За­галь­мо­ва­на зброя

Кон­грес США під­три­мав ви­ді­ле­н­ня ко­штів на по­став­ку за­хи­сно­го озбро­є­н­ня до Укра­ї­ни. Чо­му йо­го по­ки що не­має?

Ukrainskiy Tyzhden - - На Часі - Ан­на Кор­бут, Ва­шинг­тон

У ве­ре­сні цьо­го ро­ку ЗМІ обле­ті­ли за­го­лов­ки: Се­нат США 89-ма го­ло­са­ми до 8-ми під­три­мав За­кон «Про ав­то­ри­за­цію фі­нан­су­ва­н­ня на­ціо­наль­ної обо­ро­ни на 2018 рік» (National Defense Authorization Act). Він ви­зна­чає бю­джет Пен­та­го­на й основ­ні про­гра­ми у сфе­рі обо­ро­ни США на на­сту­пний фі­скаль­ний рік. Пред­став­ни­ки — ни­жня па­ла­та аме­ри­кан­сько­го Кон­гре­су — схва­ли­ли йо­го ще в ли­пні 344-ма го­ло­са­ми до 81-го. За­галь­на су­ма фі­нан­су­ва­н­ня ви­трат, пов’яза­них із на­ціо­наль­ною обо­ро­ною США, пе­ред­ба­че­на за­ко­ном, ся­гає май­же $700 млрд.

Най­ці­ка­ві­шою для Укра­ї­ни бу­ла ча­сти­на за­ко­ну про ав­то­ри­за­цію $500 млн на до­по­мо­гу по­си­лен­ню її без­пе­ки, зокре­ма на за­ку­пів­лю обо­рон­ної ле­таль­ної зброї. До сло­ва, в ре­зю­ме до­ку­мен­та на по­над 1200 сто­рі­нок бу­ло ска­за­но, що «за­кон обме­жує ви­ді­ле­н­ня по­ло­ви­ни цих ко­штів до мо­мен­ту, ко­ли се­кре­тар із пи­тань обо­ро­ни за­свід­чить, що Укра­ї­на до­кла­ла зна­чних зу­силь для про­ве­де­н­ня ін­сти­ту­цій­них ре­форм в обо­рон­ній сфе­рі, що є кри­ти­чно ва­жли­ви­ми для під­трим­ки спро­мо­жно­стей, здо­бу­тих зав­дя­ки до­по­мо­зі з по­си­ле­н­ня без­пе­ки».

За по­ві­дом­ле­н­ня­ми аме­ри­кан­ської пре­си, що по­ча­ли з’яв­ля­ти­ся ще влі­тку, Пен­та­гон ре­ко­мен­ду­вав Бі­ло­му до­му в ме­жах па­ке­ту без­пе­ко­вої до­по­мо­ги на­да­ти Укра­ї­ні пе­ре­но­сних про­ти­тан­ко­вих ком­пле­ксів Javelin на $50 млн, а та­кож, мо­жли­во, си­сте­ми про­ти­по­ві­тря­ної обо­ро­ни й ін­ше озбро­є­н­ня. То­ді пи­са­ли, що про план ще по­ін­фор­му­ють До­наль­да Трам­па, а той має йо­го ухва­ли­ти. Та­кож він ще не під­пи­сав, вла­сне, зга­да­ний ви­ще за­кон. То­рік та­кий за­кон Ба­рак Оба­ма під­пи­сав у гру­дні 2016-го, хо­ча Се­нат і Па­ла­та пред­став­ни­ків про­го­ло­су­ва­ли за ньо­го ще в черв­ні — ли­пні.

