По­лі­цей­ські спо­ти­ка­н­ня

Як МВС всту­пи­ло­ся за пі­до­зрю­ва­них у зло­чи­нах про­ти Май­да­ну

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Ста­ні­слав Ко­злюк

Чо­му важ­ко при­тяг­ти до від­по­від­аль­но­сті по­лі­цей­ських чи­нів, які є фі­гу­ран­та­ми справ Май­да­ну

Ро­би­ти Яну­ко­ви­ча вин­ним у зло­чи­нах ча­сів Ре­во­лю­ції гі­дно­сті вже ста­ло трен­дом. Що й не див­но, оскіль­ки всі кри­мі­наль­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня си­ло­ви­ків так чи іна­кше, за вер­сі­єю слід­чих, ве­дуть до пре­зи­ден­та-вті­ка­ча. Якщо ко­ро­тко, то екс-гла­ва дер­жа­ви ра­зом зі спіль­ни­ка­ми, се­ред яких ко­ли­шній го­ло­ва МВС Ві­та­лій Захарченко, ма­ли на ме­ті за­ли­ши­ти­ся при вла­ді в Укра­ї­ні. Тож во­ни пря­мо чи опо­се­ред­ко­ва­но пов’яза­ні зі зло­чи­на­ми, ско­є­ни­ми про­ти про­те­сту­валь­ни­ків у ли­сто­па­ді 2013-го — лю­то­му 2014-го: від фаль­си­фі­ка­ції про­то­ко­лів пра­ців­ни­ка­ми ДАІ до ма­со­вих роз­стрі­лів на Ін­сти­тут­ській. Однак за весь час роз­слі­ду­вань зде­біль­шо­го до су­ду вда­ва­ло­ся до­ве­сти спра­ви ря­до­вих ви­ко­нав­ців, як-от Сер­гій Зін­чен­ко чи Оле­ксандр Ма­рин­чен­ко (екс-бер­ку­тів­ці, яких су­дять за зло­чи­ни, ско­є­ні 18–20 лю­то­го 2014-го). Цьо­го ро­ку в су­ді опи­ни­ло­ся й про­ва­дже­н­ня про­ти Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча, а са­ме пі­до­зра в дер­жав­ній зра­ді. Що­прав­да, по­при шість мі­ся­ців су­до­вих роз­гля­дів про­ку­ра­ту­ра не мо­же по­хва­ли­ти­ся зна­чни­ми до­ся­гне­н­ня­ми: за цей час усти­гли до­пи­та­ти хі­ба що одно­го свід­ка й дві­чі за­мі­ни­ти адво­ка­тів. Актив­на гро­мад­ськість по­ча­ла за­ки­да­ти їй, мов- ляв, во­на не хо­че за­йма­ти­ся ви­ко­нав­ця­ми се­ре­дньої лан­ки, які час­тко­во ли­ши­ли­ся працювати в пра­во­охо­рон­ній си­сте­мі й до­сі не вте­кли з Укра­ї­ни.

На­при­кін­ці ми­ну­ло­го ти­жня Де­пар­та­мент спе­ці­аль­них роз­слі­ду­вань (ДСР) Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри по­ві­до­мив про пі­до­зру трьом ко­ли­шнім мі­лі­ціо­не­рам. Суть обви­ну­ва­че­н­ня по­ля­га­ла в при­че­тно­сті до «гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги» з РФ, тоб­то до отри­ма­н­ня спец­за­со­бів, зокре­ма сві­тло­шу­мо­вих гра­нат. Якщо бу­ти то­чні­шим, то ко­ли­шні мі­лі­ціо­не­ри бра­ли участь у роз­роб­ці про­е­ктів по­ста­нов Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів, які до­зво­ля­ли си­ло­ви­кам, зокре­ма й пра­ців­ни­кам спе­цпі­дроз­ді­лу «Бер­кут», ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ро­сій­ські спец­за­со­би під час роз­го­ну мі­тин­гу­валь­ни­ків 18–19 лю­то­го 2014го. Зго­дом ви­да­н­ня «Текс­ти» по­ві­до­ми­ло, що двоє з трьох обви­ну­ва­че­них до­сі пра­цю­ють у пра­во­охо­рон­них ор­га­нах. На­зва­ли і їхні іме­на, і по­са­ди: Ігор Ба­бич, го­ло­ва де­пар­та­мен­ту пре­вен­тив­ної ді­яль­но­сті На­цпо­лі­ції, Ана­то­лій Се­ре­дин­ський, за­сту­пник го­ло­ви зга­да­но­го ви­ще де­пар­та­мен­ту, Сер­гій По­го­тов, ни­ні звіль­не­ний із пра­во­охо­рон­них ор­га­нів за ста­ном здоров’я. Їм ін­кри­мі­ну­ва­ли не­за­кон­не пе­ре­шко-

