Со­рін Ду­ка­ру

Ukrainskiy Tyzhden - - НА ЧАСІ -

на­ро­див­ся 1964 ро­ку в Бая-ма­ре, Ру­му­нія. За­кін­чив По­лі­те­хні­чний ін­сти­тут Бу­ха­ре­ста в 1988-му та Ру­мун­ську на­ціо­наль­ну шко­лу по­лі­ти­чних до­слі­джень у 1992-му. Має на­у­ко­ві сту­пе­ні з між­на­ро­дних від­но­син та між­на­ро­дної еко­но­мі­ки. Обі­ймав по­са­ди в Мі­ні­стер­стві за­кор­дон­них справ Ру­му­нії. З 2001 по 2006 рік — по­сол Ру­му­нії в США. Пі­сля цьо­го до 2013-го — по­стій­ний пред­став­ник Ру­му­нії в Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­му Альян­сі. З 2013 ро­ку — за­сту­пник ге­не­раль­но­го се­кре­та­ря НАТО з пи­тань но­вих ви­кли­ків без­пе­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.