За­че­пи­ли­ся?

Ре­фе­рен­дум, про­ве­де­ний кур­да­ми Іра­ку, на­ди­хає їхніх іран­ських по­бра­ти­мів

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ -

Ре­фе­рен­дум в Іра­ку й спо­ді­ва­н­ня кур­дів із су­сі­дніх кра­їн

Кур­ди Іра­ну пра­гнуть не­за­ле­жно­сті чи не біль­ше за сво­їх бра­тів в Іра­ку. Якщо 25 ве­ре­сня пі­сля ре­фе­рен­ду­му про не­за­ле­жність на­стрій на ву­ли­цях курд­ських міст Іра­ку був за­га­лом при­гні­че­ним і нер­во­зним, то по ін­ший бік кор­до­ну, в Іран­сько­му Кур­ди­ста­ні, по­ча­ли­ся гу­чні свя­тку­ва­н­ня. У курд­ських мі­стах Ба­не, Са­нан­дадж і Ме­ха­бад де­мон­стра­ції три­ва­ли два дні, не­зва­жа­ю­чи на бро­не­те­хні­ку, яка їзди­ла ву­ли­ця­ми як пе­ре­дві­сник хвилі аре­штів. На­тов­пи лю­дей спів­а­ли гімн Ме­ха­бад­ської Ре­спу­блі­ки — курд­ської дер­жа­ви, яка існу­ва­ла не­до на пів­ні­чно­му за­хо­ді Іра­ну в 1946 ро­ці. На ву­ли­чних лі­хта­рях ви­сі­ли курд­ські пра­по­ри.

Де­хто з іран­ських кур­дів мрій­ли­во го­во­рив про дер­жа­ву, яку во­ни на­зи­ва­ють «Ро­же­лят», або Схі­дний Кур­ди­стан, і яка має ски­ну­ти гніт «оку­па­ції» Аджа­ма­ста­ну (як во­ни зне­ва­жли­во на­зи­ва­ють Іран). «У кур­дів з’яви­ло­ся но­ве від­чу­т­тя впев­не­но­сті в со­бі, — ка­же Лу­кман Со­то­де, ві­до­мий

ді­яч се­ред іран­ських кур­дів. — Увесь світ був про­ти цьо­го ре­фе­рен­ду­му, але кур­ди все одно йо­го про­ве­ли». Курд­ські чи­нов­ни­ки ка­жуть, що по­над 90% ви­бор­ців під­три­ма­ло не­за­ле­жність.

В іран­ській сто­ли­ці Те­ге­ра­ні ду­хов­ні пра­ви­те­лі ви­сло­ви­ли обу­ре­н­ня й при­гро­зи­ли по­кла­сти край курд­сько­му екс­пе­ри­мен­ту із са­мов­ря­ду­ва­н­ням в Іра­ку. На­звав­ши по­тен­цій­ну дер­жа­ву «ще одним Ізра­ї­лем» (який під­три­мує не­за­ле­жність кур­дів), во­ни по­обі­ця­ли пе­ре­тво­ри­ти її на ще один Се­ктор Га­зи — ото­че­ний зу­сі­біч зу­бо­жі­лий ан­клав­чик, який не всти­гає від­би­ва­ти­ся від уда­рів. «Зі­тріть цю га­не­бну пля­му з му­суль­ман­сько­го сві­ту», — ска­зав Алі Ак­бар Ве­ла­я­ті, ра­дник вер­хов­но­го лі­де­ра Іра­ну. Ли­ше мі­сяць то­му в кіль­кох курд­ських мі­стах Іра­ну спа­ла­хну­ли про­те­сти, які ро­зі­гна­ли за до­по­мо­гою сльо­зо­гін­но­го га­зу.

Те­ге­ран та­кож бо­ї­ться, що йо­го одві­чним во­ро­гам — Ізра­ї­лю та Са­у­дів­ській Ара­вії — не­за­ле­жний Ірак­ський Кур­ди­стан мо­же зда­ти­ся спо­ку­сли­вим трам­плі­ном для то­го, щоб ка­ла­му­ти­ти йо­му во­ду, по­ді­бно до то­го як сам Іран ви­ко­ри­сто­вує «Хе­збол­лу», сво­го грав­ця в Лі­ва­ні, щоб по­гро­жу­ва­ти Ізра­ї­лю на пів­ніч від сво­го кор­до­ну. Крім то­го, в Іра­ні є ба­га­то етні­чних груп, які тре­ба три­ма­ти під кон­тро­лем. Ке­рів­ни­ки кра­ї­ни по­бо­ю­ю­ться, що ко­ли кур­ди пе­ре­ста­нуть слу­ха­ти­ся, то їхній при­клад мо­жуть на­слі­ду­ва­ти й вла­сні гро­ма­дя­ни: ара­би, азер­бай­джан­ські тур­ки, бе­лу­джі та ін­ші мен­ши­ни, які ста­нов­лять май­же тре­ти­ну ці­єї пе­ре­ва­жно пер­ської кра­ї­ни.

