Но­ва му­зи­чна гео­гра­фія

Як роз­ви­ва­ли­ся і в що пе­ре­ро­джу­ва­ли­ся пер­ші фе­сти­ва­лі до­би Не­за­ле­жно­сті

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМІСТ - Сер­гій Ха­ри­но­вич

Рік 1991-й. Отут мав би по­чи­на­тись офі­цій­ний від­лік існу­ва­н­ня укра­їн­сько­го шоу-бі­зне­су. Бо са­ме то­ді по­ста­ла Укра­їн­ська дер­жа­ва. По­ста­ла офі­цій­но. З усі­ма до­ку­мен­та­ми. Атри­бу­та­ми... Ім­пе­рія Со­ві­цько­го Со­ю­зу ско­на­ла десь у глу­ши­ні Бі­ло­везь­кої пу­щі, і на нас упа­ла незалежність.

Від­чу­т­тя то­го, що Укра­ї­на вже не є ча­сти­ною Мо­сков­щи­ни, на­ста­ло ще тро­хи ра­ні­ше. І шоу-бі­знес до то­го та­ки до­клав­ся. Уку­пі з мас-ме­ді­я­ми то­ді­шні­ми. Зві­сно! Адже на­яв­ність вла­сних зі­рок — обов’яз­ко­ва озна­ка дер­жав­но­сті. Як герб і гімн. І во­ни в нас на той мо­мент уже бу­ли. Зір­ки. Бо гер­ба, при­найм­ні Ве­ли­ко­го, у нас не­ма до­сі.

Чи спри­чи­ни­ла вла­сне офі­цій­на незалежність якийсь аж над­то різ­кий рух у ла­вах му­зи­кан­тів, про­дю­се­рів? Я та­ко­го не пам’ятаю. Якийсь ви­бух, як пі­сля «Ру­ти» 1989 ро­ку? То­чно не бу­ло... Nirvana до на­ших кра­їв ді­ста­лась. І ка­фєй­ний на­пі­ток «Ку­бань» ми ста­ли зва­ти «Ко­бейн»... Це бу­ло. У тє­лє­ку з’яви­лось МТV. Яки­мось пі­рат­ським ме­то­дом, але з’яви­лось... А ви­бу­ху укр­шо­у­бі­зу не пам’ятаю. Та й, у прин­ци­пі, з чо­го це? Адже ви­бух уже став­ся. Шо­у­біз ви­пе­ре­див по­лі­ти­ку, гео­по­лі­ти­ку. Ми­тці швид­ше від­чу­ли по­тре­бу у сво­їй дер­жа­ві, ніж по­лі­ти­ки... То­му в шо­у­бі­зі все йшло сво­їм шля­хом. Без різ­ких ру­хів та ви­бу­хо­вих по­дій. Фе­сти­ва­лі, які вже існу­ва­ли, го­ту­ва­ли­ся до на­сту­пних акцій. Хтось на те все ди­вивсь і по­ду­му­вав за­му­ти­ти щось своє. Час був не­пев­ний, як і вся­кий пе­рі­од гло­баль­них змін. Ар­ти­сти, на­яв­ні, ті, що вже зір­ки, на­ма­цу­ва­ли, де бра­ти ко­шти. Мо­ло­ді ці­ли­лись, де б то за­сві­ти­ти­ся. Фе­сти­ва­лі шу­ка­ли спон­со­рів. Хоч яки­хось. Спон­со­ри ра­ху­ва­ли гро­ші, які що­день де­шев­ша­ли. Одне то­чно мо­жна ска­за­ти: ні­чо­го не сто­я­ло на мі­сці.

РОЗМНОЖЕННЯ ФЕСТИВАЛІВ

Про на­ші рі­дні фе­сти­ва­лі вар­то по­го­во­ри­ти окре­мо. Тим па­че то­ді їх уже існу­ва­ло кіль­ка. При­чо­му до­во­лі ві­до­мих. «Чер­во­на ру­та». Усе зро­зумі­ло. На той мо­мент пра­кти­чно мо­но­по­ліст у ви­до­бу­тку ко­ри­сних шоу-бі­зне­со­вих ко­па­лин. Ку­зня ка­дрів. Фла­гман га­лу­зі... І во­дно­час не єди­ний фест України.

«Рок-н-рол Тав­рій­ський». Ма­сто­донт ві­тчи­зня­них фестивалів. Уні­каль­ний. Хо­ча б то­му, що ро­ко­вий. Упер­ше від­був­ся в 1986-му. Тоб­то, тіль­ки-но тро­хи со­вок пе­ре­сми­кну­ло в кон­вуль­сії, зна­йшли­ся ді­я­чі, що по­ча­ли про­штов­ху­ва­ти щи­ро ан­ти­со­ві­цьку му­зи­ку в ма­си. Рок. І то за під­трим­ки ком­со­мо­лу! То ість ре­зер­ву Ком­пар­тії...

Зро­зумі­ло, що то не був «Вуд­сток»... Але, на­при­клад, са­ме на «Рок-н-ро­лі Тав­рій­сько­му» чи не впер­ше в істо­рії на­ших фе­стів з’яви­ло­ся на­ме­то­ве мі­сте­чко.

