Основ­ний склад

На які політичні ди­ві­ден­ди роз­ра­хо­вує Сер­гій Та­ру­та

Ukrainskiy Tyzhden - - News - Де­нис Ка­зан­ський

До­не­цький олі­гарх Сер­гій Та­ру­та та йо­го но­ва пар­тія «Осно­ва» вже роз­по­ча­ли пе­ред­ви­бор­чу кам­па­нію, хо­ча до на­сту­пних пар­ла­мент­ських ви­бо­рів за­ли­ша­є­ться ще два ро­ки. Остан­нім ча­сом у сто­ли­ці та пів­ден­но-схі­дних обла­стях Укра­ї­ни з’яви­ло­ся без­ліч ре­клам­них бор­дів, на яких мо­жна по­ба­чи­ти порт­рет Та­ру­ти й на­зву йо­го но­во­го по­лі­т­про­е­кту. Ін­фор­ма­ції про но­ву пар­тію ду­же ма­ло. Во­че­видь, існує во­на по­ки що тіль­ки на па­пе­рі, але, як будь-який олі­гар­хі­чний про­ект, мо­же до­сить швид­ко на­бра­ти про­хі­дний від­со­ток зав­дя­ки со­лі­дно­му ре­клам­но­му бю­дже­ту, як це вже не раз бу­ва­ло з по­ді­бни­ми про­е­кта­ми в Укра­ї­ні.

На сай­ті партії вка­зу­є­ться, що іде­о­ло­гія «Осно­ви» ґрун­ту­є­ться на прин­ци­пах лі­бе­раль­но­го кон­се­рва­ти­зму. Але в укра­їн­ській по­лі­ти­ці та­кі сло­ва за­зви­чай ні­чо­го не зна­чать. Який кон­се­рва­тизм ма­є­ться на ува­зі в цьо­му ви­пад­ку? Не­зро­зумі­ло. Та й ри­то­ри­ка Та­ру­ти по­ки що ма­ло чим від­рі­зня­є­ться від ри­то­ри­ки укра­їн­ських по­пу­лі­стів, які роз­ра­хо­ву­ють на не­ви­ба­гли­вий еле­кто­рат. Він чи­мось на­га­дує Сер­гія Ті­гі­пка, що по­стій­но на­ма­гав­ся увійти в по­лі­ти­ку як «но­ве облич­чя», хо­ча пе­ре­бу­вав у ній від ча­сів Дні­про­пе­тров­сько­го об­ко­му ком­со­мо­лу.

Звід­ки гро­ші на пар­тію? Хто ввій­де до ко­ман­ди Та­ру­ти? У чи­їх ін­те­ре­сах ця си­ла ді­я­ти­ме й до ко­го при­єд­на­є­ться? Від­по­віді на ці за­пи­та­н­ня ще на­ле­жить ді­зна­ти­ся. До­сить не­о­дно­зна­чною фі­гу­рою є й сам Сер­гій Та­ру­та. Три­ва­лий час він спри­ймав­ся як не­ти­по­вий до­не­цький — ви­да­тний бі­зне­смен ін­те­лі­ген­тно­го ви­гля­ду без від­вер­то кри­мі­наль­но­го ми­ну­ло­го. Від ін­ших до­не­цьких Та­ру­ту від­рі­зня­ла й по­лі­ти­чна по­зи­ція. Він не за­гра­вав із про­ро­сій­ськи­ми пар­ті­я­ми та ру­ха­ми, а під­три­му­вав не­по­пу­ляр­ні на Дон­ба­сі про­укра­їн­ські си­ли.

Так, ще 2006 ро­ку в ін­терв’ю «Укра­їн­ській прав­ді» олі­гарх зі­зна­вав­ся, що на ви­бо­рах 2004-го го­ло­су­вав за Ві­кто­ра Ющен­ка. «Моя по­зи­ція бу­ла за єв­ро­пей­ський ви­бір», — під­кре­слю­вав він. У то­му са­мо­му ін­терв’ю Та­ру­та го­во­рив і про свої сим­па­тії до Юлії Ти­мо­шен­ко.

