Ефект ма­фії

Чо­му Іта­лія до­сі не по­стра­жда­ла від ісла­міст­сько­го те­ро­ри­зму

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ -

Чо­му джи­ха­ди­сти до­сі не ата­ку­ва­ли Іта­лію

Зо­бра­же­н­ня мо­ло­ди­ка зі спи­ни, який три­має в ру­ці ве­ли­ко­го но­жа. По­руч бі­ло­сні­жни­ми дру­ко­ва­ни­ми лі­те­ра­ми іта­лій­ські сло­ва Devi combatterli («З ни­ми тре­ба во­ю­ва­ти»). Цей фо­то­мон­таж, який по­ши­рю­ва­ли на­при­кін­ці сер­пня в ме­ре­жі Telegram, улю­бле­но­му со­ці­аль­но­му ме­діа «Іслам­ської дер­жа­ви» («ІД»), — від­кри­тий за­клик до «вов­ків-оди­на­ків» уби­ва­ти іта­лій­ців. Він з’явив­ся на веб-сай­ті ор­га­ні­за­ції SITE Intelligence Group, яка сте­жить за ді­яль­ні­стю джи­ха­ди­стів у со­ці­аль­них ме­ре­жах, че­рез кіль­ка днів пі­сля по­яви в ін­тер­не­ті ві­део, на яко­му бо­йо­ви­ки пов’яза­но­го з «ІД» угру­по­ва­н­ня в ма­сках гро­ми­ли ри­мо­ка­то­ли­цьку цер­кву й рва­ли порт­рет Па­пи Фран­ци­ска.

«Ти ка­фір [не­вір­ний]. За­пам’ятай це, — ка­же по­стать у ма­сці, на­ці­лив­ши па­лець на ка­ме­ру. — Ми бу­де­мо в Ри­мі, ін­шал­ла». Йо­го по­гро­за за 10 тис. км мо­же зда­ва­ти­ся пе­ре­біль­ше­ною. Але при­ва­бли­вість ата­ки на сто­ли­цю за­хі­дно­го хри­сти­ян­ства для джи­ха­ди­стів та­кою аж ні­як не на­звеш. Тож ду­же див­но, що Іта­лія ще не за­зна­ла жо­дної смер­то­но­сної джи­ха­дист­ської ата­ки, то­ді як Бри­та­нія, Фран­ція, Ні­меч­чи­на й Іспа­нія вже не раз ста­ва­ли мі­ше­ня­ми не в остан­ню чер­гу то­му, що це під­ри­ває ар­гу­мент про зв’язок між не­ле­галь­ною ім­мі­гра­ці­єю і те­ро­ри­змом (у пер­шій по­ло­ви­ні 2017 ро­ку на Іта­лію при­па­да­ло 82% са­мо­віль­них ім­мі­гран­тів до Єв­ро­пи).

Най­ко­ло­ри­тні­ше по­ясне­н­ня іта­лій­сько­го фе­но­ме­ну — це те, що там­те­шні ма­фі­о­зні кла­ни ти­хцем не до­зво­ля­ють джи­ха­ди­стам за­крі­пи­ти­ся в кра­ї­ні. Слаб­ке мі­сце та­кої вер­сії, за сло­ва­ми на­у­ко­во­го спів­ро­бі­тни­ка Ін­сти­ту­ту між­на­ро­дних по­лі­ти­чних сту­дій (IIPS) у Мі­ла­ні Ар­ту­ро Вар­вел­лі, у то­му, що іта­лій­ські ма­фі­о­зі ма­ють біль­ший вплив на пів­дні, а зна­чна біль­шість му­суль­ман Іта­лії жи­ве на пів­но­чі.

«Пев­ною мі­рою це ма­фія, — ка­же ви­со­ко­по­став­ле­ний по­лі­цей­ський чи­нов­ник. — Але не так, як ду­має біль­шість лю­дей». Бо­роть­ба про­ти іта­лій­ських над­зви­чай­но ор­га­ні­зо­ва­них зло­чин­ців зба­га­ти­ла по­лі­цію кра­ї­ни до­сві­дом сте­же­н­ня за ті­сно згур­то­ва­ни­ми ці­льо­ви­ми гру­па­ми. Крім то­го, до­по­мо­гла кам­па­нія з при­ду­ше­н­ня лі­вих і пра­вих те­ро­ри­стів, які сі­я­ли смерть в Іта­лії в 1970–1980-х ро­ках. Пев­ним чи­ном ор­га­ні­зо­ва­на зло­чин­ність і те­ро­ризм спо­ну­ка­ють суд­дів енер­гій­ні­ше, ніж в ін­ших кра­ї­нах Єв­ро­пи, ви­да­ва­ти ор­де­ри на про­слу­хо­ву­ва­н­ня, зокре­ма на еле­ктрон­не сте­же­н­ня за роз­мо­ва­ми пі­до­зрю­ва­них. Но­ві­тня істо­рія Іта­лії мо­же та­кож слу­гу­ва­ти по­ясне­н­ням її жорс­тко­го під­хо­ду до апо­ло­ге­тів те­ро­ри­зму.

