ОНУХ про ка­над­ську куль­тур­ну по­лі­ти­ку

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМІСТ - ОНУХ

Япе­ре­гля­нув чер­го­ву пор­цію ко­ре­спон­ден­ції, яка на­зби­ра­ла­ся за час мо­єї від­су­тно­сті, і зна­йшов ко­льо­ро­ву бро­шу­ру Ка­над­ської ра­ди. Канадська ми­сте­цька ра­да, яку за­зви­чай на­зи­ва­ють Ка­над­ською ра­дою, — дер­жав­на кор­по­ра­ція, ство­ре­на 1957 ро­ку. Від пар­ла­мен­ту Ка­на­ди во­на отри­ма­ла ман­дат на «спри­я­н­ня ви­вчен­ню і ство­рен­ню ми­сте­цьких тво­рів та озна­йом­лен­ню з ни­ми». Уже на пер­шій сто­рін­ці я по­ба­чив ці­ка­ву ін­фор­ма­цію: «Канадська ми­сте­цька ра­да опри­лю­дни­ла стру­кту­ру сво­єї но­вої мо­де­лі фі­нан­су­ва­н­ня, яку ди­ре­ктор і го­лов­ний упра­ви­тель ра­ди Сай­мон Бролт на­зи­ває «ва­жли­вою ві­хою… на шля­ху онов­ле­н­ня» ор­га­ні­за­ції». Канадська ра­да зав­жди бу­ла для ме­не при­кла­дом бу­ду­ва­н­ня від­но­син між ми­сте­цьки­ми се­ре­до­ви­ща­ми та по­лі­ти­чни­ми елі­та­ми дер­жа­ви, які не­за­ле­жно від іде­о­ло­гі­чних по­гля­дів ні­ко­ли не ма­ли сум­ні­ву, що «ін­ве­сти­ції у твор­чість — шлях до про­цві­та­н­ня». Я віддавна вважав, що канадська мо­дель під­трим­ки мистецької творчості мо­же правити за при­клад для інших. За­про­ва­дже­н­ня до­ко­рін­них змін фун­кціо­ну­ва­н­ня ці­єї ша­но­ва­ної ін­сти­ту­ції сприйняв із по­ди­вом, а во­дно­час із не­при­хо­ва­ною цікавістю. Що мо­жна ще змі­ни­ти в цій до­бре зма­ще­ній ма­ши­ні? Канадська ра­да — мо­гу­тній і до­свід­че­ний гра­вець на ми­сте­цькій сце­ні, який ке­рує 147 рі­зни­ми про­гра­ма­ми й має рі­чний бю­джет 180 млн ка­над­ських до­ла­рів ($136 млн). До­сі ко­шти роз­по­ді­ля­ли­ся від­по­від­но до си­сте­ми, що спи­ра­є­ться на до­сить чі­тко ви­зна­че­ні ви­ди ми­сте­цтва, а са­ме му­зи­ку, опе­ру, те­атр, тан­цю­валь­не ми­сте­цтво, лі­те­ра­ту­ру, між­ви­до­вий син­тез ми­стецтв, ми­сте­цтво ЗМІ, ви­дав­ни­чу спра­ву та ві­зу­аль­ні ми­сте­цтва.

Но­ва мо­дель — це справ­жня ре­во­лю­ція, яка за­мість 147 про­грам до­ни­ні за­про­ва­джує тіль­ки шість.

Му­шу зі­зна­ти­ся, ме­ні зна­до­бив­ся пев­ний час, щоб зро­зу­мі­ти ви­мір і зна­че­н­ня за­про­ва­дже­них змін. Від­ки­да­н­ня тра­ди­цій­но­го по­гля­ду на роз­ви­ток та фун­кціо­ну­ва­н­ня ми­сте­цтва — це ви­клик для всіх. І для ми­сте­цьких се­ре­до­вищ, і для адре­са­тів їхньої творчості: су­спіль­ства в усьо­му йо­го ба­гат­стві та скла­дно­сті.

Ось як Канадська ра­да ви­зна­чи­ла сфе­ри мистецької та куль­тур­ної ді­яль­но­сті, які під­три­му­ва­ти­ме.

До­слі­дже­н­ня і твор­чість: під­трим­ка екс­пе­ри­мен­тів і но­ва­тор­ських тво­рів се­ред ін­ди­ві­ду­аль­них твор­ців та ми­сте­цьких ко­ле­кти­вів.

За­лу­че­н­ня і під­трим­ка: фі­нан­су­ва­н­ня ми­сте­цьких ор­га­ні­за­цій, які про­во­дять по­стій­ну ми­сте­цьку ді­яль­ність.

Ство­ре­н­ня, пі­зна­н­ня і по­пу­ля­ри­за­ція або­ри­ген­них ми­стецтв: спе­ци­фі­чно ка­над­ський ви­мір під­трим­ки ми­сте­цтва та куль­ту­ри аме­ри­кан­ських ін­ді­ан­ців, ме­ти­сів, ескі­мо­сів.

Онов­ле­н­ня мистецької ді­яль­но­сті: про­гра­ма під­трим­ки про­фе­сій­но­го роз­ви­тку ми­тців, спів­пра­ці та обмі­ну до­сві­дом між окре­ми­ми ми­тця­ми, а та­кож між ми­сте­цьки­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми.

