16–22 жов­тня

Че­ка­є­мо Вас на та­ких за­хо­дах у Кни­гар­нях «Є»

Ukrainskiy Tyzhden - - КУЛЬТУРА -

Ки­їв (вул. Хре­ща­тик, 46): 17 жов­тня, 19:00 — пре­зен­та­ція ро­ма­ну- фен­те­зі «Бар­ті­ме­ус. Аму­лет Са­мар­кан­да». Уча­сни­ки: Во­ло­ди­мир Пан­чен­ко, Іван Мал­ко­вич. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». 18 жов­тня, 18:30 — «Ла­ле­зар, Бі­лі Ку­чу­гу­ри і ко­роль Єгор». Пре­зен­та­ція кни­ги по­до­ро­жей Оле­ксан­дра Мар’ямо­ва «Бе­ре­ги два­над­ця­ти вод». Уча­сни­ки: Яри­на Цим­бал, Оле­ксандр Сту­ка­ло. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Тем­по­ра». 19 жов­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція ро­ма­ну-три­пти­ха Оле­га Ри­бал­ки «Гра в жи­т­тя». Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Ле­ген­да» за уча­стю ав­то­ра. Мо­де­рує Олаф Кле­мен­сен. 20 жов­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція книж­ки Іри­ни Чер­він­ської «Сві­ти і ла­бі­рин­ти» за уча­стю ав­тор­ки. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом 21. Мо­де­рує Те­тя­на Бе­лі­мо­ва.

Він­ни­ця (вул. Со­бор­на, 89): 18 жов­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція укра­їн­сько­го пе­ре­кла­ду книж­ки Хор­хе Ан­хе­ля Лів­ра­ги «Пли­сти про­ти те­чії» за уча­стю фі­ло­со­фа Ма­ра­та Ка­мен­щи­ко­ва. Спіль­но з куль­тур­ною асо­ці­а­ці­єю «Но­вий Акро­поль». 21 жов­тня, 12:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей від 6 ро­ків. Пре­зен­та­ція книж­ки Га­ли­ни Вдо­ви­чен­ко «36 і 6 ко­тів-де­те­кти­вів» за уча­стю ав­тор­ки. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва.

Во­ло­ди­мир-во­лин­ський (вул. Ко­вель­ська, 6): 19 жов­тня, 18:00 — пре­зен­та­ція ро­ма­ну Ві­кто­рії Аме­лі­ної «Дім для До­ма» за уча­стю ав­тор­ки. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва. Мо­де­рує Ві­та­лі­на Ма­ка­рик.

Дні­про (вул. Глін­ки, 15): 18 жов­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція книж­ки Дзвін­ки Ма­ті­яш «До­ро­га свя­то­го Яко­ва» за уча­стю ав­тор­ки та її чо­ло­ві­ка Єв­ге­на Іла­ріо­но­ва. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва. Мо­де­рує На­дій­ка Вовк. 19 жов­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція книж­ки Оле­га Ан­дрі­шка «Пі­сня ца­пів» за уча­стю ав­то­ра. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Твер­ди­ня». 21 жов­тня, 13:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей від 6 ро­ків. Чи­та­н­ня улю­бле­них кни­жок і май­стер- клас із ви­го­тов­ле­н­ня про­мін­чи­ка сон­ця. Спіль­но з на­ціо­наль­ною ска­ут­ською ор­га­ні­за­ці­єю «Пласт». Ре­є­стра­ція за но­ме­ром (093) 535-51-76.

Іва­но- Фран­ківськ (вул. Не­за­ле­жно­сті, 31): 16 жов­тня, 18:00 — пре­зен­та­ція ро­ма­ну Оста­па Дро­здо­ва «№ 2» за уча­стю ав­то­ра. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Анет­ти Ан­то­нен­ко. 19 жов­тня, 18:00 — лі­те­ра­тур­ні по­си­день­ки «В обі­ймах осе­ні». 20 жов­тня, 18:00 — Ве­чір жі­но­чої по­е­зії за уча­стю Вла­сти Вла­сен­ко, Мар’яни Сур­ма­чев­ської, Йор­да­ни Дран­чук, Га­ли­ни Гу­лі­є­вої, Юлії Бе­зру­ко­вої, Іви За­валь­ної, Ру­са­ни Гор­ді­єн­ко та Ма­рії Цим­бал.

Луцьк (вул. Ле­сі Укра­їн­ки, 30): 18 жов­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція ро­ма­ну Ві­кто­рії Аме­лі­ної «Дім для До­ма». Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва. Мо­де­рує Яро­сла­ва Ти­мо­щук.

