Одд Еґіл Пе­дер­сен:

«Ми хо­ті­ли б ма­кси­маль­но ува­жно роз­гля­ну­ти ваш до­свід бо­роть­би з те­ро­ри­ста­ми на Дон­ба­сі»

Ukrainskiy Tyzhden - - На Часі - Спіл­ку­вав­ся Юрій Ла­па­єв

Ти­ждень зу­стрів­ся із за­сту­пни­ком на­чаль­ни­ка шта­бу НАТО, ке­рів­ни­ком ди­ре­кто­ра­ту вій­сько­во­го спів­ро­бі­тни­цтва ге­не­рал-ма­йо­ром Од­дом Еґі­лом Пе­дер­се­ном, щоб обго­во­ри­ти роль укра­їн­ських вій­сько­вих в опе­ра­ці­ях Альян­су, ді­зна­ти­ся про ін­те­рес за­хі­дних вій­сько­вих до АТО та ро­сій­ських на­вчань «За­хід-2017».

Як ві­до­мо, між НАТО та Укра­ї­ною вже ба­га­то ро­ків три­ває ре­зуль­та­тив­не пар­тнер­ство. Зро­зумі­ло, чо­му це ва­жли­во для Укра­ї­ни, яка по­тре­бує під­трим­ки в про­це­сі роз­бу­до­ви вла­сної си­сте­ми без­пе­ки. А які прі­о­ри­те­ти Альян­су в цій спів­пра­ці? — Га­даю, ко­ли ви ка­же­те про ва­жли­вість для Укра­ї­ни, це та­кож ва­жли­во й НАТО. На­сам­пе­ред нам ці­ка­вий до­свід, який ва­ша кра­ї­на здо­бу­ла за час про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції, а та­кож увесь до­свід Зброй­них сил Укра­ї­ни для роз­ви­тку та по­кра­ще­н­ня кон­це­пцій і до­ктрин Альян­су на май­бу­тнє. На­ша вза­є­мо­дія три­ває вже до­во­лі дов­го. Нам при­єм­но, що укра­їн­ські під­роз­ді­ли до­лу­ча­ю­ться до опе­ра­цій під егі­дою НАТО, під­три­му­ють на­ші Си­ли швид­ко­го ре­а­гу­ва­н­ня, бе­руть участь у на­вча­н­нях. Ми під­три­му­є­мо під­го­тов­ку та сер­ти­фі­ка­цію під­роз­ді­лів, які на­бу­ва­ють су­мі­сно­сті із си­ла­ми Альян­су для про­ве­де­н­ня спіль­них опе­ра­цій. Це над­зви­чай­но ва­жли­во для нас. Про­гра­ма пе­ред­ба­чає чо­ти­ри ета­пи, ко­жен із яких за­кін­чу­є­ться оцін­кою го­тов­но­сті вій­сько­вих до ви­ко­на­н­ня до­ктрин Альян­су. Весь цей час укра­їн­ці успі­шно скла­да­ли іспи­ти й до­бре по­ка­за­ли се­бе як на на­вча­н­нях, так і під час ре­аль­них опе­ра­цій.

Ду­маю, у май­бу­тньо­му спів­пра­цю бу­де роз­ши­ре­но, пар­тнер­ство ста­не ще ті­сні­шим. Зокре­ма, я маю на ува­зі Ком­пле­ксний па­кет до­по­мо­ги, рі­ше­н­ня про який бу­ло ухва­ле­но на то­рі­шньо­му са­мі­ті у Вар­ша­ві. Це має на ме­ті роз­ши­ри­ти ко­ло мо­жли­во­стей і на­пря­мів до­по­мо­ги Укра­ї­ні. Се­ред основ­них мо­жу зга­да­ти кі­бер­без­пе­ку, ре­а­бі­лі­та­цію по­ра­не­них вій­сько­во­слу­жбов­ців і роз­ви­ток си­стем управ­лі­н­ня, зв’яз­ку та роз­від­ки. Крім то­го, це ще й роз­бу­до­ва енер­ге­ти­чно­го се­кто­ру еко­но­мі­ки кра­ї­ни, за­хист ва­жли­вих об’єктів ін­фра­стру­кту­ри, що та­кож ду­же ва­жли­во. Остан­нім ча­сом ви ста­ли об’єктом ці­лої низ­ки по­ту­жних кі­бе­ра­так, які мо­жуть здій­сню­ва­ти­ся й про­ти Альян­су. То­му за­по­зи­че­н­ня укра­їн­сько­го до­сві­ду, ро­зу­мі­н­ня ме­то­дів ва­шої бо­роть­би теж цін­ні для НАТО. Тоб­то не ли­ше Укра­ї­ні по­трі­бна під­трим­ка Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го Альян­су, ви нам та­кож до­по­ма­га­є­те.

