Ха­ос із куль­том осо­би

Як «пе­ре­за­ван­та­жу­є­ться» укра­їн­ський фут­бол за пре­зи­дент­ства у ФФУ Ан­дрія Па­вел­ка

Ukrainskiy Tyzhden - - СУСПІЛЬСТВО - Іван Вер­би­цький

Ось уже два з по­ло­ви­ною ро­ки від­то­ді, як Фе­де­ра­цію фут­бо­лу Укра­ї­ни очо­лив пред­став­ник пре­зи­дент­ської фра­кції в пар­ла­мен­ті Ан­дрій Па­вел­ко, наш фут­бол «пе­ре­за­ван­та­жу­є­ться». Стрім­ко й нев­пин­но. То­ді, у бе­ре­зні 2015-го, на по­за­чер­го­во­му зві­тно-ви­бор­чо­му кон­гре­сі ФФУ сло­во «пе­ре­за­ван­та­же­н­ня» про­лу­на­ло стіль­ки ра­зів, що не по­ві­ри­ти у щи­рість на­мі­рів но­ві­тніх ре­фор­ма­то­рів бу­ло скла­дно.

На­тхнен­ні ре­во­лю­цій­ни­ми іде­а­ла­ми па­но­ве обі­ця­ли, що, на від­мі­ну від по­пе­ре­дни­ків, во­ни пра­цю­ва­ти­муть про­зо­ро та від­кри­то. І то­го ж та­ки дня не­при­хо­ва­но зро­би­ли ві­це-пре­зи­ден­та­ми Фе­де­ра­ції Ва­ди­ма Ко­стю­чен­ка й одіо­зно­го за­по­різь­ко­го ді­я­ча Ві­кто­ра Ме­жей­ка, ко­трих не­без­під­став­но зви­ну­ва­чу­ють в ор­га­ні­за­ції бан­ди ті­ту­шків під час Революції гі­дно­сті. Прі­зви­ще ще одно­го ві­це-пре­зи­ден­та ві­до­ме всім —

Ми­хай­ло Ла­ньо. Жур­на­лі­сти на прес-кон­фе­рен­ції обу­рю­ва­ли­ся, але пан Па­вел­ко по­за­ти­кав ро­ти швид­ко: «Без рі­ше­н­ня су­ду вин­ною лю­ди­ну вва­жа­ти не мо­жна».

Зго­дом, ко­ли рі­ше­н­ням Кі­ров­сько­го ра­йон­но­го су­ду то­ді ще Кі­ро­во­гра­да па­на Ме­жей­ка ви­зна­ли вин­ним та за­су­ди­ли за ор­га­ні­за­цію ма­со­вих за­во­ру­шень і си­ло­вий роз­гін за­по­різь­ко­го Май­да­ну на п’ять ро­ків умов­но, очіль­ник Фе­де­ра­ції якийсь час збе­рі­гав мов­чан­ку, але під ти­ском гро­мад­сько­сті все ж та­ки всто­я­ти не зміг. Те­пер Ві­ктор Ме­жей­ко — «тіль­ки» го­ло­ва За­по­різь­кої обла­сної фе­де­ра­ції.

Утім, ска­за­ти, що укра­їн­ський фут­бол став на шлях очи­ще­н­ня, скла­дно. Чер­го­вий, ХХ зві­тно-ви­бор­чий кон­грес ФФУ від­був­ся цьо­го­річ у черв­ні. На ньо­му Ан­дрія Па­вел­ка пе­ре­о­бра­ли, не­мов у бре­жнєв­ські ча­си, уза­га­лі одно­го­ло­сно — 95 з 95. До то­го ж у роз­ши­ре­не ко­ло з 11 ві­це-пре­зи­ден­тів окрім зга­ду­ва­но­го вже Ко­стю­чен­ка й ке­рів­ни­ка Спе­ці­а­лі­зо­ва­ної ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­ку­ра­ту­ри На­за­ра Хо­ло­дни­цько­го уві­йшов екс-ре­гіо­нал Оле­ксандр Ге­ре­га. Ін­шо­го пред­став­ни­ка ці­єї ОЗГ Яро­сла­ва Мо­ска­лен­ка, то­го са­мо­го, що го­ло­су­вав за ди­кта­тор­ські за­ко­ни 16 сі­чня дво­ма ру­ка­ми, уве­ли до скла­ду ви­кон­ко­му. Па­на Ла­ня в ко­гор­ті ві­це-пре­зи­ден­тів за­мі­нив один із йо­го йов­ба­ків Юрій По­чо­тний.