29 жов­тня у The Washington Post ви­йшов ма­те­рі­ал ва­шинг­тон­сько­го огля­да­ча Джо­ша Ро­ґі­на, де той пи­ше, що пі­сля мі­ся­ців вну­трі­шніх де­ба­тів Адмі­ні­стра­ція Трам­па по­ки що галь­мує в пи­тан­ні про те, чи на­да­ва­ти Укра­ї­ні зброю, яку та дав­но про­сить і яка ма­ла б по­кра­щи­ти її опір­ність си­лам про­тив­ни­ка, а та­кож збіль­ши­ти ці­ну еска­ла­ції бо­йо­вих дій для Ро­сії. Та­ким чи­ном, во­на фа­кти­чно про­дов­жує по­лі­ти­ку Адмі­ні­стра­ції Оба­ми що­до цьо­го. Утім, Ро­ґін та­кож пи­ше, що «по­са­дов­ці Ра­ди на­ціо­наль­ної без­пе­ки на­по­ля­га­ють: Адмі­ні­стра­ція по­віль­но, але пев­но пра­цює над тим, чи на­да­ва­ти укра­їн­ським Зброй­ним си­лам осна­ще­н­ня для від­по­віді на ін­тер­вен­цію ро­сій­ських тан­ків, ар­ти­ле­рії та ін­шої те­хні­ки в оку­по­ва­ні ча­сти­ни Схі­дної Укра­ї­ни». Він до­дає, що кіль­ка ти­жнів то­му із цьо­го пи­та­н­ня від­бу­ло­ся за­сі­да­н­ня чле­нів Ра­ди на­ціо­наль­ної без­пе­ки США і за­раз по­са­дов­ці фор­ма­лі­зу­ють на­бір ва­рі­ан­тів, які пред­став­лять Трам­по­ві.

Де­що іна­кше про­цес оці­нює в ко­мен­та­рі Ти­жню Майкл Кар­пен­тер, стар­ший екс­перт у Atlantic Council, а ра­ні­ше за­сту­пник се­кре­та­ря з обо­ро­ни, від­по­від­аль­ний за Ро­сію, Укра­ї­ну, Єв­ра­зію та Бал­ка­ни. «Ко­ле­ги в Адмі­ні­стра­ції ка­жуть, що це пи­та­н­ня обго­во­рю­є­ться на рів­ні за­сту­пни­ків се­кре­та­рів. Ме­ні це вка­зує на те, що про­цес ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня не ру­ха­є­ться до фор­маль­но­го ме­мо­ран­ду­му з ре­ко­мен­да­ці­я­ми для пре­зи­ден­та», — ка­же він. Але й до­дає, що в ці­єї Адмі­ні­стра­ції про­це­ду­ра ухва­ле­н­ня між­ві­дом­чих рі­шень ін­ша, не ду­же про­зора. То­му не­зро­зумі­ло, яки­ми ма­ють бу­ти на­сту­пні кро­ки, що на­бли­зять пи­та­н­ня до яко­гось ре­зуль­та­ту.

За­га­лом у Ва­шинг­то­ні від ба­га­тьох лу­нає при­пу­ще­н­ня: рі­ше­н­ня про те, над­си­ла­ти Укра­ї­ні обо­рон­ну ле­таль­ну зброю чи ні, на цьо­му ета­пі за­ле­жить від Бі­ло­го до­му. Що­до йо­го пер­спе­ктив дум­ки ко­мен­та­то­рів роз­ді­ля­ю­ться.

«Усі про­від­ні ра­дни­ки пре­зи­ден­та Трам­па, зокре­ма держ­се­кре­тар Тіл­лер­сон, се­кре­тар обо­ро­ни Мет­тіс і ра­дник із пи­тань на­ціо­наль­ної без­пе­ки Ма­кма­стер, вва­жа­ють, що це (на­да­н­ня обо­рон­ної зброї Укра­ї­ні. — Ред.) в ін­те­ре­сах Аме­ри­ки, — ка­же Джон Гербст, ке­рів­ник Цен­тру з пи­тань Єв­ра­зії іме­ні Ді­ну Па­три­чі в ана­лі­ти­чно­му цен­трі Atlantic Council. — Ме­ні зда­є­ться, шан­си на те, що це ста­не­ться, ду­же хо­ро­ші, але оста­то­чної впев­не­но­сті не­має».