джа­н­ня мі­тин­гам (ст. 340), пе­ре­ви­ще­н­ня вла­ди, що при­зве­ло до тяж­ких на­слід­ків (ч. 3 ст. 365), спів­у­часть (ч. 5 ст. 27), уми­сне тяж­ке ті­ле­сне ушко­дже­н­ня, що спри­чи­ни­ло смерть (ч. 2 ст. 121), та уми­сне вбив­ство (пп. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115). ДСР про­сив обра­ти пі­до­зрю­ва­ним за­по­бі­жний за­хід — три­ма­н­ня під вар­тою. Су­до­вий роз­гляд при­зна­чи­ли на 15:00 29 ве­ре­сня. За спра­ву взяв­ся Пе­чер­ський ра­йон­ний суд.

Від­по­від­но до норм Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу (ст. 186) су­д­дя має обра­ти за­по­бі­жний за­хід не­від­кла­дно, не дов­ше ніж за 72 год. Однак Ві­та­лій Пи­са­нець, який мав ви­рі­ши­ти це пи­та­н­ня, не по­спі­шав. По­при те що вве­че­рі ми­ну­лої п’ятни­ці йо­го че­ка­ли про­ку­ро­ри, пі­до­зрю­ва­ні, на­ро­дні де­пу­та­ти, ЗМІ та гро­мад­ськість. Се­кре­тар слу­жи­те­ля Фе­мі­ди за­яви­ла: пан су­д­дя зайня­тий в ін­шо­му про­ва­джен­ні. А роз­гляд, по­при ви­зна­че­ну за­ко­ном тер­мі­но­вість, пе­ре­но­сять аж на два дні — до по­не­діл­ка 2 жов­тня. Пі­до­зрю­ва­ні з адво­ка­та­ми ли­ша­ють за­лу су­ду, акти­ві­сти обу­рю­ю­ться. Мов­ляв, за два дні фі­гу­ран­ти роз­слі­ду­ва­н­ня, як до то­го низ­ка їхніх ко­лег, ціл­ком мо­жуть опи­ни­ти­ся в умов­но­му Ро­сто­ві. Зго­дом стає ві­до­мо: су­д­дя го­тує ухва­лу в ін­шо­му про­ва­джен­ні. У яко­му са­ме — не­ві­до­мо, бо во­но за­кри­те. По­при по­бо­ю­ва­н­ня, пі­до­зрю­ва­ні не вте­кли, однак спра­ву це не при­швид­ши­ло. Не­зва­жа­ю­чи на те що тер­мін у 72 год спли­вав опів­дні, за­йма­ти­ся пер­шим пі­до­зрю­ва­ним Сер­гі­єм По­го­то­вим Пе­чер­ський суд по­чав май­же о 12:50. На­сту­пний, Ана­то­лій Се­ре­дин­ський, мав зай­ти до за­ли су­до­вих за­сі­дань о 15:00. Утім, пан Пи­са­нець ви­ніс рі­ше­н­ня що­до По­го­то­ва при­бли­зно о 16:00 — ні­чний до­ма­шній арешт. А вже о 17:00 ма­ло роз­гля­да­ти­ся пи­та­н­ня Іго­ря Ба- би­ча (за­сі­да­н­ня при­зна­чи­ли на дев’яту ран­ку, однак че­рез від­су­тність адво­ка­та роз­гляд за­по­бі­жно­го за­хо­ду пе­ре­не­сли на ве­чір. — Ред.). Фа­кти­чно мо­жна бу­ло пря­мо го­во­ри­ти про за­тя­гу­ва­н­ня су­до­во­го про­це­су. Тож про­ку­ро­ри за­яви­ли суд­ді від­від. Да­та й час йо­го роз­гля­ду з’яви­ли­ся ли­ше о дру­гій по­ло­ви­ні 3 жов­тня. І в цьо­му ви­пад­ку су­до­ва си­сте­ма не по­спі­ша­ла: пи­та­н­ня на роз­гляд по­ста­ви­ли о 17:30. Пі­сля кіль­кох го­дин су­до­во­го за­сі­да­н­ня у від­во­ді Пи­сан­ця від­мо­ви­ли, на­сту­пні за­сі­да­н­ня при­зна­чи­ли на дру­гу по­ло­ви­ну дня 4 жов­тня. Та­кі зво­лі­ка­н­ня та не­хту­ва­н­ня нор­ма­ми КПК да­ють не­по­га­ні ар­гу­мен­ти для по­тен­цій­но­го оскар­же­н­ня будь-яко­го су­до­во­го рі­ше­н­ня в апе­ля­ції.