Але ва­жли­ві­ше на­віть не це. Па­на Па­вел­ка не про­сто пе­ре­о­бра­ли, а ще й змі­цни­ли йо­го пов­но­ва­же­н­ня, збіль­шив­ши тер­мін пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді з чо­ти­рьох до п’яти ро­ків. Крім то­го, пре­зи­ден­та пі­сля окре­мих змін до Ста­ту­ту ФФУ змі­ни­ти чи змі­сти­ти ста­не ще важ­че. Якщо ра­ні­ше ста­ти кан­ди­да­том в очіль­ни­ки ФФУ мо­гла лю­ди­на, яку ви­су­ну­ло що­най­мен­ше сім будь-яких чле­нів Фе­де­ра­ції, то те­пер для кан­ди­дат­ства по­трі­бно ді­ста­ти під­трим­ку мі­ні­мум тре­ти­ни по­стій­них чле­нів. Та­кож для скли­ка­н­ня по­за­чер­го­во­го Кон­гре­су вар­то зі­бра­ти три чвер­ті го­ло­сів представників ви­кон­ко­му ФФУ, то­ді як ра­ні­ше до­ста­тньо бу­ло двох тре­тин.

Важ­че те­пер вне­сти змі­ни й до са­мо­го Ста­ту­ту. Для цьо­го по­трі­бно ді­ста­ти під­трим­ку тих са­мих трьох чвер­тей де­ле­га­тів кон­гре­су за­мість по­пе­ре­дніх двох тре­тин. І на­ре­шті на два ро­ки — із 70 до 72 — під­няв­ся ма­кси­маль­но гра­ни­чний вік осіб, які пред­став­ля­ють ор­га­ни управ­лі­н­ня ФФУ. Оста­н­ня з по­пра­вок ма­ла адре­сний ха­ра­ктер. Бо цьо­го­річ ви­пов­ни­ло­ся рів­но 70 ро­ків най­ста­рі­шо­му з фут­боль­них но­мен­кла­тур­ни­ків Оле­ксан­дро­ві Бан­дур­ку, ко­тро­го зно­ву обра­ли пер­шим ві­це-пре­зи­ден­том Фе­де­ра­ції. Та­ко­го вір­но­го ка­дра па­но­ві Па­вел­ку бу­де зна­йти вель­ми не­про­сто.

Най­ці­ка­ві­ше, що пі­сля обра­н­ня ни­ні­шньо­го пре­зи­ден­та ФФУ чи­ма­ло фут­боль­них лю­дей ка­за­ли, мов­ляв, Па­вел­ко — фі­гу­ра на цій по­са­ді шту­чна й на­справ­ді він бу­де ма­ріо­не­ткою в ру­ках ті­ньо­во­го ке­рів­ни­ка, екс-пре­зи­ден­та ФФУ Гри­го­рія Сур­кі­са. Бо ж на­віть ви­бор­чу кам­па­нію Ан­дрі­є­ві Ва­си­льо­ви­чу ор­га­ні­зо­ву­ва­ли лю­ди Гри­го­рія Ми­хай­ло­ви­ча на чо­лі із сум­но­зві­сним ме­двед­чу­ків­цем Сер­гі­єм Ва­си­льє­вим.

Про­те Па­вел­ка від­вер­то не­до­оці­ни­ли. Кмі­тли­во пе­ре­тя­гнув­ши на свій бік сур­кі­сів­ське кри­ло ФФУ й здо­лав­ши з їхньою до­по­мо­гою на по­за­чер­го­вих ви­бо­рах олі­гар­ха Іго­ря Ко­ло­мой­сько­го, пан Па­вел­ко на­да­лі по­чав про­ва­ди­ти вла­сну по­лі­ти­ку, де­мон­стру­ю­чи що­ра­зу пов­ні­шу не­за­ле­жність від па­на Сур­кі­са. Пер­ша ла­стів­ка з’яви­ла­ся, ко­ли Ки­їв здо­був пра­во про­во­ди­ти фі­нал Лі­ги чем­піо­нів се­зо­ну- 2017/18. В укра-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.