ДБР. Пра­во­охо­рон­ці на па­пе­рі

Що за­ва­жає за­пу­сти­ти Дер­жав­не бю­ро роз­слі­ду­вань

Ukrainskiy Tyzhden - - News - Ста­ні­слав Ко­злюк

Но­вий, по­ту­жний пра­во­охо­рон­ний ор­ган під на­звою «Дер­жав­не бю­ро роз­слі­ду­вань» мав роз­по­ча­ти ро­бо­ту во­се­ни цьо­го ро­ку. Вже по­вин­ні бу­ли обра­ти го­ло­ву стру­кту­ри, йо­го за­сту­пни­ків, сфор­му­ва­ти те­ри­то­рі­аль­ні від­ді­ли й на­бра­ти шта­ти, за­ку­пи­ти не­об­хі­дне обла­дна­н­ня то­що. Пе­ред­ба­ча­є­ться, що стру­кту­ра від­бе­ре в про­ку­ра­ту­ри фун­кцію слід­ства й ча­сти­ну пов­но­ва­жень у Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни. Дер­жбю­ро по­вин­но роз­слі­ду­ва­ти зло­чи­ни, ско­є­ні чи­нов­ни­ка­ми най­ви­що­го ран­гу. Так, від­по­від­но до за­ко­ну, який Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла ще в ли­сто­па­ді 2015-го, до ком­пе­тен­ції ДБР на­ле­жать зло­чи­ни на­ро­дних де­пу­та­тів, екс-пре­зи­ден­тів, мі­ні­стрів та їхніх за­сту­пни­ків, а та­кож по­ру­ше­н­ня за­ко­ну, які мо­гли вчи­ни­ти ген­про­ку­рор і йо­го за­сту­пни­ки, ди­ре­ктор НАБУ, суд­ді, по­лі­цей­ські (де­таль­ні­ше див. Ти­ждень, № 44/2016). Утім, на сьо­го­дні Дер­жбю­ро існує ли­ше на па­пе­рі: по­ста­но­ву про йо­го ство­ре­н­ня Ка­бі­нет Мі­ні­стрів ухва­лив у лю­то­му 2016-го. То­ді як на пра­кти­ці стру­кту­ра до­сі не має на­віть очіль­ни­ка, кон­курс на по­са­ду яко­го три­ває вже по­над рік. І це по­при те, що про­пи­са­ні в за­ко­но­дав­стві стро­ки спли­ва­ють. Мо­ва, зокре­ма, про Кри­мі­наль­ний про­це­су­аль­ний ко­декс (КПК), а то­чні­ше про йо­го при­кін­це­ві по­ло­же­н­ня, згі­дно з яки­ми ДБР має за­пра­цю­ва­ти не пі­зні­ше ніж у п’яти­рі­чний тер­мін від дня ухва­ле­н­ня КПК, тоб­то до 20 ли­сто­па­да 2017-го. І якщо рік то­му ще мо­жна бу­ло спо­ді­ва­ти­ся на вча­сний за­пуск стру­кту­ри, то в жов­тні 2017-го про це, оче­ви­дно, не йде­ться. Ген­про­ку­ра­ту­ра, спе­цко­мі­сія, яка від­би­рає кан­ди­да­тів, на­віть пре­зи­дент за­го­во­ри­ли про не­об­хі­дність від­тер­мі­ну­ва­н­ня за­пу­ску Дер­жбю­ро. «Вже кіль­ка ра­зів пе­ре­но­сив­ся за­пуск Дер­жав­но­го бю­ро роз­слі­ду­вань. Пе­ред на­ми зно­ву по­ста­ла не­об­хі­дність вно­си­ти змі­ни до за­ко­ну й від­су­ва­ти де­длайн — 20 ли­сто­па­да. До на­зва­ної да­ти слід як мі­ні­мум обра­ти ке­рів­ни­ка ДБР, який змо­же за до­да­тко­вий пе­ре­хі­дний пе­рі­од сфор­му­ва­ти й за­пу­сти­ти Бю­ро», — за­явив Пе­тро По­ро­шен­ко у ве­ре­сні цьо­го ро­ку, ви­сту­па­ю­чи в пар­ла­мен­ті. У Ген­про­ку­ра­ту­рі, сво­єю чер­гою, на­га­да­ли про ри­зи­ки для роз­слі­ду­вань зло­чи­нів ча­сів Ре­во­лю­ції гі­дно­сті. «На­стає час змін до за­ко­но­дав­ства, які на­би­ра­ють чин­но­сті 20 ли­сто­па­да. Во­ни сто­су­ю­ться зло­чи­нів, під­слі­дних ДБР і НАБУ. Під­слі­дність ДБР — це ті спра­ви й зло­чи­ни під час Май­да­ну, які ми роз­слі­ду­є­мо. 20 ли­сто­па­да за­кін­чу­є­ться пе­ре­хі­дний пе­рі­од. Але ДБР не ство­ре­не, тоб­то про­дов­жи­ти роз­слі­ду­ва­н­ня зло­чи­нів во­но не мо­же», — роз­по­вів під час бри­фін­гу на по­ча­тку жов­тня го­ло­ва Де­пар­та­мен­ту спе­ці­аль­них роз­слі­ду­вань ГПУ Сер­гій Гор­ба­тюк. І до­дав, що пе­ре­хі­дні по­ло­же­н­ня до­зво­ля­ють слід­чим про­ку­ра­ту­ри про­во­ди­ти свої роз­слі­ду­ва­н­ня ще два ро­ки, однак якщо во­ни ви­яв­лять но­ві епі­зо­ди чи пі­до­зрю­ва­них, то не ма­ти­муть пра­ва ре­є­стру­ва­ти но­ві про­ва­дже­н­ня. «Тоб­то якийсь до­да­тко­вий зло­чин змо­же за­ре­є­стру­ва­ти ли­ше ДБР, яко­го не­має. За­ли­ша­є­ться пів­то­ра мі­ся­ця, але не по­мі­тно жодного ру­ху в Ра­ді, щоб яки­мось чи­ном змі­ни­ти си­ту­а­цію», — скар­жи­ться Гор­ба­тюк. Зва­жа­ю­чи на ва­жли­вість но­во­ство­рю­ва­ної стру­кту­ри, про­цес від­бо­ру ви­що­го ке­рів­ни­цтва про­стим не на­звеш. Він від­бу­ва­є­ться в кіль­ка ета­пів: те­сти на зна­н­ня за­ко­но­дав­ства, да­лі