До­по­ки Пе­чер­ський суд, сві­до­мо чи ні, тя­гнув час, на під­трим­ку обви­ну­ва­че­них ви­сту­пи­ли ке­рів­ни­ки си­ло­ви­ків. Так, і 29 ве­ре­сня, і 2 жов­тня на за­сі­да­н­нях був по­мі­че­ний за­сту­пник го­ло­ви На­цпо­лі­ції, го­ло­ва Де­пар­та­мен­ту па­труль­ної по­лі­ції Оле­ксандр Фа­це­вич. Він пе­ре­ко­ну­вав, що за по­тре­би го­то­вий узя­ти сво­їх під­ле­глих на по­ру­ки. Цю са­му обі­цян­ку під­твер­див і в по­не­ді­лок. На пи­та­н­ня, чи пла­нує від­сто­ро­ни­ти Ба­би­ча та Се­ре­дин­сько­го від по­сад на час роз­слі­ду­ва­н­ня й су­ду, від­по­вів від­мо­вою. Ще да­лі у сво­їх за­явах пі­шов го­ло­ва Мі­ні­стер­ства вну­трі­шніх справ Ар­сен Ава­ков. 2 жов­тня під час бри­фін­гу він пря­мо за­явив: обви­ну­ва­че­н­ня про­ти йо­го під­ле­глих на­ду­ма­ні, однак «фор­маль­ній су­до­вій про­це­ду­рі» він не пе­ре­шко­джа­ти­ме.

«Якщо в нас від­пу­ска­ють Лав­ри­но­ви­ча (екс-мі­ністр юсти­ції Оле­ксандр Лав­ри­но­вич. — Ред.) і в усіх ін­ших ви­пад­ках за три ро­ки слід­ство що­до Май­да­ну на чо­лі від­по­від­ної гру­пи не зна­йшло ін­ших під­став, окрім як при­тя­гу­ва­ти ря-

до­во­го спів­ро­бі­тни­ка по­лі­ції за на­ду­ма­ним зви­ну­ва­че­н­ням, то вважаю, що це ма­ло­до­стой­не за­ня­т­тя… Во­дно­час ми не пе­ре­шко­джа­є­мо фор­маль­ній су­до­вій про­це­ду­рі та вва­жа­є­мо, що це пи­та­н­ня має ви­рі­ши­ти­ся в юри­ди­чній пло­щи­ні. І впев­не­ний, що ці зви­ну­ва­че­н­ня роз­ва­ля­ться», — пе­ре­ко­на­ний Ава­ков.

