Роз­по­ря­док змін

Яким є по­то­чний стан ре­фор­му­ва­н­ня укра­їн­сько­го вій­ська

Ukrainskiy Tyzhden - - ТЕМА НОМЕРА - Юрій Ла­па­єв

Ци­віль­ний кон­троль над си­ла­ми обо­ро­ни, по­си­ле­н­ня зв’яз­ків із Вер­хов­ною Ра­дою та гро­ма­дян­ським су­спіль­ством

Не­об­хі­дність ре­форм укра­їн­ської на­ціо­наль­ної си­сте­ми безпеки зро­зумі­ла для всіх: на 2014 рік вій­сько бу­ло мо­раль­но й те­хні­чно за­ста­рі­лим, обо­рон­на про­ми­сло­вість пе­ре­бу­ва­ла в за­не­па­ді, а мі­ні­стер­ства та ві­дом­ства рад­ше ство­рю­ва­ли бю­ро­кра­ти­чні про­бле­ми, ніж ви­рі­шу­ва­ли їх. Са­ме то­му пре­зи­дент вклю­чив ре­фор­му без­пе­ко­во­го се­кто­ру до Стра­те­гії ста­ло­го роз­ви­тку «Укра­ї­на-2020», яку ухва­ли­ли в сі­чні 2015 ро­ку. Пі­зні­ше на осно­ві ці­єї про­гра­ми з’яви­ли­ся про­по­зи­ції Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни та рі­ше­н­ня РНБО, що зна­йшли від­об- ра­же­н­ня в Стра­те­гі­чно­му обо­рон­но­му бю­ле­те­ні Укра­ї­ни, які пре­зи­дент за­твер­див сво­їм ука­зом у черв­ні 2016-го. Прі­о­ри­те­том ви­зна­че­но ре­фор­му­ва­н­ня укра­їн­сько­го без­пе­ко­во­го се­кто­ру від­по­від­но до су­ча­сних стан­дар­тів НАТО. Бю­ле­тень мі­стить п’ять стра­те­гі­чних на­пря­мів, які роз­ді­ле­ні на 28 опе­ра­тив­них зав­дань. У ра­зі успі­шно­го їх ви­ко­на­н­ня Укра­ї­на отри­має вкрай ва­жли­ву ни­ні су­ча­сну та ефе­ктив­ну ар­мію, зда­тну за­хи­сти­ти дер­жа­ву. Ти­ждень роз­гля­нув, на яко­му ета­пі ви­ко­на­н­ня пе­ре­бу­ва­ють основні зав­да­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.