пе­ре­вір­ка за­галь­них зді­бно­стей, за ре­зуль­та­та­ми якої ви­бу­до­ву­є­ться рей­тинг охо­чих обійня­ти ви­со­ку по­са­ду, слі­дом за цим пер­ше ко­ло спів­бе­сід. По­тім ма­ла від­бу­ва­ти­ся спе­цпе­ре­вір­ка, що пе­ред­ба­чає й про­хо­дже­н­ня по­лі­гра­фа. І остан­ній етап — дру­ге ко­ло спів­бе­сід, під час яких ма­ють обра­ти ди­ре­кто­ра ДБР. Уже пі­сля цьо­го кан­ди­да­ту­ри по­да­ють прем’єр-мі­ні­стро­ві та пре­зи­ден­то­ві на за­твер­дже­н­ня. Актив­на фа­за кон­кур­су по­ча­ла­ся май­же рік то­му — 29 жов­тня. То­ді по­над 60 кан­ди­да­тів при­йшло на те­сту­ва­н­ня. Впо­ра­ли­ся із зав­да­н­ням не всі: до дру­го­го ета­пу (пе­ре­вір­ки за­галь­них зді­бно­стей) допу­сти­ли 49 осіб. Пі­сля пер­шо­го ко­ла спів­бе­сід, які від­бу­ва­ли­ся взим­ку, ли­ши­ло­ся 19 осіб. Се­ред них і ті, ко­му актив­но про­ро­ку­ють по­са­ду го­ло­ви ДБР (на­при­клад, ни­ні­шній го­ло­ва Вій­сько­вої про­ку­ра­ту­ри Укра­ї­ни Ана­то­лій Ма­ті­ос). Спра­ва бу­ла за по­лі­гра­фом. Однак тут, уже тра­ди­цій­но для цьо­го від­бо­ру, по­ча­ли­ся про­бле­ми. Ви­яви­ло­ся, що до­ку­мен­та­ції, яка ре­гла­мен­ту­ва­ла б про­хо­дже­н­ня де­те­кто­ра бре­хні, не­має. Роз­ро­би­ти її ма­ло б Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я, а за­твер­ди­ти — Ка­бі­нет Мі­ні­стрів. По­при, зда­ва­ло­ся б, не­від­кла­дність кон­кур­су й обме­же­ні стро­ки, від­по­від­ний порядок про­хо­дже­н­ня по­лі­гра­фа кан­ди­да­та­ми на по­са­ду го­ло­ви ДБР за­твер­ди­ли аж 11 трав­ня цьо­го ро­ку, фа­кти­чно че­рез по­над три мі­ся­ці пі­сля ви­ни­кне­н­ня про­бле­ми. А чин­но­сті до­ку­мент на­брав у се­ре­ди­ні лі­та, хо­ча за чо­ти­ри-п’ять мі­ся­ців, від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства, Дер­жбю­ро ма­ло б роз­по­ча­ти свою ро­бо­ту.