Крім то­го, мі­ністр до­дав, що обви­ну­ва­че­ний Ба­бич «про­вів дев’ять мі­ся­ців у зо­ні АТО». Там він, за сло­ва­ми Ава­ко­ва, звіль­няв від бо­йо­ви­ків Ми­ко­ла­їв­ку, був в Іло­вай­ську та має бо­йо­вий досвід. Фа­це­вич, зі сво­го бо­ку, на­зи­вав Ба­би­ча «ге­ро­єм», у під­по­ряд­ку­ван­ні яко­го го­ло­ва па­труль­ної по­лі­ції пе­ре­бу­вав сво­го ча­су. Вла­сне, та­ка актив­на під­трим­ка від ви­со­ко­по­са­дов­ців не но­ва. Ска­жі­мо, то­рік на­при­кін­ці ли­сто­па­да про­ку­ра­ту­ра ви­су­ну­ла обви­ну­ва­че­н­ня на­чаль­ни­ко­ві управ­лі­н­ня гро­мад­ської без­пе­ки Нац­гвар­дії Во­ло­ди­ми­ро­ві Гри­ня­ку. Окрім пе­ре­шко­джа­н­ня мир­ним зі­бра­н­ням і пе­ре­ви­щен­ню вла­ди йо­му ін­кри­мі­ну­ва­ли ха­бар­ни­цтво. А са­ме на­да­н­ня 30 млн грн ке­рів­ни­кам спе­цпі­дроз­ді­лів охо­ро­ни гро­мад­сько­го по­ряд­ку МВС за те, що во­ни ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли про­ти акти­ві­стів на­дмір­ну си­лу й спец­за­со­би. Однак уже на по­ча­тку гру­дня двоє нар­де­пів, Ан­дрій Ле­вус і Ми­хай­ло Бон­дар (пред­став­ни­ки «На­ро­дно­го фрон­ту»), за­би­ра­ють йо­го на по­ру­ки. Ра­зом із ни­ми го­тов­ність по­ру­чи­ти­ся за ко­ли­шньо­го мі­лі­ціо­не­ра ви­сло­ви­ли Сер­гій Ви­со­цький, Ми­ко­ла Ве­ли­чко­вич, Ми­ко­ла Со­ляр («На­ро­дний фронт»), а та­кож Во­ло­ди­мир Ар’єв та Ан­дрій Ан­то­ни­щак (Блок Пе­тра По­ро­шен­ка). Вре­шті Гри­няк опи­нив­ся під осо­би­стим зо­бов’яза­н­ням.

Фа­кти­чно та­кі гу­чні за­яви і від ке­рів­ни­цтва На­цпо­лі­ції, і від ке­рів­ни­цтва МВС смі­ли­во мо­жна роз­ці­ню­ва­ти як спро­би ти­ску на суд. Осо­бли­во якщо зва­жи­ти, що про­зву­ча­ли во­ни або пе­ред, або в про­це­сі обра­н­ня за­по­бі­жних за­хо­дів. На цьо­му на­го­ло­си­ли й про­ку­ро­ри, які пред­став­ля­ли дер- жо­бви­ну­ва­че­н­ня в су­ді, й ке­рів­ник ДСР Сер­гій Гор­ба­тюк. І якщо за­яви па­на Фа­це­ви­ча про­ку­ра­ту­ра пропу­сти­ла, то не від­ре­а­гу­ва­ти на мі­ні­стра не мо­гла. Тож скли­ка­ла тер­мі­но­ву прес-кон­фе­рен­цію 2 жов­тня та по­ка­за­ла ча­сти­ну до­ка­зів, на яких ба­зу­ва­ло­ся обви­ну­ва­че­н­ня Се­ре­дин­сько­му, По­го­то­ву та Ба­би­чу. Не за­бу­ли й про Гри­ня­ка. Вла­сне, тут по­ча­ло­ся най­ці­ка­ві­ше.

У про­ку­ра­ту­рі пе­ре­ко­ну­ють, що на мо­мент по­дій 18–19 лю­то­го в си­ло­ви­ків уже не бу­ло вла­сних за­па­сів сві­тло­шу­мо­вих гра­нат. Однак на­при­кін­ці сі­чня 2014-го до Укра­ї­ни за­ве­зли «гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу» з Ро­сії. Згі­дно з до­ку­мен­та­ми під­роз­ді­ли мі­лі­ції гро­мад­сько­го по­ряд­ку отри­ма­ли по­над 26 тис. рі­зних спец­за­со­бів із РФ, се­ред яких і зга­да­ні ви­ще гра­на­ти. Уна­слі­док їх за­сто­су­ва­н­ня що­най­мен­ше за­ги­ну­ла одна лю­ди­на, 19 ді­ста­ли тяж­кі ті­ле­сні ушко­дже­н­ня (втра­та очей і кін­ці­вок), 35 — трав­ми се­ре­дньої тяж­ко­сті, 84 — трав­ми лег­кої тяж­ко­сті. Про­ку­ро­ри на­го­ло­шу­ють: ро­сій­ські спец­за­со­би не про­хо­ди­ли сер­ти­фі­ка­цію в Мі­ні­стер­стві охо­ро­ни здоров’я. А це ма­ло б від­бу­ва­ти­ся, адже МОЗ має да­ти свій ви­сно­вок, на­скіль­ки не­без­пе­чни­ми для жи­т­тя лю­дей во­ни мо­жуть бу­ти.

