По­га­на шко­ла

Чо­му пре­зи­ден­то­ві не варто слу­ха­ти по­літ­те­хно­ло­гів

Ukrainskiy Tyzhden - - News - Дми­тро Кра­пи­вен­ко

Де­які ме­ми в укра­їн­ській по­лі­ти­ці жи­вуть не­ймо­вір­но дов­го. Ще з 1990-х ро­ків ми з пев­ною пе­рі­о­ди­чні­стю чу­є­мо «ці ви­бо­ри бу­дуть най­бру­дні­ши­ми за всю істо­рію не­за­ле­жно­сті», «на нас че­кає га­ря­ча по­лі­ти­чна осінь», «пре­зи­дент вже обрав со­бі на­сту­пни­ка». Що­прав­да, як від­кор­ко­ва­не ви­но, ці ви­сло­ви зго­дом втра­ча­ють смак і якість, але від­мов­ля­ти­ся від них чо­мусь ні­хто не пра­гне. Ма­буть, зви­кли. Як ма­гі­чні за­мов­ля­н­ня во­ни вже не пра­цю­ють: по­при всі ар­гу­мен­ти «екс­пер­тів», до­стро­ко­вих ви­бо­рів, ані пар­ла­мент­ських, ані пре­зи­дент­ських, не бу­де, за­про­гра­мо­ва­них со­ці­аль­них по­тря­сінь теж. Але 2019-й не так вже да­ле­ко, і за­пе­ре­чу­ва­ти той факт, що під­го­тов­ка до но­вих по­лі­ти­чних пе­ре­го­нів від­бу­ва­є­ться вже за­раз, бе­з­глу­здо.

У та­бо­рі опо­зи­цій­них до ни­ні­шньо­го пре­зи­ден­та кан­ди­да­тів усе до­во­лі очі­ку­ва­но: під­став для кри­ти­ки Бан­ко­вої не бра­кує. Та й по­ле для по­пу­лі­зму ши­ро­ке як ні­ко­ли: хо­чеш — обі­цяй у ста­рій до­брій ма­не­рі по­вер­ну­ти ста­рі та­ри­фи, ці­ни то­що до рів­ня ча­сів брє­жнєв­сько­го за­стою, хо­чеш — ма­люй фан­та­сти­чні ци­фри май­бу­тніх зар­плат і пен­сій чи «ро­зі­грі­вай» еле­кто­рат гре­чкою, — на­бір при­йо­мів до­бре ві­до­мий та очі­ку­ва­ний. Го­ту­ю­ться до ви­бо­рів у пре­зи­дент­ській Адмі­ні­стра­ції, хо­ча, зві­сно, офі­цій­но ні­хто ні­чо­го не афі­шує й ни­ні­шній порядок ден­ний дай Бо­же здо­ла­ти, але стра­те­гія під ко­до­вою на­звою «дру­гий тер­мін» ку­є­ться та­кож. Кон­спі­ро­ло­ги ка­жуть, що за­мість По­ро­шен­ка ви­су­нуть яко­гось за­гад­ко­во­го на­сту­пни­ка чи ро­зі­гра­ють ком­бі­на­цію, ко­ли в дру­гий тур ви­йде оче­ви­дно про­гра­шний кан­ди­дат (наш ана­лог Ма­рін Ле Пен), яко­го чин­ний гла­ва дер­жа­ви пе­ре­кон­ли­во пе­ре­мо­же. Утім, гра, зда­є­ться, бу­де аж ні­як не при­мі­тив­ною і, хоч би як роз­ду­ва­ли що­ки знав­ці за­ла­штун­ко­вих ігор, ри­зик про­гра­ти на­сту­пні ви­бо­ри в Пе­тра По­ро­шен­ка є. І збіль­шу­ють йо­го не так політичні опо­нен­ти, як сам пре­зи­дент та йо­го ко­ман­да.