За­га­лом фе­сти­ва­лі ті­єї по­ри ма­ли ви­гляд якийсь ти­по­вий. Кіль­ка, на яких вда­ло­ся по­бу­ва­ти, бу­ли ду­же схо­жі між со­бою. Якийсь від­кри­тий май­дан­чик... якийсь умов­ний «Зе­ле­ний те­атр», на сце­ні тро­хи апа­ра­ту­ри, якесь умов­не жу­рі... На ла­ви­чках ку­пка­ми — гля­да­чі. Зде­біль­шо­го дру­зі та зна­йо­мі тих, хто ви­йде на сце­ну. Обов’яз­ко­во — ве­ду­чі. Обов’яз­ко­во — ку­ме­дні. Від ор­га­ні­за­то­рів. Маль­чик і дє­фа­чка. З па­по­чка­ми. Осо­бли­во ці­ка­во зву­ча­ли з уст та­ких кон­фе­ран­сьє ого­ло­ше­н­ня про ви­ступ усі­ля­ких бру­таль­них ме­та­лі­стів: «А за­раз пе­ред ва­ми ви­сту­пить гурт із Ни­жніх Си­нів­ців «Ка­ні­бал бру­тал анал» із пі­снею «Ай кіл ю, стю­під біч». Сло­ва і му­зи­ка ко­ле­кти­ву...» Ну гар­но ж... І мє­га­по­га­ню­чий звук. Зав­жди...

Хто ор­га­ні­зо­ву­вав ті куль­тур­ні по­дії? За­зви­чай то був сим­біоз яко­гось фа­на­та му­зи­ки і яко­гось фун­кціо­не­ра. Управ­лі­н­ня куль­ту­ри, ком­со­моль­ські ячєй­кі, про­фко­ми та­ким чи­ном ста­ви­ли га­ло­чки у сво­їх пля­нах про­ве­де­н­ня куль­тур­них за­хо­дів, ви­пи­су­ва­ли де­ся­ток гра­мот... Фа­нат му­зи­ки ві­рив, що ще тро­хи — і він та­ки змо­же за­ба­ба­ха­ти ри­лі-опен-ейр із Rolling Stones у хе­длай­не­рах... А му­зи­кан­ти. Ті ра­ді бу­ли зай­вий раз десь ви­сту­пи­ти. Хай пе­ред дру­зя­ми й та­ки­ми са­ми­ми му­зи­кан­та­ми...

«Рок-н-рол Тав­рій­ський» пе­ре­ріс у «Тав­рій­ські ігри». Яко­гось ро­ку (1992?) ро­ке­ри ви­сту­па­ли на ста­діо­ні. Як вза­прав­ди­шні рок-зір­ки за­хі­дно­го зраз­ка. Але вже на­сту­пно­го ро­ке­ри по­вер­ну­лись у лі­тній те­атр, а пи­во та кра­су­ні ском­пі­лю­ва­ли­ся з мейн­стри­мом...

Ле­ген­да фестивалів України — «Ви­вих». Львів. 1990 рік. «Бу-ба-бу», «Мер­твий Пі­вень», кол­госп, що

зго­дом ста­не «Скря­бі­ним», Та­ї­сія — не при лю­дях зга­ду­ю­чи — По­ва­лій, атмо­сфе­ра кар­на­ва­лу й лег­ко­го дур­до­му... Му­зи­кан­ти, ху­до­жни­ки, по­е­ти... Тус­се. Но ра­зом з тим — жу­рі. Якісь пре­мії, мі­сця...

Усі фе­сти­ва­лі при­су­джу­ва­ли якісь мі­сця. Ви­да­ва­ли якісь па­пе­ри, що їх під­твер­джу­ва­ли. Що да­вав той ди­плом? Ну... Ко­ли про те­бе зга­ду­ва­ла мі­сце­ва пре­са, то ста­т­тя ав­то­ма­том збіль­шу­ва­лась на 20–30 зна­ків, бо до­пи­су­ва­ли, що ти лав­ре­ат, ди­пло­мант, при­зер яко­гось там фе­сти­ва­лю... Де­ко­трі фе­сти­ва­лі... де­ко­трі, да­ва­ли ма­те­рі­аль­ні, ре­аль­ні при­зи. Але зде­біль­шо­го ма­ло­при­да­тні для му­зи­чної кар’єри. Ра­діо­те­ле­фо­ни, фе­ни, еле­ктро­чай­ни­ки, то­сте­ри... Чим бу­ли ба­га­ті спон­со­ри, то­му ра­ді­ли пе­ре­мож­ці. І, зві­сно, гра­мо­ти, ди­пло­ми та ін­ші по­лі­гра­фі­чні ек­зер­си­си в рам­ках та без них, ма­то­ві й глян­це­ві, рі­зно­ко­льо­ро­ві й пра­кти­чно чор­но-бі­лі, з під­пи­са­ми та пе­ча­тка­ми... Ста­ви­ли­ся до них по-рі­зно­му. По­пса­рі ті ма­ну­скри­пти хо­ли­ли й ле­лі­я­ли, ви­став­ля­ю­чи на­по­каз, ство­рю­ю­чи пер­со­наль­ні іко­но­ста­си. Ро­ко­ва бра­тія в кра­що­му ра­зі при­би­ва­ла той па­пір-кар­тон­ку на сті­ні ре­пе­ти­цій­но­го під­ва­лу по­між пу­стих ло­тків від яєць. У гір­шо­му — за­бу­ва­ла в но­ме­рі го­те­лю, де від­бу­ва­ла­ся пос­тфе­сти­валь­на пи­я­ти­ка.

