Гі­бри­дні ми­ро­твор­ці

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Юрій Ла­па­єв

Одні­єю зі зна­ко­вих по­дій Ге­на­сам­блеї ООН став ви­ступ пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка. То­чні­ше, озву­че­на ним ідея вве­де­н­ня ми­ро­твор­чо­го кон­тин­ген­ту на Дон­бас під егі­дою ці­єї ор­га­ні­за­ції. Са­ма по со­бі ідея не но­ва, По­ро­шен­ко вже кіль­ка ра­зів на­го­ло­шу­вав на та­ко­му ва­рі­ан­ті ви­рі­ше­н­ня кри­зи на Дон­ба­сі, але цьо­го ра­зу все ба­чи­ло­ся так, ні­би вже є пев­на до­мов­ле­ність про її ре­а­лі­за­цію. То бу­ла та­ка со­бі від­по­відь ро­сій­сько­му пре­зи­ден­то­ві Пу­ті­ну, який на по­ча­тку ве­ре­сня ра­пто­во за­ці­ка­вив­ся пи­та­н­ням уре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту на Схо­ді Укра­ї­ни. Ра­пто­во, бо про­тя­гом що­най­мен­ше двох остан­ніх ро­ків Мо­сква по­слі­дов­но від­ки­да­ла про­по­зи­ції По­ро­шен­ка вве­сти між­на­ро­дний кон­тин­гент че­рез Лав­ро­ва чи Пє­ско­ва, за­зна­ча­ю­чи, що це при­зве­де ли­ше до по­гір­ше­н­ня си­ту­а­ції в ре­гіо­ні.

Те­пер, ско­ри­став­шись чи не єди­ним до­сту­пним для ньо­го між­на­ро­дним май­дан­чи­ком — са­мі­том кра­їн БРІКС, Пу­тін спро­бу­вав уко­тре по­ка­за­ти се­бе ми­ро­твор­цем. Очі­ку­ва­но йо­го про­по­зи­ція мі­сти­ла кіль­ка де­та­лей, убив­чих для будь-яко­го по­кра­ще­н­ня на Дон­ба­сі. Го­лов­на умо­ва — роз­мі­ще­н­ня ми­ро­твор­ців ви­клю­чно на лі­нії зі­ткне­н­ня сто­рін, що хо­ча й до­по­мо­же справ­ді при­пи­ни­ти во­гонь, але фа­кти­чно за­крі­пить те­ри­то­рію са­мо­про­го­ло­ше­них «ре­спу­блік». А го­лов­не — за­ли­шить Ро­сії кон­троль над укра­їн­сько- ро­сій­ським кор­до­ном. Крім то­го, за вер­сі­єю ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та, всі умо­ви роз­гор­та­н­ня кон­тин­ген­ту ма­ють по­го­джу­ва­ти­ся з пред­став­ни­ка­ми са­мо­про­го­ло­ше­них «ДНР-ЛНР». Ця умо­ва ро­бить їх са­мо­стій­ни­ми суб’єкта­ми між­на­ро­дно­го пра­ва на рів­ні ООН і пев­ним чи­ном зні­має від­по­від­аль­ність із Ро­сії. Ві­днов­ле­н­ня об­стрі­лів з бо­ку ро­сій­сько- те­ро­ри­сти­чних сил пі­сля чер­го­вих при­пи­нень во­гню озна­ча­ють, що Ро­сія го­то­ва до­ма­га­ти­ся ви­ко­на­н­ня сво­їх умов. На ща­стя, по­ки що не йде­ться про за­го­стре­н­ня рів­ня Іло­вай­ська чи Де­баль­це­во­го, які пе­ре­ду­ва­ли ви­му­ше­ним пе­ре­го­во­рам і під­пи­сан­ню двох мін­ських про­то­ко­лів.

МИ­РО­ТВОР­ЦІ НА УМО­ВАХ КРЕМ­ЛЯ АБСОЛЮТНО ПРОГРАШНИЙ ВА­РІ­АНТ ДЛЯ УКРА­Ї­НИ. АЛЕ ЙМОВІРНА МІСІЯ НА ЗАПРОШЕННЯ КИ­Є­ВА ПЕ­РЕД­БА­ЧАЄ ВИ­РІ­ШЕ­Н­НЯ НИЗКИ СКЛАДНИХ ПИ­ТАНЬ

