Ві­зу­а­лі­за­ція істо­рії

Як шу­ка­ють ар­те­фа­кти ста­ро­го Ба­хму­та

Ukrainskiy Tyzhden - - News -

На­та­ля Ца­рик по­стій­но сте­жить за між­на­ро­дни­ми ау­кціо­на­ми, на яких про­да­ють істо­ри­чні ар­те­фа­кти. Во­на вже зна­йшла, ви­ку­пи­ла й пе­ре­да­ла в ар­хі­ви кра­є­знав­чо­го му­зею Ба­хму­та де­ся­ток уні­каль­них до­ку­мен­тів і фо­то­гра­фій, які про­ли­ва­ють сві­тло на не­ві­до­мі сто­рін­ки істо­рії До­неч­чи­ни.

За­хо­пи­ла­ся кра­є­знав­ством На­та­ля ще в шко­лі: то­ді її «хре­ще­ним ба­тьком» у цій спра­ві став ві­до­мий на До­неч­чи­ні еко­лог і до­слі­дник істо­рії Во­ло­ди­мир Бе­ре­зін. Во­на бра­ла участь у за­сі­дан­ні клу­бу «Ба­хмат», хо­ди­ла в не­ве­ли­чкі екс­пе­ди­ції рі­дним кра­єм, а якось спи­та­ла­ся, що мо­жна на­пи­са­ти в шкіль­но­му тво­рі про істо­рію ба­хмут­ської зем­лі. І Бе­ре­зін роз­по­вів їй про Во­ло­ди­ми­ра Со­сю­ру, Ми­ки­ту Ша­по­ва­ла та ін­ші по­ста­ті До­неч­чи­ни, які в ті ча­си бу­ли ще не­ві­до­мі на­віть се­ред на­у­ков­ців. Від­то­ді На­та­ля ці­ка­ви­ться всім, що сто­су­є­ться ми­ну­ло­го її ма­лої ба­тьків­щи­ни. Ще до вій­ни всту­пи­ла до Спіл­ки кра­є­знав­ців, бо ста­ла одні­єю з ру­шій­них сил до­слі­дже­н­ня істо­рії гол­ланд­сько­го по­се­ле­н­ня в се­ли­щі Сту­пки та пер­ших со­ля­них шахт на те­ре­нах До­неч­чи­ни.

«Зав­дя­ки во­ло­дін­ню ан­глій­ською мо­вою я отри­ма­ла ба­га­тий ма­те­рі­ал для до­слі­дже­н­ня ці­єї сто­рін­ки істо­рії ба­хмут­сько­го краю. Якось на мі­сце­во­му фо­ру­мі з’яви­ло­ся не­спо­ді­ва­не про­ха­н­ня: чо­ло­вік із Ні­дер­лан­дів шу­кав ко­гось, хто знає, де в нас бу­ла со­ля­на ша­хта «Пе­тро Ве­ли­кий», яку за­сну­ва­ли гол­ланд­ці. Ста­ла з ним ли­сту­ва­ти­ся, що­дня з’яв­ля­ли­ся все ці­ка­ві­ші ві­до­мо­сті. Так по­чав­ся дру­гий етап мо­го кра­є­знав­чо­го ма­ра­фо­ну», — зга­дує На­та­ля.