Та­рас Буль­ба. Не Бо­ро­вець. Пер­со­наж по­ві­сті Го­го­ля. Ви­га­да­ний на сто від­со­тків. Дав на­зву одно­му з най­по­ва­жні­ших ві­тчи­зня­них рок-фе­стів, що про­пи­сав­ся в мі­сті Ду­бно. Про­ект, ко­трий, як і біль­шість по­ді­бних, є ми­сте­цьким ві­не­гре­том, існує від 1991 ро­ку. Вла­сне, твор­ці цьо­го пер­фор­ман­су звуть йо­го «най­ста­рі­ший рок-фе­сти­валь України». Він охо­плює «три му­зи­чні жан­ри: рок, поп, етно». Це ко­ли не зга­ду­ва­ти про пе­ру­кар­ське ми­сте­цтво, бо­ді-арт, на­ро­дні ре­ме­сла... Змі­ша­лись в ку­пу ко­ні, лю­ди... І все то за під­трим­ки мі­сце­вої вла­ди. Чи­стий ан­де­гра­унд. Схо­жі фе­сти­ва­лі по­тім, тро­хи пі­зні­ше, за рік-два-три, по­ви­ро­ста­ють як гри­би пі­сля до­щу по мі­стах і мі­сте­чках України. За під­трим­ки му­хо­сран­ської мі­ськра­ди й осо­би­сто му­хо­сран­сько­го го­ло­ви... За­зви­чай да­тою про­ве­де­н­ня дій­ства ста­ва­ли або день мі­ста, або про­фе­сій­не свя­то гра­до обра­зу ючо­го під­при­єм­ства, яке ав­то­ма­ти­чно ста­ва­ло спон­сє­ром мє­ро­прі­я­тія.

Та то та­ке. Час та­кий був. Ама­то­ри про­бу­ва­ли, іно­ді по­ми­ля­лись, го­лов­не — щось від­бу­ва­лось.

«Тав­рій­ські ігри». Уже зга­ду­ва­ли про них у кон­текс­ті «Рок-н-ро­лу Тав­рій­сько­го». Але ТІ — фе­сти­валь, про який вар­то на­пи­са­ти окре­мо. Бо з ама­тор­сько­го свя­та мі­сце­во­го зна­че­н­ня він прав­да­ми й не­прав­да­ми зре­штою став фе­стом но­мер один в Укра­ї­ні. Схе­ма, у прин­ци­пі, не шиб­ко рі­зни­лась від фестивалів-ро­ве­сни­ків: сце­на з му­зи­кою плюс су­пу­тні за­хо­ди. На «Тав­рій­ських» це бу­ли обов’яз­ко­во кон­курс кра­си, пив­ний чем­піо­нат. Плюс рік від ро­ку рі­зні ім­пре­зи спор­тив­но­го­та нав­ко­ло спор­тив­но­го ха­ра­кте­ру. На від­мі­ну від «Чер­во­ної ру­ти» й «Та­ра­са Буль­би» «Тав­рій­ські ігри» не обме­жи­ли се­бе укра­їн­ською му­зи­кою. За­зви­чай формула бу­ла про­ста: най­кра­ще з України, по­пу­ляр­не з РФ і щось ві­до­ме, але не­до­ро­ге із За­хо­ду. І пра­цю­ва­ла во­на пре­кра­сно. До Ка­хов­ки з’їжджа­ло­ся мо­ре лю­дей. На три дні мі­сте­чко ста­ва­ло цен­тром ві­тчи­зня­но­го шо­у­бі­зу. Вре­шті «Тав­рій­ські» за­ткну­ли за по­яс на­віть «Чер­во­ну ру­ту», бо зумі­ли по­єд­на­ти му­зи­ку й ко­мер­цію... І під­трим­ку пре­зи­ден­та України. Але це я за­біг на­пе­ред. Ста­тус фе­сти­ва­лю но­мер один ТІ вже на­пра­цю­ва­ли в ро­ці 1996–1997-му. А по­ки що це ще один фест в укра­їн­сько­му мі­сте­чку.

«РУ­ТА» НО­ВОЇ ДО­БИ

А фе­сти­валь фестивалів то­го хро­но­ло­гі­чно­го про­між­ку в на­ших кра­ях — «Чер­во­на ру­та». І в мо­їй пи­са­ни­ні на­став час ЧР-93.

«Ру­та» все ще на­би­ра­ла обер­тів. Я то­чно пам’ятаю, на­пе­ре­до­дні тре­тьої ЧР, ко­ли вже від­бу­ли­ся від­бір­ко­ві ту­ри... О від­бір­ко­ві ту­ри «Чер­во­ної ру­ти»! Це бу­ло окре­ме яви­ще, осо­бли­ва по­дія в жит­ті про­він­цій­ної бо­ге­ми й елі­ти. Смотр під­валь­ної са­мо­ді­яль­но­сті в ро­ке­рів і кар­на­вал ре­сто­ран­них спів­а­чок у ца­ри­ні по­пму­зи­ки. На тих від­бо­рах мо­жна бу­ло по­ба­чи­ти всіх. Зна­йо­мих-ко­лєг по не­ща­стю під­валь­но­му, бла­тних ла­бу­хів із фір­мо­ви­ми гі­та­ра­ми, чу­ва­ків із рай­цен­трів... І всі спо­ді­ва­ли­ся на кра­ще.