Сво­єю чер­гою, укра­їн­ська сто­ро­на, по­го­джу­ю­чись із не­об­хі­дні­стю мир­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня си­ту­а­ції на Дон­ба­сі, рі­шу­че від­ки­дає про­по­зи­ції Крем­ля. По­зи­ція офі­цій­но­го Ки­є­ва та­ка: по­ши­ре­н­ня зо­ни від­по­від­аль­но­сті ми­ро­твор­ців на всю те­ри­то­рію кон­флі­кту, зокре­ма й на тим­ча­со­во оку­по­ва­ні ра­йо­ни До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей, і кон­троль над дер­жав­ним кор­до­ном Укра­ї­ни. Крім то­го, усу­не­н­ня ро­сій­ської сто­ро­ни від уча­сті у фор­му­ван­ні кон­тин­ген­ту з огля­ду на не­при­пу­сти­мість втру­ча­н­ня агре­со­ра в мі­сію. І, зви­чай­но, укра­їн­ська вла­да не пла­нує че­ка­ти до­зво­лу За­хар­чен­ка або Пло­тни­цько­го на вве­де­н­ня «бла­ки­тних шо­ло­мів» на Дон­бас, хо­ча цей факт очі­ку­ва­но здійняв хви­лю обу­ре­н­ня в РФ.

На шля­ху вве­де­н­ня кон­тин­ген­ту в Укра­ї­ну за­ли­ша­є­ться ба­га­то не­ви­рі­ше­них пи­тань. Для до­пу­ску озбро­є­них ми­ро­твор­ців по­трі­бен до­звіл Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни, а до цьо­го за­яв­ка в ООН, у якій бу­дуть чі­тко роз­пи­са­ні при­чи­на кон­флі­кту та не­об­хі­дне осна­ще­н­ня мі­сії. Про­блем­ний мо­мент — зго­да сто­рін, що є обов’яз­ко­вою в та­ких ви­пад­ках, адже Укра­ї­ні тре­ба ви­зна­чи­ти­ся, хто са­ме ста­не ці­єю ін­шою сто­ро­ною. По­тре­бує уто­чне­н­ня і ре­жим дії мі­сії: ку­ди бу­де на­да­ний до­ступ, у яко­му ча­со­во­му ре­жи­мі й на який тер­мін? Що бу­де ви­зна­че­но успі­хом та умо­вою при­пи­не­н­ня ді­яль­но­сті ми­ро­твор­ців? Які га­ран­тії безпеки мо­же на­да­ти Укра­ї­на? А бо­йо­ви­ки ОРДІЛО? У яких ви­пад­ках ми­ро­твор­ці мо­жуть від­кри­ва­ти во­гонь? Хто роз­слі­ду­ва­ти­ме ви­пад­ки за­ги­бе­лі ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня? З огля­ду на гі­бри­дну суть те­ро­ри­сти­чних сил ко­жен бо­йо­вик мо­же бу­ти про­го­ло­ше­ний зви­чай­ним мі­сце­вим « тра­кто­ри­стом» або «ша­хта­рем» для вчи­не­н­ня про- во­ка­цій і дис­кре­ди­та­ції мі­сії. Крім то­го, ство­ре­н­ня та­кої мі­сії пе­ред­ба­чає го­ло­су­ва­н­ня в Ра­ді Безпеки ООН, де Ро­сія, швид­ше за все, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме своє пра­во ве­то на будь- які іні­ці­а­ти­ви, що су­пе­ре­чать її пла­нам.

