У під­ва­лах Ка­пі­то­лію

Ukrainskiy Tyzhden - - НА ЧАСІ - Ан­на Кор­бут

«Про ко­ру­пцію в НБУ ді­зна­ю­ться най­ви­щі ко­ла США — спе­ці­аль­ний ко­мі­тет Кон­гре­су США з фінансових пи­тань. Тіль­ки зав­дя­ки си­стем­ній ро­бо­ті ко­ман­ди, що зби­ра­ла до­ка­зи ко­рум­по­ва­но­сті най­ви­щих чи­нов­ни­ків Нац­бан­ку, най­силь­ні­ші сві­ту цьо­го ді­зна­ю­ться про це». Так Newsone 25 ве­ре­сня анон­су­вав транс­ля­цію за­хо­ду Сер­гія Та­ру­ти у Ва­шинг­то­ні, де він та Оле­ксандр За­ва­де­цький, ко­ли­шній на­чаль­ник Управління мо­ні­то­рин­гу пов’яза­них з бан­ка­ми осіб НБУ, мали роз­по­ві­сти про обо­руд­ки вже теж ко­ли­шньої очіль­ни­ці НБУ Ва­ле­рії Гон­та­ре­вої. Подія справ­ді від­бу­ла­ся: у ма­лень­кій під­валь­ній кім­на­тці Ка­пі­то­лію, де мі­сти­ться Кон­грес США, з не­чи­слен­ною ау­ди­то­рі­єю та ка­ме­рою Newsone. Спі­ке­рів пред­став­ляв, не без тру­дно­щів ви­мов­ля­ю­чи прі­зви­ща, ре­спу­блі­ка­нець Кон­ні Мак IV — член Па­ла­ти пред­став­ни­ків США у 2005– 2013 ро­ках. Пі­сля за­вер­ше­н­ня по­лі­ти­чної кар’єри він за­йма­є­ться ло­біст­ською ді­яль­ні­стю та кон­сал­тин­гом. Зокре­ма, у 2015–2016му ча­сто зга­ду­є­ться як ло­біст угор­сько­го уря­ду та Ві­кто­ра Ор­ба­на в Спо­лу­че­них Шта­тах. Кіль­ка за­галь­них ре­чень про ко­ру­пцію та до­свід ро­бо­ти з ро­сі­я­на­ми ска­зав Джеймс Вул­зі-стар­ший. Він очо­лю­вав ЦРУ в 1993–1995-му за Адмі­ні­стра­ції Біл­ла Клін­то­на, обі­ймав ви­со­кі по­са­ди за ін­ших пре­зи­ден­тів США й був уча­сни­ком пе­ре­го­во­рів сто­сов­но озбро­єнь із Радянським Союзом у 1980-х. Чин­них аме­ри­кан­ських по­лі­ти­ків на за­хо­ді не бу­ло. Крім то­го, у Кон­гре­сі США не­має спе­ці­аль­но­го ко­мі­те­ту з фінансових пи­тань. На­то­мість є Ко­мі­тет Се­на­ту з фі­нан­сів і Ко­мі­тет Па­ла­ти пред­став­ни­ків з пи­тань фінансових по­слуг. Се­ред об’єд­на­них ко­мі­те­тів Кон­гре­су та­ких, що спе­ці­а­лі­зу­ю­ться кон­кре­тно на фі­нан­сах, не­має. У Ко­мі­те­ті Се­на­ту з фі­нан­сів 25 ве­ре­сня слу­ха­н­ня бу­ло, але на ньо­му роз­гля­да­ли про­по­зи­цію кіль­кох се­на­то­рів сто­сов­но ре­фор­ми Obamacare. У роз­кла­ді по­дій Ко­мі­те­ту Па­ла­ти пред­став­ни­ків з пи­тань фінансових по­слуг анон­си слу­хань за той день не за­зна­че­ні. Чи не єди­ною ре­а­кці­єю на за­хід Та­ру­ти в США ста­ли ста­т­тя жур­на­лі­ста Дж. П. Кер­рол­ла в The Weekly Standard під за­го­лов­ком «Ма­тір усіх фей­ко­вих но­вин: як кім­на­ту без ві­кон у під­ва­лі Ка­пі­то­лію ви­да­ли за слу­ха­н­ня в Кон­гре­сі» та ще кіль­ка обу­ре­них по­стів із цьо­го при­во­ду у Twitter. Зго­дом, що­прав­да, де­які пи­та­н­ня та­ки зву­ча­ли. Зокре­ма, на­скіль­ки прав­ди­ва ін­фор­ма­ція в бро­шу­рі «Гон­та­ре­ва: за­гро­за еко­но­мі­чній без­пе­ці Укра­ї­ни», яку ор­га­ні­за­то­ри за­хо­ду роз­да­ва­ли уча­сни­кам. Утім, ще в жов­тні 2016 ро­ку ав­то­ри Vox Ukraine опу­блі­ку­ва­ли ана­ліз ін­фор­ма­ції, ви­кла­де­ної в цій бро­шу­рі. У стат­ті під на­звою «Зви­ну­ва­че­н­ня на мі­льяр­ди: скіль­ки прав­ди в бро­шу­рі Сер­гія Та­ру­ти» жур­на­лі­сти ді­йшли ви­снов­ку, що май­же всю­ди в текс­ті бу­ли ви­ко­ри­ста­ні пра­виль­ні да­ні, але ма­ні­пу­ля­тив­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.