­ми від зу­стрі­чі з До­наль­дом Трам­пом в ін­терв’ю на Fox News. За­га­лом у йо­го ви­сту­пах і про­мо­вах під час ві­зи­ту до США зву­ча­ли су­ціль­ні ком­плі­мен­ти на адре­су аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та. Та­ка то­наль­ність ду­же на­га­ду­ва­ла актив­но обго­во­рю­ва­не в аме­ри­кан­ських ЗМІ не­що­дав­нє за­сі­да­н­ня ка­бі­не­ту Трам­па: на ньо­му мі­ні­стри один за одним ка­за­ли йо­му, на­скіль­ки во­ни гор­ді й ща­сли­ві пра­цю­ва­ти з та­ким лі­де­ром, яка це честь для них. Утім, у них

і укра­їн­сько­го пре­зи­ден­та ці­лі рі­зні. Во­ни вже в по­лі­ти­чно­му чов­ні ни­ні­шньої пре­зи­дент­ської адмі­ні­стра­ції. Укра­ї­на ж по­чи­нає ви­бу­до­ву­ва­ти мі­сток до неї.

Із ри­то­ри­ки укра­їн­сько­го пре­зи­ден­та у США скла­ло­ся вра­же­н­ня, що одні­єю з ла­нок цьо­го міс­тка є спро­ба ство­ри­ти у Трам­па від­чу­т­тя, ні­би той міг би бу­ти «спів­ав­то­ром» укра­їн­сько­го про­е­кту як у ви­мі­рі бо­роть­би з ро­сій­ською агре­сі­єю, так і у ви­мі­рі йо­го успі­шно­го май­бу­тньо­го. «Ма­ю­чи по­ту­жну під­трим­ку в без­пе­ко­во­му та обо­рон­но­му се­кто­рах, під­трим­ку на­ших ре­форм, під­трим­ку мо­єї 45-міль­йон­ної на­ції, най­біль­шої кра­ї­ни на єв­ро­пей­сько­му кон­ти­нен­ті, я аб­со­лю­тно пе­ре­ко­на­ний у то­му, що Укра­ї­на є істо­рі­єю успі­ху. І я пи­ша­ю­ся тим, що ви, па­не пре­зи­ден­те, і США є спів­ав­то­ра­ми ці­єї істо­рії успі­ху», — ска­зав По­ро­шен­ко аме­ри­кан­сько­му ко­ле­зі під час їхньої зу­стрі­чі. А зго­дом в ін­терв’ю на улю­бле­но­му ка­на­лі Трам­па до­ки­нув від­чу­т­тя істо­ри­чно­сті мо­мен­ту: «Я пе­ре­ко­на­ний, що пре­зи­дент Трамп… змо­же до­по­мог­ти ме­ні при­не­сти мир на мою зем­лю. Як Рейґан при­ніс пе­ре­мо­гу в хо­ло­дній вій­ні без єди­но­го по­стрі­лу».

До ре­чі, 11 трав­ня пі­сля при­йо­му на­пе­ре­до­дні ро­сій­ської де­ле­га­ції на чо­лі із Сєр­ґє­єм Лав­ро­вим, а та­кож зу­стрі­чі з укра­їн­ським очіль­ни­ком МЗС Пав­лом Клім­кі­ним у су­про­во­ді ві­це-пре­зи­ден­та Май­ка Пен­са Трамп зга­дав про це у Twitter й су- про­во­див по­ві­дом­ле­н­ня хе­ште­гом #Letsmakepeace («Да­вай­те тво­ри­ти мир»). Цей твіт сприйня­ли ду­же не­о­дно­зна­чно, адже він пе­ред­ба­чає рів­ну від­по­від­аль­ність двох сто­рін кон­флі­кту. Втім, у цьо­му кон­текс­ті Па­трік Та­кер, ре­да­ктор аме­ри­кан­сько­го жур­на­лу Defense One, що спе­ці­а­лі­зу­є­ться на без­пе­ці, про­ци­ту­вав укра­їн­сько­го чи­нов­ни­ка, який ано­нім­но про­ко­мен­ту­вав: із ко­ро­ткої зу­стрі­чі Трам­па з Клім­кі­ним мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що по­сту­пок що­до України не бу­де в обмін на спів­пра­цю з Ро­сі­єю в Си­рії. Це під­твер­ди­ли йо­му і пред­став­ни­ки офі­су ві­це-пре­зи­ден­та США.