Ми­сте­цтво в усій Ка­на­ді: фі­нан­со­ва під­трим­ка по­до­ро­жей ми­тців та ми­сте­цьких ко­ле­кти­вів і по­пу­ля­ри­за­ція твор­чих до­ся­гнень на те­ри­то­рії Ка­на­ди.

Ми­сте­цтво за кор­до­ном: під­трим­ка по­до­ро­жей ми­тців та ми­сте­цьких ко­ле­кти­вів і по­пу­ля­ри­за­ції ка­над­сько­го ми­сте­цтва за кор­до­ном.

Не біль­ше і не мен­ше. Якраз. Тіль­ки тре­ба якось при­сто­су­ва­ти­ся до но­вої ін­тер­пре­та­ції під­трим­ки ми­сте­цтва дер­жа­вою. Вже не че­рез ви­ди ми­сте­цтва, сфор­мо­ва­ні в дру­гій по­ло­ви­ні XX сто­лі­т­тя, а че­рез роз­ма­ї­т­тя мистецької ді­яль­но­сті XXI сто­лі­т­тя. У швид­ко змі­ню­ва­ній дій­сно­сті го­тов­ність від­по­від­а­ти на нові ви­кли­ки стає го­лов­ним зав­да­н­ням на­шо­го ча­су. Су­ча­сні твор­ці, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи нові те­хно­ло­гії, не обме­жу­ю­ться одним ви­дом ми­сте­цтва. «Тра­ди­цій­ні» ми­сте­цькі спе­ці­а­лі­за­ції вже не ста­нов­лять мо­но­лі­ту, а во­дно­час не пе­ре­бу­ва­ють і в за­стої, змі­ню­ю­чись під впли­вом нав­ко­ли­шніх транс­фор­ма­цій: і те­хно­ло­гі­чних, і зу­мов­ле­них між­ви­до­вим син­те­зом ми­стецтв.

У від­по­відь на змі­ну ви­кли­ків і на нові рі­зно­ви­ди мистецької ді­яль­но­сті ви­ни­ка­ють аль­тер­на­тив­ні ор­га­ні­за­цій­ні мо­де­лі, зда­тні кра­ще ви­ко­ну­ва­ти роль транс­мі­сії між ми­тцем та су­спіль­ством.

Канадська ра­да — це «пра­ця в про­це­сі», але її го­лов­не зав­да­н­ня ли­ша­є­ться не­змін­ним, про що до­бре ска­за­ла На­та­лі Бон­діл, за­сту­пни­ця го­ло­ви ор­га­ні­за­ції: «Ми­сте­цтва і куль­ту­ра сти­му­лю­ють ін­но­ва­ції та твор­чість, які спри­я­ють зро­стан­ню ін­ди­ві­ду­аль­но­го та ко­ле­ктив­но­го до­бро­бу­ту й ма­ють від­чу­тний со­ці­аль­но-еко­но­мі­чний вплив. Ми­сте­цтва і куль­ту­ра — це сам осе­ре­док то­го, що озна­чає для нас бу­ти кра­щи­ми лю­дьми, і во­ни ві­ді­гра­ють ва­жли­ву роль у на­шій ве­ли­кій кра­ї­ні з її чи­слен­ни­ми ви­кли­ка­ми іден­ти­чно­сті для всіх громадян, хоч які їхні мо­ва, по­хо­дже­н­ня та зді­бно­сті. Ми­сте­цтва і куль­ту­ра за­свід­чу­ють та утвер­джу­ють до­ско­на­лість на­ших ми­тців у всьо­му сві­ті. Ми­сте­цтва не про­сто «до­бре ма­ти» — їх «тре­ба ма­ти».

Ці сло­ва вар­то прийня­ти до са­мо­го сер­ця, осо­бли­во те­пер, ко­ли укра­їн­ський пар­ла­мент ухва­лив над­зви­чай­но ва­жли­вий за­кон про Укра­їн­ський куль­тур­ний фонд. Цей фонд має роз­по­ча­ти свою ді­яль­ність у сі­чні 2018 ро­ку. Ча­су не­ба­га­то, але бу­дьмо від­кри­ті до можливостей, які ство­рює зга­да­ний за­кон. Це ве­ли­кий шанс на змі­ну мо­де­лі, у ме­жах якої в Укра­ї­ні до­сі фі­нан­су­ють ми­сте­цтво та куль­ту­ру. Ми не мо­же­мо до­рів­ня­ти­ся до Ка­на­ди за фі­нан­со­ви­ми мо­жли­во­стя­ми, але й не­ве­ли­кі за­со­би, за­кла­де­ні в бю­дже­ті на 2018 рік, мо­жуть бу­ти клю­чем, що, ко­ли му­дро ско­ри­ста­ти­ся ним, від­криє «куль­тур­ний се­зам», яким пи­ша­ти­ме­мо­ся.

Я ВІДДАВНА ВВАЖАВ, ЩО КАНАДСЬКА МО­ДЕЛЬ ПІД­ТРИМ­КИ МИСТЕЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ МО­ЖЕ ПРАВИТИ ЗА ПРИ­КЛАД. ТОЖ ДОКОРІННІ ЗМІ­НИ В ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННІ СПРИЙНЯВ ІЗ ПО­ДИ­ВОМ І ЦІКАВІСТЮ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.