Едвард Лу­кас про «рей­тинг ру­со­фо­бів»

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - ав­тор The Economist, стар­ший ві­це-пре­зи­дент ана­лі­ти­чно­го цен­тру CEPA Едвард Лу­кас,

Фі­нан­со­ва­ний Крем­лем між­на­ро­дний те­ле­ка­нал RT опу­блі­ку­вав див­ний пе­ре­лік 10 най­за­тя­ті­ших ру­со­фо­бів, де по­руч з ін­сти­ту­ці­я­ми (НАТО і Buzzfeed від­по­від­но на дру­го­му й дев’ято­му мі­сцях) опи­ни­ли­ся ін­ди­ві­ди, зокре­ма я. Ме­ні ви­па­ло роз­ді­ли­ти п’яте мі­сце з по­дру­гою Енн Еп­пл­бом — істо­ри­ком, во­ло­дар­кою кіль­кох пре­мій за до­слі­дже­н­ня ра­дян­ських зло­чи­нів. Чо­мусь до рей­тин­гу не по­тра­пив Білл Брав­дер — мі­льяр­дер, який іні­ці­ю­вав сан­кції Ма­ґніт­ско­го, щоб по­ка­ра­ти ро­сій­ських мо­жно­влад­ців за вбив­ство йо­го адво­ка­та Сєр­ґєя Ма­ґніт­ско­го 2009 ро­ку. Не­має в спи­ску й та­ких гі­ган­тів, як Майкл Ма­кфол — ко­ли­шній по­сол США в Ро­сії; пи­сьмен­ни­ків Ма­ші Ґес­сен і Де­ві­да Сат­те­ра; істо­ри­ка Ті­мо­ті Снай­де­ра. Спи­сок, во­че­видь, скла­да­ли не­дба­ло. RT по­ми­лив­ся в на­пи­сан­ні на­зви мо­го ана­лі­ти­чно­го цен­тру — Цен­тру ана­лі­зу єв­ро­пей­ської по­лі­ти­ки (CEPA), а та­кож по­мил­ко­во за­явив, що Еп­пл­бом у ньо­му пра­цює, хоч Енн не спів­ро­бі­тни­ця CEPA. Я по­про­сив RT ви­пра­ви­ти по­мил­ки, однак від­по­віді не ді­став (не­зда­тність опу­блі­ку­ва­ти уто­чне­н­ня чи ви­прав­ле­н­ня є чі­ткою озна­кою, що во­ни не «за­сіб ма­со­вої ін­фор­ма­ції»). Ар­гу­мен­ти RT теж ви­кли­ка­ють по­див: «Па­ра­ноя і де­я­кі по­лі­ти­чні про­гра­ми по­сі­я­ли страх і не­до­ві­ру до Мо­скви. Звід­си й «ру­со­фо­бія». Її по­ши­рює не­чи­слен­на сер­ди­та ку­пка лю­дей, які до то­го ж не­по­га­но на ній за­ро­бля­ють, — кра­сно вам дя­ку­є­мо!». Пе­ред­усім RT пе­ре­біль­шує на­ші мо­жли­во­сті з по­ши­ре­н­ня ру­со­фо­бії. Мої за­сте­ре­же­н­ня що­до Ро­сії ігно­ру­ва­ли­ся про­тя­гом 25 ро­ків, перш ніж За­хід на­ре­шті по­чав три­во­жи­ти­ся. Ата­ка Крем­ля про­ти Есто­нії 2007-го, вій­на в Гру­зії 2008 ро­ку, за­гроз­ли­ві на­вча­н­ня «За­хід-2009» і вій­на в Укра­ї­ні, що то­чи­ться з 2014-го, під­твер­ди­ли мої до­во­ди. До то­го ж, ство­рив­ши вну­трі­шню по­лі­ти­чну си­сте­му на ба­зі від­вер­тих ан­ти­за­хі­дних на­стро­їв, Ро­сія не ма­ла б на­рі­ка­ти, що об’єкти цьку­вань від неї не в за­хва­ті.

Не за­пе­ре­чую, що За­хід, осо­бли­во Спо­лу­че­ні Шта­ти, тро­хи за­хо­пив­ся трі­ум­фаль­ним про­те­стом про­ти Крем­ля. Два мі­сця в рей­тин­гу, які мо­гли б по­сі­сти Білл Брав­дер й ін­ші не­на­ви­сни­ки Ро­сії, ді­ста­ли­ся гол­лі­вуд­ським зір­кам, що, м’яко ка­жу­чи, ще зов­сім зе­ле­ні у спра­ві ан­ти­ро­сій­ської ді­яль­но­сті. Я по­стій­но на­го­ло­шую на то­му, що ці но­во­спе­че­ні кри­ти­ки Пу­ті­на да­рем­но за­ци­кли­ли­ся на не­що­дав­ньо­му втру­чан­ні ро­сі­ян у ви­бо­ри в США. Про­бле­ма на­ба­га­то мас­шта­бні­ша й дав­ні­ша.