Окрім ле­сто­щів По­ро­шен­ко по­їхав до США з ін­шим ма­нев­ром, який ні­би­то та­кож спри­я­тли­во діє на аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та: про­по­зи­ці­я­ми про deals — уго­ди. В ін­терв’ю на Fox News він ска­зав про за­ку­пів­лю ву­гі­л­ля для укра­їн­ських ТЕС, скра­пле­но­го га­зу, спів­пра­цю в атом­ній енер­ге­ти­ці.

На­скіль­ки все це ви­яви­ться успі­шним, по­ка­же час. Із са­мої зу­стрі­чі По­ро­шен­ка з Трам­пом су­ди­ти про це скла­дно. Тре­ба до­че­ка­ти­ся, на­при­клад, зу­стрі­чі аме­ри­кан­сько­го й ро­сій­сько­го пре­зи­ден­тів, що має від­бу­ти­ся на по­лях са­мі­ту Ве­ли­кої двад­ця­тки в Гам­бур­зі. Або по­ди­ви­ти­ся на до­лю за­ко­но­про­е­кту про за­крі­пле­н­ня на­яв­них і за­про­ва­дже­н­ня но­вих сан­кцій про­ти Ро­сії (за­га­лом за­ко­но­про­ект охо­плює санкції про­ти Іра­ну та Ро­сії), який не­що­дав­но з ве­ли­кою вті­хою обго­во­рю­ва­ли в Укра­ї­ні. А во­на по­ки що не­пев­на: до­ку­мент пра­кти­чно одно­го­ло­сно під­три­ма­ли пред­став­ни­ки обох пар­тій у Се­на­ті, але він за­стряг на рів­ні Па­ла­ти пред­став­ни­ків. Там­те­шні лі­де­ри ре­спу­блі­кан­ців за­яви­ли 20 черв­ня, що Се­на­то­ві до­ве­де­ться вне­сти прав­ки до за­ко­но­про­е­кту, бо в ни­ні­шньо­му ста­ні він по­ру­шує де­які по­ло­же­н­ня Кон­сти­ту­ції. Це ви­кли­ка­ло кри­ти­ку де­мо­кра­тів: во­ни зви­ну­ва­ти­ли опо­нен­тів у за­тя­гу­ван­ні про­це­су й при­кри­ван­ні над­то м’якої по­зи­ції пре­зи­ден­та сто­сов­но Ро­сії. Ре­спу­блі­кан­ці зви­ну­ва­че­н­ня від­ки­да­ють, на­по­ля­га­ю­чи на су­то про­це­дур­ній при­ро­ді від­мо­ви роз­гля­да­ти за­ко­но­про­ект. Якщо до­ку­мент та­ки про­су­не­ться да­лі, сим­пто­ма­ти­чним бу­де, чи під­пи­ше йо­го До­нальд Трамп.

