Ді­а­на Ко­чен­ко­ва: «Ми пра­гне­мо під­три­му­ва­ти клі­єн­тів, що не бай­ду­жі до май­бу­тньо­го на­шої пла­не­ти й дба­ють про дов­кі­л­ля»

Ukrainskiy Tyzhden - - НОВИНИ КОМПАНІЙ -

У се­ре­ди­ні ве­ре­сня ком­па­нія «УНІКА» пер­шою на рин­ку стра­ху­ва­н­ня за­про­ва­ди­ла но­вий про­дукт для вла­сни­ків еле­ктро­мо­бі­лів — ЕКО-КАСКО. Де­таль­ні­ше про ньо­го роз­по­ві­ла на­чаль­ник де­пар­та­мен­ту про­дакт-ме­не­джмен­ту СК «УНІКА» Ді­а­на Ко­чен­ко­ва.

Які осо­бли­во­сті ЕКО-КАСКО? Чим цей про­дукт від­рі­зня­є­ться від КАСКО для зви­чай­них ав­то­мо­бі­лів? — Ми по­дба­ли про ком­форт на­ших клі­єн­тів, які оби­ра­ють еле­ктро­мо­бі­лі. На рин­ку стра­ху­ва­н­ня вже дав­но не є рід­кі­стю те­хні­чна під­трим­ка, яка на­да­є­ться лю­ди­ні ра­зом зі стра­хо­вим за­хи­стом. На­при­клад, якщо в до­ро­зі за­кін­чив­ся бен­зин, йо­го під­ве­зуть, якщо роз­ря­див­ся аку­му­ля­тор, під’їде спе­ці­аль­на слу­жба й до­по­мо­же. Але та­кі по­слу­ги не по­трі­бні вла­сни­ко­ві еле­ктро­мо­бі­ля. У ме­жах ЕКО-КАСКО ми за­без­пе­чу­є­мо до­по­мо­гу в до­ро­зі, якщо, умов­но, се­ред по­ля роз­ря­див­ся аку­му­ля­тор. За­про­по­ну­є­мо на вибір ева­ку­а­цію до най­ближ­чо­го мі­сця за­ряд­ки або підза­ряд­ку ав­то­мо­бі­ля в за­зна­че­но­му мі­сці.

Та­кож ЕКО-КАСКО чі­тко фі­ксує умо­ви за­хи­сту ба­та­реї та за­ря­дно­го при­строю за всі­ма ри­зи­ка­ми, зокре­ма й у ви­пад­ку кра­діж­ки остан­ньо­го, без під­во­дних ка­ме­нів і за­сте­ре­жень.

Чи від­рі­зня­є­ться вар­тість ЕКО-КАСКО від вар­то­сті зви­чай­но­го КАСКО? — Ні, не від­рі­зня­є­ться, та­кий за­хист ми на­да­є­мо за стан­дар­тною ці­ною без під­ви­щу­валь­них ко­е­фі­ці­єн­тів.

ЕКО-КАСКО — це про­дукт ва­шої ма­те­рин­ської ком­па­нії UNIQA Insurance Group чи він роз­ро­бле­ний спе­ці­аль­но для укра­їн­сько­го рин­ку стра­ху­ва­н­ня? — Як і ба­га­то про­від­них між­на­ро­дних ком­па­ній, UNIQA Insurance Group бе­ре участь у про­е­ктах зі збе­ре­же­н­ня дов­кі­л­ля, зокре­ма про­по­нує клі­єн­там про­ду­кти, що спри­я­ють під­три­ман­ню еко­ло­гії. «УНІКА» в Укра­ї­ні роз­ро­би­ла про­дукт для еле­ктро­ка­рів з ура­ху­ва­н­ням осо­бли­во­стей мі­сце­во­го рин­ку стра­ху­ва­н­ня і во­дно­час стра­те­гі­чно ва­жли­вих для гру­пи прин­ци­пів.