Ви за­зна­чи­ли, що НАТО пла­нує вне­сти пев­ні змі­ни до сво­їх до­ктрин, вра­хо­ву­ю­чи укра­їн­ський до­свід про­ве­де­н­ня АТО. Чи мо­же­те по­ді­ли­ти­ся де­та­ля­ми? — Ми хо­ті­ли б ува­жні­ше ви­вчи­ти АТО. Вста­нов­ле­но кон­такт між ко­ман­ду­ва­н­ням су­хо­пу­тних сил в Ізмі­рі, що є ча­сти­ною ко­ман­дної стру­кту­ри НАТО, та укра­їн­ським ко­ман­ду­ва­н­ням Су­хо­пу­тних військ. І ми хо­ті­ли б ма­кси­маль­но ува­жно роз­гля­ну­ти ваш до­свід бо­роть­би з те­ро­ри­сти­чни­ми си­ла­ми на Дон­ба­сі, щоб по­ба­чи­ти, яким чи­ном він мо­же впли­ну­ти на на­ші опе­ра­ції. Це ва­жли­вий урок. Я не мо­жу роз­по­ві­сти де­таль­ні­ше, але те­ма для нас то­чно ду­же ці­ка­ва, адже ми ма­є­мо бу­ти го­то­ві до та­ких са­мих ви­кли­ків гі­бри­дної вій­ни.

Як ви оці­ню­є­те рі­вень під­го­тов­ки укра­їн­ських вій­сько­вих? — Укра­ї­на бе­ре участь у мор­ських та су­хо­пу­тних опе­ра­ці­ях Альян­су. За­раз ваш вне­сок ду­же обме­же­ний по­рів­ня­но з тим, як бу­ло ра­ні­ше. І ми ро­зу­мі­є­мо справ­жню при­чи­ну, адже ма­є­те бо­ро­ти­ся у сво­їй кра­ї­ні. Тут не­має жо­дних сум­ні­вів. Що сто­су­є­ться під­го­тов­ки й на­ви­чок укра­їн­ських під­роз­ді­лів, то на та­кти­чно­му рів­ні во­ни та­кі са­мі, як і в біль­шо­сті кра­їн НАТО. На­то­мість по­тре­бує вдо­ско­на­ле­н­ня рі­вень во­ло­ді­н­ня ан­глій­ською. Це сто­су­є­ться всіх укра­їн­ських вій­сько­вих. У НАТО, не опа­ну­вав­ши ан­глій­ської, аб­со­лю­тно то­чно ма­ти­ме­те про­бле­ми. Та­кож я вва­жаю, що ЗСУ мо­жуть по­кра­щи­ти на­вча­н­ня офі­цер­сько­го та сер­жант­сько­го скла­ду. Про­фе­сія вій­сько­во­го над­зви­чай­но скла­дна. Щоб бу­ти до­ста­тньо на­вче­ним і тре­но­ва­ним, під­го­тов­ка по­вин­на три­ва­ти по­стій­но. Не мо­жна про­сто ска­за­ти, що ти ма­єш по­трі­бний рі­вень, і зу­пи­ни­ти­ся на цьо­му. Тре­ба пов­ся­кчас вдо­ско­на­лю­ва­ти­ся, ста­ви­ти­ся кри­ти­чно до то­го, як ви­ко­ну­єш пев­ні ре­чі.

