На­тал­ка Дрозд про «но­ве 23 лю­то­го»

Ukrainskiy Tyzhden - - News - На­тал­ка Дрозд

«Ша­нов­ні ба­тьки, мо­же, є в ко­го ви­хід на ди­ре­кто­ра ста­діо­ну, щоб ор­га­ні­зу­ва­ти тре­ну­ва­н­ня з фут­бо­лу для на­ших хло­пчи­ків як сюр­приз до Дня за­хи­сни­ка?» — це по­ві­дом­ле­н­ня в ча­ті ба­тьків кла­су, у яко­му на­вча­є­ться моя ди­ти­на, пе­ре­не­сло ме­не в ре­аль­ність. У якусь ін­шу, ма­буть, па­ра­лель­ну. Бо в мо­їй ре­аль­но­сті 14 жов­тня не є за­мі­ною со­вє­цько­му 23 лю­то­го, як і не є «чо­ло­ві­чим» днем. Я пе­ре­пи­та­ла: який сто­су­нок хло­пчи­ки-дев’яти­кла­сни­ки ма­ють до Дня за­хи­сни­ка? На ме­не на­ки­ну­ли­ся ша­ле­ні ма­ту­сі, зви­ну­ва­тив­ши в не­да­ле­ко­гля­дно­сті, зне­ці­нен­ні, ан­ти­дер­жав­но­сті й, що най­ці­ка­ві­ше, у со­ці­аль­ній не­без­пе­чно­сті. Ви­яв­ля­є­ться, хло­пчи­ки апрі­о­рі за­хи­сни­ки, во­ни ни­ми на­ро­джу­ю­ться, ма­ють бу­ти силь­ни­ми, му­жні­ми та за­хи­ща­ти сла­бень­ких дів­чат. Про­сто за Ні­цше: чо­ло­вік ство­ре­ний для вій­ни, а жін­ка — для від­по­чин­ку во­ї­на. Тіль­ки-от нав’яза­на су­спіль­ством роль жін­ки за­ли­ша­є­ться ста­лою: бе­ре­ги­ня, го­спо­ди­ня, а чо­ло­ві­ків при­зов­но­го ві­ку ті са­мі від­да­ні ма­ту­сі на­ма­га­ю­ться ку­дись при­ла­шту­ва­ти, від­ку­пи­ти від ар­мії, від­пра­ви­ти вчи­ти­ся за кор­дон.

Я на­віть уяви­ти не мо­гла, що ко­мусь уза­га­лі спа­де на дум­ку ме­ха­ні­чно пе­ре­не­сти «дєнь муж­чін» 23 лю­то­го на День за­хи­сни­ка, мо­ти­ву­ю­чи тим, що ось жі­но­чий день є. Та за­раз не про ген­дер. А про зне­ці­не­н­ня й під­мі­ну по­нять. І не­у­сві­дом­ле­ність. Яким блю­знір­ством ба­чи­ться в умо­вах вій­ни ця про­фа­на­ція, при­ві­та­н­ня аван­сом за озна­кою ста­ті, то­ді як є ре­аль­ні ге­рої — жи­ві й за­ги­блі.

Але со­вок так мі­цно укорінився в ба­га­тьох головах, на сві­до­мо­му й підсвідомому рів­ні, що су­спіль­ство до­сі го­то­ве протягувати облудність і лицемірство ра­дян­ських свят, які на­справ­ді ні­ко­ли не від­обра­жа­ли ні справ­жньо­го ста­но­ви­ща жін­ки в су­спіль­стві, ні від­по­від­аль­но­сті за що-не­будь чо­ло­ві­ка.

І це ще один ко­тел, тіль­ки вже ін­фор­ма­цій­ної вій­ни. За­хи­сни­ки в нас там, на фрон­ті, і ви­да­є­ться ци­ні­чним на­ма­га­н­ня ві­та­ти тих, хто до неї, до вій­ни, не при­че­тний.

Ба­тьки на­шо­го кла­су ви­рі­ши­ли по­да­ру­ва­ти хло­пчи­кам по­хід у бо­у­лінг. Ка­та­ю­чи там ку­лі, на­вряд чи під­лі­тки ду­ма­ти­муть про тих, хто на фрон­ті чи в го­спі­та­лях. Ку­лі в бо­у­лін­гу, на­віть якщо во­ни «мер­тві», — це не ку­лі на вій­ні. І на­вряд чи в роз­ва­жаль­них за­кла­дах сфор­му­є­ться осо­би­стість за­хи­сни­ка. Вій­на — це не зби­ті ке­глі, а ча­сто не­при­ва­бли­ва ре­аль­ність: блін­да­жі, об­стрі­ли, за­пах по­ро­ху, по­ту й смер­ті. Але на про­по­зи­цію по­вез­ти дев’яти­кла­сни­ків у вій­сько­ву ча­сти­ну пе­ре­ля­ка­ні ма­ту­сі від­ре­а­гу­ва­ли так: «І що там ді­тям ро­би­ти?! По сна­ря­дах і змі­ях хо­ди­ти? Де глузд? А нор­маль­не спіл­ку­ва­н­ня не­має ро­зу­му під­лі­ткам за­про­по­ну­ва­ти? Це так тре­ба не лю­би­ти сво­їх ді­тей?! То, мо­же, одра­зу в чо­тир­над­цять на вій­ну їх?». Та ні, не тре­ба на вій­ну. Про­сто да­руй­мо хло­пчи­кам ча­шки або, на­при­клад, оде­ко­лон із чі­тким ме­се­джем: я те­бе ві­таю, а ти за це ви­ро­сти му­жнім за­хи­сни­ком, ша­нуй жін­ку, за­хи­щай слаб­шо­го. Ці­ка­во, а які аро­ма­ти спри­я­ють фор­му­ван­ню рис бла­го­ро­дно­го ли­ца­ря? Чи не ло­гі­чні­ше то­ді ко­жно­му май­бу­тньо­му за­хи­сни­ко­ві по­да­ру­ва­ти по пі­сто­ле­ту або ефці — чо­го, не­хай зви­ка­ють!

