Мер­ґі Ор­форд

Ukrainskiy Tyzhden - - СВІТ -

на­ро­ди­ла­ся 1964 ро­ку в Лон­до­ні. Пів­ден­но­а­фри­кан­ська пи­сьмен­ни­ця та жур­на­ліс­тка. Ви­ро­сла й жи­ве в На­мі­бії та ПАР. 1985 ро­ку, під час над­зви­чай­но­го ста­ну в Пів­ден­но- Афри­кан­ській Ре­спу­блі­ці, сту­ден­ткою Уні­вер­си­те­ту Кей­пта­у­на бу­ла за­а­ре­што­ва­на за до­пи­си та участь у де­мон­стра­ці­ях і за­су­дже­на до смер­тної ка­ри. За­кін­чи­ла уні­вер­си­тет­ську осві­ту під ке­рів­ни­цтвом Джо­на Кут­зее, ла­у­ре­а­та Но­бе­лів­ської пре­мії з лі­те­ра­ту­ри 2003 ро­ку, що в 1980-х ви­кла­дав бри­тан­ську фі­ло­ло­гію в Уні­вер­си­те­ті Кей­пта­у­на. Ав­тор­ка низ­ки кри­мі­наль­них ро­ма­нів, які опи­су­ють дій­сність ПАР, зокре­ма та­ких як «Кри­ва­ва тро­ян­да», «Му­зи­ка во­ди» то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.