І при­йдуть ве­ле­тні

До­ба Amazon й Alibaba тіль­ки по­чи­на­є­ться. Кон­ку­рен­там та уря­дам вар­то на­сто­ро­жи­ти­ся

Ukrainskiy Tyzhden - - Світ -

Упро­довж на­сту­пних кіль­кох ти­жнів по­ку­пці ви­тра­тять ре­кор­дні су­ми в ін­тер­не­ті: у Ки­таї — на День не­о­дру­же­них 11 ли­сто­па­да, в Аме­ри­ці — у Чор­ну п’ятни­цю, а по ці­ло­му сві­ту — го­ту­ю­чись до Рі­здва. Еле­ктрон­на тор­гів­ля про­тя­гом де­ся­ти­лі­т­тя зро­стає на 20% що­ро­ку, по­пу­тно змі­ню­ю­чи ба­га­то ін­ших га­лу­зей — від ло­гі­сти­ки до спо­жив­чих то­ва­рів. Ні­де не зна­йти за­пе­клі­ших де­ба­тів про її роль, як у США, де цьо­го ро­ку за­кри­ли­ся ти­ся­чі ма­га­зи­нів, а ко­жне дев’яте ро­бо­че мі­сце при­па­дає на роз­дрі­бну тор­гів­лю.

Вра­жає те, що он­лайн-тор­гів­ля щой­но з’яви­ла­ся. То­рік на неї при­па­да­ло ли­ше 8,5% сві­то­во­го об­ся­гу ви­трат у роз­дрі­бній тор­гів­лі. У США ця час­тка ся­гну­ла при­бли­зно 10%. Утім, її вплив на бі­знес і су­спіль­ство бу­де ве­ли­че­зним. Не ли­ше то­му, що роз­дрі­бна тор­гів­ля — це ба­га­то ро­бо­чих місць, пов’яза­них з ін­ши­ми га­лу­зя­ми. А ще й то­му, що най­біль­ші адво­ка­ти еле­ктрон­ної ко­мер­ції, за­снов­ни­ки Alibaba й Amazon Джек Ма та Джефф Бе­зос че­рез е-тор­гів­лю ство­ри­ли но­вий рі­зно­вид кон­гло­ме­ра­ту. Пи­та­н­ня в то­му, чи йо­го ви­ни­кне­н­ня спри­я­ти­ме кон­ку­рен­ції, а чи спо­ну­ка­ти­ме ре­гу­ля­то­рів до за­про­ва­дже­н­ня но­вих обме­жень.

За остан­ні два де­ся­ти­річ­чя Alibaba й Amazon по­стій­но роз­ши­рю­ють свої по­слу­ги, до­да­ю­чи все — від хмар­них те­хно­ло­гій до ві­део. Їхній бі­знес змі­цню­ва­ти­ме­ться, ко­ли спо­жи­ва­чі та ком­па­нії ча­сті­ше ко­ри­сту­ва­ти­му­ться їхні­ми пла­тфор­ма­ми, а рі­зно­ма­ні­тні дже­ре­ла до­хо­дів і да­них ста­нуть ру­ші­єм подаль­шо­го зро­ста­н­ня. То­му ці два ве­ле­тні пе­ре­бу­ва­ють у цен­трі най­рі­зно­ма­ні­тні­ших ви­дів ді­яль­но­сті. В Аме­ри­ці Amazon ти­ждень за ти­жнем де­мон­струє хаос, який но­ва­тор в е-ко­мер­ції мо­же спри­чи­ни­ти на гі­гант­сько­му зрі­ло­му рин­ку. У Ки­таї Alibaba по­ка­зує, як різ­ко одна ком­па­нія мо­же змі­ни­ти ді­ло­вий ланд­шафт еко­но­мі­ки зі швид-

ки­ми тем­па­ми зро­ста­н­ня. Во­ни не за­во­ю­ють ко­жну га­лузь, яку за­чі­па­ють у сво­їй ро­бо­ті. Але ма­ло яка ком­па­нія зда­тна в та­ко­му об­ся­зі змі­ни­ти стіль­ки се­кто­рів у стіль­кох кра­ї­нах, як во­ни, осо­бли­во з огля­ду на їхнє роз­ши­ре­н­ня.

З одно­го бо­ку, це іде­аль­но для кон­ку­рен­ції. Сайти е-тор­гів­лі Alibaba й Amazon знижують бар’єри для до­сту­пу на ри­нок, спрощуючи та здешевлюючи для дрібних ви­ро­бни­ків розповсюдження то­ва­рів, а ще знаходячи їм по­тен­цій­них покупців. Мі­сце­ві виробники кидають ви­клик мультинаціональним гігантам. Ви­го­ду від цьо­го ді­ста­ють спо­жи­ва­чі, то­му що мо­жуть оби­ра­ти із шир­шо­го та кра­що­го асор­ти­мен­ту про­ду­кції, ніж будь-ко­ли ра­ні­ше.