У кві­тні се­па­ра­тист­ське бе­лу­джий­ське угру­по­ва­н­ня вби­ло 10 іран­ських при­кор­дон­ни­ків. У трав­ні араб­ські бо­йо­ви­ки на­па­ли на по­лі­цей­ський від­ді­лок в Ахва­зі, не­спо­кій­но­му араб­сько­му мі­сті в про­він­ції Хузестан, яке при­ля­гає до пів­ден­но-схі­дно­го кор­до­ну Іра­ку, і вби­ли двох пра­во­охо­рон­ців. Та­кож по­стій­но від­бу­ва­є­ться при­плив ірак­ських кур­дів-су­ні­тів до лав «Іслам­ської дер­жа­ви» («ІД»), що за­кли­кає до по­ва­ле­н­ня ши­їт­ської вла­ди в Іра­ні. На­пад «ІД» на іран­ський пар­ла­мент і мав­зо­лей ая­то­ли Хо­мей­ні здій­сни­ли, імо­вір­но, іран­ські кур­ди-джи­ха­ди­сти.

Усі чо­ти­ри кра­ї­ни нав­ко­ло Ірак­сько­го Кур­ди­ста­ну — Іран, Си­рія, Ту­реч­чи­на й шма­ток араб­сько­го Іра­ку — по­бо­ю­ю­ться, що ре­фе­рен­дум мо­же спри­чи­ни­ти сплеск курд­сько­го на­ціо­на­лі­зму. Курд­ське на­се­ле­н­ня Си­рії оці­ню­є­ться в по­над 2 млн осіб, Іра­ку — у близь­ко 5 млн, Іра­ну — у 5 млн, а Ту­реч­чи­ни — у 18 млн. Ту­реч­чи­на роз­мі­сти­ла тан­ки в без­по­се­ре­дній близь­ко­сті до Кур­ди­ста­ну. Її пре­зи­дент Ре­джеп Та­їп Ер­до­ган при­гро­зив пе­ре­кри­ти єди­ний тру­бо­про­від Кур­ди­ста­ну, яким на­фта йде на екс­порт, і пе­ре­кри­ти йо­го кор­до­ни.

Із ці­єї че­твір­ки най­біль­ше істо­ри­чних при­чин для не­спо­кою має Іран. Сім сто­літь йо­го кур­ди ма­ли власний більш-менш не­за­ле­жний уділ — Ар­да­лан, який хо­вав­ся в го­рах між Осман­ською та Пер­ською ім­пе­рі­я­ми. Ту­ре­цькі кур­ди від­рі­зня­ю­ться від ірак­ських, бо пер­ші — це пе­ре­ва­жно але­ві­ти (де­хто на­зи­ває їх ши­ї­та­ми). Але іран­ські кур­ди на­ба­га­то ближ­чі до ірак­ських. Во­ни роз­мов­ля­ють тим са­мим ді­а­ле­ктом — со­ра­ні. Біль­шість із них при­три­му­є­ться одні­єї те­чії су­ні­зму — ша­фі­ї­зму. Їхні по­лі­ти­чні ру­хи ча­сто об’єд­ну­ю­ться че­рез кор­дон.

Як­би ра­птом іран­ські кур­ди по­ча­ли сер­йо­зне пов­ста­н­ня, пе­ре­мо­га ді­ста­ла­ся б си­ло­ви­кам Іра­ну. На при­ду­ше­н­ня Ме­ха­бад­ської Ре­спу­блі­ки в 1946 ро­ці їм зна­до­би­ло­ся ли­ше кіль­ка мі­ся­ців. А пі­сля Іслам­ської ре­во­лю­ції в Іра­ні 1979-го курд­ське пов­ста­н­ня швид­ко роз­гро­ми­ли, вбив­ши при цьо­му 10 тис. лю­дей. По­при все це, ре­фе­рен­дум зно­ву ля­кає іран­ську вла­ду.

Курд­ське на­се­ле­н­ня Си­рії оці­ню­є­ться в по­над 2 млн осіб, Іра­ку — у близь­ко 5 млн, Іра­ну — у 5 млн, а Ту­реч­чи­ни — у 18 млн. Усі чо­ти­ри кра­ї­ни нав­ко­ло Ірак­сько­го Кур­ди­ста­ну по­бо­ю­ю­ться, що ре­фе­рен­дум у Іра­ку мо­же спри­чи­ни­ти сплеск курд­сько­го на­ціо­на­лі­зму

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.