Чо­му ви ви­рі­ши­ли за­пу­сти­ти цей про­дукт? Бу­ли за­пи­ти від клі­єн­тів (вла­сни­ків еле­ктро­мо­бі­лів) чи це стра­те­гія гру­пи? — Так, у на­шо­му порт­фе­лі вже за­стра­хо­ва­но чи­ма­ло еле­ктро­мо­бі­лів, зокре­ма парк та­ксі тіль­ки з еле­ктро­ка­рів. Ми за­ду­ма­ли­ся над тим, щоб ство­ри­ти для цьо­го се­гмен­та клі­єн­тів зро­зумі­лі­ші, ком­фор­тні­ші умо­ви стра­ху­ва­н­ня. Цей ри­нок, на на­шу дум­ку, має по­тен­ці­ал. До то­го ж ми пра­гне­мо під­три­му­ва­ти клі­єн­тів, що не бай­ду­жі до май­бу­тньо­го на­шої пла­не­ти й дба­ють про дов­кі­л­ля, оби­ра­ю­чи еле­ктро­ка­ри.

Скіль­ки на сьо­го­дні (у від­со­тко­во­му спів­від­но­шен­ні) в Укра­ї­ні еле­ктро­мо­бі­лів? — Ста­ном на 31 бе­ре­зня 2017 ро­ку в Укра­ї­ні бу­ло за­ре­є­стро­ва­но 2846 еле­ктро­ка­рів. Це близь­ко 2% усіх ре­є­стра­цій ав­то­мо­бі­лів. З одно­го бо­ку, ци­фри все ще не­ве­ли­кі, а з дру­го­го — тем­пи зро­ста­н­ня рин­ку еле­ктро­мо­бі­лів ду­же ви­со­кі. Якщо за сі­чень — бе­ре­зень 2016-го бу­ло за­ре­є­стро­ва­но 393 еле­ктро­ка­ри, то за той са­мий пе­рі­од 2017-го — вже 1381. Впев­не­на, що тем­пи зро­ста­н­ня тіль­ки при­швид­шу­ва­ти­му­ться. Ми всі ро­зу­мі­є­мо, що го­лов­ний стри­му­валь­ний фа­ктор для роз­ви­тку цьо­го се­гмен­та — ін­фра­стру­кту­ра, яка по­ки що від­стає від ін­фра­стру­кту­ри за­хі­дно­єв­ро­пей­ських кра­їн. Лю­ди їздять еле­ктро­мо­бі­ля­ми на ро­бо­ту в ме­жах Ки­є­ва, але, на­при­клад, до ба­тьків в ін­шу область їха­ти ри­зи­ко­ва­но че­рез не­до­ста­тню кіль­кість за­ря­дних стан­цій. Утім, їхня кіль­кість стрім­ко зро­стає по всій Укра­ї­ні. За спо­сте­ре­же­н­ня­ми екс­пер­тів, у 2017 ро­ці ди­на­мі­ка за­ря­дних стан­цій не тіль­ки не від­стає, а й ви­пе­ре­джає ди­на­мі­ку кіль­ко­сті еле­ктро­мо­бі­лів.

З яки­ми про­бле­ма­ми най­ча­сті­ше сти­ка­ю­ться вла­сни­ки ав­то­мо­бі­лів? Чи мо­же стра­хо­ва ком­па­нія ви­сту­па­ти по­мі­чни­ком у ви­рі­шен­ні цих про­блем? — Як і вла­сни­ки будь-яких ін­ших ав­то­мо­бі­лів, вла­сни­ки еле­ктро­ка­рів най­біль­ше бояться двох ре­чей: кра­діж­ки ав­то­мо­бі­ля та дур­нів на до­ро­гах. На­віть ду­же вправ­ний во­дій не мо­же га­ран­то­ва­но уни­кну­ти ДТП на до­ро­зі. В обох ви­пад­ках стра­хо­вий за­хист не­за­мін­ний. Якщо ти за кер­мом еле­ктро­мо­бі­ля, кра­ще, якщо в те­бе стра­хов­ка ЕКО-КАСКО. То­ді ти за­хи­ще­ний і від тре­тьо­го сво­го стра­ху на до­ро­зі: у по­трі­бний мо­мент не зна­йти за­ря­дної стан­ції для підза­ряд­ки й за­стря­гну­ти в до­ро­зі.

У яких обла­стях Укра­ї­ни (крім Ки­є­ва) най­біль­ша кіль­кість еле­ктро­мо­бі­лів, якщо є та­кі да­ні? — Най­про­гре­сив­ні­ши­ми тут окрім Ки­є­ва та Ки­їв­ської обла­сті є Хар­ків­щи­на, Оде­щи­на та Дні­про­пе­тров­щи­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.