Кар­пен­тер теж на­го­ло­шує, що Мет­тіс, Тіл­лер­сон і Ма­кма­стер ви­сло­ви­ли­ся за на­да­н­ня Укра­ї­ні обо­рон­но­го озбро­є­н­ня. Але він ске­пти­чні­ше на­ла­што­ва­ний що­до пер­спе­кти­ви по­зи­тив­но­го рі­ше­н­ня в Бі­ло­му до­мі. «Зва­жа­ю­чи на те, як Трамп по­вто­рю­вав ри­то­ри­ку Крем­ля й від­мов­ляв­ся кри­ти­ку­ва­ти Пу­ті­на, я ду­же зди­ву­вав­ся б, як­би Адмі­ні­стра­ція ко­лись та­ки на­да­ла Укра­ї­ні зга­да­ну зброю», — під­су­мо­вує він.

Тут вар­то зга­да­ти, що одні­єю з га­ря­чих тем у Ва­шинг­то­ні ще на по­ча­тку жов­тня був кон­флікт між Ре­ксом Тіл­лер­со­ном і До­наль­дом Трам­пом. Держ­се­кре­та­ря не пер­ший мі­сяць кри­ти­ку­ють за те, що він по­віль­но до­уком­пле­кто­вує Дер­жав­ний де­пар­та­мент, тож ба­га­то клю­чо­вих по­сад у не­спо­кій­ний на між­на­ро­дні аре­ні час

за­ли­ша­ю­ться ва­кан­тни­ми. А не­що­дав­но між ним і Трам­пом ви­ник гу­чний скан­дал: ЗМІ на­пи­са­ли, що Тіл­лер­сон ні­би­то якось на­звав Трам­па «ба­ра­ном». Це був не пер­ший ви­яв роз­бі­жно­стей. Час­тко­во кон­флікт між по­лі­ти­ка­ми зу­мов­ле­ний тим, що Тіл­лер­сон ви­слов­лює з між­на­ро­дних ди­пло­ма­ти­чних пи­тань одну по­зи­цію, а Трамп ча­сто зов­сім ін­шу. На­при­клад, у черв­ні пер­ший об­сто­ю­вав Ка­тар у ди­пло­ма­ти­чно­му кон­флі­кті із Са­у­дів­ською Ара­ві­єю та ін­ши­ми близь­ко­схі­дни­ми дер­жа­ва­ми. Трамп на прес-кон­фе­рен­ції з пре­зи­ден­том Ру­му­нії за­явив, що ра­зом із Тіл­лер­со­ном ви­рі­шив: час Ка­та­ру по­кла­сти край фі­нан­су­ван­ню те­ро­ри­зму (у цьо­му кра­ї­ну зви­ну­ва­чу­ва­ли опо­нен­ти в зга­да­но­му ви­ще скан­да­лі. — Ред.).

На­при­кін­ці ве­ре­сня Тіл­лер­сон по­їхав до Ки­таю, аби по­ча­ти діа­лог із Пів­ні­чною Ко­ре­єю. Во­дно­час Трамп на­пи­сав у Twitter: «Я ска­зав Ре­ксо­ві, на­шо­му чу­до­во­му Держ­се­кре­та­ре­ві, що він мар­нує час, на­ма­га­ю­чись ве­сти пе­ре­го­во­ри з «ядер­ним хло­пцем»… Ми зро­би­мо те, що тре­ба зро­би­ти». Це за­гро­жу­ва­ло ви­па­ді­н­ням одно­го грав­ця з трій­ки тих, ко­го ба­га­то хто у Ва­шинг­то­ні на­зи­ває ква­лі­фі­ко­ва­ною ко­ман­дою Трам­па. На­ра­зі Тіл­лер­сон за­ли­ша­є­ться на по­са­ді, але йо­го май­бу­тнє на ній не­пев­не.

