10 ти­сяч за­ги­блих на Дон­ба­сі

Ана­ліз ста­ти­сти­ки втрат

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМІСТ - Яро­слав Тин­чен­ко

Кіль­кість за­ги­блих до­сте­мен­но ві­до­ма зав­дя­ки ро­бо­ті ор­га­нів Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я та Мі­ні­стер­ства юсти­ції як України, так і са­мо­про­го­ло­ше­них «ре­спу­блік». Усі ті­ла за­ги­блих ра­но чи пі­зно по­тра­пля­ють до мор­гів, там здій­сню­є­ться роз­тин, су­до­во-ме­ди­чні екс­пер­ти про­во­дять до­слі­дже­н­ня, да­лі реш­тки або пе­ре­да­ють ро­ди­чам, або хо­ва­ють як тим­ча­со­во не іден­ти­фі­ко­ва­ні. Чле­ни ро­дин за­ги­блих ма­ють отри­ма­ти на ру­ки сві­до­цтво про смерть. На­віть за­ги­блі на те­ри­то­рії Дон­ба­су гро­ма­дя­ни Ро­сії або інших країн усе одно про­хо­дять че­рез ві­тчи­зня­ні мор­ги. Ви­ня­ток ста­нов­лять за­ги­блі вій­сько­во­слу­жбов­ці Зброй­них сил Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, ті­ла яких одра­зу ви­во­зя­ться на ба­тьків­щи­ну. Але всі по­ді­бні ви­пад­ки більш-менш ві­до­мі й та­кож за­фі­ксо­ва­ні в за­галь­ній ста­ти­сти­ці.

Однак у до­ку­мен­тах мі­ні­стерств охо­ро­ни здо­ров’я та юсти­ції не від­обра­жа­ю­ться да­ні про на­ле­жність за­ги­блих до одні­єї з во­ро­гу­ю­чих сто­рін або ци­віль­них ме­шкан­ців. Са­ме то­му ці 10 тис. за­ги­блих за­ли­ша­ю­ться не­пер­со­ні­фі­ко­ва­ни­ми.

Зав­дя­ки фа­хів­цям у га­лу­зі ста­ти­сти­ки, які за­йма­ю­ться пи­та­н­ням облі­ку за­ги­блих у вій­ні на Дон­ба­сі, мо­жна ді­йти ви­снов­ку, що до ци­фри в 10 тис. за­ги­блих на­ле­жать:

• за­ги­блі мир­ні ме­шкан­ці (з обох бо­ків фрон­ту) — при­бли­зно 2000;

• за­ги­блі вій­сько­во­слу­жбов­ці Зброй­них сил України, На­ціо­наль­ної гвар­дії України, Дер­жав­ної при­кор­дон­ної слу­жби України, фор­му­вань Мі­ні­стер­ства вну­трі­шніх справ України та до­бро­воль­чих під­роз­ді­лів ста­ном на сьо­го­дні — близь­ко 3600;

• по­і­мен­но вста­нов­ле­ні за­ги­блі на бо­ці так зва­них ЛНР і ДНР ста­ном на 19 черв­ня 2016 ро­ку — 3619;

• близь­ко 800 — тим­ча­со­во не вста­нов­ле­ні за­ги­блі, з яких по­над 100 — укра­їн­ські сол­да­ти, ре­шта — пред­став­ни­ки про­ти­бор­чої сто­ро­ни та мир­ні ме­шкан­ці.

Ста­ти­сти­ка за­ги­блих мир­них ме­шкан­ців ре­тель­но ве­де­ться з обох бо­ків про­ти­сто­я­н­ня і, крім то­го, від­сте­жу­є­ться між­на­ро­дни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми. Так, згі­дно з пи­сьмо­вою від­по­від­дю жур­на­лі­стам за­сту­пни­ка на­чаль­ни­ка Го­лов­но­го слід­чо­го управ­лі­н­ня На­цпо­лі­ції України Ру­сла­на Ду­дар­ця від 8 лю­то­го 2017 ро­ку на ту мить за­ги­ну­ло 1767 і був по­ра­не­ний 2871 мир­ний ме­шка­нець. Від­то­ді за­ги­ну­ла ще де­яка ча­сти­на мир­них ме­шкан­ців. Крім то­го, де­хто був іден­ти­фі­ко­ва­ний се­ред тим­ча­со­во не вста­нов­ле­них тіл. Та­ким чи­ном, «на­бі­гає» 2 тис. за­ги­блих.

Основ­ні при­чи­ни за­ги­бе­лі мир­них ме­шкан­ців — не ли­ше ура­же­н­ня рі­зни­ми ви­да­ми озбро­єнь, а й не­пря­мі дії. Це пе­ред­усім ме­ди­чні ви­пад­ки (сер­це­ві на­па­ди, су­ї­ци­ди на тлі во­єн­них дій то­що), а та­кож за­ги­бель уна­слі­док ско­є­н­ня кри­мі­наль­них зло­чи­нів («віджим» ав­то­ма­шин, ви­кра­де­н­ня то­що).