У 2010-му він під­три­му­вав Ти­мо­шен­ко на пре­зи­дент­ських ви­бо­рах. «Із двох ни­ні­шніх кан­ди­да­тів ли­ше Юлія Ти­мо­шен­ко змо­же ефе­ктив­ні­ше за­хи­сти­ти ін­те­ре­си бі­зне­су й по­до­ла­ти ко­ру­пцію, за­без­пе­чи­ти ста­біль­ну по­лі­ти­чну та еко­но­мі­чну си­ту­а­цію в Укра­ї­ні, ді­я­ти в ін­те­ре­сах дер­жа­ви, а не окре­мих бі­знес-кла­нів. До то­го ж Юлія Во­ло­ди­ми­рів­на має за­слу­же­ний ав­то­ри­тет в очах лі­де­рів і Ро­сії, і Єв­ро­пи, тоб­то зав­жди змо­же з ни­ми до­мо­ви­ти­ся про за­хист укра­їн­сько­го бі­зне­су. Тіль­ки з пре­зи­ден­том Ти­мо­шен­ко мо­жли­ва ре­а­лі­за­ція всіх тих пер­спе­ктив­них пла­нів роз­ви­тку, які ми на­мі­ти­ли з на­ши­ми но­ви­ми ро­сій­ськи­ми пар­тне­ра­ми», — ка­зав Сер­гій Та­ру­та в лю­то­му 2010-го.

То­му при­зна­че­н­ня Та­ру­ти на по­са­ду го­ло­ви До­не­цької ОДА у 2014 ро­ці, ко­ли в обла­сті по­чав­ся ан­ти­укра­їн­ський путч, в Укра­ї­ні сприйня­ли зде­біль­шо­го по­зи­тив­но. Та­ру­та

ба­чив­ся са­ме ті­єю кан­ди­да­ту­рою, якій під си­лу ро­зі­бра­ти­ся в си­ту­а­ції. Мі­сце­вий олі­гарх, що до­бре знає спе­ци­фі­ку ре­гіо­ну, але во­дно­час орі­єн­то­ва­ний на Укра­ї­ну. На жаль, спо­ді­ва­н­ня не справ­ди­ли­ся. Та­ру­та по­ка­зав се­бе слаб­ким по­лі­ти­ком і си­ту­а­цію взя­ти під кон­троль так і не зміг. Мі­лі­ція та СБУ ука­зи зго­ри са­бо­ту­ва­ли й ве­ли­ко­го ба­жа­н­ня за­хи­ща­ти ОДА не мали. А ство­ри­ти про­укра­їн­ські за­го­ни Са­мо­обо­ро­ни, як це зро­бив у су­сі­дній обла­сті Ігор Ко­ло­мой­ський, Та­ру­та чи то не на­ва­жив­ся, чи то не схо­тів. А то­му до­бро­воль­чий ба­таль­йон під на­звою «Дон­бас» був сфор­мо­ва­ний не на Дон­ба­сі, а в Дні­прі. А в До­не­цьку іні­ці­а­ти­ва від са­мо­го по­ча­тку пе­ре­йшла до бо­йо­ви­ків.

Пі­сля від­став­ки з по­са­ди го­ло­ви ОДА Та­ру­ту бу­ло обра­но де­пу­та­том Вер­хов­ної Ра­ди. Зго­дом він за­явив про ство­ре­н­ня вла­сно­го по­лі­ти­чно­го про­е­кту. За ін­фор­ма­ці­єю, яка про­со­чу­ва­ла­ся в пре­су, від са­мо­го по­ча­тку бу­ло зро­зумі­ло, що но­вий про­ект роз­ра­хо­ва­ний на еле­кто­рат Партії ре­гіо­нів, яка роз­па­ла­ся, пе­ре­ва­жно в пів­ден­них та схі­дних ре­гіо­нах кра­ї­ни. Ро­зра­ху­нок за­га­лом ло­гі­чний, але про­бле­ма в то­му, що на то­му са­мо­му еле­кто­раль­но­му по­лі сьо­го­дні вже пра­цює кіль­ка по­ді­бних по­лі­тсил. По­лі­ти­чна мо­но­по­лія ПР на Схо­ді дав­но зруй­но­ва­на. Те­пер на її еле­кто­рат пре­тен­ду­ють Опо­блок, партії «За жи­т­тя», «Ві­дро­дже­н­ня» та «Наш край». І «Осно­ва» в цій ком­па­нії бу­де ли­ше п’ятою. За умо­ви, що до ви­бо­рів не з’яви­ться ще якийсь про­ект на кшталт Со­цпар­тії. У цій си­ту­а­ції шан­сів на успіх у Та­ру­ти без бло­ку­ва­н­ня з ким-не­будь із рей­тин­го­вих по­лі­ти­чних сил не так вже й ба­га­то.

