Не за­мор­ські, але за­ле­жні

Чи є під­ста­ви вважати Укра­ї­ну ко­ли­шньою ро­сій­ською ко­ло­ні­єю

Ukrainskiy Tyzhden - - Тема Номера - Ігор Ло­сєв

Ко­ло­ні­а­лізм, себ­то під­по­ряд­ку­ва­н­ня чу­жих зе­мель і ви­зиск ма­те­рі­аль­них та люд­ських ре­сур­сів за ме­жа­ми вла­сної те­ри­то­рії, зна­чною мі­рою по­с­при­яв со­ці­аль­но- еко­но­мі­чно­му роз­ви­тку Єв­ро­пи в XVI–XIX сто­лі­т­тях, став­ши своє­рі­дним при­ско­рю­ва­чем пер­вин­но­го на­гро­ма­дже­н­ня ка­пі­та­лу й чин­ни­ком акти­ві­за­ції ви­ро­бни­чих про­це­сів і тор­гів­лі. Важ­ко ска­за­ти, як са­ме роз­ви­ва­ла­ся б За­хі­дна Єв­ро­па без сво­їх ко­ло­ній. Зро­зумі­ло, що пе­ред усім зиск від остан­ніх ма­ли ті єв­ро­пей­ські дер­жа­ви, де вже бу­ло біль­ше чи мен­ше роз­ви­не­не про­ми­сло­ве ви­ро­бни­цтво: Ан­глія та Ні­дер­лан­ди. Від­ста­ла аграр­на Іспа­нія з її ве­ли­че­зною ко­ло­ні­аль­ною ім­пе­рі­єю вна­слі­док при­пли­ву в кра­ї­ну зо­ло­та ін­ків, ацте­ків і майя за­зна­ла еко­но­мі­чної кри­зи й зре­штою від­да­ла те зо­ло­то ан­глій­цям і гол­ланд­цям в обмін на їхні про­ми­сло­ві то­ва­ри, адже са­ма бу­ла не зда­тна осво­ї­ти ба­гат­ства Но­во­го сві­ту.

Ре­тель­но про­ана­лі­зу­вав цю фі­нан­со­во- еко­но­мі­чну си­ту­а­цію XVI–XVII сто­літь Карл Маркс у «Ка­пі­та­лі». Ко­ло­ні­аль­ний ви­зиск єв­ро­пей­ськи­ми бур­жу­а­зни­ми кра­ї­на­ми був ор­га­ні­зо­ва­ний кра­ще, ніж фе­одаль­ни­ми, і ви­явив­ся на­ба­га­то рен­та­бель­ні­шим.

У ро­зу­мін­ні яви­ща ко­ло­ні­а­лі­зму до­слі­дни­кам при­та­ман­но аб­со­лю­ти­зу­ва­ти са­ме цей йо­го ва­рі­ант, пов’яза­ний із фе­но­ме­ном «за­мор­ських те­ри­то­рій», де між ме­тро­по лі­єю та ко­ло­ні­єю існу­ва­ла та­ка со­бі прір­ва з мо­рів та оке­а­нів, де бу­ла чі­тка те­ри­то­рі­аль­на ме­жа між ко­ло­ні­за­то­ра­ми й ко­ло­ні­зо­ва­ни­ми. На су­то емо­цій­но­му рів­ні не­рід­ко пе­ре­біль­шу­ють чин­ник ра­со­вих від­мін­но­стей між ни­ми. Та­кі уяв­ле­н­ня від­обра­зи­ли­ся в ра­дян­ських ан­ти­ко­ло­ні­аль­них ка­ри­ка­ту­рах, де ко­ло­ні­а­лізм пред­став­ле­ний в обра­зі бі­ло­го чо­ло­ві­ка в кор­ко­во­му шо­ло­мі, який їде вер­хи на чор­но­шкі­ро­му ту­біль­ці.