Окрім то­го, на мо­мент по­дій Ре­во­лю­ції гі­дно­сті Ба­бич, По­го­тов, Се­ре­дин­ський і Гри­няк обі­йма­ли ке­рів­ні по­са­ди в Де­пар­та­мен­ті гро­мад­ської без­пе­ки (ДГБ). До пов­но­ва­жень ці­єї стру­кту­ри від­по­від­но до на­ка­зу МВС Укра­ї­ни від 31.05.2012, зокре­ма, вхо­див кон­троль за ор­га­ні­за­ці­єю ді­яль­но­сті мі­лі­ції осо­бли­во­го при­зна­че­н­ня «Бер­кут». За да­ни­ми ДСР, під час роз­го­ну про­те­сту­валь­ни­ків 18–19 лю­то­го 2014-го пі­до­зрю­ва­ні са­ме цим і за­йма­ли­ся, ко­ор­ди­ну­ю­чи дії спец­при­зна­чен­ців. Це мо­жуть під­твер­джу­ва­ти да­ні з те­ле­фо­нів. Так, 19 лю­то­го Ба­бич кон­та­кту­вав із під­роз­ді­ла­ми си­ло­ви­ків із Во­лин­ської, До­не­цької, Ми­ко­ла­їв­ської, Лу­ган­ської, Жи­то­мир­ської, Хер­сон­ської обла­стей. Се­ре­дин­ський

був на зв’яз­ку з «Бер­ку­том» Оде­ської, Рів­нен­ської, За­по­різь­кої, Тер­но­піль­ської, Чер­ка­ської та Львів­ської обла­стей. По­го­тов зі­дзво­ню­вав­ся з ке­рів­ни­цтвом ДАІ, Го­лов­ним управ­лі­н­ням МВС у Ки­є­ві то­що. До то­го ж усі во­ни кон­та­кту­ва­ли один з одним (де­таль­ні­ше в ін­фо­гра­фі­ці). Уже пі­сля Ре­во­лю­ції По­го­то­ва звіль­ни­ли з пра­во­охо­рон­них ор­га­нів за ста­ном здоров’я. Гри­няк став ке­ру­ва­ти Управ­лі­н­ням з гро­мад­ської без­пе­ки в Нац­гвар­дії, Ба­би­ча при­зна­чи­ли ке­рів­ни­ком Де­пар­та­мен­ту пре­вен­тив­ної ді­яль­но­сті в На­цпо­лі­ції (який, по су­ті, від­тво­рює фун­кції ДГБ), Се­ре­дин­ський став йо­го за­сту­пни­ком.

Що ж до ри­зи­ку впли­ву на свід­ків і кон­та­кту­ва­н­ня з ін­ши­ми пі­до­зрю­ва­ни­ми, про­ку­ра­ту­ра на­ве­ла до­во­лі ці­ка­ві епі­зо­ди вже з по­стре­во­лю­цій­но­го жи­т­тя си­ло­ви­ків. Під час прес-кон­фе­рен­ції слід­ство про­де­мон­стру­ва­ло ау­діо­за­пи­си, із яких мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок про вчи­не­н­ня пі­до­зрю­ва­ни­ми й ін­ших пра­во­по­ру­шень, се­ред яких під­роб­ка до­ку­мен­тів. Так, на одно­му із за­пи­сів Гри­няк до­ру­чає Ба­би­чу (який уже не йо­го під­ле­глий) ви­да­ти до­зво­ли на зброю за­днім чи­слом. На ау­діо чу­ти, як пі­до­зрю­ва­ні обго­во­рю­ють, хто са­ме та як пи­са­ти­ме за­яви за­мість лю­дей, яким по­трі­бні за­зна­че­ні ви­ще до­зво­ли. У роз­мо­ві лу­на­ло прі­зви­ще Ал­ле­ро­ва — ке­рів­ни­ка На­ціо­наль­ної гвар­дії. На­сам­кі­нець у ДСР за­зна­чи­ли: слу­жбо­ві роз­слі­ду­ва­н­ня в МВС що­до Ба­би­ча, Се­ре­дин­сько­го, По­го­то­ва чи Гри­ня­ка не про­во­ди­ли. До то­го ж, за сло­ва­ми Гор­ба­тю­ка, слід­ство від­чу­ває пев­ний спро­тив у роз­слі­ду­ван­ні й бо­ї­ться, що на свід­ків у цьо­му про­ва­джен­ні, які й до­сі пра­цю­ють у си­ло­вих стру­кту­рах, мо­же чи­ни­ти­ся тиск. Очіль­ник ДСР та­кож за­пев­нив: із ци­ми про­бле­ма­ми він на­ма­гав­ся звер­ну­ти­ся до ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Юрія Лу­цен­ка, однак і те­ле­фон­ні, і пи­сьмо­ві звер­не­н­ня по­над дев’ять мі­ся­ців ли­ша­ю­ться без від­по­віді. Луценко, що­прав­да, на­сту­пно­го дня під час прес-кон­фе­рен­ції в Хар­ко­ві за­зна­чив, що про фа­кти пе­ре­шко­джан­ню слід­ству в спра­вах Май­да­ну йо­му ні­чо­го не ві­до­мо.

