Хід ко­нем

Хо­ло­дна вій­на між вла­дою та куль­тур­ною елі­тою Ізра­ї­лю

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМІСТ -

Для єв­рей­ської лі­те­ра­ту­ри той день став справ­жнім свя­том. 14 черв­ня Да­від Ґрос­сман, один із най­зна­ме­ни­ті­ших пи­сьмен­ни­ків Ізра­ї­лю, здо­був Мі­жна­ро­дну Бу­ке­рів­ську пре­мію за ро­ман «Кінь за­хо­дить у бар» («A Horse Walks Into a Bar»). У ко­ро­тко­му спи­ску пре­тен­ден­тів із ше­сти ав­то­рів був ще один ізра­їль­тя­нин Амос Оз. Для ма­лень­кої кра­ї­ни, де по­лі­ти­ки за­зви­чай роз­си­па­ю­ться в по­хва­лах із при­во­ду будь­яко­го між­на­ро­дно­го ви­зна­н­ня, ре­а­кція на по­дію бу­ла не­ти­по­во ла­ко­ні­чною. Прем’єр­мі­ні­стро­ві Бі­нья­мі­ну Не­та­нья­гу зна­до­би­ла­ся май­же до­ба, щоб опри­лю­дни­ти при­ві­та­н­ня, яке мі­сти­ло одне­єди­не ре­че­н­ня.

Стри­ма­ність Не­та­нья­гу — свід­че­н­ня хо­ло­дної вій­ни між пра­ви­ми на­ціо­на­лі­ста­ми та куль­тур­ною елі­тою, яка біль­ше тя­жіє до лі­во­го кри­ла та яку пред­став­ляє Ґрос­сман. Між прем’єром і пи­сьмен­ни­ком у 2015 ро­ці ви­ни­кла су­ти­чка: Ґрос­сман був у скла­ді гру­пи ав­то­рів, що від­мо­ви­ли­ся від уча­сті в кон­кур­сі на здо­бу­т­тя Пре­мії Ізра­ї­лю за лі­те­ра­ту­ру пі­сля то­го, як Не­та­нья­гу спро­бу­вав за­мі­ни­ти кіль­кох чле­нів жу­рі. На йо­го дум­ку, ті ма­ли «ан­ти­сіо­ніст­ські» по­гля­ди.

Ґрос­сман отри­мав Бу­ке­ра за одну зі сво­їх най­менш по­лі­ти­зо­ва­них кни­жок. Але він по­над три де­ся­тки ро­ків за­ли­ша­є­ться кра­сно­мов­ним кри­ти­ком по­лі­ти­ки Ізра­ї­лю на оку­по­ва­них у 1967 ро­ці те­ри­то­рі­ях. «Жов­тий ві­тер» («Yellow Wind»), збір­ка на­ри- сів про умо­ви жи­т­тя па­ле­стин­ців під вла­дою Ізра­ї­лю, опу­блі­ко­ва­на 1987 ро­ку, до­сі вва­жа­є­ться одним із най­кра­щих опи­сів 50­рі­чної оку­па­ції За­хі­дно­го бе­ре­га рі­чки Йор­дан.

Джес­сі­ка Ко­ен, яка отри­ма­ла пре­мію ра­зом із Ґрос­сма­ном за пе­ре­клад книж­ки з ів­ри­ту на ан­глій­ську, ска­за­ла, що по­жер­твує по­ло­ви­ну сво­їх пре­мі­аль­них ізра­їль­ській пра­во­за­хи­сній гру­пі «Бе­це­лем». Це бу­ла від­кри­та шпиль­ка на адре­су Не­та­нья­гу: той не­дав­но за­явив, що під­три­має за­кон, який не дасть та­ким гру­пам отри­му­ва­ти ко­шти від ін­ших дер­жав.

Де­які мі­ні­стри в уря­ді Не­та­нья­гу ви­яви­ли­ся ще­дрі­ши­ми на по­хва­лу, хо­ча са­мі й ли­ша­ю­ться за­тя­ти­ми бій­ця­ми куль­тур­ної вій­ни. Серед них мі­ністр осві­ти На­фта­лі Бен­нетт, чиє мі­ні­стер­ство ви­клю­чи­ло з дер­жав­ної на­вчаль­ної про­гра­ми ро­ман про лю­бов­ну істо­рію ізра­їль­тян­ки й па­ле­стин­ця. А ще мі­ністр куль­ту­ри Мі­рі Ре­ґев, яка під­три­ма­ла зня­т­тя з про­гра­ми те­а­траль­но­го фе­сти­ва­лю п’єси про па­ле­стин­ських в’язнів. Ре­ґев, що ко­лись пра­цю­ва­ла ар­мій­ським цен­зо­ром, та­кож при­гро­зи­ла по­зба­ви­ти дер­жав­но­го фі­нан­су­ва­н­ня один фе­сти­валь куль­ту­ри, де по­ста­ви­ли п’єсу з еле­мен­та­ми ню, за шко­ду єв­рей­ським цін­но­стям. Бо­дай не­ви­га­дли­вих жар­тів во­на не цу­ра­є­ться. «Ґрос­сман одно­зна­чно є ко­ня­чко­ю­пе­ре­мож­цем», — від­ре­а­гу­ва­ла Ре­ґев на від­зна­ку йо­го книж­ки.

Не­по­мі­че­на сла­ва. 14 черв­ня Да­від Ґрос­сман здо­був Мі­жна­ро­дну Бу­ке­рів­ську пре­мію за ро­ман «Кінь за­хо­дить у бар» («A Horse Walks Into a Bar»). У ко­ро­тко­му спи­ску пре­тен­ден­тів із ше­сти ав­то­рів був ще один ізра­їль­тя­нин Амос Оз

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.