Що са­ме ви ма­є­те на ува­зі? — Дасть Бог, до цьо­го не ді­йде.

Ukrainskiy Tyzhden - - НА ЧАСІ -

США, Ро­сія, Іран — ко­жна кра­ї­на від­во­дить со­бі про­від­ну роль у бо­роть­бі з те­ро­ри­змом. У чо­му ви ба­чи­те рі­зни­цю під­хо­дів? — Лі­дер Іра­ну Га­сан Ру­га­ні на Ге­на­сам­блеї ООН за­кли­кав від­мо­ви­ти­ся від на­си­л­ля та екс­тре­мі­зму. Мир і ста­біль­ність — осно­ва роз­ви­тку всьо­го люд­ства. Те­ро­ризм — про­ти­ле­жний до цьо­го про­цес. Іран у бо­роть­бі з те­ро­ри­сти­чни­ми угру­по­ва­н­ня­ми, які під­три­му­ють де­які кра­ї­ни, на­ла­што­ва­ний ду­же рі­шу­че. Але во­дно­час те­ро­ризм, на жаль, є ве­ли­ким рин­ком збу­ту зброї, є за­ці­кав­ле­ні сто­ро­ни. До то­го ж бе­зді­яль­ність сві­то­вої спіль­но­ти по­с­при­я­ла по­ши­рен­ню те­ро­ри­зму. Щоб ви­ко­рі­ни­ти те­ро­ризм, щоб по­кін­чи­ти з ним, по­трі­бен ре­аль­ний, не­по­лі­ти­зо­ва­ний під­хід.

Не бу­ває хорошого чи поганого те­ро­ри­зму. Ві­до­мо, гро­ма­дя­на­ми яких кра­їн бу­ли ті, хто ата­ку­вав ве­жі-бли­зню­ки в

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.