Не всти­гли ЗМІ опу­блі­ку­ва­ти від­кри­ті ДСР ма­те­рі­а­ли, як сим­па­ти­ки обви­ну­ва­че­них по­ча­ли за­ки­да­ти про­ку­ра­ту­рі, мов­ляв, та на­ма­га­є­ться впли­ну­ти на суд, зли­ва­ю­чи ЗМІ про­слу­хо­ву­ва­н­ня те­ле­фо­нів і ма­те­рі­а­ли спра­ви, ще не від­кри­ті в су­дах. Утім, як за­пев­ни­ло ке­рів­ни­цтво Де­пар­та­мен­ту спе­цроз­слі­ду­вань, усі опри­лю­дне­ні ма­те­рі­а­ли вже бу­ли від­кри­ті в су­ді під час спро­би обра­ти за­по­бі­жні за­хо­ди (ча­сти­ну з них і справ­ді озву­чу­ва­ли під час за­сі­да­н­ня що­до По­го­то­ва). На­віть біль­ше, Гор­ба­тюк на­звав та­кі дії «ви­му­ше­ним кро­ком», оскіль­ки за­яви ке­рів­ни­цтва На­цпо­лі­ції та МВС «дис­кре­ди­ту­ють слід­ство». Во­дно­час мо­жна при­га­да­ти за­яви ра­дни­ка Ава­ко­ва Ан­то­на Ге­ра­щен­ка чи й са­мо­го Лу­цен­ка, у яких лу­на­ють пра­кти­чно одно­зна­чні су­дже­н­ня що­до ви­ну­ва­то­сті тих чи ін­ших пі­до­зрю­ва­них до рі­ше­н­ня су­дів.

На час зда­чі ма­те­рі­а­лу в друк, на шо­стий день від мо­мен­ту вру­че­н­ня пі­до­зри, за­по­бі­жні за­хо­ди бу­ло обра­но не всім. Так, Ана­то­лію Се­ре­дин­сько­му Пе­чер­ський рай­суд при­зна­чив час­тко­вий до­ма­шній арешт із 22:00 до 7:00. Сер­гій По­го­тов, як ска­за­но ви­ще, отри­мав ні­чний до­ма­шній арешт. Кло­по­та­н­ня що­до Іго­ря Ба­би­ча су­д­дя Пи­са­нець по­чав роз­гля­да­ти близь­ко 23:00 се­ре­ди. Та­кі по­віль­ні су­до­ві роз­гля­ди, як і ре­а­кція ке­рів­ни­цтва си­ло­ви­ків, зму­шує ді­йти нев­ті­шних ви­снов­ків: ба­жа­н­ня «зда­ва­ти» пра­во­суд­дю те­пе­рі­шніх пра­ців­ни­ків си­ло­вих стру­ктур, пі­до­зрю­ва­них у зло­чи­нах ча­сів Ре­во­лю­ції гі­дно­сті, не­має. Це, сво­єю чер­гою, ро­бить при­мар­ни­ми шан­си на по­ка­ра­н­ня се­ре­дньої лан­ки ви­ко­нав­ців зло­чи­нів. Тож при­найм­ні по­ки що на ла­ві під­су­дних ли­ша­ю­ться ря­до­ві бер­ку­тів­ці, які ви­ко­ну­ва­ли на­ка­зи, і при­мар­ний Яну­ко­вич.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.