Рі­шар Ґа­лья­но

Ukrainskiy Tyzhden - - КУЛЬТУРА -

на­ро­див­ся 1950 ро­ку в Ле- Кан­не (Фран­ція). Один із най­ві­до­мі­ших джа­зо­вих акор­де­о­ні­стів су­ча­сно­сті. Му­зи­чну осві­ту здо­був у кон­сер­ва­то­рії Ніц­ци, де ви­вчав гар­мо­нію, кон­тра­пункт і тром­бон. Пер­шу пре­мію отри­мав у 1969- му. У 1973-му пе­ре­їхав до Па­ри­жа, де обійняв посаду ди­ри­ген­та, аран­жу­валь­ни­ка та ком­по­зи­то­ра в ор­ке­стрі Кло­да Ну­ґа­ро. Пра­цю­вав із та­ки­ми зір­ка­ми, як Чет Бей­кер, Ян Ґар­ба­рек, Джо За­ві­нул, Рон Кар­тер, Мі­шель Пе­труч­чі­а­ні й Тутс Ті­ле­манс. В ор­ке­стрі Кло­да Ну­ґа­ро про­пра­цю­вав до 1983 ро­ку й на­пи­сав та­кі ком­по­зи­ції, як «Алея ту­ма­нів» («Allée des brouillards»), «Ві­триль­ни­ки» («Des Voiliers»), «Жор­сто­кість жи­т­тя» («Vie violence»). У 1991-му за по­ра­дою Асто­ра П’яц­цол­ли ви­рі­шив ре­а­лі­зу­ва­ти свою ве­ли­ку ідею — роз­ви­ну­ти фран­цузь­кий му­зи­чний стиль нью­мю­зет (new musette), який здо­був по­пу­ляр­ність у Па­ри­жі 1880- го. Ви­сту­пав на най­пре­сти­жні­ших сце­нах сві­ту, та­ких як Лін­кольн- центр у Нью- Йор­ку, Ла Ска­ла в Мі­ла­ні, Кон­церт­ге­бау в Ам­стер­да­мі, Те­атр Єли­сей­ських по­лів у Па­ри­жі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.