Про­те Япо­нія, що ство­рю­ва­ла в XIX–XX сто­лі­т­тях ве­ли­ку азій­ську ко­ло­ні­аль­ну ім­пе­рію ( її по- схі­дно­му ви­шу­ка­но на­зи­ва­ли ве­ли­кою зо­ною спіль­но­го про­цві­та­н­ня, мо­вою жи­те­лів япон­ських остро­вів — «хак­ко ітіо»), не ма­ла ра­со­вих від­мін­но­стей із ко­ло­ні­зо­ва­ни­ми нею ки­тай­ця­ми, ко­рей­ця­ми, в’єтнам­ця­ми й так да­лі.

Але штам­пи й сте­ре­о­ти­пи ра­дян­ської до­би тя­жі­ють над ба­га­тьма на­у­ков­ця­ми. Крім мор­ських ко­ло­ні­аль­них ім­пе­рій (Іспан­ська, Пор­ту­галь­ська, Бри­тан­ська, Фран­цузь­ка, Бель­гій­ська, Ні­дер­ланд­ська, Гер­ман­ська, Іта­лій­ська, Дан­ська) бу­ли кон­ти­нен­таль­ні: Ро­сій­ська, Осман­ська, Ав­стро-угор­ська то­що. Тут зде­біль­шо­го не бу­ло те­ри­то­рі­аль­ної прір­ви (за ви­ня­тком ро­сій­ської Аля­ски та Ка­лі­фор­нії, Але­ут­ських остро­вів то­що) і ра­со­вих від­мін­но­стей. Однак брак та­ких осо­бли­во­стей не змі­ню­вав си­ту­а­ції прин­ци­по­во.

Що, вла­сне, об’єд­ну­ва­ло ко­ло­нії за­мор­ські й кон­ти­нен­таль­ні? На­сам­пе­ред осо­бли­вий по­ря­док управ­лі­н­ня, ко­ли в ко­ло­нії ді­я­ли ін­ші пра­ви­ла, ніж у ме­тро­по­лії. Са­ме це ви­зна­чає ме­жу між ни­ми, між сво­єю те­ри­то­рі­єю та ті­єю, що взя­та під кон­троль і управ­лі­н­ня. У кон­ти­нен­таль­них ім­пе­рі­ях та­ку ме­жу вла­да чі­тко ба­чить, чу­до­во орі­єн­ту­ю­чись, де своє, а де ні, де ім­пер­ське ядро, а де не­на­дій­на пе­ри­фе­рія.

Са­ме то­му в XIX–XX сто­лі­т­тях ви­хо­ван­ців ду­хов­них се­мі­на­рій Ма­ло­ро­сії від­прав­ля­ли на цер­ков­не слу­жі­н­ня за ме­жі укра­їн­ських гу­бер­ній, са­ме то­му ви­пу­скни­ків ви­шів УРСР від­прав­ля­ли зде­біль­шо­го до ро­сій­ських ре­гіо­нів, а в Укра­ї­ну ма­со­во за­во­зи­ли

їхніх ро­сій­ських ко­лег. За ча­сів Ро­сій­ської ім­пе­рії та Ра­дян­сько­го Со­ю­зу в Укра­ї­ні й ін­ших ро­сій­ських ко­ло­ні­ях ді­яв більш жорс­ткий по­лі­цей­ський ре­жим, ніж у ме­тро­по­лії. Не­дар­ма ж по­бу­ту­ва­ло при­слів’я: «За що в Мо­скві стри­жуть ніг­ті, за те в Ки­є­ві ла­ма­ють паль­ці». Цим по­ясню­ю­ться й осо­бли­ві жор­сто­кість та бру­таль­ність КДБ УРСР, якщо по­рів­ню­ва­ти з ре­жи­мом у Мо­скві та Ле­нін­гра­ді. Той «ре­спу­блі­кан­ський» ко­мі­тет ви­сту­пав по­лі­цей­сько- оку­па­цій­ною стру­кту­рою. Як ви­зна­вав йо­го шеф ча­сів са­тра­пів Ше­ле­ста й Щер­би­цько­го ге­не­рал-пол­ков­ник Фе­дор­чук: «Ми пра­цю­є­мо на Со­юз, ні­якої Укра­ї­ни в на­шій ро­бо­ті не­має». Від­чу­т­тя то­го, що Укра­ї­на не є ча­сти­ною ме­тро­по­лії, на­прав­ду ні­ко­ли в се­ре­до­ви­щі кер­ма­ни­чів як Ро­сій­ської ім­пе­рії, так і Ра­дян­сько­го Со­ю­зу не зни­ка­ло.