Смер­тність уна­слі­док вій­ни на Дон­ба­сі у Зброй­них си­лах України та інших си­ло­вих стру­кту­рах та­кож не є та­єм­ни­цею. Вар­то ли­ше до­да­ти, що остан­ні пів­то­ра ро­ку на­мі­ти­ла­ся стій­ка тен­ден­ція, ко­ли втра­ти у ЗСУ по­ді­ля­ю­ться при­бли­зно на 60% бо­йо­вих та 40% не­бо­йо­вих (ДТП, су­ї­ци­ди, вбив­ства, не­обе­ре­жне по­во­дже­н­ня зі збро­єю, ме­ди­чні ви­пад­ки то­що). Але всі втра­ти — як бо­йо­ві, так і не­бо­йо­ві — обме­жу­ю­ться ци­фрою 3600 за­ги­блих. Ви­чер­пні да­ні про за­ги­блих укра­їн­ських бій­ців зі­бра­ні на сай­ті http://memorybook.org.ua.

Уні­каль­ні да­ні про за­ги­блих пред­став­ни­ків во­ро­жої сто­ро­ни вда­ло­ся зі­бра­ти ін­тер­нет-ко­ри­сту­ва­че­ві з ні­ком Necromancer. Усі ві­до­мо­сті, упо­ряд­ко­ва­ні ним, ба­зу­ю­ться тіль­ки на від­кри­тих дже­ре­лах у ме­ре­жі ін­тер­нет, однак все­бі­чно пе­ре­ві­ре­ні, стру­кту­ро­ва­ні за да­та­ми, по­хо­дже­н­ням за­ги­блих й ін­ши­ми по­ка­зни­ка­ми. Ста­ном на 19.06.2017 ро­ку в ба­зі ен­ту­зі­а­ста 3619 за­ги­блих бій­ців так зва­них ЛНР і ДНР. Ана­ліз да­них Necromancer дає під­ста­ви ствер­джу­ва­ти, що в ньо­го зі­бра­но до 90% усіх за­ги­блих пред­став­ни­ків се­па­ра­тист­ських «ре­спу­блік». Про ре­шту не­має жо­дних да­них в ін­тер­не­ті, і во­ни, во­че­видь, на­ле­жать до ци­фри 800 тим­ча­со­во не вста­нов­ле­них за­ги­блих.

Із 3619 за­ги­блих ін­тер­нет-до­слі­дни­ку не вда­ло­ся вста­но­ви­ти по­хо­дже­н­ня ли­ше 217 лю­дей. Основ­на час-

ти­на вби­тих пред­став­ни­ків се­па­ра­ти­стів — уро­джен­ці До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей. На бо­ці са­мо­про­го­ло­ше­них «ре­спу­блік» за­ги­ну­ло 114 осіб з інших ре­гіо­ні­вукра­ї­ни, пе­ред­усім Кри­му, Дні­про­пе­тров­ської, За­по­різь­кої, Хар­ків­ської обла­стей (див. «За­ги­блі при­бі­чни­ки «ЛДНР» із під­кон­троль­них Укра­ї­ні обла­стей») .

Але та­кож чи­ма­ло тих, хто при­їхав із Ро­сії та інших країн. Ста­ти­сти­ка та­ка: Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція — 698; Ка­зах­стан — 7; Бі­ло­русь — 6; Ні­меч­чи­на — 5; Гру­зія — 3; Ізра­їль — 2; Че­хія — 2; Азер­бай­джан, Йор­да­нія, Гре­ція, Ла­твія, Ли­тва, Мол­до­ва, Сер­бія, Та­джи­ки­стан, Ту­реч­чи­на, Узбе­ки­стан, Угор­щи­на, Фран­ція — по одно­му. Те­ри­то­рії, ане­ксо­ва­ні в Гру­зії: Аб­ха­зія — 2; Пів­ден­на Осе­тія — 1.

Се­ред за­ги­блих ро­сі­ян ли­ше 12 — уро­джен­ці Че­чні, кіль­ка де­ся­тків — офі­це­ри й сол­да­ти ро­сій­ської ре­гу­ляр­ної ар­мії, ре­шта — до­бро­воль­ці. Гро­ма­дя­ни Німеччини, Ізра­ї­лю, Гре­ції — емі­гран­ти з ко­ли­шньо­го СРСР. За­ги­блі че­хи та уго­рець на­чеб­то пред­став­ни­ки ру­ху ан­ти­гло­ба­лі­стів. Що­до гру­зи­нів у ла­вах «ЛДНР», то є стій­ке пе­ре­ко­на­н­ня, що во­ни при­їха­ли во­ю­ва­ти як на­йман­ці — за гро­ші.