Тим ча­сом що актив­ні­ши­ми ста­ва­ли роз­мо­ви про мо­жли­вість по­став­ки зброї до Укра­ї­ни влі­тку й на по­ча­тку осе­ні, то біль­ше в США спо­сте­рі­га­ло­ся по­жвав­ле­н­ня дис­ку­сій на цю те­му. Зокре­ма, у пре­сі по­біль­ша­ло ко­ло­нок і ста­тей, які за­сте­рі­га­ли аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та від по­зи­тив­но­го рі­ше­н­ня. На­при­клад, у сер­пне­вій ко­лон­ці для The Washington Post Чарльз Ку­пчан, стар­ший екс­перт ва­шинг­тон­сько­го ана­лі­ти­чно­го цен­тру Council on Foreign Relations і член Ра­ди на­ціо­наль­ної без­пе­ки США у 2014– 2017 ро­ках, пи­сав, що на­да­н­ня Укра­ї­ні обо­рон­но­го озбро­є­н­ня, най­імо­вір­ні­ше, при­зве­де до подаль­шої втра­ти те­ри­то­рії та по­ру­шить по­лі­ти­чну ста­біль­ність у кра­ї­ні. «Ро­сія має вій­сько­ву пе­ре­ва­гу над Укра­ї­ною; США не по­вин­ні за­охо­чу­ва­ти остан­ню до еска­ла­ції кон­фрон­та­ції з Ро­сі­єю», — ствер­джу­вав він.

Але фронт тих, хто під­три­мує рі­ше­н­ня на ко­ристь Укра­ї­ни, теж ве­ли­кий. «Ме­ні зда­є­ться, «хо­ро­ші хло­пці» ви­гра­ли су­пе­ре­чку про те, чи над­си­ла­ти зброю», — ка­же Гербст. Він до­дає, що, зокре­ма, йо­го ана­лі­ти­чний центр у бе­ре­зні роз­гор­нув сер­йо­зну до­да­тко­ву ро­бо­ту в ме­жах зга­да­ної те­ми. Це до­по­мо­гло згур­ту­ва­ти май­же 30 про­від­них го­ло­сів у сфе­рі без­пе­ки в США, які під­пи­са­ли за­яву про під­трим­ку на­да­н­ня Укра­ї­ні зброї. На йо­го дум­ку, це мо­гло під­штов­хну­ти опо­нен­тів за­го­во­ри­ти актив­ні­ше. «Утім, їх не так ба­га­то», — ка­же він.

Тим ча­сом що­до Укра­ї­ни в за­ко­ні про обо­рон­ні бю­джет та про­гра­ми США на на­сту­пний фі­скаль­ний рік є ще де­які пун­кти. Один, на­при­клад, сто­су­є­ться до­по­мо­ги в лі­ку­ван­ні ви­зна­че­них ка­те­го­рій по­ра­не­них укра­їн­ських сол­да­тів. Та­ким пун­ктом за­кон про­по­нує до­пов­ни­ти Іні­ці­а­ти­ву з без­пе­ко­вої до­по­мо­ги Укра­ї­ні, за­по­ча­тко­ва­ну в 2016 ро­ці та фі­нан­со­ва­ну з бю­дже­ту Де­пар­та­мен­ту обо­ро­ни США.

Ще один пункт тор­ка­є­ться пи­та­н­ня кі­бер­без­пе­ки. Аме­ри­кан­ські за­ко­но­дав­ці зга­ду­ють про істо­рію по­ту­жних кі­бе­ра­так про­ти Укра­ї­ни, зокре­ма її еле­ктро­ме­реж у 2015 ро­ці, із бо­ку Ро­сії. Во­ни на­го­ло­шу­ють на то­му, що США ма­ють до­по­мог­ти їй удо­ско­на­ли­ти вла­сні спро­мо­жно­сті в цій сфе­рі.

Слаб­ка лан­ка. Одні­єю з га­ря­чих тем у Ва­шинг­то­ні на по­ча­тку жов­тня був кон­флікт між Ре­ксом Тіл­лер­со­ном і До­наль­дом Трам­пом. На­ра­зі Тіл­лер­сон за­ли­ша­є­ться на по­са­ді, але йо­го май­бу­тнє не­пев­не

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.