Но­ве по­ко­лі­н­ня спів­ві­тчи­зни­ків

На­скіль­ки за­хі­дні жи­т­тя й осві­та змі­ню­ють ро­сій­ський сві­то­гляд

Ukrainskiy Tyzhden - - ТЕМА НОМЕРА - Ан­на Кор­бут

В іди­лі­чно­му Фор­ті Росс, що за дві го­ди­ни їзди від Са­нФран­ци­ско, у XX сто­літ­ті ви­ни­кло ро­сій­ське по­се­ле­н­ня, де тор­гу­ва­ли ху­тром. Ни­ні це те­ри­то­рія при­ро­дни­чо-етно­гра­фі­чно­го пар­ку. Тут від­тво­ре­ні пра­кти­чно всі бу­дів­лі то­го ча­су, це по­пу­ляр­не ту­ри­сти­чне мі­сце. Парк фун­кціо­нує за під­трим­ки рі­зних аме­ри­кан­ських асо­ці­а­цій, Кон­гре­су ро­сій­ських аме­ри­кан­ців і ще бі­зне­су — ком­па­ній Chevron, «Тран­снефть», «Сов­ком­флот». Остан­ні та­кож спон­со­ру­ють про­ве­де­н­ня із 2012 ро­ку фо­ру­му Fort Ross Dialogue. Це зра­зок ди­пло­ма­тії Track II — «дру­го­го ка­на­лу». Пер­ший — вла­сне ди­пло­ма­ти й по­лі­ти­ки. Дру­гий — це пу­блі­чна ди­пло­ма­тія, яка дає змо­гу під­три­му­ва­ти кон­такт, ко­ли на офі­цій­но­му рів­ні він із яки­хось при­чин охо­ло­джу­є­ться.

У 2016-му діа­лог про­во­див­ся в пар­тнер­стві з Ін­сти­ту­том Кен­на­на і Про­е­ктом пре­вен­тив­ної обо­ро­ни Стен­форд­сько­го уні­вер­си­те­ту. Він мав по­спри­я­ти зу­стрі­чі аме­ри­кан­ців і ро­сі­ян у кон­стру­ктив­ній атмо­сфе­рі, аби за­охо­ти­ти їх до роз­мо­ви та спів­пра­ці. Серед спі­ке­рів окрім представників ро­сій­сько­го уря­ду та бі­зне­су бу­ли й ро­сі­я­ни, що жи­вуть у США. На­при­клад, Ан­на Ва­сі­льє­ва, про­фе­сор і ди­ре­ктор-за­снов­ник Пі­сля­ди­плом­ної іні­ці­а­ти­ви з ро­сій­ських сту­дій у при­ва­тно­му Мід­дл­бурзь­ко­му ін­сти­ту­ті між­на­ро­дних до­слі­джень (ра­ні­ше Мон­тер­рей­сько­му ін­сти­ту­ті між­на­ро­дних сту­дій). У 2014 ро­ці жур­нал Foreign Policy дав ін­сти­ту­ту 21-ше мі­сце в топ-24 ма­гі­стер­ських про­грам у США для тих, хто пра­гне збу­ду­ва­ти кар’єру в по­лі між­на­ро­дних від­но­син.

В ін­терв’ю на сай­ті ін­сти­ту­ту Ва­сі­льє­ва роз­по­від­ає, як ви­їха­ла з то­ді ще Ра­дян­сько­го Со­ю­зу по­над 30 ро­ків то­му. За­га­лом у неї бу­ло ща­сли­ве ди­тин­ство. Але в якийсь мо­мент во­на по­ча­ла ро­зу­мі­ти всю ва­гу нав’яза­но­го одно­дум­ства, стра­ху зро­би­ти щось не­до­зво­ле­не, все­о­хо­пну ко­му­ні­сти­чну іде­о­ло­гію й про­па­ган­ду. Ді­знав­шись про ста­лін­ські чис­тки й інші жа­хі­т­тя, що чи­ни­ли­ся під час ко­му­ні­сти­чно­го прав­лі­н­ня, во­на, по­при ей­фо­рію від ре­форм епо­хи Ґор­ба­чо­ва, бу­ла ща­сли­ва отри­ма­ти за­про­ше­н­ня в 1989 ро­ці на посаду ви­кла­да­ча в Мон­тер­рей­сько­му ін­сти­ту­ті. Ко­ли на­зав­жди по­їха­ла до США, то від­чу­ла по­лег­ше­н­ня, бо «по­ки­да­ла ве­ле­тен­ську кра­ї­ну з та­кою трав­ма­ти­чною, кри­ва­вою істо­рі­єю і зна­ла: ви­прав­ле­н­ня й оду­жа­н­ня бу­де три­ва­лим». А ще зна­ла, що в Ра­дян­сько­му Со­ю­зі її ді­ти не ма­ти­муть тих мо­жли­во­стей, що в США.

Ко­ли сьо­го­дні — ін­терв’ю опу­блі­ко­ва­не взим­ку 2017 ро­ку — її за­пи­ту­ють про ме­дій­ний ди­скурс сто­сов­но Ро­сії в США остан­ні­ми ро­ка­ми, во­на опи­сує си­ту­а­цію ци­та­тою

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.