Пі­тер ван ден Ау­ден­райн, як ви­яви­ло­ся, не має жодного сто­сун­ку до тих ко­ло­ні­стів із Ні­дер­лан­дів, як спо­ча­тку мо­жна бу­ло по­ду­ма­ти. Він не був їхнім на­щад­ком і не пре­тен­ду­вав на ста­тки, про що по­тім жар­ту­вав. Про­сто все якось зі­йшло­ся в по­трі­бний час у рі­зних ча­сти­нах Єв­ро­пи. На­та­ля і да­лі во­лон­те­ри­ла в «Ба­хма­ті», Пі­тер до­бро­віль­но до­по­ма­гав лі­тнім лю­дям у Ні­дер­лан­дах — на­вчав їх ко­ри­сту­ва­ти­ся комп’юте­ром: ко­ли в мі­сті зни­кли на­віть зви­чай­ні по­што­ві скринь­ки, ста­ло зро­зумі­ло, що жи­т­тя під­штов­хує до кар­ди­наль­них змін. І одна з йо­го уче­ниць по­ка­за­ла ста­ро­вин­ні фо­то­гра­фії сво­єї ро­ди­ни, зро­бле­ні, як во­на вва­жа­ла, десь у Ро­сії на­при­кін­ці XIX сто­річ­чя. По­ба­чив­ши це, Пі­тер ви­рі­шив знайти те мі­сце, щоб роз­ко­па­ти спіль­ну істо­рію гол­ланд­ців та, як ви­яви­лось, укра­їн­ців. Це бу­ло не так вже й про­сто, роз­по­від­ає па­ні На­та­ля: «То­ді на­ше мі­сто ще на­зи­ва­лось Ар­те­мівськ, то­му шу­ка­ти се­ли­ще Сту­пки, що бі­ля Ба­хму­та, іно­зем­цю, який хоч і ви­вчав слов’ян­ські мо­ви, але не во­ло­дів ни­ми віль­но, бу­ло важ­ку­ва­то. Тож усі ми зра­ді­ли то­му, що зна­йшли одне одно­го. Мо­жли­во, на­віть біль­ше, ніж лі­тня жін­ка, яка шу­ка­ла за­бу­ті сто­рін­ки істо­рії сво­єї ро­ди­ни».

З 2006-го Пі­тер ван ден Ау­ден­райн що­ро­ку при­їздив до Ба­хму­та, зу­стрі­чав­ся з волонтерами та кра­є­знав­ця­ми, з ме­шкан­ця­ми се­ли­ща Сту­пки. Під­сум­ком ста­ла книж­ка зі ста­ро­вин­ни­ми фо­то­гра­фі­я­ми й текс­та­ми мі­сце­вої жур­на­ліс­тки Сві­тла­ни Ов­ча­рен­ко, яку пе­ре­кла­ла та впо­ряд­ку­ва­ла На­та­ля Ца­рик.

«Тіль­ки в 2015 ро­ці ми на­по­ля­гли, щоб Пі­тер ска­су­вав по­їзд­ку до нас: у лю­то­му мі­сто об­стрі­ля­ли, нав­ко­ло то­чи­ли­ся бої. Але вва­жаю, що всі ра­зом ми зро­би­ли ве­ли­ку спра­ву: за­раз у за­галь­но­му до­сту­пі є не тіль­ки уні­каль­ні сві­тли­ни тих ча­сів, а й на­у­ко­ві фа­кти, що роз­кри­ва­ють про­ми­сло­ву істо­рію До­неч­чи­ни ми­ну­ло­го та по­за­ми­ну­ло­го сто­літь».