З дру­го­го — ра­зом із гі­гант­ськи­ми пла­тфор­ма­ми е-тор­гів­лі зро­стає й острах пе­ред їхньою мо­гу­тні­стю. Ма­ю­чи до­ступ до де­ше­во­го дов­го­стро­ко­во­го ка­пі­та­лу, Amazon мо­же ро­би­ти ве­ли­кі ін­ве­сти­ції, зокре­ма й у скла­ди, шту­чний ін­те­лект та ком­па­нії на зра­зок при­дба­ної нею цьо­го­річ за $13,7 млрд ме­ре­жі про­да­жу про­ду­ктів Whole Foods. Ці ін­ве­сти­ції в по­єд­нан­ні з гі­гант­ськи­ми об­ся­га­ми да­них про спо­жи­ва­чів і бі­знес, яки­ми во­ло­діє Amazon, ускла­дню­ва­ти­ме кон­ку­рен­цію з ним.

Су­пер­ни­кам Amazon слід по­вчи­ти­ся в Ки­таю, де кон­ку­рен­ти Alibaba об’єд­ну­ю­ться. Ком­па­нія Tencent по­ча­ла з ігор і сер­ві­су для по­ві­дом­лень. За­раз у неї є про­цві­та­ю­чий бі­знес у сфе­рі он­лайн-пла­те­жів. Ни­ні Tencent є най­біль­шим акціо­не­ром най­ближ­чо­го кон­ку­рен­та Alibaba в е-тор­гів­лі — Jd.com. Остан­ній пра­цює та­кож з ін­ши­ми тор­го­ви­ми й те­хно­ло­гі­чни­ми фір­ма­ми. У сер­пні ком­па­нія ого­ло­си­ла, що ку­пу­ва­ти мо­жна й че­рез най­біль­ший ки­тай­ський по­шу­ко­вик Baidu.

Пре­тен­ден­ти на кон­ку­рен­цію з Amazon мо­жуть пі­ти та­ким са­мим шля­хом: утво­рю­ва­ти пар­тнер­ства. На­при­клад, Walmart (який теж є ін­ве­сто­ром у JD), схо­же, пе­ре­ймає та­кти­ку JD: дає до­ступ до сво­їх про­ду­ктів че­рез го­ло­со­во­го по­мі­чни­ка Google і та­ким чи­ном кон­ку­рує з Alexa від Amazon. Facebook хо­че по­лег­ши­ти клі­єн­там ку­пів­лю то­ва­рів, які фі­гу­ру­ють у йо­го ре­кла­мі. А Google жа­хає де­яких за­хи­сни­ків кон­фі­ден­цій­но­сті тим, що сте­жить за спо­жи­ва­ча­ми й так до­по­ма­гає тра­ди­цій­ним ма­га­зи­нам ба­чи­ти, яка са­ме он­лайн­ре­кла­ма пра­цює. Тож аме­ри­кан­ські ком­па­нії мо­жуть ще на­здо­гна­ти сво­їх ко­лег із Ки­таю. Чи до­ста­тньо цьо­го для за­без­пе­че­н­ня кон­ку­рен­ції? Ре­гу­ля­то­ри по­вин­ні бу­ти пиль­ни­ми. Ни­ні вар­то очі­ку­ва­ти збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті злит­тів се­ред ви­ро­бни­ків спо­жив­чих то­ва­рів, а та­кож роз­дрі­бних тор­го­вих ком­па­ній: во­ни на­ма­га­ти­му­ться зна­йти спосо­би про­ти­сто­я­ти Amazon. До­мов­ле­но­сті між роз­дрі­бни­ми тор­гов­ця­ми й те­хно­ло­гі­чни­ми фір­ма­ми ще біль­ше ускла­дню­ва­ти­муть си­ту­а­цію. В ан­ти­мо­но­поль­них спра­вах аме­ри­кан­ські су­ди за­зви­чай зо­се­ре­джу­ю­ться на то­му, що но­ві під­при­єм­ці ки­да­ти­муть ви­клик при­бу­тко­вим фір­мам, які вже фун­кціо­ну­ють. Тим ча­сом у США фі­нан­су­ва­н­ня під­при­ємств е-тор­гів­лі вен­чур­ним ка­пі­та­лом змен­шу­є­ться по­ча­сти че­рез те, що ін­ве­сто­ри пе­ре­ко­на­ні: до­мі­ну­ва­ти­ме все одно Amazon. Тож, як уже пи­сав The Economist, ре­гу­ля­то­рам слід при­ди­ви­ти­ся до то­го, як зли­т­тя впли­ва­ти­муть на кон­троль над да­ни­ми, а та­кож на час­тки на рин­ку пев­них ком­па­ній, осо­бли­во в ра­зі з Amazon з огля­ду на її ни­ні­шню по­ту­жність і роз­мах. Схо­же, ан­ти­мо­но­поль­ні пра­ви­ла (як і ба­га­то чо­го ін­шо­го в епо­ху Amazon) до­ве­де­ться оно­ви­ти.

САЙТИ Е-ТОР­ГІВ­ЛІ ALIBABA Й AMAZON ЗНИЖУЮТЬ БАР’ЄРИ ДЛЯ ДО­СТУ­ПУ НА РИ­НОК, СПРОЩУЮЧИ ТА ЗДЕШЕВЛЮЮЧИ ДЛЯ ДРІБНИХ ВИ­РО­БНИ­КІВ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТО­ВА­РІВ, А ЩЕ ЗНАХОДЯЧИ ЇМ ПО­ТЕН­ЦІЙ­НИХ ПОКУПЦІВ. МІ­СЦЕ­ВІ ВИРОБНИКИ КИДАЮТЬ ВИ­КЛИК МУЛЬТИНАЦІОНАЛЬНИМ ГІГАНТАМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.