7–14 жов­тня

Че­ка­є­мо Вас на та­ких за­хо­дах у Кни­гар­нях «Є»

Ukrainskiy Tyzhden - - КУЛЬТУРА -

Ки­їв (вул. Хре­ща­тик, 46): 9 жов­тня, 18:30 — про­ект «Ман­дри». 20 кра­їн ав­то­сто­пом: зу­стріч із ман­дрів­ни­цею На­тал­кою До­мо­ро­сло­вою. Мо­де­рує Ма­ксим Вер­те­ле­цький. 10 жов­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція книж­ки та май­стер- клас Лю­дми­ли Ка­ла­бу­хи «По­чніть го­во­ри­ти «НІ»: ко­ли, чо­му і як це ро­би­ти». Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Ман­дрі­вець». 11 жов­тня, 19:00 — пре­зен­та­ція книж­ки Дми­тра Шур­ха­ла «Укра­їн­ська як­би­то­ло­гія. На­ри­си аль­тер­на­тив­ної історії» за уча­стю автора. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Клуб Сі­мей­но­го До­зві­л­ля». 12 жов­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція по­е­ти­чно­го арт­бу­ку «Га­ле­рея чу­т­тя. Ча­сти­на II» за уча­стю Іго­ря Аста­пен­ка та Сер­гія Са­ві­на. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом Nebo Booklab Publishing. Мо­де­рує Сві­тла­на При­ва­ло­ва. 13 жов­тня, 19:00 — пре­зен­та­ція книж­ки На­за­рія Вів­ча­ри­ка «П’яте­ро як один» за уча­стю автора. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Ман­дрі­вець».

Він­ни­ця (вул. Со­бор­на, 89): 10 жов­тня, 18:00 — про­ект «Ман­дри». Ле­кція ман­дрів­ни­ка Вла­да Риль­сько­го «Бю­дже­тні по­до­ро­жі без ту­р­агент­ства». Спіль­но з кре­а­тив­ним про­сто­ром «Ар­ти­нов». 12 жов­тня, 18:00 — Кіно/літ- клуб «Ц.Н.Т.». Обго­во­ре­н­ня ро­ма­ну Ста­ні­сла­ва Ле­ма та філь­му Ан­дрія Тар­ков­сько­го «Со­ля­ріс».

Во­ло­ди­мир- Во­лин­ський (вул. Ко­вель­ська, 6): 13 жов­тня, 17:00 — за­сі­да­н­ня Чи­та­цько­го клу­бу «Кни­го­лю­би Во­ло­ди­ми­ра». Обго­во­ре­н­ня ро­ма­нів Сер­гія Жа­да­на «Во­ро­ши­лов­град» та «Ін­тер­нат».

Дні­про (вул. Глін­ки, 15): 9 жов­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція ро­ма­ну Ві­кто­рії Аме­лі­ної «Дім для До­ма». Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва. Мо­де­рує На­дій­ка Вовк. 14 жов­тня, 13:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей від 6 ро­ків. Чи­та­н­ня книж­ки На­та­лі Тро­хим «Де ви, ко­ха­ні ле­ви?» (Ви­дав­ни­цтво Ста­ро­го Ле­ва) та май­стер- клас з осін­ньої аплі­ка­ції. Ре­є­стра­ція за но­ме­ром (093) 535-51-76. 14 жов­тня, 17:30 — English Movie Club. Пе­ре­гляд та обго­во­ре­н­ня філь­му «Лоб­стер» (ре­жи­сер Йор­ґос Лан­ті­мос, 2015, 115 хв) ан­глій­ською мо­вою з ан­глій­ськи­ми суб­ти­тра­ми.

Іва­но- Фран­ківськ (вул. Не­за­ле­жно­сті, 31): 9 жов­тня, 18:00 — зу­стріч із ху­до­жни­цею Мі­ле­ною Ві­тров­ською з на­го­ди Все­сві­тньо­го дня по­шти. 14 жов­тня, 11:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей від 5 ро­ків. Май­стер­клас із пле­ті­н­ня фе­ні­чок «Осо­бли­ві ко­льо­ри». 14 жов­тня, 18:00 — Ве­чір па­трі­о­ти­чної по­е­зії у фор­ма­ті віль­но­го мі­кро­фо­на.

Львів (просп. Сво­бо­ди, 7): 9 жов­тня, 18:30 — «Іспан­ська куль­ту­ра з укра­їн­ським при­сма­ком»: роз­мо­ва з Фер­нан­до Мар­ті­ном, Со­ло­мі­єю Чу­бай, Бо­г­да­ном Чу­мою. Мо­де­рує Га­ли­на Са­фро­ньє­ва. 11 жов­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція укра­їн­сько­го пе­ре­кла­ду книж­ки Абуль­ка­си­ма Фір­до­усі «Шах- на­ме: роз­ді­ли з по­е­ми. Кни­га 1» за уча­стю пе­ре­кла­да­чів Миколи Іль­ни­цько­го та На­дії Ви­шнев­ської. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Нав­чаль­на кни­га — Бо­г­дан». Мо­де­рує Та­рас Лу­чук. 12 жов­тня, 18:30 — роз­мо­ва «УПА та вій­на з Ро­сі­єю: досвід, акту­аль­ний че­рез 75 ро­ків». Уча­сни­ки: Ми­ко­ла По­сів­нич, Ру­слан За­бі­лий, Яро­слав Сва­тко. Мо­де­рує Ми­хай­ло Га­лу­щак.