Де­я­кі про­тив­ни­ки Крем­ля ни­ні й справ­ді мо­жуть на­жи­ти­ся, пра­цю­ю­чи в ана­лі­ти­чних цен­трах і кон­сал­тин­го­вих ком­па­ні­ях. Однак по-справ­жньо­му за­ро­би­ти да­ють ін­ші кон­то­ри — ті, де йде­ться про его­їсти­чні мо­ти­ви та де «по­став­ки» над­хо­дять без­по­се­ре­дньо з Мо­скви. Про­тя­гом по­над 20 ро­ків бух­гал­те­ри, бан­кі­ри, кон­суль­тан­ти, юри­сти й ін­ші пред­став­ни­ки офі­сно­го план­кто­ну в сму­га­стих ко­стю­мах охо­че бен­ке­ту­ють із со­ко­ви­ти­ми прин­ци­па­ми та сві­до­мі­стю з хрус­ткою ско­рин­кою.

У рей­тин­гу ру­со­фо­бів RT перша по­зи­ція від­да­на «ве­те­ра­ну та кан­ди­да­ту в пре­зи­ден­ти, який про­грав», се­на­то­ру США Джо­ну Мак­кей­ну. Ав­то­ри те­ле­ка­на­лу вва­жа­ють, що він «за­слу­жив» це сво­єю від­вер­тою ан­ти­ро­сій­ською ри­то­ри­кою та ав­тор­ством чи­слен­них за­ко­но­про­е­ктів що­до сан­кцій. Дру­ге мі­сце ціл­ком ло­гі­чно по­сі­дає го­лов­на фо­бія для ро­сі­ян — блок НАТО. RT на­го­ло­шує на від­ста­ло­сті бло­ку, який жи­ве ще ан­ти­ра­дян­ськи­ми на­стро­я­ми та на­чеб­то про­во­дить агре­сив­ну по­лі­ти­ку сво­їм роз­ши­ре­н­ням і ма­нев­ра­ми бі­ля кор­до­нів РФ. Крім Гіл­ла­рі Клін­тон (№ 4 у спи­ску) і низ­ки бри­тан­ських та аме­ри­кан­ських жур­на­лі­стів до рей­тин­гу ра­пто­во по­тра­пив гол­лі­вуд­ський актор Мор­ґан Фрі­мен за йо­го не­що­дав­нє ві­део з при­зо­вом роз­слі­ду­ва­ти втру­ча­н­ня РФ у ви­бо­ри в США.

ЯКЩО ВЖЕ ВІД­КРИ­ВА­ТИ СЕ­ЗОН ПОЛЮВАННЯ НА РУ­СО­ФО­БІВ, НАЙКРАЩОЮ ЗДОБИЧЧЮ БУ­ДУТЬ ОЧІЛЬ­НИ­КИ РО­СІЇ. ВО­НИ ОБКРАДАЮТЬ БА­ТЬКІВ­ЩИ­НУ. ВО­НИ ЖОРСТОКО ЗМУ­ШУ­ЮТЬ ЗАМОВКНУТИ СВО­ЇХ КРИТИКІВ. ВО­НИ БОЯТЬСЯ ТА ЗНЕВАЖАЮТЬ ВЛАСНИЙ НА­РОД

Сер­йо­зні­шою про­бле­мою є те, що між ан­ти­крем­лів­ськи­ми на­стро­я­ми й ру­со­фо­бі­єю ста­ви­ться знак рів­но­сті. Це до­сить зру­чний трюк: на­зва­ти по­гля­ди опо­нен­та йо­го осо­би­сти­ми упе­ре­дже­н­ня­ми та звіль­ни­ти се­бе від по­тре­би ана­лі­зу­ва­ти на­ве­де­ні фа­кти й ар­гу­мен­ти.

Та, якщо вже від­кри­ва­ти се­зон полювання на ру­со­фо­бів, найкращою здобиччю бу­дуть очіль­ни­ки Ро­сії. Во­ни обкрадають ба­тьків­щи­ну: від­то­ді як пу­тін­ський ре­жим при­йшов до вла­ди, біль­ше ніж $1 трлн зни­кло в офшо­рах. Во­ни жорстоко зму­шу­ють замовкнути сво­їх критиків. Во­ни не ско­ри­ста­ли­ся «зо­ло­тою жи­лою» ви­со­ких цін на енер­го­ре­сур­си, щоб за­без­пе­чи­ти на­дій­ну мо­дер­ні­за­цію ін­фра­стру­кту­ри й ін­сти­ту­цій. Во­ни бояться та зневажають власний на­род.

На мою дум­ку, ро­сі­я­ни за­слу­го­ву­ють на де­що біль­ше за па­фо­сний і бан­дит­ський Кремль. За пев­них об­ста­вин я на­віть ви­знав би се­бе ру­со­фі­лом, адже во­ло­дію ро­сій­ською, чи­таю ці­єю мо­вою для вла­сно­го за­до­во­ле­н­ня та не­ймо­вір­но за­хо­плю­ю­ся ро­сій­ською му­зи­кою, ми­сте­цтвом і лі­те­ра­ту­рою. Та за­ко­ви­ка в то­му, що «ру­со­фоб» і «ру­со­філ» — це су­пе­ре­чли­ві яр­ли­ки, які ав­то­кра­ти лю­блять, а де­мо­кра­ти уни­ка­ють. Жи­т­тя над­то скла­дна шту­ка, щоб вти­сну­ти йо­го в рам­ки та­ких спро­ще­них ка­те­го­рій, що й ка­за­ти про рей­тин­ги топ-10.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.