Хо­ди­ли чу­тки про під­трим­ку про­е­кту Та­ру­ти Рі­на­том Ахме­то­вим, однак під­твер­ди­ти чи спро­сту­ва­ти їх по­ки що важ­ко. У цих двох олі­гар­хів зав­жди бу­ли скла­дні сто­сун­ки, то­му ймо­вір­ність та­ко­го со­ю­зу мо­жна роз­ці­ню­ва­ти як 50 на 50. За одні­єю з вер­сій, пар­тію «Осно­ва» ство­ри­ли для то­го, щоб із ча­сом пі­ді­бра­ти ахме­тов­ських де­пу­та­тів із Опо­бло­ку. Адже не се­крет, що ко­ли­шні ре­гіо­на­ли роз­ко­ло­ли­ся на кри­ло Ахме­то­ва, що є ло­яль­ні­шим до По­ро­шен­ка, та кри­ло Льо­во­чкі­на — Фір­та­ша, яке пе­ре­бу­ває в жорс­ткій опо­зи­ції. У цьо­му ви­пад­ку мі­сце в пар­ла­мен­ті «Осно­ві», на­пев­но, га­ран­то­ва­но, адже Ахме­тов має і гро­ші, і зна­чний адмін­ре­сурс у До­не­цькій, За­по­різь­кій, Дні­про­пе­тров­ській обла­стях, де зо­се­ре­дже­ні йо­го під­при­єм­ства.

Та по­ки що роз­гле­ді­ти при­су­тність Ахме­то­ва в но­во­му про­е­кті Та­ру­ти важ­ко. З тих, хто вже під­твер­див свою участь у партії «Осно­ва», яв­но ахме­тов­ських ка­дрів не­має. Ни­ні в ко­ман­ду до Та­ру­ти йдуть пе­ре­ва­жно ма­ло­ві­до­мі в Укра­ї­ні по­лі­ти­ки. Су­дя­чи з до­пи­сів на сто­рін­ці партії у Facebook, крім са­мо­го Та­ру­ти «Осно­ва» по­ки що має ли­ше трьох-чо­ти­рьох спі­ке­рів.

Так, ще у кві­тні 2017-го го­ло­вою партії обра­ли Ан­дрія Ні­ко­ла­єн­ка, який у 2013–2014 ро­ках за Яну­ко­ви­ча очо­лю­вав Кі­ро­во­град­ську ОДА, а пі­зні­ше був за­сту­пни­ком Та­ру­ти в До­не­цькій обла­сті. Ні­ко­ла­єн­ка вва­жа­ють кре­а­ту­рою ві­до­мо­го ре­гіо­на­ла Сер­гія Ла­рі­на, який у 2013–2014-му був за­сту­пни­ком гла­ви Адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та, а за­раз є нар­де­пом від Опо­зи­цій­но­го бло­ку. За по­ві­дом­ле­н­ня­ми мі­сце­вих жур­на­лі­стів, у сі­чні — лю­то­му 2014-го Ні­ко­ла­єн­ко за­лу­чав для охо­ро­ни Кі­ро­во­град­ської ОДА ті­ту­шків, які всту­па­ли в су­ти­чки з при­хиль­ни­ка­ми Єв­ро­май­да­ну й би­ли опо­нен­тів. Пі­сля кра­ху Яну­ко­ви­ча Ні­ко­ла­єн­ка від­пра­ви­ли у від­став­ку, але дов­го без ро­бо­ти він не си­дів і швид­ко зна­йшов со­бі мі­сце вже за но­вої вла­ди.

Всту­пив в «Осно­ву» й ко­ли­шній за­сту­пник Ні­ко­ла­єн­ка в Кі­ро­во­град­ській обл­держ­адмі­ні­стра­ції Яро­слав Ар­сі­рій, який ку­ри­ру­вав пи­та­н­ня бу­дів­ни­цтва та ар­хі­те­кту­ри.

Ще одним ви­да­тним пред­став­ни­ком партії Та­ру­ти є Во­ло­ди­мир По­ло­ча­ні­нов, ко­ли­шній нар­деп від «Ба­тьків­щи­ни» (2012–2014). У 2015-му «Еко­но­мі­чна прав­да» у сво­є­му роз­слі­ду­ван­ні «Во­до­ка­на­ли Бой­ка» вста­но­ви­ла, що По­ло­ча­ні­нов є бі­знес-пар­тне­ром лі­де­ра Опо­зи­цій­но­го бло­ку Юрія Бой­ка.