А я от ду­мав, кому по­ща­стить цьо­го ра­зу. Ко­го фе­сти­валь зро­бить зір­кою. З усі­ма ви­ті­ка­ю­чи­ми на­слід­ка­ми. Ну не зна­ла то­ді ди­ти­на про же­бра­цьке існу­ва­н­ня то­го­ча­сних зі­рок. Про кон­цер­ти, за які пла­тять пів­тон­ною цукру... Або вза­га­лі не пла­тять. То все ін­тим шо­у­бі­зне­со­вий. На по­верх­ні пі­сні по ра­діо «Про­мінь» і ви­сту­пи по УТ-2. Мрія...

А фе­сти­валь тим ча­сом за­брав­ся в край шахт і те­ри­ко­нів. До­нецьк. Ну й ко­го «за­сві­ти­ла» там­те­шня «Ру­та»? Най­кра­ще во­но стає зро­зумі­ло, ко­ли те за­пи­та­н­ня ста­виш сам со­бі й від­по­відь шу­ка­єш не в ін­тер­не­ті, а у вла­сній го­ло­ві. І пер­ший, ко­го я зга­дую, — то Ві­ктор Пав­лік. Па­тла­тий і го­ло­си­стий. За мить цен­траль­ний про­це­сор вно­сить прав­ку: не Ві­ктор Пав­лік, а «Ан­на-ма­рія». Так. «Ан­на-ма­рія». Гурт, що ко­лись аком­па­ну­вав Іво Бо­бу­лу. А оси­ро­тів­ши, взяв­ся за вла­сну твор­чість. За що я осо­би­сто вдя­чний як Іво Бо­бу­лу, так і вла­сне му­зи­кан­там «Ан­ни-ма­рії» та лі­тчно во­ка­лі­сту Ві­кто­ро­ві Пав­лі­ку. Це бу­ло так офі­гєн­но! Но­во. Як «Га­дю­кі­ни» за­ла­ба­ли рок укра­їн­ською, «Ан­на-ма­рія» по­ка­за­ла, що та­ке поп. Які­сний, наш поп. «За­ко­ли­шу, при­сплю і в сні я ці­лу­ва­ти­му те­бе...» Це бу­ло так фір­мо­во. А го­лов­не — не вуль­гар­но. «Ти по­до­ба­є­шся ме­ні, я по ві­кнах те­бе ма­люю...» Ну су­пе­ро­во ж.

До ре­чі, не раз на­ти­кав­ся в не­ті на два откро­вєн­них та­ких ко­ся­ка. Пер­ше: пі­сню «Со­лод­ка мрія» на­зи­ва­ють «За­ко­ли­шу». Ну це пів­бі­ди. А от ці­ла бі­да — це ко­ли ав­тор­ство тво­ру при­пи­су­ють Оле­ксан­дро­ві По­но­ма­рьо­ву! Нє. Ну По­но­ма­рьов пе­ре­спі­ву­вав її, але то ж не ро­бить йо­го ав­то­ма­ти­чно ав­то­ром і слів, і му­зи­ки. Як і Ві­кто­ра Пав­лі­ка теж. Та­ва­рі­стчі жур­на­лі­сти, впо­ря­дни­ки сай­тів, май­те бо­га в че­ре­ві, кле­пку в го­ло­ві. Пе­ре­ві­ряй­те хоч тро­хи ін­фор­ма­цію. Бо, як пи­сав кла­сик, на то­му сві­ті за бре­хню свою бу­де­те «ли­зать га­ря­чих ско­во­род». То Ко­тля­рев­ський. А «Со­лод­ку мрію» на­пи­сав Олег Ма­йов­ський. То так. Для за­галь­но­го роз­ви­тку.

До ре­чі, Оле­ксандр По­но­ма­рьов теж про­рвавсь у ви­щу лі­гу са­ме на «Чер­во­ній ру­ті» 1993-го. Але я осо­би­сто якось не за­пам’ятав йо­го в кон­текс­ті то­го фе­сти­ва­лю. У мо­їх осо­би­стих фай­лах По­но­ма­рьов ви­плив тро­хи пі­зні­ше, про­сто із прив’яз­кою до «Ру­ти». Мов­ляв, а ще це пе­ре­мо­жець ЧР-93... Спе­ці­аль­но я за­зир­нув до Youtube, зна­йшов ві­део, де спів­ає Оле­ксандр

ШО­У­БІЗ ВИ­ПЕ­РЕ­ДИВ ПО­ЛІ­ТИ­КУ, ГЕО­ПО­ЛІ­ТИ­КУ. МИ­ТЦІ ШВИД­ШЕ ВІД­ЧУ­ЛИ ПО­ТРЕ­БУ У СВО­ЇЙ ДЕР­ЖА­ВІ, НІЖ ПО­ЛІ­ТИ­КИ... ТО­МУ В ШО­У­БІ­ЗІ ВСЕ ЙШЛО СВО­ЇМ ШЛЯ­ХОМ