Зна­чною мі­рою успіх/не­у­спіх пре­зи­дент­ської кам­па­нії Пе­тра По­ро­шен­ка за­ле­жить від то­го, які ви­снов­ки з до­сві­ду сво­їх по­пе­ре­дни­ків він ви­не­се. Так, тре­ба ви­зна­ти, що до Ві­кто­ра Ющен­ка з 2% й обра­зою на на­цію, яка йо­го не зро­зумі­ла, ни­ні­шній пре­зи­дент на­вряд чи упо­ді­бни­ться. Ни­ні зов­сім ін­ший істо­ри­чний мо­мент, та й до­ся­гне­н­ня Пе­тра Оле­ксі­йо­ви­ча, бу­дьмо спра­ве­дли­ви­ми, більш ва­го­мі, ніж у йо­го ку­ма й со­ра­тни­ка по­ма­ран­че­вих ча­сів. Ку­ди біль­ша спо­ку­са зі­гра­ти пар­тію «мі­цно­го го­спо­дар­ни­ка» в сти­лі Ле­о­ні­да Ку­чми й Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча. До­мов­ле­но­сті з олі­гар­ха­ми є, БПП на­бу­ває всіх ознак пар­тій­ної но­мен­кла­ту­ри, є прем’єр, що ста­вить со­бі в за­слу­гу під­ви­ще­н­ня со­ці­аль­них ви­плат і бу­дів­ни­цтво до­ріг, є чи­ма­лий про­ша­рок бі­дно­го на­се­ле­н­ня, схиль­но­го про­да­ва­ти свій го­лос. Утім, є ці­ла низ­ка ду­же пе­ре­кон­ли­вих «але». Адмін­ре­сурс не спра- цює, як ко­лись: чи­нов­ни­цтво, осо­бли­во те, що на місцях, ча­сто схиль­не до будь-яких по­лі­ти­чних ком­про­мі­сів і будь-що ло­ви­ти­ме кон’юн­кту­ру, а от­же, зра­дить за пер­шої ж на­го­ди. Не за­бу­вай­мо й про біль­шу, ніж будь-ко­ли ра­ні­ше, від­кри­тість су­спіль­ства, віль­ні ме­діа та пиль­не око За­хо­ду: при­хо­ва­ти від них ру­чне управління ви­бо­ра­ми не вда­сться. Спро­ба пе­ре­ве­сти ігри з адмін­ре­сур­сом на но­вий те­хно­ло­гі­чний рі­вень і хва­ли­ти пре­зи­ден­та че­рез со­цме­ре­жі, а не че­рез під­кон­троль­ні ме­діа — пра­кти­ка ціл­ком хи­бна. Жо­дні те­хно­ло­гії не зда­тні при­хо­ва­ти бре­хню, на­віть якщо зву­ться уль­тра­мо­дним сло­вом «пос­тправ­да». Ба­ви­ти­ся в по­пу­лізм що­най­мен­ше не­со­лі­дно: тут ви­со­ка кон­ку­рен­ція й ви­гра­ти на по­лі во­ро­га про­сто не­ре­аль­но.

По­літ­те­хно­ло­ги, на яких і три­ма­ти­ме­ться на­сам­пе­ред пре­зи­дент­ська кам­па­нія, ви­ро­ста­ли в ті ча­си, ко­ли най­більш ба­жа­ни­ми ра­дни­ка­ми й імі­джмей­ке­ра­ми бу­ли ро­сі­я­ни або аме­ри­кан­ці із сум­нів­ною ре­пу­та­ці­єю, які, мо­жна ска­за­ти, і ство­ри­ли «укра­їн­ську шко­лу». При­йо­ми ви­со­ко­опла­чу­ва­них кон­суль­тан­тів бу­ли про­сти­ми до рів­ня при­ма­тів, орі­єн­то­ва­ни­ми на вель­ми не­ви­ба­гли­вий еле­кто­рат. Са­ме від­то­ді в укра­їн­ській по­лі­ти­ці закріпилися мі­фи про те, що по­трі­бні якісь окре­мі меседжі для російськомовних гро­ма­дян, що у виборця коротка пам’ять, що го­лов­не задобрити еле­кто­рат локальними інфраструктурними про­е­кта­ми (мас­шта­бу ди­тя­чо­го май­дан­чи­ка). Аб­сур­дно за­пе­ре­чу­ва­ти, що ця мо­дель не пра­цю­ва­ла. Але ді­я­ла во­на на та­кий са­мий при­мі­тив­ний, і, що ва­жли­во, нев­дя­чний еле­кто­рат, він у будь-який мо­мент мо­же пе­ре­ки­ну­ти­ся до більш ще­дро­го на обі­цян­ки й про­ду­кто­ві на­бо­ри кан­ди­да­та.

Ста­ло­го, зрі­ло­го й ло­яль­но­го виборця ще мо­жна за­во­ю­ва­ти. Це той са­мий не­до­фор­мо­ва­ний се­ре­дній клас, ма­лий і се­ре­дній бі­знес, які че­ка­ють від вла­ди не по­да­чок, а зро­зумі­лих пра­вил гри та мо­жли­во­сті, сфор­му­ва­ти які вла­ді ціл­ком під си­лу, якщо не роз­по­ро­шу­ва­ти­ся на по­пу­лізм й адмін­ре­сурс. Цей про­ша­рок не ви­рі­зня­є­ться ве­ли­кою до­вір­ли­ві­стю, але він че­кає на сво­го лі­де­ра й не кри­чить на ко­жно­му кро­ці про зра­ду, че­кає від­вер­то­го діа­ло­гу за­мість мен­тор­сько­го то­ну й па­тер­на­ліст­ських за­гра­вань. Ча­су для та­кої зу­стрі­чі не те щоб не ли­ши­ло­ся, але він по­мі­тно спли­ває.

В УКРА­ЇН­СЬКІЙ ПО­ЛІ­ТИ­ЦІ ЗАКРІПИЛИСЯ МІ­ФИ ПРО ТЕ, ЩО ПО­ТРІ­БНІ ЯКІСЬ ОКРЕ­МІ МЕСЕДЖІ ДЛЯ РОСІЙСЬКОМОВНИХ ГРО­МА­ДЯН, ЩО У ВИБОРЦЯ КОРОТКА ПАМ’ЯТЬ, ЩО ГО­ЛОВ­НЕ ЗАДОБРИТИ ЕЛЕ­КТО­РАТ ЛОКАЛЬНИМИ ІНФРАСТРУКТУРНИМИ ПРО­Е­КТА­МИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.