Ал­ла Ла­за­ре­ва про звіль­не­н­ня Романа Су­щен­ка

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Ал­ла Ла­за­ре­ва, Па­риж

Ось уже дру­гий рік укра­їн­сько­го жур­на­лі­ста Романа Су­щен­ка не­за­кон­но утри­му­ють у мо­сков­сько­му СІЗО «Ле­фор­то­во» за без­до­ка­зо­вим зви­ну­ва­че­н­ням у шпи­гун­стві.

«Прав­ни­чі про­це­ду­ри від­бу­ва­ю­ться сво­єю чер­гою, але спо­ді­ва­ти­ся на спра­ве­дли­вість ро­сій­сько­го су­ду не вар­то, — ка­зав, пе­ре­бу­ва­ю­чи в Па­ри­жі, Марк Фєйґін, адво­кат Романа Су­щен­ка. — Романа вдасться звіль­ни­ти, якщо цьо­го за­хо­че одна кон­кре­тна лю­ди­на — го­спо­дар Крем­ля. От­же, тре­ба все ро­би­ти для то­го, щоб Пу­ті­ну ста­ло не­ви­гі­дно, не­ба­жа­но, не­ці­ка­во утри­му­ва­ти Су­щен­ка за ґра­та­ми».

Ця роз­мо­ва під час зу­стрі­чі з Ко­мі­те­том під­трим­ки Романа Су­щен­ка від­бу­ла­ся ми­ну­лої осе­ні. При­го­лом­ше­ні не­до­брою но­ви­ною, ко­ле­ги, дру­зі, фран­цузь­кі зна­йо­мі Романа шу­ка­ли бо­дай якісь ме­ха­ні­зми впли­ву на си­ту­а­цію. При­клад На­дії Сав­чен­ко не так на­ди­хав сво­єю успі­шні­стю, як, нав­па­ки, спо­ну­кав не­до­вір­ли­вих за­ру­бі­жних укра­їн­ців до обе­ре­жних сум­ні­вів. Фран­ція по­ри­ну­ла в пе­рі­од пре­зи­дент­ських та пар­ла­мент­ських ви­бо­рів. Той факт, що Ол­ланд ви­рі­шив не пе­ре­оби­ра­ти­ся на дру­гий тер­мін, спо­ча­тку по­ро­див на­дію, що фран­цузь­кий пре­зи­дент, віль­ний від еле­кто­раль­но­го кон­текс­ту, у свої остан­ні мі­ся­ці при вла­ді змо­же со­бі до­зво­ли­ти жорс­ткі ін­то­на­ції в ді­а­ло­зі з Пу­ті­ним. А що він втра­тив би? Ро­ман шість ро­ків пра­цю­вав у Па­ри­жі з офі­цій­ною акре­ди­та­ці­єю Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ... Але ди­ва не ста­ло­ся.

За цей рік на під­трим­ку укра­їн­сько­го жур­на­лі­ста ви­сло­ви­ли­ся со­тні, якщо не ти­ся­чі пра­во­за­хи­сни­ків, по­лі­ти­ків, ко­лег-жур­на­лі­стів з усьо­го сві­ту. Всі мо­жли­ві по­лі­ти­чні та пра­во­ві ме­ха­ні­зми за­пу­ще­но. Ро­ман Су­щен­ко фі­гу­рує в усіх укра­їн­ських та чи­слен­них між­на­ро­дних спи­сках по­літв’язнів, яких Мо­сква не­за­кон­но по­зба­ви­ла во­лі та утри­мує на сво­їй те­ри­то­рії. Але, на жаль, су­то прав­ни­чі шля­хи звіль­не­н­ня не­вин­ної лю­ди­ни з ро­сій­сько­го по­ло­ну не пра­цю­ють. «Су­щен­ка мо­же вря­ту­ва­ти ли­ше обмін», — ка­жуть пред­став­ни­ки укра­їн­ських си­ло­вих стру­ктур. Оче­ви­дно, на сьо­го­дні Ки­їв ще не зміг за­про­по­ну­ва­ти Крем­лю до­ста­тньо ці­ка­вої кан­ди­да­ту­ри. Ро­ман тим ча­сом чи­тає книж­ки, пра­кти­кує, як він сам ка­же, «стри­ма­ний опти­мізм» і ма­лює не­ймо­вір­но гар­ні кар­ти­ни, по­слу­го­ву­ю­чись куль­ко­ви­ми ру­чка­ми та лу­шпи­н­ням ци­бу­лі. «Я на­вчив­ся ві­ри­ти в те, що все ми­не, на­ста­не день «Д», две­рі від­чи­ня­ться і я зро­блю крок на­зов­ні», — по­яснив він в ін­терв’ю сво­є­му ко­ле­зі з Укр­ін­фор­му.

Романа Су­щен­ка за­ма­ни­ли в пас­тку, яку йо­му, як роз­по­вів Ти­жню адво­кат жур­на­лі­ста, го­ту­ва­ли за­зда­ле­гідь. Він при­їхав до Мо­скви на за­про­ше­н­ня бра­та в остан­ні дні ве­ре­сня ми­ну­ло­го ро­ку. Дав­ній зна­йо­мий за­про­сив йо­го на зу­стріч, під час якої Романа й ви­кра­ли. «Йо­го про­сто ви­хо­пи­ли з ма­ши­ни, мі­шок на го­ло­ву — і все», — пі­зні­ше роз­по­ві­ла укра­їн­ській ре­да­кції DW дру­жи­на жур­на­лі­ста Ан­же­ла.