Ба­тько­вич. Ти­три під­ка­за­ли, що пі­сня, яку ви­ко­ну­вав По­но­ма­рьов, зва­ла­ся «Сон». По­слу­хав... «І ра­птом глев­ка ту­га опо­ви­ла йо­му сер­це...» То про пі­сню. До ре­чі, пі­сні ці­єї не пам’ятаю. Вза­га­лі... Мо­же, то вну­трі­шній за­хист спра­цю­вав? Бо якось чу­вак у пін­джа­ку дво­бор­тно­му, голь­фі й із зо­ло­тим пер­снем-пе­ча­ткою ну зов­сім не впи­су­вав­ся у мій вну­трі­шній фор­мат. По­при гар­ний го­лос... Про­сто пін­джак і пе­ча­тка... Ну з тим ясно. Але за­га­лом і пу­блі­ці, і око­ло­му­зи­чній ту­сов­ці Оле­ксандр По­но­ма­рьов зі сво­їм опер­ним во­ка­лом про­сто як ма­сло на хліб. Як ка­ні­фоль на стру­ни... Ліг. За­йшов. І пе­ре­міг. Ну й до­бре.

Раз за­йшла мо­ва про по­пса­рів-пе­ре­мож­ців «Ру­ти» в До­не­цьку, то зга­дай­мо й Іри­ну Шин­ка­рук. «Ру­та» ін­ко­ли грі­ши­ла та­ки­ми при­ко­ла­ми: дві пер­ші пре­мії, три дру­гі, сім тре­тіх. Про сім тре­тіх — жарт. Про три дру­гі — теж. Але дві пер­ші — то прав­да.

Іри­ні Шин­ка­рук на той мо­мент 14. Тра­ди­цій­на істо­рія з тим, ко­ли ху­друк, мо­же, на­віть під­сві­до­мо, са­мо­ре­а­лі­зу­є­ться за ра­ху­нок пі­до­пі­чної, вкла­да­ю­чи в уста остан­ньої аж над­то до­ро­слий текст, не за ві­ком скла­дну пі­сню. Хва­ла Да­жбо­гу, Стри­бо­гу та ін­шим бо­гам, про яких спів­ає Іри­на, у цьо­му ви­пад­ку обі­йшло­ся без вуль­га­ри­зму. Бо пі­зні­ше тра­пля­ли­ся ме­ні осо­би­сто ек­зем­пля­ри ху­дру­ків, які ви­пу­ска­ли 10-рі­чних ді­тей на сце­ну з ре­пер­ту­а­ром, що па­су­вав би жен­тсщи­ні три­чі роз­лу­че­ній, з ді­тьми від рі­зних муж­чин і ход­кою в ко­ло­нію. На за­ува­же­н­ня, а чи не ра­но ди­ти­ні спів­а­ти про чер­го­ве не­вда­ле ко­ха­н­ня, від­по­відь бу­ла ша­блон­на: «Пі­сня про­сто хо­ро­ша. Кра­сі­ва...»

Ну це якийсь не над­то лі­ри­чний від­ступ ви­йшов. Але від­ступ. До те­ми...

Ко­го я ще за­пам’ятав із то­го­рі­чної «Ру­ти», так це «Вія». То бу­ло силь­но. Го­ти­чно-пре­го­ти­чно. Тро­хи фоль­ко­во, але тим рі­дні­ше. «Той чо­вен мов до­мо­ви­на...» — і му­ра­шки по шкі­рі. Емо­цій­но. З одно­го бо­ку, бу­ло при­єм­но, що та­ка му­зи­ка в нас є. А з дру­го­го — ще то­ді ме­ні зда­ва­ло­ся, що тро­хи ні­би пе­ред­ча­сно той фе­но­мен ви­зрів. То су­пер­гурт, який мав би ста­ти куль­то­вим у будь-якій ци­ві­лі­зо­ва­ній кра­ї­ні з уста­ле­ни­ми шоу-бі­зне­со­ви­ми схе­ма­ми. З усі­ма атри­бу­та­ми куль­то­вої ко­ман­ди: по­сте­ри, на­шив­ки, фут­бол­ки... Із фан­клу­бом і по­слі­дов­ни­ка­ми. З пов­ни­ми за­ла­ми й ка­вер­гру­па­ми, що йо­го пе­ре­спі­ву­ють. Не ста­лось. Мо­же, ще все бу­де. Трі­ше­чки пі­зні­ше. Ось-ось... Або нє. Хто знає.

Але «Вій» не був пе­ре­мож­цем, по­при мою лю­бов і хва­лу. Тіль­ки тре­тє мі­сце. Пер­ше — в гур­ту «На­ція». Ура-па­трі­о­ти­чна на­зва, та­кі са­мо при­бли­зно текс­ти. Що­до му­зи­ки: не над­то сві­жий хе­ві-ме­тал. Але хе­ві. Із драйв-ди­стор­шном на гі­та­рі й дво­ма бас-бо­чка­ми. Дво­ма! Бас-бо­чка­ми! Що вже за­слу­го­вує на по­ва­гу!

«Бра­ти Блю­зу». Най про­ба­ча­ють ме­ні всі при­хиль­ни­ки то­го ко­ле­кти­ву, але йо­го за­пам’ятав у кон­текс­ті вла­сно­го нев­то­ро­па­н­ня. Бен­те­га ме­не охо­пи­ла ще то­ді. Сло­ва цьо­го я то­ді ще не знав, але стан був са­ме та­кий. Гран-прі... Гм. За що? Нє, ана­лі­ти­чною ча­сти­ною моз­ку я ро­зу­мів, що дядь­ки — су­пер­му­зи­кан­ти. Вір­ту­о­зи і все та­ке. Але му­зло... Са­унд­трек для май­бу­тньо­го вкра­їн­сько­го ар­тха­у­сно­го кі­на. Та­ке. Джа­зо­во-ро­ко­ві ко­ло­мий­ки.