То­му й бу­ли спе­ці­аль­ні нор­ми для ім­пер­ських чи­нов­ни­ків, які пра­цю­ва­ли за ме­жа­ми ме­тро­по­лії. Зокре­ма, у XIX сто­літ­ті для тих чи­нов­ни­ків-ве­ли­ко­ро­сів, які пі­сля за­кін­че­н­ня тер­мі­ну слу­жби не по­вер­та­ли­ся до Ро­сії, а за­ли­ша­ли­ся на по­стій­не про­жи­ва­н­ня в Ма­ло­ро­сії та бу­ли там на­дій­ним опер­тям цен­тру, пе­ред­ба­ча­ли­ся ви­щі пен­сії (але, що ду­же по­ка­зо­во, «за исклю­че­ни­ем ме­стных уро­жен­цев»). Ці­ка­во, що в ни­ні­шньо­му Кри­му мі­сце­ві уро­джен­ці та­кож спри­йма­ю­ться ро­сій­ською вла­дою як не ду­же на­дій­ні.

Ін­шою ду­же ва­жли­вою озна­кою ко­ло­ні­аль­но­сті ви­сту­пає не­е­кві­ва­лен­тний обмін як фор­ма ви­зи­ску ко­ло­нії ме­тро­по­лі­єю. Зокре­ма, ко­ли рин­ки для ко­ло­нії при­му­со­во вста­нов­лю­ю­ться ме­тро­по­лі­єю та во­на за­бо­ро­няє тій їх віль­но оби­ра­ти, ко­ли чи­ма­ло цін і пра­вил обмі­ну ди­кту­ю­ться ме­тро­по­лі­єю. Це, як ві­до­мо, при­зве­ло до бун­ту в пів­ні­чно- аме­ри­кан­ських ко­ло­ні­ях Бри­та­нії, до зна­ме­ни­то­го «Бо­стон­сько­го ча­ю­ва­н­ня», а зре­штою до на­ціо­наль­но-ви­зволь­ної вій­ни аме­ри­кан­ців. У Ма­ло­ро­сії за ча­сів Пє­тра І укра­їн­ським ку­пцям бу­ло за­бо­ро­не­но ви­во­зи­ти то­ва­ри, як ра­ні­ше, че­рез Гданськ і Ри­гу, а до­зво­ля­ло­ся тіль­ки че­рез Ар­хан­гельськ, що зро­би­ло укра­їн­ську зов­ні­шню тор­гів­лю зби­тко­вою. Крім то­го, від укра­їн­ських ку­пців ви­ма­га­ли до всіх сво­їх ді­ло­вих об’єд­нань обов’яз­ко­во бра­ти ве­ли­ко­ро­сів. Тра­ди­ція ме­тро­поль­но­го ви­зи­ску Укра­ї­ни збе­рі­га­ла­ся в Ра­дян­сько­му Со­ю­зі, що да­ло під­ста­ви еко­но­мі­сту Ми­хай­лу Во­ло­бу­є­ву ще в 20- ті ро­ки ХХ сто­лі­т­тя ді­йти ви­снов­ку, що УРСР (на той час УСРР) є еко­но­мі­чною ко­ло­ні­єю ра­дян­сько­го цен­тру. Ці­ка­ві ци­фро­ві да­ні з цьо­го при­во­ду на­вів Іван Дзю­ба в йо­го кла­си­чній пра­ці «Ін­тер­на­ціо­на­лізм чи ру­си­фі­ка­ція».