У по­лі­цей­сько­му ізо­ля­то­рі на Романа зов­сім ви­пад­ко­во на­тра­пи­ла ро­сій­ська пра­во­за­хи­сни­ця Зоя Свє­то­ва, яка звер­ну­ла ува­гу на не­зви­чно за­сма­гло­го чо­ло­ві­ка в юр­бі за­а­ре­што­ва­них. Но­ви­на шо­ку­ва­ла, у неї не хо­ті­ло­ся ві­ри­ти. Ще важ­че бу­ло і є усві­дом­лю­ва­ти, що за­галь­но­прийня­ті де­мо­кра­ти­чні ме­ха­ні­зми в спра­вах Романа Су­щен­ка, Оле­га Сен­цо­ва, Миколи Кар­пю­ка, Оле­ксан­дра Коль­чен­ка, Ва­лен­ти­на Ви­гов­сько­го, Во­ло­ди­ми­ра Ба­лу­ха, Миколи Се­ме­ни та ін­ших укра­їн­ців, яких не­за­кон­но ув’язне­но в Ро­сії, пра­кти­чно не пра­цю­ють. Кон­су­ли, ди­пло­ма­ти, адво­ка­ти, рі­дні, дру­зі, ко­ле­ги, гро­мад­ськість, без­пе­ре­чно, ста­ра­ю­ться: до­ма­га­ю­ться пра­ва на по­ба­че­н­ня, пе­ре­да­ють ли­сти, при­хо­дять на су­до­ві роз­гля­ди, ор­га­ні­зо­ву­ють де­мон­стра­ції про­те­сту, акції під­трим­ки, ін­фор­ма­цій­ні кам­па­нії, фле­шмо­би... Але якщо ка­за­ти про звіль­не­н­ня, то спо­ді­ва­ти­ся залишається або на силь­них сві­ту цьо­го, або на ди­во.

Дру­жи­ні Романа Су­щен­ка Ан­же­лі вда­ло­ся обмі­ня­ти­ся ли­ста­ми з дру­жи­ною но­во­го фран­цузь­ко­го пре­зи­ден­та Ем­ма­ню­е­ля Ма­кро­на. Пре­зи­дент Укра­ї­ни роз­по­вів дня­ми на одній із прес-кон­фе­рен­цій, що Брі­житт Ма­крон осо­би­сто в ли­сті звер­ну­ла­ся до Пу­ті­на з кло­по­та­н­ням про звіль­не­н­ня Романа. «Я спо­ді­ва­ю­ся, що до кін­ця ро­ку ми ма­ти­ме­мо по­зи­тив­ні новини», — за­явив Пе­тро По­ро­шен­ко й до­дав, що осо­би­сто він під час зу­стрі­чі з Ма­кро­ном та­кож по­про­сив по­спри­я­ти ви­хо­ду на во­лю укра­їн­сько­го жур­на­лі­ста.

Яким пе­клом став ми­ну­лий рік для Юлії та Ма­кси­ма, дру­жи­ни й ді­тей Романа, зна­ють ли­ше во­ни та ще ба­тьки по­літв’язня, що че­ка­ють на си­на в Чер­ка­сах. «Дов­гі мі­ся­ці бо­роть­би, стрес, без­сон­ні но­чі, — на­пи­са­ла на свій сто­рін­ці у Facebook донь­ка Романа, та­кож жур­на­ліс­тка Укр­ін­фор­му. — Та най­важ­че зов­сім не це. На­ша опо­ра, за­хи­сник і гла­ва ро­ди­ни пе­ре­бу­ває в кіг­тях Крем­ля! І по­трі­бно зро­би­ти все мо­жли­ве й не тіль­ки, щоб по­вер­ну­ти йо­го до­до­му!»

Які пла­ни ви­но­шує го­спо­дар Крем­ля сто­сов­но па­ризь­ко­го ко­ре­спон­ден­та Укр­ін­фор­му Романа Су­щен­ка, на­пев­не, і сам Бог не ві­дає. Бі­ло­кам’яна мов­чить, хо­ва­ю­чись за сфа­бри­ко­ва­ни­ми зви­ну­ва­че­н­ня­ми. Рі­дні че­ка­ють. Сві­то­ва ди­пло­ма­тія пе­ре­свід­чу­є­ться, на­скіль­ки ку­цим є на­справ­ді по­тен­ці­ал пе­ре­го­во­рів із ти­ра­ном. Але день «Д» на­ста­не! Ли­ше не­ві­до­мо, ко­ли са­ме. У це не мо­жна не ві­ри­ти.

ЗА ЦЕЙ РІК НА ПІД­ТРИМ­КУ УКРА­ЇН­СЬКО­ГО ЖУР­НА­ЛІ­СТА РОМАНА СУ­ЩЕН­КА ВИ­СЛО­ВИ­ЛИ­СЯ СО­ТНІ, ЯКЩО НЕ ТИ­СЯ­ЧІ ПРА­ВО­ЗА­ХИ­СНИ­КІВ, ПО­ЛІ­ТИ­КІВ, КО­ЛЕГ-ЖУР­НА­ЛІ­СТІВ З УСЬО­ГО СВІ­ТУ. ВСІ МО­ЖЛИ­ВІ ПО­ЛІ­ТИ­ЧНІ ТА ПРА­ВО­ВІ МЕ­ХА­НІ­ЗМИ ЗА­ПУ­ЩЕ­НО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.