Десь по­руч із джаз-ро­ко­ви­ми «Бра­та­ми» в мо­є­му рей­тин­гу за­сі­ли і «Три дев’ятки» («999»). Львів­ська фор­ма­ція. Не джаз ні­фі­га. Та й ро­ком то на­зва­ти якось важ­ко. Бур­леск, бу­фо­на­да. Не встав­ля­ло то­ді. Пе­ре­ди­вив­ся. Не вста­ви­ло й за­раз. Який-то лє­нін­град­ський рок-клюб із укра­їн­ськи­ми текс­та­ми. Але за­пам’ята­ли­ся. Факт. Ма­ло то­го. Пі­сля фе­сти­ва­лю ре­гу­ляр­но з’яв­ля­ли­ся на рі­зних май­дан­чи­ках кра­ї­ни. Мої сма­ки і сма­ки ор­га­ні­за­то­рів за­хо­дів — то рі­зне. Ви­хо­дить так.

А от ко­го не за­пам’ятав і хто не осо­бо га­стро­лю­вав опо­сля фе­сти­ва­лю — це гру­па «Три­зуб». А от пі­сню її, тіль­ки-но вві­мкнув ви­ступ, упі­знав. «Про­мінь» кру­тив. «Пан Ні­хто» трек зве­ться. То та­кий со­бі «Englishman in New York». При на­го­ді слу­ха­ніть. Які­сно. По­пса, зві­сно. Але ду­же при­єм­на.

Про­бу­вав по­пи­та­ти в «Ґу­ґля» про гру­пу. Про­сто ці­ка­во. Звід­ки дядь­ки бу­ли, що з ни­ми ста­ло­ся по­тім. Але «Ґу­ґль» мов­чить... По­на­ви­да­вав ку­пу но­вин зі сло­вом «три­зуб», а про гурт ні сло­ва... Тіль­ки ви­ступ у га­ла-кон­цер­ті пе­ре­мож­ців фе­сти­ва­лю і згад­ка в яко­мусь ма­те­рі­а­лі, що гурт ні­би з мі­ста Туль­чин. Усьо. І на тім дя­ку­є­мо, зві­сно. Але... Шко­да. Вко­тре пе­ре­свід­чу­є­шся, на­скіль­ки в нас той бі­знес, що шоу, ма­ло кому по­трі­бен. Па­но­ве му­зи­кан­ти гур­ту «Три­зуб»! Як­би так сі ста­ло, що ви, от чи­сто ви­пад­ко­во, чи­та­ли б ці ряд­ки, зна­йте: гар­на пі­сня у вас бу­ла. Гар­ний ви­ступ. Шко­да, що про­дов­же­н­ня не існу­ва­ло. І ще біль­ше шко­да, що ви та­кі скром­ні лю­ди. Та на­пи­шіть про се­бе хоч па­ру ре­чень у Ві­кі. Фо­то­чок скинь­те. Пі­сень кіль­ка за­по­стіть. А то з ва­ми як із ти­ми єті ви­хо­дить. Ні­би й бу­ли, ні­би хтось і ба­чив, а ін­фор­ма­ції май­же нуль. Мер­сі за ува­гу.

«Тур­бо-те­хно-са­унд». Яко­юсь мі­рою зна­ко­ва фор­ма­ція. Хо­ча са­унд у неї, щи­ро ка­жу­чи, ви­явив­ся не фон­тан. За­те ж це був та­кий со­бі ем­бріон тан­цю­валь­ної му­зи­ки. Ну й плюс у май­бу­тньо­му гурт гар­но роз­па­де­ться. Як у до­ро­сло­му шоу-бі­зне­сі. У ре­зуль­та­ті ма­ти­ме­мо дві денс-гру­пи. Як­би наш шо­у­біз не вмер із ча­сом, то «Тур­бо-те­хно-са­унд» спосо­бом по­чку­ва­н­ня міг би за­по­ло­ни­ти со­бою всю укра­їн­ську сце­ну. Отак би роз­па­да­лись і мно­жи­лись, роз­па­да­лись і мно­жи­лись... А Фран­ківськ пе­ре­тво­рив­ся б на клу­бну сто­ли­цю Схі­дної Еу­ро­пи з ку­пою клу­бів та су­пу­тні­ми атри­бу­та­ми...

На­справ­ді якщо ві­ри­ти де­ко­трим ви­да­н­ням, то са­ме зав­дя­ки ТТС ди­ре­кція «Чер­во­ної ру­ти» звер­ну­ла ува­гу на тан­цю­валь­ну му­зи­ку як на­прям. І вже на­сту­пно­го ро­ку фе­сти­валь мав но­мі­на­цію «Тан­цю­валь­на му­зи­ка». Алі­луя.