Ві­дра­зу пі­сля зу­стрі­чі лі­де­рів України та США аме­ри­кан­ські ЗМІ вхо­пи­ли­ся біль­ше за ан­ту­раж по­дії: як «прохо­ло­дно» Трамп зу­стрі­чав укра­їн­сько­го пре­зи­ден­та — без офі­цій­но­го ого­ло­ше­н­ня в по­ряд­ку ден­но­му, чер­во­них до­рі­жок, спіль­них ви­сту­пів пе­ред Бі­лим до­мом та уро­чи­стої ве­че­рі. Хо­ча в По­ро­шен­ка бу­ли ґрун­тов­ні­ші зу­стрі­чі з ві­це-пре­зи­ден­том Май­ком Пен­сом, очіль­ни­ка­ми де­пар­та­мен­тів енер­ге­ти­ки, за­кор­дон­них справ, обо­ро­ни. Ті під­твер­джу­ва­ли під­трим­ку те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті України, сан­кцій про­ти Ро­сії, мін­сько­го про­це­су (по­при те що кіль­ка днів то­му мі­ністр за­кор­дон­них справ Рекс Тіл­лер­сон за­явив: США не бу­дуть про­ти змі­ни мін­сько­го фор­ма­ту, якщо «уряд України й уряд Ро­сії змо­жуть до­сяг­ти за­до­віль­но­го ви­рі­ше­н­ня че­рез якусь ін­шу стру­кту­ру, а не Мінськ»). Біль­ше кон­кре­ти­ки сто­сов­но ім­пор­ту Укра­ї­ною аме­ри­кан­ських енер­го­но­сі­їв або по­гли­бле­н­ня вій­сько­во-те­хні­чної спів­пра­ці, про які роз­по­вів По­ро­шен­ко, слід че­ка­ти тро­хи зго­дом. До України з ві­зи­та­ми ма­ють при­їха­ти очіль­ни­ки ві­домств, з яки­ми зу­стрі­ча­ла­ся укра­їн­ська де­ле­га­ція, і то­ді ма­ють бу­ти під­пи­са­ні від­по­від­ні уго­ди.

На дум­ку ба­га­тьох ко­мен­та­то­рів у США, укра­їн­ська сто­ро­на за­раз на­ма­га­є­ться ви­бу­до­ву­ва­ти від­но­си­ни з Адмі­ні­стра­ці­єю Трам­па, осо­бли­во з ві­це­пре­зи­ден­том Май­ком Пен­сом, та пред­став­ни­ка­ми Кон­гре­су. Адже на­віть якщо сам аме­ри­кан­ський пре­зи­дент не ви­пра­цює по­трі­бну Укра­ї­ні стій­ку по­зи­цію, то в май­бу­тньо­му її змо­жуть ко­ри­гу­ва­ти пред­став­ни­ки йо­го ко­ман­ди. Один з уже на­яв­них при­кла­дів — зга­да­ний ви­ще про­ект про уза­ко­не­н­ня сан­кцій про­ти Ро­сії (аби Трамп не міг їх ска­су­ва­ти сво­їм ука­зом). Ін­ший — за­яви на під­трим­ку України та норм між­на­ро­дно­го пра­ва від, ска­жі­мо, очіль­ни­ка Пен­та­го­на Джейм­са Мет­ті­са. А в день ві­зи­ту По­ро­шен­ка до США Міністерство фінансів оголосило нові санкції про­ти деяких російських громадян, банків та інших осіб, що підтримують бойовиків на Сході України.

Не­вдов­зі, 26 черв­ня, Пе­тро По­ро­шен­ко ле­тить до Па­ри­жа на зу­стріч із не­дав­но обра­ним фран­цузь­ким пре­зи­ден­том Ем­ма­ню­е­лем Ма­кро­ном. То­ді як До­нальд Трамп на по­ча­тку ли­пня зби­ра­є­ться до Єв­ро­пи, 7–8 ли­пня має бу­ти на са­мі­ті Ве­ли­кої двад­ця­тки у Гам­бур­зі, а до то­го не­на­дов­го за­їде до Поль­щі, де до ті­єї да­ти за­пла­но­ва­но са­міт «Три мо­ря» (на який, до ре­чі, Укра­ї­ну по­ки що не за­про­шу­ва­ли). Бу­де ці­ка­во по­слу­ха­ти, що він ска­же там.

В ДЕНЬ ВІ­ЗИ­ТУ ПО­РО­ШЕН­КА ДО США МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ ОГОЛОСИЛО НОВІ САНКЦІЇ ПРО­ТИ ДЕЯКИХ РОСІЙСЬКИХ ГРОМАДЯН, БАНКІВ ТА ІНШИХ ОСІБ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬ БОЙОВИКІВ НА СХОДІ УКРАЇНИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.