Ви ко­ли­шній ко­ман­ду­вач під­роз­ді­лів кі­бер­без­пе­ки. Які ба­чи­те осо­бли­во­сті спів­пра­ці Альян­су та Укра­ї­ни в цій ца­ри­ні? — Тор­ка­ю­чись те­ми кі­бер­без­пе­ки, мо­жу за­зна­чи­ти, що ва­жли­во зро­зу­мі­ти ви­кли­ки, які по­ста­ли пе­ред ва­ми. Ця ін­фор­ма­ція пе­ре­да­є­ться до Не­а­по­ля ( до під­роз­ді­лу кі­бер­без­пе­ки Об’єд­на­но­го ко­ман­ду­ва­н­ня ОЗС НАТО — Авт.), щоб Альянс та­кож зміг під­го­ту­ва­ти­ся до та­ко­го ти­пу атак. Спо­ді­ва­ю­ся, Не­а­поль на­дасть свої екс­пер­тні ви­снов­ки для вас, щоб ви змо­гли по­кра­щи­ти свій за­хист. Зві­сно, це зде­біль­шо­го по­тре­бує те­хні­чно­го обла­дна­н­ня та від­по­від­ної ін­фра­стру­кту­ри, однак не менш зна­чу­щою є й на­яв­ність знань та на­вче­но­го пер­со­на­лу. І це не­мо­жли­во ви­рі­ши­ти, про­вів­ши один-два кур­си. Цей про­цес мо­же три­ва­ти ро­ка­ми. Не­об­хі­дно пра­виль­но ін­ве­сту­ва­ти, на­вча­ти спе­ці­а­лі­стів і роз­бу­до­ву­ва­ти стру­кту­ри, зда­тні ре­а­гу­ва­ти на ін­ци­ден­ти ду­же швид­ко. У кі­бер­сфе­рі ча­сом лік іде на се­кун­ди, то­му ва­жли­во ді­я­ти на­ле­жним чи­ном. За­раз Ру­му­нія го­ло­вує в Тра­сто­во­му фон­ді Укра­ї­на — НАТО з пи­тань кі­бер­без­пе­ки. Це стан­дар­тна для Альян­су пра­кти­ка, адже ми бе­ре­мо кра­ї­ни, які ма­ють для цьо­го не­об­хі­дні по­ту­жно­сті. На­скіль­ки ві­до­мо, ру­мун­ська слу­жба роз­від­ки за­раз ті­сно кон­та­ктує з ва­ши­ми на­ціо­наль­ни­ми ор­га­на­ми без­пе­ки. На мій по­гляд, це пра­виль­ний крок для по­ча­тку.