Оле­ксандр По­но­ма­рьов. Від­кри­т­тя «Чер­во­ної ру­ти-93»

Хоч як див­но, але із ці­єї «Ру­ти» я на­віть за­пам’ятав єд­но­го бар­да. Мо­же, то­му, що він ско­рі­ше був схо­жий на кла­ві­шни­ка, який від­став від гур­ту, аніж на бар­да. Сер­гій Ши­шкін. І на від­мі­ну від ку­пи бар­дів-гі­та­ри­стів бар­да-кла­ві­шни­ка на­віть кру­ти­ли по ра­ді­вах. І ко­ли в Се­ва­сто­по­лі на «Ру­ті» 1995-го ви­па­ло по­зна­йо­ми­тись осо­би­сто, я вже знав, що це Ши­шкін, ав­тор «Бо­са­но­ви».

Ну ще про двох ро­ке­рів зга­даю і за­ли­шу по­чи­ва­ти в ми­рі «Ру­ту» 1993 ро­ку.

«Аней­рос». Про­пи­ска — Іва­но-фран­ківськ. На­зву те, що па­ца­ни гра­ли, «пси­хо­де­лік», по­шті що дум. То на­ра­зі бу­ло й ро­ко­во, й одно­ча­сно при­по­псо­ва­но. Як на ме­не, са­ме та­ке му­зло ма­ли б від­лов­лю­ва­ти на «Чер­во­ній ру­ті». Сві­же, про­гре­сив­не і лег­ко­страв­не. Але ли­ше ди­плом. Облом. До ре­чі, на облом­ках «Аней­рос» тро­хи зго­дом утво­ри­ла­ся фор­ма­ція «Хви­лю три­май». Але то ін­ша істо­рія.

«Пен­та­гон». Чи Pentagon. Куль­то­ва чер­ні­ве­цька ко­ман­да. На від­мі­ну від пе­ре­мож­ців у жан­рі рок-му­зи­ки гра­ла та­ки справ­ді про­гре­сив­ний тя­же­ляк. Але жу­рі швид­ше на­ля­ка­ла, ніж за­ча­ру­ва­ла. Во­но й не­сут­тє­во. Сут­тє­во те, що її за­пам’ята­ли. І то на­дов­го. Ще кіль­ка ро­ків під час рі­зних му­зи­чних збі­го­виськ у чер­нів­чан ста­біль­но пи­та­ли про те, як там по­жи­ває «Пен­та­гон». А він, на пре­ве­ли­кий жаль, по­вто­рив до­лю біль­шо­сті ві­тчи­зня­них гур­тів. По­грав, по­ви­сту­пав, пе­ре­йме­ну­вав­ся на «Пен­та­гон-34» і вре­шті при­пи­нив існу­ва­н­ня. На той мо­мент це ма­ло ви­гляд па­у­зи. І мо­жли­во... Мо­жли­во. За якийсь час па­ца­ни зі­бра­лись би ра­зом і ви­да­ли на-го­ра якийсь ду­же про­гре­сив­ний ной­зін­да­стрі­ал, але... То­го вже не ста­не­ться ні­ко­ли. Про­сто є гру­пи, де стри­жнем є хтось один. Усі мо­лод­ці, всі зна­ють но­ти, вмі­ють гра­ти. Але є чу­вак — ду­ша ко­ле­кти­ву. У ви­пад­ку «Пен­та­го­на» то був Ві­та­лік. Або про­сто Кінь, так йо­го зва­ли всі. На жаль, клю­чо­ве сло­во «був». Так по-рок-н-роль­но­му... Жив яскра­во, по­мер мо­ло­дим. Ві­та­лік «Кінь» Го­ро­го­лін­ський. R.I.P.

На пре­ве­ли­кий жаль, із Youtube ку­дись по­зни­ка­ли ві­део з ви­сту­па­ми гур­ту. За­ле­две зна­йшов аж одне. На­би­рай­те Pentagon34 Militry і спо­ді­вай­те­ся, що той від­о­сик іще там є.

Цю ко­ман­ду я теж маю за та­ку, що ви­пе­ре­ди­ла час. Чу­ва­ки бу­ли до­стой­ні гра­ти на про­від­них ме­та­льо­вих сце­нах сві­ту. Але, але…

КОМПОТИК НА ХРЕЩАТИКУ

А що ще ді­я­лось у про­сто­рі но­во­ство­ре­ної дер­жа­ви? Ну окрім фестивалів… А в дер­жа­ві по­ча­ли з’яв­ля­ти­ся те­ле­ві­зії. При­ва­тні в тім чи­слі. На­зви де­ко­трих із тих пер­ших ка­на­лів пам’ята­ють хі­ба що ду­же про­су­ну­ті знав­ці істо­рії на­шо­го те­ле­ба­че­н­ня або ж ба­бу­сі з ду­же до­брою пам’ят­тю. «Ютар-плюс», «Ме­га­пол», ТЕТ-А-ТЕТ… А де­ко­трі, як-от ICTV, до­бре по­чу­ва­ю­ться й ни­ні.

Са­ме на ка­на­лі «Ме­га­пол» з’яви­ла­ся про­гра­ма «Дже­мікс». Jamix. З ча­сом усі ме­ло­ма­ни кра­ї­ни че­ка­ти­муть на цей ті­ві-про­дукт як на ман­ну не­бе­сну. Бо там — ков­ток сві­жо­го му­зла. Як ска­за­но у про­грам­но­му джин­глі, «це про­сто свя­то якесь... «Дже­мікс»!» Ко­ри­сту­ю­чись на­го­дою, від іме­ні се­бе 18-рі­чно­го хо­чу по­дя­ку­ва­ти Ана­то­лі­є­ві Ве­кс­кляр­сько­му та Юрі­є­ві Ба­тько­ви­чу Ко­но­тов­сько­му — ав­то­рам про­гра­ми. Дя­кую. Бу­ло кльо­во.