За­по­ріж­жя (просп. Со­бор­ний, 137): 11 жов­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція книж­ки Оле­га Ан­дрі­шка «Пі­сня ца­пів» за уча­стю автора. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Твер­ди­ня». 12 жов­тня, 18:30 — ле­кція ре­гіо­наль­но­го пред­став­ни­ка дер­жав­ної ор­га­ні­за­ції «Укра­їн­ське агент­ство з ав­тор­ських та су­мі­жних прав» Де­ни­са Ва­си­льє­ва «Ав­тор­ське пра­во в сфе­рі лі­те­ра­ту­ри». 14 жов­тня, 16:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей від 9 ро­ків. Май­стер­клас із гра­вю­ри на кар­то­ні. Про­во­дить ху­до­жник- гра­фік, ди­зай­нер Нел­лі Тру­бні­ко­ва. Ре­є­стра­ція за но­ме­ром (099) 201- 63-87.

Рів­не (вул. Ко­ро­лен­ка, 2): 9 жов­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція но­во­го ви­пу­ску жур­на­лу про на­у­ку як мистецтво «Куншт» за уча­стю спів­ви­дав­ця та го­лов­но­го ре­да­кто­ра Ки­ри­ла Без­ко­ро­вай­но­го. 11 жов­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція ро­ма­ну Люб­ка Де­ре­ша «Спу­сто­ше­н­ня». Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Анет­ти Ан­то­нен­ко.

Су­ми (вул. Со­бор­на, 44): 11 жов­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція ро­ма­ну Ві­кто­рії Аме­лі­ної «Дім для До­ма». Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва. Мо­де­рує Вла­ди­слав Ів­чен­ко. 14 жов­тня, 12:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 6–10 ро­ків. Зна­йом­ство з книж­ка­ми про Пе­тсо­на і Фін­ду­са (ви­дав­ни­цтво «Нав­чаль­на кни­га — Бо­г­дан») та май­стер- клас зі ство­ре­н­ня при­строю для ви­мі­рю­ва­н­ня опа­дів. Ре­є­стра­ція за те­ле­фо­ном (066) 424- 47- 68.

Тер­но­піль (вул. Ва­ло­ва, 5– 9): 10 жов­тня, 18:00 — про­ект «Ман­дри»: Під­ко­ри­ти Ка­збек: роз­мо­ва із Зо­ря­ною Бин­дас про схо­дже­н­ня на одну з най­біль­ших гір Кав­ка­зу. Мо­де­рує Юрій Ма­те­во­щук. 12 жов­тня, 18:00 — пре­зен­та­ція книж­ки Ма­кси­ма Бе­спа­ло­ва «Укра­їн­ський Шпіц­бер­ген». Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Тем­по­ра». Мо­де­рує Юрій Ма­те­во­щук. 14 жов­тня, 16:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 8–11 ро­ків. Ли­ца­рі віль­но­го по­ля! Озна­йом­ле­н­ня із су­ча­сною ди­тя­чою лі­те­ра­ту­рою про ко­за­ків та ці­ка­ва ві­кто­ри­на.

Хар­ків (вул. Сум­ська, 3): 10 жов­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція ро­ма­ну Ві­кто­рії Аме­лі­ної «Дім для До­ма». Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва. 11 жов­тня, 18:30 — ін­те­р­актив­на ле­кція «Укра­їн­ські на­ро­дні свя­тку­ва­н­ня осін­ньо­го ци­клу». 12 жов­тня, 18:30 — зу­стріч із пи­сьмен­ни­ком і ком­по­зи­то­ром Бо­ри­сом Се­ва­стья­но­вим з на­го­ди ви­хо­ду книж­ки «Мо­нах».

Хар­ків (вул. Пу­шкін­ська, 50/52): 7 жов­тня, 12:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 6–12 ро­ків. Пе­ре­гляд укра­їн­ських ко­ро­тко­ме­тра­жних муль­тфіль­мів.

Хмель­ни­цький (вул. Про­ску­рів­ська, 2): 12 жов­тня, 18:00 — ле­кція кра­є­знав­ця Іго­ря За­па­ден­ка «Ці­ка­ві ґу­дзи­ки з про­ску­рів­ської шу­хля­ди». 14 жов­тня, 12:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 4–8 ро­ків. Чи­та­н­ня і май­стер- клас «Де сплять ме­те­ли­ки?» з Юлею Ра­хно.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.