Вла­сне, та­кі тру­дно­щі для кон­кур­су не но­ві. У спе­цко­мі­сії, до якої вхо­дять пред­став­ни­ки пре­зи­ден­та, прем’єра та пар­ла­мен­ту, про­бле­ми ста­ли ви­ни­ка­ти ма­ло не з мо­мен­ту ство­ре­н­ня: тут і скла­дно­щі з обра­н­ням цих са­мих пред­став­ни­ків, і їхня за­мі­на, і від­тер­мі­ну­ва­н­ня актив­ної фа­зи кон­кур­су че­рез скар­ги кан­ди­да­тів, і за­гро­за від­су­тно­сті кво­ру­му, і скан­да­ли з від­су­тні­стю ви­щої юри­ди­чної осві­ти в де­яких чле­нів… Сло­вом, про­цес за­тя­гу­вав­ся від са­мо­го по­ча­тку.

«Без від­по­від­ної до­ку­мен­та­ції про пе­ре­вір­ку на по­лі­гра­фі ко­мі­сія мо­гла або по­ру­ши­ти за­кон і не про­ве­сти її вза­га­лі, або все ж та­ки до­че­ка­ти­ся роз­роб­ки по­трі­бних до­ку­мен­тів та про­ве­сти всі ета­пи кон­кур­су, як то­го вимагає за­кон. На по­ча­тку ро­ку ми звер­ну­ли­ся з ці­єю про­бле­мою до Ка­бмі­ну. І нам по­стій­но обі­ця­ли, що ось-ось до­ку­мен­та­ція бу­де. Тож ко­мі­сія ви­рі­ши­ла за­че­ка­ти. Але про­цес за­тя­гнув­ся на мі­ся­ці! Аж у ли­пні від­по­від­на по­ста­но­ва Ка­бмі­ну на­бра­ла чин­но­сті. Вла­сне, у цьо­му й по­ля­га­ла сут­тє­ва за­трим­ка», — роз­по­вів у ко­мен­та­рі Ти­жню один із чле­нів кон­кур­сної ко­мі­сії Де­нис Мо­на­стир­ський.