Крім то­го, про свій пе­ре­хід в «Осно­ву» за­яви­ла та­кож лі­дер­ка кар­ли­ко­вої та ма­ло­ві­до­мої партії «На­ро­дна си­ла» Ка­те­ри­на Вай­дич. Сво­їх одно­пар­тій­ців во­на за­кли­ка­ла на­слі­ду­ва­ти її при­клад. Ці­ка­во, що за­сту­пни­ком Вай­дич у тій са­мій партії «На­ро­дна си­ла» є Де­нис Шей­бут. Йо­го ба­тько Ві­ктор Шей­бут із бе­ре­зня по гру­день 2010-го пра­цю­вав пер­шим за­сту­пни­ком го­ло­ви Дер­жав­ної по­да­тко­вої слу­жби Укра­ї­ни, а по­тім до кві­тня 2014-го був пер­шим за­сту­пни­ком го­ло­ви Дер­жав­ної мі­гра­цій­ної слу­жби Укра­ї­ни. Що­прав­да, у ко­мен­та­рі Ти­жню Де­нис Шей­бут за­пев­нив, що не пе­ре­хо­ди­ти­ме в «Осно­ву» й не має до неї жодного сто­сун­ку.

Чо­му Та­ру­та ви­рі­шив ро­би­ти став­ку на лю­дей, що ма­ють сто­су­нок до ре­жи­му Яну­ко­ви­ча, не до кін­ця зро­зумі­ло. Чи це осо­би­ста іні­ці­а­ти­ва олі­гар­ха, у яко­го про­сто не­має ін­ших ка­дрів, чи по­ба­жа­н­ня яко­гось та­єм­но­го ін­ве­сто­ра. Хто кон­кре­тно фі­нан­сує пар­тію, не­ві­до­мо. Але на­вряд чи це гро­ші са­мо­го Та­ру­ти. Олі­гарх, ка­пі­та­ли яко­го в 2008 ро­ці ста­но­ви­ли по­над $2 млрд, ни­ні скар­жи­ться, що зу­бо­жів у ти­ся­чу ра­зів. В ефі­рі про­гра­ми «Hard Talk» у 2015 ро­ці він за­яв­ляв, що збе­ріг ли­ше 0,1% сво­їх ко­ли­шніх ста­тків.

До ре­чі, про бі­знес Та­ру­ти варто ска­за­ти окре­мо. У 2010 ро­ці 50% + 2 акції ІСД, за­снов­ни­ком яко­го є до­не­цький олі­гарх, ви­ку­пив ро­сій­ський «Вне­шэко­ном­банк». Від­то­ді

во­ни фа­кти­чно є пар­тне­ра­ми. Та­ру­та во­ло­діє 24,99% акцій ІСД. При цьо­му «Вне­шэко­ном­банк» на 100% на­ле­жить дер­жа­ві, а го­ло­вою йо­го на­гля­до­вої ра­ди є ро­сій­ський прем’єр Дмі­трій Мє­двє­дєв. Тож Сер­гій Та­ру­та хоч-не-хоч у цій си­ту­а­ції є ді­ло­вим пар­тне­ром Крем­ля.

Чи має Кремль якийсь вплив на до­не­цько­го олі­гар­ха та йо­го пар­тію, не­зро­зумі­ло. До­ка­зів цьо­го по­ки що не­має. Як і не­має до­ка­зів то­го, що «Осно­ва» фі­нан­су­є­ться ро­сій­ським ко­штом. Однак з огля­ду на по­лі­ти­чне ми­ну­ле спі­ке­рів ці­єї партії, а та­кож на спе­ци­фі­ку бі­зне­су Сер­гія Та­ру­ти до цьо­го по­лі­ти­чно­го про­е­кту варто пиль­но при­див­ля­ти­ся. Адже мо­же ви­яви­ти­ся, що під ви­гля­дом про­єв­ро­пей­сько­го політика до пар­ла­мен­ту вко­тре на­ма­га­є­ться по­тра­пи­ти агент впли­ву во­ро­жої нам дер­жа­ви.

Про­да­є­ться фа­сад. Схо­же, що Сер­гій Та­ру­та пра­гне знайти мо­гу­тніх со­ю­зни­ків, щоб до­лу­чи­ти­ся до них у ро­лі те­хні­чно­го кан­ди­да­та

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.