Львів (просп. Сво­бо­ди, 7): 19 жов­тня, 18:30 — роз­мо­ва фі­ло­со­фів Пав­ла Бар­ту­ся­ка та Во­ло­ди­ми­ра Олін­ке­ви­ча «Еду­ард Ма­не і Зе­ле­на фея». 20 жов­тня, 18:30 — май­стер- клас бі­знес-тре­не­ра Оле­ксан­дри Гру­дзе­вич «Мі­фи фінансових пе­ре­ко­нань». 21 жов­тня, 11:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 4–8 ро­ків. Ін­те­р­актив­ні чи­та­н­ня книж­ки Яна Валь­ке­ра «Їжа­чок Пуф шу­кає но­ву ро­ди­ну» (ви­дав­ни­цтво Vivat) та за­ба­ви від ди­тя­чо­го клу­бу «Нев­га­мов­ні чи­тай­ли­ки». Ре­є­стра­ція за но­ме­ром (050) 512-70-71. 22 жов­тня, 18:00 — роз­мо­ва з Оста­пом Сли­вин­ським «Чи та­ка стра­шна не­пе­ре­кла­дність, як її ма­лю­ють?» у ме­жах Фо­ру­му пе­ре­кла­да­чів. Мо­де­рує Га­ли­на Крук.

За­по­ріж­жя (просп. Со­бор­ний, 137): 18 жов­тня, 18:30 — по­е­ти­чна се­ре­да «Впер­ше» за уча­стю за­по­різь­ких по­е­тів, по­е­ток і му­зи­кан­тів Тетяни Кон­дик, Яни Тим­чук, Сві­тла­ни На­за­рен­ко, Оле­ксан­дра Ти­хо­нов­сько­го та Дми­тра Си­ро­ї­да. 19 жов­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція книж­ки Ві­кто­ра Бре­ху­нен­ка «Вій­на за сві­до­мість. Ро­сій­ські мі­фи про Укра­ї­ну та її ми­ну­ле» за уча­стю ав­то­ра. 21 жов­тня, 16:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 4–8 ро­ків. Пе­ре­гляд муль­тфіль­му «Мрії здій­сню­ю­ться» за мо­ти­ва­ми каз­ки Ва­лен­ти­на Тер­ле­цько­го «При­го­ди ка­пі­та­на Бен­ні Ба­ка», чи­та­н­ня каз­ки ав­то­ром і май­стер- клас Ва­ди­ма Бол­ду­ра­та з пла­сти­лі­но­вої ані­ма­ції. Ре­є­стра­ція за но­ме­ром (099) 201- 63-87.

Рів­не (вул. Ко­ро­лен­ка, 2): 17 жов­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція ро­ма­ну Ві­кто­рії Аме­лі­ної «Дім для До­ма» за уча­стю ав­тор­ки. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва. Мо­де­рує Ксе­нія Ци­ган­чук. 21 жов­тня, 12:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 4–7 ро­ків. Чи­та­н­ня книж­ки Юдіт Коп­пенс і Елін ван Лін­ден­хай­зен «Ко­ли дру­зі по­руч» (ви­дав­ни­цтво Vivat) та аква­грим. 21 жов­тня, 14:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 8–12 ро­ків. Чи­та­н­ня книж­ки Енн Файн «Що­ден­ник ко­та- вбив­ці» (ви­дав­ни­цтво Vivat) та май­стер- клас зі ство­ре­н­ня ілю­стра­ції за мо­ти­ва­ми книж­ки.

Су­ми (вул. Со­бор­на, 44): 20 жов­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція книж­ки Дзвін­ки Ма­ті­яш «До­ро­га свя­то­го Яко­ва» за уча­стю ав­тор­ки та її чо­ло­ві­ка Єв­ге­на Іла­ріо­но­ва. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва. Мо­де­рує Вла­ди­слав Ів­чен­ко. 21 жов­тня, 12:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 6– 9 ро­ків. Чи­та­н­ня книж­ки Лю­бо­ві Кун­цо­вої «Май­ка і Сму­га­стик» (Ви­дав­ни­цтво Ста­ро­го Ле­ва) та май­стер- клас зі ство­ре­н­ня осін­ньої кар­ти­ни. Ре­є­стра­ція за те­ле­фо­ном (066) 424- 47- 68.

Тер­но­піль (вул. Ва­ло­ва, 5– 9): 19 жов­тня, 18:00 — пре­зен­та­ція по­е­ти­чної книж­ки Сер­гія Та­тчи­на та Уля­ни Га­лич «#епі­сто­ляр­ні­хро­ні­ки» за уча­стю ав­то­рів. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Зе­ле­ний пес». Мо­де­рує Юрій Ма­те­во­щук. 21 жов­тня, 16:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 7–10 ро­ків. «Май­стер на всі ру­ки»: озна­йом­ле­н­ня з книж­ка­ми Мар­ті­на Со­дом­ки із се­рії «Як змай­стру­ва­ти...» (Ви­дав­ни­цтво Ста­ро­го Ле­ва) та ви­го­тов­ле­н­ня лі­та­чка з при­ще­пки.

Хар­ків (вул. Сум­ська, 3): 19 жов­тня, 19:00 — пре­зен­та­ція книж­ки Дзвін­ки Ма­ті­яш «До­ро­га свя­то­го Яко­ва» за уча­стю ав­тор­ки та її чо­ло­ві­ка Єв­ге­на Іла­ріо­но­ва. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва.

Хар­ків (вул. Пу­шкін­ська, 50/52): 21 жов­тня, 12:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 6–12 ро­ків. Чи­та­цький клуб «Що чи­та­ли на­ші ма­ми й та­ти?».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.