«Пі­сля за­твер­дже­н­ня по­ста­но­ви на­ша ко­мі­сія про­ве­ла за­сі­да­н­ня, на яко­му ви­зна­чи­ла, як са­ме оби­ра­ти­ме по­лі­гра­фо­ло­гів. Бо до них та­кож є до­во­лі сер­йо­зні вимоги. Зок ре­ма, має бу­ти спе­ці­аль­на пі­сля­ди­плом­на осві­та. Як ме­ні ві­до­мо, ли­ше два ви­ші в Укра­ї­ні мо­жуть го­ту­ва­ти та­ких фа­хів­ців: На­ціо­наль­на ака­де­мія СБУ та Оде­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні І. І. Ме­чни­ко­ва. Плюс є вимоги до са­мо­го по­лі­гра­фа, який по­ви­нен від­по­від­а­ти держ­стан­дар­там. Ми вже звер­ну­ли­ся до кон­суль­та­тив­ної мі­сії Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, щоб во­на до­по­мо­гла знайти фі­нан­су­ва­н­ня. Та­кож ця мі­сія до­по­мо­гла нам про­ве­сти від­бір по­лі­гра­фо­ло­гів. І не­що­дав­но ми отри­ма­ли йо­го ре­зуль­та­ти. Най­ближ­чо­го ти­жня ма­є­мо зі­бра­ти­ся, щоб обра­ти спе­ці­а­лі­стів із по­лі­гра­фа», — ка­же Мо­на­стир­ський.

Пі­сля то­го як ко­мі­сія при­зна­чить да­ти пе­ре­ві­рок, за опти­мі­сти­чни­ми про­гно­за­ми, до пе­ред­остан­ньо­го ета­пу кон­кур­су — спе­цпе­ре­вір­ки — має ми­ну­ти при­бли­зно мі­сяць. По­тім по­вин­ні прой­ти фі­наль­ні спів­бе­сі­ди з кан­ди­да­та­ми. Як зга­ду­ва­ло­ся ви­ще, їх 19 осіб. І вже то­ді остан­ній етап — го­ло­су­ва­н­ня за ке­рів­ни­ка ДБР. Утім, і тут мо­жуть ви­ни­ка­ти про­бле­ми, якщо зга­да­ти то­рі­шні скан­да­ли з на­яв­ні­стю чи від­су­тні­стю ви­щої про­філь­ної осві­ти в де­яких чле­нів кон­кур­сної ко­мі­сії. На­га­да­є­мо, йшло­ся про ра­дни­ка мі­ні­стра вну­трі­шніх справ Іва­на Стой­ка (пред­став­ник Ка­бмі­ну) та на­ро­дно­го де­пу­та­та Вла­ди­сла­ва Бу­ха­рє­ва (пред­став­ник Вер­хов­ної Ра­ди). Во­ни на­віть пев­ний час не з’яв­ля­ли­ся на за­сі­да­н­ня, що да­ва­ло під­ста­ви для за­не­по­ко­є­н­ня. Адже за та­кої яв­ки під час фі­наль­них спів­бе­сід із кан­ди­да­та­ми кво­рум ко­мі­сії, а це п’ять осіб із дев’яти, був би під за­гро­зою: хтось міг за­хво­рі­ти, по­їха­ти у від­ря­дже­н­ня то­що. Тож і без то­го зір­ва­ні стро­ки кон­кур­су до­ве­ло­ся б про­дов­жу­ва­ти.

До­ки три­ва­ла епо­пея з до­ку­мен­та­ці­єю для по­лі­гра­фа, у скла­ді ко­мі­сії від­бу­ли­ся пе­ре­ста­нов­ки: Стой­ка, нав­ко­ло яко­го роз­го­рів­ся скан­дал, за­мі­ни­ла за­сту­пни­ця мі­ні­стра вну­трі­шніх справ Те­тя­на Ко­валь­чук. Що­прав­да, уча­сті в за­сі­да­н­нях во­на по­ки що не бра­ла. Однак, як пе­ре­ко­ну­ють у ко­мі­сії, вже актив­но озна­йом­лю­є­ться з її ро­бо­тою та ви­вчає кан­ди­да­тів на ви­со­кі по­са­ди.