Що озна­ча­ли для Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го Альян­су не­що­дав­ні на­вча­н­ня ЗС РФ «За­хід-2017»? — Ми при­ді­ля­є­мо цьо­му ду­же ве­ли­ку ува­гу. За­раз мо­жу ска­за­ти, що ма­є­мо ще де­таль­но про­ана­лі­зу­ва­ти, що на­справ­ді від­бу­ло­ся під час цих на­вчань. Ро­сія по­ві­до­ми­ла про те, що тре­ну­ва­н­ня про­во­ди­ти­му­ться в ду­же обме­же­них ра­йо­нах: Ка­лі­нін­гра­ді, Бал­тій­сько­му мо­рі та по- бли­зу Санкт-пе­тер­бур­га. Але, за на­ши­ми да­ни­ми, во­ни від­бу­ва­ли­ся на всій те­ри­то­рії РФ. Ми за­фі­ксу­ва­ли актив­ність в Ар­кти­ці, по­бли­зу Укра­ї­ни, на Схо­ді Ро­сії та на­віть в Аб­ха­зії. Та­ка гео­гра­фія зна­чно від­рі­зня­є­ться від то­го, про що по­пе­ре­дньо по­ві­дом­ля­ло­ся. Ще одне — кіль­кість за­ді­я­но­го пер­со­на­лу, а це від 17 тис. до 20 тис. осіб. Да­лі склад сил і вій­сько­вої те­хні­ки, адже під час на­вчань ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся бо­йо­ві ко­ра­блі, стра­те­гі­чні під­во­дні чов­ни, бу­ли за­лу­че­ні всі ти­пи на­зем­них сил (ар­ти­ле­рія, про­ти­по­ві­тря­на обо­ро­на, пі­хо­та, ме­ха­ні­зо­ва­ні під­роз­ді­ли, си­ли спе­ці­аль­них опе­ра­цій), а та­кож ра­ке­тні вій­ська стра­те­гі­чно­го при­зна­че­н­ня. От­же, Ро­сія пе­ре­ві­ри­ла всі ком­по­нен­ти зброй­них сил. Зви­чай­но, як і будь-яка ін­ша кра­ї­на, РФ має пов­не пра­во тре­ну­ва­ти вла­сну ар­мію. Однак го­лов­на про­бле­ма по­ля­гає в то­му, що во­на не по­ві­до­ми­ла про це на­ле­жним чи­ном, не по­ін­фор­му­ва­ла, на­скіль­ки мас­шта­бни­ми бу­дуть на­справ­ді ці на­вча­н­ня. Тож ми роз­ча­ро­ва­ні. Ро­сія по­ру­ши­ла Ві­ден­ський до­ку­мент, фа­кти­чно втра­ти­ла мо­жли­вість бу­ти про­зо­рою. Зро­зумі­ло, якщо ви про­во­ди­те вій­сько­ві на­вча­н­ня та­ко­го мас­шта­бу, кра­ї­ни НАТО, які ма­ють спіль­ні кор­до­ни з ва­ми, бу­дуть стур­бо­ва­ні тим, що від­бу­ва­є­ться. За­ра­но ро­би­ти ви­снов­ки, але ці на­вча­н­ня ма­ли на по­ча­тку обо­рон­ну спря­мо­ва­ність, а ближ­че до за­кін­че­н­ня змі­ни­ли акцент на ата­ку­валь­ні дії, що ви­кли­кає за­не­по­ко­є­н­ня Альян­су. То­му що ата­ки, які від­пра­цьо­ву­ва­ли під час тре­ну­вань, спря­мо­ва­ні про­ти на­ших су­сі­дів. На­ра­зі це все, що ми ма­є­мо, пі­зні­ше ма­ти­ме­мо біль­ше ана­лі­ти­ки. Га­даю, бу­де ду­же ці­ка­во ді­зна­ти­ся де­та­лі. Я не знаю, чи Укра­ї­на спо­сте­рі­га­ла за ци­ми на­вча­н­ня­ми, але вва­жаю, що це одно­зна­чно ва­жли­во для вас.

Ба­га­то лю­дей у кра­ї­нах Бал­тії та Поль­щі до­сі не по­чу­ва­ю­ться в без­пе­ці, на­віть по­при роз­гор­та­н­ня до­да­тко­вих під­роз­ді­лів НАТО. Чи є по­тре­ба в збіль­шен­ні цих кон­тин­ген­тів? — Те, що на­се­ле­н­ня до­сі за­не­по­ко­є­не, ду­же ва­жли­во, бо та­кож впли­ває на кіль­кість ре­сур­сів, які НАТО має роз­мі­сти­ти в цих ре­гіо­нах. На­ші си­ли пе­ре­до­вої при­су­тно­сті, які ма­є­мо там, — це чо­ти­ри бо­йо­ві гру­пи. Зро­зумі­ло, що ми не роз­гор­та­є­мо до­ста­тні для за­хи­сту всьо­го Альян­су си­ли. Це си­гнал ви­клю­чно для Ро­сії, щоб во­на по­ба­чи­ла, що НАТО за­лу­ча­ти­ме всіх сво­їх чле­нів до за­хи­сту зга­да­них кра­їн, якщо їх бу­де ата­ко­ва­но. Ро­зу­мі­є­мо, що не змо­же­мо обо­ро­ня­ти чо­ти­ри кра­ї­ни ли­ше си­ла­ми чо­ти­рьох груп ба­таль­йон­но­го рів­ня, з вій­сько­во­го по­гля­ду це не­до­ціль­но. Однак по­лі­ти­чний ме­седж у то­му, що все НАТО зо­се­ре­ди­ло­ся на обо­ро­ні й у ра­зі на­сту­пу во­ни зі­ткну­ться з усі­ма кра­ї­на­ми, що до­ста­тньо сер­йо­зно, на мій по­гляд.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.