На­та­ля взя­ла­ся за ще одну не­спо­ді­ва­ну спра­ву, що пе­ре­ро­сла в ко­ри­сне хо­бі. На між­на­ро­дних ау­кціо­нах во­на від­шу­кує фо­то­гра­фії та пре­дме­ти по­бу­ту, які ма­ють сто­су­нок до мі­ста Ба­хму­та. На її дум­ку, це ду­же ва­жли­во для ви­вче­н­ня ми­ну­ло­го, бо ві­зу­а­лі­зо­ва­ну істо­рію важ­че пе­ре­кру­ти­ти. Що, на­при­клад, мо­жна роз­по­від­а­ти лю­дям про «искон­ные рус­ские зем­ли», ко­ли над­пи­си на всіх ста­рих до­ку­мен­тах укра­їн­ською? За остан­ній рік-два зна­йшла близь­ко де­ся­тка ці­ка­вих, зде­біль­шо­го ні­ме­цьких, фо­то­кар­ток пе­рі­о­ду оку­па­ції. А ку­пу­ва­ти їх до­по­ма­га­ють про­сті ба­хму­тча­ни: На­та­ля ви­став­ляє лот на сво­їй сто­рін­ці у Facebook, а ті, хто ба­жає йо­го по­да­ру­ва­ти рі­дно­му крає знав­чо­му му­зею, до­по­ма­га­ють гро­ши­ма. Ін­ко­ли, що­прав­да, тре­ба вда­ва­ти­ся до хи­тро­щів, бо, на­при­клад, ті са­мі ро­сі­я­ни не зав­жди зго­ло­шу­ю­ться про­да­ва­ти фо­то­гра­фії укра­їн­цям. То­му вже дав­но «за­вер­бо­ва­ні» гі­дні лю­ди і в Ро­сії, які до­по­ма­га­ють ку­пу­ва­ти ар­те­фа­кти.

«Не­що­дав­но та­ким чи­ном, че­рез «під­став­них осіб» у Санкт-пе­тер­бур­зі, при­дба­ли гар­ну фо­то­гра­фію із зо­бра­же­н­ням цен­тру Ба­хму­та пе­рі­о­ду ні­ме­цької оку­па­ції. Бу­ло ці­ка­во по­ди­ви­ти­ся, який ви­гляд ма­ло на­ше мі­сто в се­ре­ди­ні ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя. За­раз шу­каю тих, хто ба­жає при­дба­ти й по­да­ру­ва­ти му­зею аж чо­ти­ри уні­каль­ні сві­тли­ни, що ви­став­ле­ні на ау­кціо­ні. Во­ни ду­же цін­ні, то­му що під­пи­са­ні. На жаль, ба­га­то ці­ка­вих істо­рій не з’ясо­ву­є­ться пов­ні­стю, бо во­ни не ма­ють під­пи­сів. То­му ша­нуй­те на­щад­ків — під­пи­суй­те сві­тли­ни, па­ни та па­но­ве! На тих сві­тли­нах ви­кла­дач вчи­тель­сько­го ін­сти­ту­ту Ба­хму­та По­пов з учня­ми. А са­ме про цей ін­сти­тут, який пра­цю­вав у на­шо­му мі­сті в 1930-х ро­ках, ду­же ма­ло ін­фор­ма­ції. Я роз­по­ві­ла про фо­то­гра­фії го­лов­но­му збе­рі­га­че­ві фон­дів му­зею Іго­рю Кор­на­цько­му, і він зди­ву­вав ще біль­ше: ви­яв­ля­є­ться, є ін­фор­ма­ція, що під час ні­ме­цької оку­па­ції По­пов пра­цю­вав у міській упра­ві. Спо­ді­ва­ю­ся, нам вда­сться ви­ку­пи­ти ці знім­ки, яки­ми вже за­ці­ка­ви­ли­ся кра­є­знав­ці з ін­ших міст, що, на­при­клад, ви­вча­ють рух УПА на До­неч­чи­ні. Є да­ні, що са­ме вчи­тель­ський ін­сти­тут Ба­хму­та був ду­же по­ту­жним осе­ред­ком спро­ти­ву. Істо­рія ба­га­то в чо­му по­вто­рю­є­ться, та­ке жи­т­тя. При­мі­ром, за­раз лю­ди теж за­ли­ши­ли­ся в оку­па­ції в До­не­цьку. Чи по­вин­ні во­ни пра­цю­ва­ти, якщо вла­ду за­хо­пи­ли за­гар­бни­ки? Ко­го по­тім вва­жа­ти зра­дни­ком, а ко­го жер­твою? То­му ду­же ці­ка­во ви­вча­ти, як це бу­ло більш як пів­сто­лі­т­тя то­му», — ді­ли­ться дум­ка­ми На­та­ля Ца­рик.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.