Ще одні­єю з ознак ко­ло­ні­аль­но­сті є хи­жа­цька екс­плу­а­та­ція при­ро­дних ре­сур­сів ко­ло­нії в ін­те­ре­сах ме­тро­по­лії. Зокре­ма, Укра­ї­на в 70- ті ро­ки ХХ сто­лі­т­тя ви­до­бу­ва­ла по­над 70 млрд м3 га­зу (ни­ні за­ле­две 20 млрд м3), що екс­пор­ту­ва­ли­ся до со­ці­а­лі­сти­чних кра­їн Єв­ро­пи та на опа­ле­н­ня Ле­нін­гра­да й ін­ших міст єв­ро­пей­ської ча­сти­ни РРФСР. Уже на­при­кін­ці 80-х ро­ків ХХ сто­лі­т­тя га­зо­ві ро­до­ви­ща Укра­ї­ни ста­ли май­же пов­ні­стю спу­сто­ше­ні. При­бли­зно та­кою са­мою бу­ла си­ту­а­ція з на­фтою.

Ар­гу­мен­ти, спря­мо­ва­ні на за­пе­ре­че­н­ня ко­ло­ні­аль­но­го ста­ту­су Укра­ї­ни, Бі­ло­ру­сі, Ка­зах­ста­ну, Гру­зії то­що не ду­же пе­ре­кон­ли­ві.

Один із них зво­ди­ться до то­го, що чи­ма­ло укра­їн­ців, гру­зи­нів, вір­мен та ін­ших ро­би­ли со­бі кар’єру на рів­ні ви­щих уста­нов Ро­сій­ської ім­пе­рії та СРСР. Справ­ді, лю­ди­на з ко­ло­нії мо­гла до­ся­гну­ти ви­со­ко- го ста­но­ви­ща в ме­тро­по­лії. Оле­ксандр Бі­лик, аме­ри­ка­нець укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня, яко­му до­ве­ло­ся по­вчи­ти­ся в Санкт-пе­тер­бурзь­ко­му уні­вер­си­те­ті, свід­чить: «Якось під час на­вча­н­ня ска­зав, що ро­сі­я­ни ду­же не­спра­ве­дли­во по­во­ди­ли­ся з укра­їн­ським на­ро­дом. А про­фе­сор: «Як мо­жна та­ке го­во­ри­ти? Ко­ха­нець Єка­тє­рі­ни ІІ був укра­їн­цем, от­же, во­ни мо­гли до са­мо­го вер­ху ді­ста­ти­ся». Мо­жуть тут, зві­сно, зга­да­ти бли­ску­чу кар’єру Со­со Джу­га­шві­лі; прем’єра ім­пе­рії, вір­ме­ни­на Ло­ріс-мє­лі­ко­ва; гра­фа та ви­хо­ван­ця Ки­є­во-мо­ги­лян­ської ака­де­мії, кан­цле­ра ім­пе­рії Бе­збо­родь­ка. Але що це змі­ню­ва­ло в ре­аль­но­му ста­ту­сі й жит­ті ко­ло­ні­аль­них на­ро­дів? До ре­чі, хі­ба бли­ску­ча кар’єра єв­рея Ша­фі­ро­ва, який став за Пє­тра І кан­цле­ром, ска­су­ва­ла дер­жав­ний ан­ти­се­мі­тизм у Ро­сії?

Пра­кти­чно всі азій­сько-кон­ти­нен­таль­ні ім­пе­рії актив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли «іно­род­ців» у спра­ві адмі­ні­стра­ції. На­при­клад, про­тя­гом сто­літь Осман­ською ім­пе­рі­єю на рів­ні її бю­ро­кра­ти­чно­го апа­ра­ту уря­ду­ва­ли кон­стан­ти­но­поль­ські пра­во­слав­ні гре­ки з квар­та­лу Фа­нар (про цей квар­тал ни­ні­шня пу­блі­ка знає пе­ре­ва­жно зав­дя­ки ту­ре­цько­му фут­боль­но­му клу­бу «Фе­нер­ба­хче»). Гре­ки- фа­на­рі­о­ти три­ва­лий час бу­ли