Ри­мейк сов­ка, як ска­зав мій до­брий друг. Що ж ми ви­хо­ву­є­мо та­ким чи­ном у сьо­го­дні­шніх хло­пчи­ках і дів­ча­тках? Тя­гне­мо з на­шо­го ра­дян­сько­го ми­ну­ло­го не про­сто сте­ре­о­ти­пи, а по­двій­ну мо­раль, ко­ли по-справ­жньо­му одне, а в га­слах ін­ше.

Я з по­ва­гою став­лю­ся до актив­них ба­тьків, але не то­ді, ко­ли ство­рю­є­ться ви­ди­мість ді­яль­но­сті за­ра­ди ді­яль­но­сті. Ме­не злить, ко­ли в шко­лах ор­га­ні­зо­ву­ють «до­по­мо­гу на фронт», яка зво­ди­ться до без­дум­но­го зби­ра­н­ня ба­нок із кон­сер­ва­ми або кар­то­плі, то­ді як фронт якщо й по­тре­бує во­лон­тер­ства, то зов­сім ін­шо­го. Та «зби­ра­чів» це не ці­ка­вить. Го­лов­не — ого­ло­си­ти, що й «ми до­по­ма­га­ли».

Пам’ятаю, як уже в 2016-му бій­ці ка­за­ли, що енер­ге­ти­ка ди­тя­чих ли­стів і ма­люн­ків змі­ни­ла­ся. А ста­ло­ся це то­му, що на­пи­са­н­ня ли­стів на фронт ста­ло про­сто фор­маль­ним за­хо­дом, який про­во­ди­ться ор­га­ні­зо­ва­но. І це сум­но. Як і те, що при­ві­та­н­ня хло­пчи­ків на День за­хи­сни­ка пра­кти­ку­є­ться в ба­га­тьох шко­лах Укра­ї­ни. Чи усві­дом­лю­є­мо ми ве­ли­ку небезпеку в, зда­ва­ло­ся б, та­ких не­вин­них ре­чах?

Вій­на ко­лись за­кін­чи­ться. І з ча­сом це Свя­то Ду­ху, яке нам да­ло­ся че­рез кров Ви­зволь­них зма­гань, ре­во­лю­ції, Май­да­ни та вій­ну, ри­зи­кує ко­мер­ці­а­лі­зу­ва­ти­ся, зша­ро­ва­ри­ти­ся й пе­ре­тво­ри­ти­ся на без­ли­кий і вуль­гар­ний «дєнь муж­чін», які най­мен­шо­го уяв­ле­н­ня не ма­ти­муть, чим від­рі­зня­є­ться ДРГ від ДШК.

День за­хи­сни­ка — єди­не свя­то, пра­во на яке Укра­ї­на за­во­ю­ва­ла. За­хи­сник чи за­хи­сни­ця — це до­бро­воль­ці й мо­бі­лі­зо­ва­ні, вій­сько­ві й ци­віль­ні, які взя­ли до рук зброю. Усві­дом­лю­ю­чи, що за­хи­ща­ти — це не тіль­ки сто­я­ти на блок­по­сту з ав­то­ма­том, а за пев­них об­ста­вин змог­ти з ньо­го вби­ти. Лю­ди­ну. І це важ­ко, на­віть якщо та лю­ди­на — во­рог. І не впа­да­ти по­тім у стан не­ща­сної жер­тви об­ста­вин або вбив­ці. Бо в ти­лу ти за­ли­шив най­до­рож­че — тих, ко­го лю­биш, і те, що лю­биш. І, обрав­ши шлях за­хи­сни­ка чи за­хи­сни­ці, зро­бив свій ви­бір. Це вар­те по­ва­ги.

У цей день ме­ні не хо­че­ться гу­чних про­мов і свя­тку­вань, не­щи­рих слів. Хі­ба що спи­та­ти у сво­їх по­бра­ти­мів, які по­вер­ну­ли­ся: як то­бі в мир­но­му сві­ті? На­пи­са­ти або за­те­ле­фо­ну­ва­ти тим, хто за­раз на фрон­ті, й про­сто ска­за­ти «дя­кую». І зга­да­ти тих, хто вже ні­ко­ли…

СО­ВОК ТАК МІ­ЦНО УКОРІНИВСЯ В БА­ГА­ТЬОХ ГОЛОВАХ, НА СВІ­ДО­МО­МУ Й ПІДСВІДОМОМУ РІВ­НІ, ЩО СУ­СПІЛЬ­СТВО ДО­СІ ГО­ТО­ВЕ ПРОТЯГУВАТИ ОБЛУДНІСТЬ І ЛИЦЕМІРСТВО РА­ДЯН­СЬКИХ СВЯТ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.