Ну і якщо дя­ку­ва­ти від іме­ні се­бе 18-рі­чно­го чи там... 19-рі­чно­го, то обов’яз­ко­во тре­ба вкло­ни­ти­ся твор­цям ра­діо­шоу «Га­ря­чий ком­пот»...

«Да­вай-но вип’єм, бра­ти­ку, га­ря­чо­го ком­по­ти­ку, що ва­рять на Хрещатику...» Це бу­ло шоу, на яке ме­ло­ма­ни че­ка­ли бі­ля ра­діо­при­йма­чів. При­чо­му то ре­аль­но був ком­пот! По­ча­ти мо­гли з яко­гось «гуц-гуц-ді­ска­тє­ка», а за­кін­чи­ти транс­ля­ці­єю аль­бо­му Kraftwerk. Та­ким чи­ном, ша­ну­валь­ни­ки ді­ско-го­па ви­му­ше­ні бу­ли му­зи­чно осві­чу­ва­тись, а му­зи­чні гур­ма­ни зви­ка­лись із дум­кою, що жи­т­тя — біль, під ри­тми До­хту­ра Ал­ба­на, на­при­клад.

А що ж то­гді­шні зв­йо­зди? Бо з мо­ло­ди­ми та­лан­та­ми, що тіль­ки рва­лись до шоу-бі­зне­со­вих хлі­бів, все більш-менш ясно. Лав­ре­а­ти-ди­пло­ман­ти, ща­сли­ві. Пер­ше ви­зна­н­ня вже є. От-от уся ре­шта атри­бу­тів зір­ко­во­го жи­т­тя з’яви­ться. А на­справ­ді як бу­ло. Чим жи­ли ті, хто вже в 1991–1993 ро­ках бу­ли по­пу­ляр­ні. Так би мо­ви­ти, се­ре­дня тем­пе­ра­ту­ра по па­ла­ті. І да­ні бу­ли не так щоб ду­же вті­шні. Ми­ко­лай­чук. Бо­сий і ли­сий. Пі­сля фе­сти­ва­лю на­спі­вав­ся так, що в 1991-му взяв па­у­зу і зник. Два ро­ки ін­тен­сив­но­го чо­су, ви­дно, взя­ли своє. Ро­ків на п’ять Ан­дрій Ми­хай­ло­вич са­мо­усу­нув­ся від шоу-бі­зне­со­во­го жи­т­тя. Устал... «Бра­ти Га­дю­кі­ни». Опо­сля пер­тур­ба­цій зі скла­дом, пло­тни­ми га­стро­ля­ми вклю­чно з по­їзд­ка­ми за кор­дон у 1992-му «Га­дю­кі­ни» при­пи­ня­ють свою ді­яль­ність. Офі­цій­но гурт ні­би й існує, але не фун­кціо­нує. При­чи­на: Ку­зя (Сер­гій Ку­зьмін­ський) чуть-чуть лі­ку­є­ться від нар­ко­ти­чної за­ле­жно­сті. Все як у справ­жніх, фір­мо­вих ро­ке­рів. До 1994 ро­ку в «Га­дів» пе­ре­рив, той­во, обєд. Се­стри­чка Ві­ка. Все ні­би о’кей. Аль­бо­ми пи­шу­ться, кон­цер­ти гра­ю­ться. Але... 1993 ро­ку Вра­дій їде до США. З кон­цер­та­ми. І з кін­ця­ми. За­ли­ша­є­ться в Нью-йор­ку й на рі­дний шо­у­бі­знес кла­де ве­ли­кий аме­ри­кан­ський Біг-мак. З кар­то­плею... Free.

«Во­плі Ві­до­пля­со­ва». В Аме­ри­ку не по­їха­ли. По­їха­ли до Франції. 1991 ро­ку. Там на­ма­га­ли­ся від­бу­ти удар­ну п’яті­лє­тку на бла­го еу­ро­пей­сько­го шоу-бі­зне­су. Чим за­кін­чи­ло­ся, зна­є­мо. По­вер­не­н­ням. Але тіль­ки 1996-го.

Але му­дрість на­ро­дна ка­же: «Свя­те мі­сце пу­сте не бу­де». І, не­зва­жа­ю­чи на еко­но­мі­чні не­га­ра­зди в кра­ї­ні, му­зи­кан­ти «да­ют стра­нє угля». І, по­при все, ста­ти­сти­чна кри­ва укра­їн­сько­го шоу-бі­зне­су в той час та­ки йде до­го­ри, не­зва­жа­ю­чи на мі­гра­цію та емі­гра­цію.

«Чер­во­на ру­та-93» в До­не­цьку. Фе­сти­ва­лем су­ча­сної укра­їн­ської му­зи­ки в мі­сті мо­жна бу­ло зди­ву­ва­ти хі­ба що пам’ятник Лє­ні­ну

«Тав­рій­ські ігри». Пе­ре­мо­гли «Чер­во­ну ру­ту», бо зумі­ли по­єд­на­ти му­зи­ку і ко­мер­цію

Існує від 1991- го до­ни­ні

Фе­сти­валь «Та­рас Буль­ба».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.