«Про­гно­зу­ва­ти зав­жди важ­ко, адже за­гро­зи кво­ру­му існу­ва­ти­муть у будь-яко­му ра­зі. Але об’єктивних при­чин то­го, що ко­мі­сія не пра­цю­ва­ти­ме, я не ба­чу. Якщо не ви­ни­кне про­блем, цьо­го ро­ку во­на має завершити свою ро­бо­ту. Тож листопад-гру­день — ціл­ком ре­аль­ні стро­ки, щоб по­чу­ти іме­на ке­рів­ни­ків Дер­жав­но­го бю­ро роз­слі­ду­вань», — пе­ре­ко­на­ний Мо­на­стир­ський.

Однак він на­го­ло­шує: обра­н­ня ди­ре­кто­ра стру­кту­ри ще не озна­чає її за­пу­ску.

«Одно­зна­чно ДБР не за­пра­цює до 20 ли­сто­па­да. Не тре­ба плу­та­ти обра­н­ня ди­ре­кто­ра й за­пуск пра­во­охо­рон­но­го ор­га­ну, який ство­рю­ють із ну­ля. Цей про­цес мо­же бу­ти до­во­лі три­ва­лим. Адже не­об­хі­дно знайти при­мі­ще­н­ня, на­бра­ти слід­чих. І та­ку ор­га­ні­за­цій­ну ро­бо­ту має по­чи­на­ти са­ме ке­рів­ник: ре­є­стра­ція юри­ди­чної осо­би, за­твер­дже­н­ня стру­кту­ри пра­во­охо­рон­но­го ор­га­ну, ро­бо­та з бю­дже­том то­що», — ка­же Мо­на­стир­ський.

Тож якщо за­ли­ши­ти са­ме за­тя­гу­ва­н­ня кон­кур­су за дуж­ка­ми, то чи не най­біль­шою про­бле­мою на сьо­го­дні є стро­ки, у які має за­пу­сти­ти­ся Дер­жбю­ро. На мо­мент під­го­тов­ки ма­те­рі­а­лу до дру­ку в пар­ла­мен­ті все ще не бу­ло за­ко­но­про­е­кту, який про­дов­жу­вав би чи змі­ню­вав би дію при­кін­це­вих по­ло­жень КПК. Тож по­ки що кон­кур­сна ко­мі­сія має ство­ри­ти ДБР за пів­то­ра мі­ся­ця, а це ні те­о­ре­ти­чно, ні пра­кти­чно не­мо­жли­во. Юри­сти, з яки­ми вда­ло­ся по­спіл­ку­ва­ти­ся, за­зна­ча­ють: якщо ситуація не змі­ни­ться, на кра­ї­ну че­кає пра­во­вий ко­лапс, оскіль­ки ви­ни­кне не­по­ро­зу­мі­н­ня з тим, хто і як має роз­слі­ду­ва­ти зло­чи­ни, які на­ле­жать до ком­пе­тен­ції ДБР. У са­мій конкурсній ко­мі­сії ка­жуть: для оста­то­чно­го за­пу­ску стру­кту­ри їм має ви­ста­чи­ти ро­ку, а вже до кін­ця 2018-го Укра­ї­на ма­ти­ме но­вий пра­во­охо­рон­ний ор­ган. Однак та­кі сло­ва, зва­жа­ю­чи на три­ва­лий про­цес обра­н­ня го­ло­ви Дер­жбю­ро, ви­кли­кає сум­ні­ви.

ОБ’ЄКТИВНИХ ПРИ­ЧИН, ЯКІ ЗАВАЖАЛИ Б КОНКУРСНІЙ КО­МІ­СІЇ ПРА­ЦЮ­ВА­ТИ, НЕ­МАЄ. ЯКЩО НЕ ВИ­НИ­КНЕ ПРО­БЛЕМ, ТО ЦЬО­ГО РО­КУ ВО­НА МАЄ ЗАВЕРШИТИ РО­БО­ТУ. ТОЖ ЛИСТОПАД-ГРУ­ДЕНЬ — ЦІЛ­КОМ РЕ­АЛЬ­НІ СТРО­КИ, ЩОБ ПО­ЧУ­ТИ ІМ’Я ОЧІЛЬ­НИ­КА ДБР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.