ке­рів­ним кла­сом Осман­ської ім­пе­рії. Але на­вряд чи це щось змі­ню­ва­ло в за­галь­ній си­ту­а­ції гре­цько­го на­ро­ду під вла­дою Осма­нів. Та й фа­на­рі­о­ти не ма­ли й не мо­гли ма­ти на­віть га­ран­тій вла­сної без­пе­ки там, де в будь-який мо­мент на во­ро­тах вла­сно­го по­двір’я мо­гли по­ві­си­ти Кон­стан­ти­но­поль­сько­го па­трі­ар­ха. Ба­га­то ви­щих дер­жав­них по­сад в ім­пе­рії Осма­нів тра­ди­цій­но до­ві­ря­ли ал­бан­цям-му­суль­ма­нам. То­му про­го­ло­ше­н­ня ал­бан­ця­ми не­за­ле­жно­сті в 1912 ро­ці бу­ло сприйня­то осман­ською пу­блі­кою як «зра­да» й «чор­на нев­дя­чність». Про­те успі­хи окре­мих ал­бан­ців у па­ла­цах Стам­бу­ла ста­но­ви­ща ці­лої Ал­ба­нії не по­кра­щу­ва­ли.

Дру­гий ар­гу­мент зво­ди­ться до то­го, що на­ро­ди ко­ло­ній Ро­сії не­рід­ко ма­те­рі­аль­но жи­ли кра­ще за пред­став­ни­ків ме­тро­по­лії. Так. Але це бу­ло пов’яза­но з тим, що вла­да кон­ти­нен­таль­них ім­пе­рій прин­ци­по­во не дба­ла про до­бро­бут «дер­жав­но­го» на­ро­ду, зав­да­н­ням яко­го бу­ло на­сам­пе­ред за­без­пе­че­н­ня ім­пер­ської екс­пан­сії, а для цьо­го до­бро­бут є рад­ше за­ва­дою, ніж сти­му­лом. Як ка­зав Ні­ко­лай І: «Ми є дер­жа­вою не аграр­ною, не тор­го­вель­ною, а вій­сько­вою. І на­ше по­кли­ка­н­ня бу­ти по­стра­хо­ви­ськом сві­ту ».

Бу­ло б помилкою вважати, що ко­ло­ні­а­лізм — це ли­ше істо­ри­чний феномен. Він є, розвивається та видозмінюється та­кож і в наш час, виступаючи вже у формі неоколоніалізму, породжуючи но­ві свої варіанти панування еко­но­мі­чно­го, інформаційного, культурного то­що. Але йо­го су­тність — не­рів­но­прав’я, ви­зи­ску­ва­н­ня, ди­ктат — за­ли­ша­є­ться не­змін­ною. І не тре­ба ду­ма­ти, що по­ле до­кла­да­н­ня йо­го зу­силь — ли­ше Афри­ка, Азія й Ла­тин­ська Аме­ри­ка. У пев­но­му сен­сі ко­ло­ні­а­лізм не знає кор­до­нів.

БУ­ЛО Б ПОМИЛКОЮ ВВАЖАТИ, ЩО КО­ЛО­НІ­А­ЛІЗМ — ЦЕ ЛИ­ШЕ ІСТО­РИ­ЧНИЙ ФЕНОМЕН. ВІН Є, РОЗВИВАЄТЬСЯ ТА ВИДОЗМІНЮЄТЬСЯ ТА­КОЖ І В НАШ ЧАС, ВИСТУПАЮЧИ ВЖЕ У ФОРМІ НЕОКОЛОНІАЛІЗМУ, ПОРОДЖУЮЧИ НО­ВІ СВОЇ ВАРІАНТИ ПАНУВАННЯ ЕКО­НО­МІ­ЧНО­ГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО, КУЛЬТУРНОГО ТО­ЩО

Не­дав­ня істо­рія. 2012 ро­ку вла­да Хар­ко­ва вва­жа­ли ціл­ком нор­маль­ним, якщо сим­во­лом мі­ста ста­нуть… ма­трьо­шки

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.