Ці­ка­во, чо­му Ро­сія вза­га­лі за­го­во­ри­ла про ми­ро­твор­ців. З істо­рії ві­до­мо, що вве­де­н­ня кон­тин­ген­ту ча­сто озна­чає за­мо­ро­жу­ва­н­ня кон­флі­кту, при­чо­му май­же в усіх ви­пад­ках без усу­не­н­ня при­чи­ни йо­го ви­ни­кне­н­ня. У ви­пад­ку Укра­ї­ни мо­жна го­во­ри­ти про ство­ре­н­ня ана­ло­га При­дні­стров’я, ще одно­го не­ви­зна­но­го ква­зі­дер­жав­но­го утво­ре­н­ня. Втім, та­кий ва­рі­ант су­пе­ре­чить стра­те­гі­чним пла­нам Крем­ля. Ро­сії по­трі­бен Дон­бас, зруй­но­ва­ний, во­ро­жий до всьо­го укра­їн­сько­го, але в скла­ді Укра­ї­ни. Щоб бло­ку­ва­ти єв­ро­а­тлан­ти­чні іні­ці­а­ти­ви й бу­ти дже­ре­лом со­ці­аль­ної та еко­но­мі­чної не­ста­біль­но­сті, при цьо­му за­ли­ша­ю­чись на дер­жав­но­му утри­ман­ні. То­ді як «за­мо­ро­же­ні ре­спу­блі­ки» Укра­ї­на не му­сить бра­ти на свій ба­ланс, від­по­від­но зно­ву по­трі­бна бу­де «спон­сор­ська до­по­мо­га» з бо­ку РФ. Якщо зга­да­ти не­що­дав­ні чу­тки, які по­ши­рю­ва­ли ро­сій­ські ЗМІ, про ймо­вір­не при­пи­не­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня «ДНР-ЛНР» і не ду­же опти­мі­сти­чні про­гно­зи для ро­сій­ської еко­но­мі­ки, мо­жна ска­за­ти, що пи­та­н­ня «спон­сор­ства» все ще від­кри­те. Во­дно­час ми­ро­твор­ці на умо­вах РФ, не ви­клю­че­но, ста­нуть чер­го­вим при­во­дом для акти­ві­за­ції бо­йо­вих дій (як це від­бу­ва­ло­ся в Гру­зії) чи рад­ше для ди­вер­сій з ме­тою дис­кре­ди­та­ції Укра­ї­ни на між­на­ро­дній аре­ні. Ро­сії вкрай ва­жли­во по­ка­за­ти Укра­ї­ну по­ру­шни­ком між­на­ро­дних норм, а се­бе до­брим су­сі­дом, який при­йшов на до­по­мо­гу в скру­тні ча­си, за що за­слу­го­вує на до­стро­ко­ве ска­су­ва­н­ня еко­но­мі­чних сан­кцій. Та­ку мо­жли­вість май­же одно­ча­сно з Пу­ті­ним озву­чив мі­ністр за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни Зі­ґмар Ґа­брі­ель, уже ві­до­мий сво­ї­ми сим­па­ті­я­ми до Ро­сії. Однак в очах ре­шти по­лі­ти­чних лі­де­рів цін­ність РФ як про­від­но­го ми­ро­твор­ця у сві­ті, зда­є­ться, вже мі­ні­маль­на. Одне з під­твер­джень — від­су­тність ре­аль­но­го успі­ху у ви­рі­шен­ні кри­зи в Си­рії. Ро­сія офі­цій­но бе­ре участь у бо­йо­вих ді­ях та пе­ре­го­вір­но­му про­це­сі, але Си­рія, як і ра­ні­ше, да­ле­ка до по­вер­не­н­ня ми­ру та спо­кою.

По­вер­та­ю­чись до при­чин ра­пто­вої змі­ни ри­то­ри­ки Крем­ля, вар­то звер­ну­ти ува­гу на зро­ста­н­ня ро­лі США в уре­гу­лю­ван­ні кри­зи. На не­об­хі­дно­сті по­си­ле­н­ня впли­ву Спо­лу­че­них Шта­тів до­во­лі дав­но на­по­ля­га­ли екс­пер­тні ко­ла в Аме­ри­ці та ЄС. Зда­є­ться, у Ва­шинг­то­ні їх на­ре­шті по­чу­ли. Де­да­лі актив­ні­ше обго­во­рю­є­ться пи­та­н­ня на­да­н­ня Укра­ї­ні ле­таль­но­го обо­рон­но­го озбро­є­н­ня. Це пе­ред­ба­ча­є­ться в ме­жах про­е­кту фе­де­раль­но­го бю­дже­ту США на 2018 фі­нан­со­вий рік. У ра­зі йо­го оста­то­чно­го ухва­ле­н­ня Укра­ї­на мо­же роз­ра­хо­ву­ва­ти на $500 млн до­по­мо­ги на обо­рон­ні по­тре­би. Ди­вер­сії на кшталт ви­бу­хів у Ка­ли­нів­ці чи Ба­ла­клії спря­мо­ва­ні, зокре­ма, на зрив цих по­ста­вок. Во­дно­час спе­ці­аль­ний пред­став­ник Дер­жде­пар­та­мен­ту США з пи­тань Укра­ї­ни Курт Вол­кер ви­да­є­ться більш ніж актив­ним у ви­ко­нан­ні сво­їх обов’яз­ків. Гро­мад­ськість так і не ді­зна­ла­ся, про що за за­чи­не­ни­ми две­ри­ма на­справ­ді го­во­ри­ли Вол­кер і ра­дник Пу­ті­на Сур­ков у Мін­ську, однак са­ме пі­сля ці­єї зу­стрі­чі по­ве­дін­ка Крем­ля ста­ла змі­ню­ва­ти­ся. Якщо та­ка тен­ден­ція збе­рі­га­ти­ме­ться і на­да­лі, на Укра­ї­ну мо­же че­ка­ти ду­же ці­ка­ва й ба­га­та на зна­ко­ві по­дії зи­ма.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.