У ба­га­тьох єв­ро­пей­ських кра­ї­нах уча­сни­ків вій­ни на Дон­ба­сі, що во­ю­ва­ли з обох бо­ків, актив­но пе­ре­слі­ду­ють мі­сце­ві пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни. Най­пов­ні­ша ста­ти­сти­ка на та­ких бій­ців зі­бра­на в Бі­ло­ру­сі: там по­ру­ше­но 135 кри­мі­наль­них справ. За сло­ва­ми мі­сце­вих си­ло­ви­ків, 75% бі­ло­ру­сів бра­ли участь у бо­йо­вих ді­ях на бо­ці са­мо­про­го­ло­ше­них «ре­спу­блік», ре­шта — у скла­ді укра­їн­ських до­бро­воль­чих фор­му­вань. Крім то­го, за по­ві­дом­ле­н­ня­ми офі­цій­но­го Мін­ська, ста­ном на по­ча­ток лю­то­го 2016 ро­ку бу­ло ві­до­мо про за­ги­бель во­сьми бі­ло­ру­ських громадян (во­че­видь, до них та­кож за­ра­ху­ва­ли Ми­хай­ла Жи­знев­сько­го, вби­то­го під час по­дій на Май­да­ні).

Во­дно­час на бо­ці України за­ги­ну­ла та­ка кіль­кість іно­зем­них громадян: Бі­ло­русь — 1; Гру­зія — 4; Ічке­рія — 1; Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція — 4; США — 1; Шве­ція — 1.

Крім чо­ти­рьох гру­зи­нів, громадян Гру­зії, на на­шо­му бо­ці скла­ли го­ло­ви ще п’ять гру­зи­нів — громадян України, що по­хо­ди­ли з ро­дин, які бу­ли зму­ше­ні емі­гру­ва­ти з Аб­ха­зії та Пів­ден­ної Осе­тії. Гро­ма­дя­нин США — укра­ї­нець Мар­ко Па­слав­ський, Ічке­рії — бри­га­дний ге­не­рал Іса Му­на­єв, який при­їхав про­дов­жи­ти боротьбу за свою ба­тьків­щи­ну. За­ги­блі на укра­їн­сько­му бо­ці гро­ма­дя­ни Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції та Бі­ло­ру­сі — по­лі­ти­чні су­про­тив­ни­ки ни­ні­шньої вла­ди у сво­їх кра­ї­нах. На­віть за­ги­блий у скла­ді «Азо­ва» швед Лео Шьо­холм був ідей­ним су­про­тив­ни­ком Ро­сії.

Во­дно­час із Дні­про­пе­тров­ської обла­сті за­ги­ну­ло за Укра­ї­ну по­над 400 бій­ців, За­по­різь­кої — 115, Хар­ків­ської — 98. На­віть уро­джен­ців Кри­му, які бу­ли вби­ті, за­хи­ща­ю­чи те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність і не­до­тор­кан­ність України, — 23, тоб­то май­же стіль­ки са­мо, скіль­ки за­ги­ну­ло на бо­ці се­па­ра­ти­стів.

Най­біль­ші втра­ти укра­їн­ських військ при­па­да­ють на ли­пень — сер­пень 2014 ро­ку вна­слі­док ви­ко­ри­ста­н­ня Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю важ­кої ар­ти­ле­рії, а по­тім пря­мо­го втор­гне­н­ня на те­ри­то­рію України. Се­ред ма­со­вих фа­ктів за­ги­бе­лі укра­їн­ських вій­сько­вих слід зга­да­ти про:

• ви­хід так зва­ним зе­ле­ним ко­ри­до­ром із ра­йо­ну Іло­вай­ська 29 сер­пня 2014 ро­ку — при­бли­зно 350 за­ги­блих;

• зби­т­тя лі­та­ка Іл-76 14 черв­ня 2014 ро­ку — 49 за­ги­блих;

• об­стріл із те­ри­то­рії Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції ба­зо­во­го та­бо­ру бі­ля се­ла Зе­ле­но­пі­л­ля в ніч із 10 на 11 ли­пня 2014 ро­ку — 37 за­ги­блих.

Якщо про­ана­лі­зу­ва­ти да­ні про за­ги­блих із про­ти­ле­жної сто­ро­ни, при­вер­тає ува­гу той факт, що з по­ча­тку 2017-го на­мі­ти­ла­ся тен­ден­ція до зро­ста­н­ня від­со­тка се­ред них ро­сі­ян (із ве­сни 2015-го громадян Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції ги­ну­ло по­рів­ня­но не­ба­га­то). Ли­ше за чер­вень за­ги­ну­ло 8 ро­сі­ян, у трав­ні — 2 ро­сі­ян та 1 гро­ма­дя­нин Ли­тви, у кві­тні — не мен­ше ніж 9, у бе­ре­зні — 7 ро­сі­ян та 1 ме­шка­нець Узбе­ки­ста­ну, у лю­то­му — 12.

Це свід­чить про те, що на те­ри­то­рії Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції та в деяких інших ко­ли­шніх ре­спу­блі­ках СРСР по­си­лив­ся про­цес вер­бу­ва­н­ня до­бро­воль­ців для вій­ни на укра­їн­сько­му Дон­ба­сі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.