24 ве­ре­сня, ко­ли з ае­ро­пор­ту Бо­ло­ньї до Ти­ра­ни ви­ле­тів Boeing-737, на йо­го бор­ту був уже 209-й ви­сла­ний з Іта­лії від по­ча­тку 2015-го. Під­ста­ва для де­пор­та­ції — «ре­лі­гій­ний екс­тре­мізм». 22-рі­чно­го му­суль­ма­ни­на ви­пу­сти­ли із в’язни­ці за день до то­го — пі­сля аре­шту за на­ма­га­н­ня

пе­ре­ко­на­ти ві­рян не хо­ди­ти до цер­кви. Він пе­ре­бу­вав під по­стій­ним на­гля­дом по­лі­ції ще від сво­го пер­шо­го за­три­ма­н­ня у 2016-му.

Але іта­лій­ські пра­во­охо­рон­ці від­ра­зу ж ви­зна­ють, що в них мен­ше пі­до­зрю­ва­них для сте­же­н­ня, ніж у їхніх фран­цузь­ких чи бри­тан­ських ко­лег, і це ли­ше час­тко­во по­ясню­є­ться ма­со­ві­стю де­пор­та­цій. Кіль­кість за­кор­дон­них бо­йо­ви­ків «ІД» з кожної єв­ро­пей­ської кра­ї­ни дає клю­чик до уяв­ле­н­ня про мас­шта­би ра­ди­ка­лі­за­ції. До­слі­дже­н­ня Аме­ри­кан­сько­го на­ціо­наль­но­го бю­ро еко­но­мі­чних сту­дій на осно­ві ста­ти­сти­ки за 2014–2015 ро­ки ви­яви­ло ли­ше 87 за­кор­дон­них бо­йо­ви­ків з Іта­лії. Для по­рів­ня­н­ня: із Бри­та­нії та­ких бу­ло 760, а із Фран­ції — по­над 2,5 тис. (на­се­ле­н­ня всіх трьох кра­їн при­бли­зно одна­ко­ве). На дум­ку Вар­вел­лі, є два по­ясне­н­ня цьо­го. По-пер­ше, ду­же ма­ло іта­лій­ських ім­мі­гран­тів-му­суль­ман на­ле­жать до дру­го­го по­ко­лі­н­ня, най­більш сприйня­тли­во­го до ра­ди­ка­лі­за­ції (їх ли­ше 0,3% на­се­ле­н­ня Іта­лії з-за меж ЄС, то­ді як у Бри­та­нії та Фран­ції та­ких від­по­від­но 3% і 3,9%). По-дру­ге, в Іта­лії не­має му­суль­ман­ських гет­то, як у фран­цузь­ких пе­ред­мі­стях.

Мі­ке­ле Ґроп­пі, ви­кла­дач Ака­де­мії Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Спо­лу­че­но­го Ко­ро­лів­ства, вка­зує на тре­тій ва­жли­вий фа­ктор: свід­че­н­ня то­го, що, ко­ли «Аль-ка­ї­да» бу­ла основ­ною си­лою джи­ха­дист­сько­го сві­ту, во­на ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла Іта­лію в ро­лі ло­гі­сти­чної ба­зи в Єв­ро­пі. «Ось що вбе­ре­гло нас: ми бу­ли їм по­трі­бні», — ка­же він. Від­то­ді си­ту­а­ція змі­ни­ла­ся: кіль­ка джи­ха­ди­стів, які ста­ли ві­до­ми­ми остан­нім ча­сом, пов’яза­ні з Іта­лі­єю. Се­ред них Юс­сеф За­хба, іта­лі­єць ма­рок­кан­сько­го по­хо­дже­н­ня й один із трьох те­ро­ри­стів, які врі­за­ли­ся ван­та­жів­кою в на­товп і на­па­ли з но­жа­ми на лю­дей на Лон­дон­сько­му мо­сту 3 черв­ня, ко­ли їхні­ми жер­тва­ми ста­ли ві­сім осіб. Ґроп­пі бо­ї­ться, що якщо на­сту­пним те­а­тром джи­ха­дист­ської пар­ти­зан­щи­ни бу­де Лі­вія, то го­лов­ни­ми мі­ше­ня­ми мо­жуть ста­ти Іта­лія та Ва­ти­кан.

ПО­КИ ЩО ІТА­ЛІЮ РЯТУЄ ТЕ, ЩО ДУ­ЖЕ МА­ЛО ІТА­ЛІЙ­СЬКИХ ІМ­МІ­ГРАН­ТІВ-МУ­СУЛЬ­МАН НА­ЛЕ­ЖИТЬ ДО ДРУ­ГО­ГО ПО­КО­ЛІ­Н­НЯ, НАЙ­БІЛЬШ СПРИЙНЯ­ТЛИ­ВО­ГО ДО РА­ДИ­КА­ЛІ­ЗА­ЦІЇ, ТА­КОЖ У КРА­Ї­НІ НЕ­МАЄ МУ­СУЛЬ­МАН­СЬКИХ ГЕТ­ТО

По­ки що без­пе­чна. Ба­га­тий досвід іта­лій­ських пра­во­охо­рон­ців у бо­роть­бі з мі­сце­вою ор­га­ні­зо­ва­ною зло­чин­ні­стю те­пер до­по­ма­гає ви­яв­ля­ти за­гро­зу з бо­ку джи­ха­ди­стів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.